Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

526

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2023. donosi

PRAVILNIK

O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– obilježja kategorija kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva i obilježja stavki koje ga čine,

– način izračuna potrebne granice solventnosti te

– način i rokovi izvještavanja o adekvatnosti kapitala.

(2) Osnova za izračun kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga mirovinskog osiguravajućeg društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje mirovinskog osiguravajućeg društva.

KAPITAL

Obilježja osnovnog i dopunskog kapitala

Članak 2.

(1) Osnovni kapital mora imati sljedeća obilježja:

1. za vrijeme poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva bezuvjetno, neodgodivo i u cijelosti je na raspolaganju za pokriće rizika ili gubitaka,

2. neopterećen je poreznim davanjima, a u protivnom je prije upotrebe za pokriće rizika i gubitaka potrebno uvažiti sve porezne obveze,

3. u slučaju stečaja, odnosno likvidacije mirovinskog osiguravajućeg društva, u cijelosti i bez ograničenja je na raspolaganju za pokriće gubitaka, nakon što su podmirene obveze prema svim drugim vjerovnicima mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Dopunski kapital mora biti umanjen za sve predvidive porezne obveze koje je moguće vrijednosno iskazati.

Osnovni kapital

Članak 3.

(1) Pri izračunu osnovnog kapitala mirovinsko osiguravajuće društvo uzima u obzir sljedeće stavke:

1. temeljni kapital mirovinskog osiguravajućeg društva koji je uplaćen na temelju redovnih dionica i koji je na izvještajni datum upisan u sudskom registru,

2. rezerve kapitala koje se ne odnose na obveze iz ugovora o mirovinama:

a. rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njezina oporezivanja koje uključuju:

– zakonske rezerve propisane Zakonom o trgovačkim društvima,

– statutarne rezerve odnosno rezerve koje mirovinsko osiguravajuće društvo utvrdi statutom i

– ostale rezerve propisane Zakonom o trgovačkim društvima,

b. ostale rezerve kapitala koje uključuju iznos uplaćen iznad nominalne vrijednosti pri izdavanju redovnih dionica, iznos ostvaren pri stjecanju i/ili otpuštanju vlastitih dionica te dodatne uplate dioničara mirovinskog osiguravajućeg društva u kapital,

3. interventne pričuve,

4. zadržanu dobit prethodnih godina i posljednjeg obračunskog razdoblja za koje se raspoređuje dobit, utvrđenu na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja nakon donošenja odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti i neopterećenu bilo kojim budućim obvezama,

5. rezerve iz dobiti iskazane u bilanci koje se mogu koristiti za pokriće gubitaka, ako već nisu raspoređene za raspodjelu korisnicima mirovina (ostale rezerve).

(2) Pri izračunu osnovnog kapitala mirovinsko osiguravajuće društvo kao stavke odbitka uzima u obzir sljedeće stavke:

1. otkupljene vlastite dionice stečene u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,

2. nematerijalnu imovinu koja uključuje osnivačke izdatke, goodwill, licencije, patente i zaštitne znakove, programsku podršku (softver) i ostalu nematerijalnu imovinu,

3. prenesene gubitke prethodnih godina utvrđene na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja te gubitak tekućeg obračunskog razdoblja utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine.

(3) Ako mirovinsko osiguravajuće društvo ostvaruje nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i ostale negativne neto revalorizacijske rezerve, dužno ih je kao stavku odbitka uzeti u obzir pri izračunu osnovnog kapitala.

Dopunski kapital

Članak 4.

(1) Podređeni financijski instrumenti iz članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona mogu biti s određenim rokom dospijeća ili s neodređenim rokom dospijeća.

(2) Rezerve iz članka 77. stavka 3. točke 2. Zakona mogu biti rezerve s naslova vrednovanja zemljišta i građevinskih objekata, rezerve s naslova vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i rezerve s naslova vrednovanja ostale imovine pod uvjetom da ne proizlaze iz imovine za pokriće tehničkih pričuva.

Podređeni financijski instrument

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo može podređeni financijski instrument uzeti u obzir kao stavku pri izračunu dopunskog kapitala, ako uz uvjet iz članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona ispunjava i sljedeće uvjete:

1. u cijelosti je uplaćen,

2. ugovor između mirovinskog osiguravajućeg društva i podređenog vjerovnika ne sadržava odredbe koje bi vjerovniku omogućile otplatu prije ugovorenog roka dospijeća, osim u slučaju stečaja odnosno likvidacije mirovinskog osiguravajućeg društva,

3. ugovor između mirovinskog osiguravajućeg društva i podređenog vjerovnika može se izmijeniti odnosno dopuniti samo uz prethodnu suglasnost Hanfe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da se podređeni financijski instrument odnosi na vrijednosni papir s neodređenim rokom dospijeća, mirovinsko osiguravajuće društvo može takav vrijednosni papir uzeti u obzir kao stavku pri izračunu dopunskog kapitala ako uz uvjet iz članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona ispunjava i sljedeće uvjete:

1. u cijelosti je uplaćen,

2. ne može biti isplaćen na zahtjev imatelja bez prethodne suglasnosti Hanfe,

3. dokumentom o izdavanju mora mirovinskom osiguravajućem društvu biti ostavljeno pravo odgode isplate kamata s osnove toga instrumenta,

4. dokumentom o izdavanju mora biti predviđena mogućnost korištenja glavnice i neplaćenih kamata za pokriće gubitaka, istodobno omogućujući mirovinskom osiguravajućem društvu da nastavi poslovanje.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo koje namjerava uključiti podređeni financijski instrument u dopunski kapital dužno je o tome prethodno obavijestiti Hanfu najmanje 30 dana prije namjeravanog uključenja.

(4) Uz obavijest iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. osnovnu dokumentaciju koja se odnosi na podređeni financijski instrument (ugovor, prospekt i sl.),

2. projekciju izračuna adekvatnosti kapitala sa stanjem na dan kada mirovinsko osiguravajuće društvo namjerava podređeni financijski instrument uključiti u dopunski kapital i

3. projekciju izračuna adekvatnosti kapitala i projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za sljedećih pet poslovnih godina koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s ovim Pravilnikom i pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(5) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je podređeni financijski instrument koji prestane ispunjavati uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom isključiti iz izračuna dopunskog kapitala.

Podređeni financijski instrument s određenim rokom dospijeća

Članak 6.

(1) Podređeni financijski instrument s određenim rokom dospijeća mora osim uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. prvotno ugovoreni rok dospijeća mora biti najmanje pet godina,

2. vrijednost mu se tijekom posljednjih pet godina prije dospijeća postupno umanjuje s 20%- tnim kumulativnim diskontom.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo može podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti za prijevremenu otplatu instrumenta iz stavka 1. ovoga članka pri čemu je uz zahtjev dužno priložiti izračun adekvatnosti kapitala prije i nakon otplate. Hanfa će dati suglasnost za prijevremenu otplatu samo ako je iz priloženog izračuna vidljivo da će mirovinsko osiguravajuće društvo nakon otplate ispunjavati uvjete adekvatnosti kapitala propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Podređeni financijski instrument s neodređenim rokom dospijeća

Članak 7.

(1) Podređeni financijski instrument s neodređenim rokom dospijeća, osim vrijednosnih papira s neodređenim rokom dospijeća iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, može se otplatiti ako je predviđen petogodišnji otkazni rok, osim ako se taj instrument više ne smatra sastavnim dijelom dopunskog kapitala ili ako je za prijevremenu otplatu dobivena prethodna suglasnost Hanfe.

(2) O namjeri prijevremene otplate iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo mora obavijestiti Hanfu najmanje šest mjeseci prije datuma namjeravane otplate i pritom priložiti izračun adekvatnosti kapitala prije i nakon otplate. Hanfa će dati suglasnost za otplatu samo ako je iz priloženog izračuna vidljivo da će mirovinsko osiguravajuće društvo nakon otplate ispunjavati uvjete adekvatnosti kapitala propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Stavke odbitka pri izračunu kapitala

Članak 8.

Pri izračunu kapitala, zbroj osnovnog i dopunskog kapitala odnosno jamstveni kapital umanjuje se za sljedeće stavke:

1. sudjelovanje u smislu članka 3. točke 39. Zakona u drugim mirovinskim osiguravajućim društvima, društvima za osiguranje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima, društvima za upravljanje i drugim financijskim institucijama, ako adekvatnost kapitala izračunavaju na temelju sličnih propisa,

2. ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u osobe iz točke 1. ovoga članka koja se radi poštivanja adekvatnosti kapitala tih osoba uzimaju u obzir pri izračunu njihova kapitala i u kojima mirovinsko osiguravajuće društvo sudjeluje u smislu članka 3. točke 39. Zakona,

3. nelikvidnu imovinu odnosno imovinu koju nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza mirovinskog osiguravajućeg društva, kao što su dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište i poslovni udjeli u nefinancijskim institucijama.

Način izračuna potrebne granice solventnosti

Članak 9.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izračunavati potrebnu granicu solventnosti posebno za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, posebno za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju doznaka iz otvorenih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata, posebno za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju doznaka iz zatvorenih mirovinskih fondova na način propisan člankom 79. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona na način propisan posebnim propisima koji uređuju te poslove.

NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA O ADEKVATNOSTI KAPITALA

Ispunjavanje uvjeta adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Članak 10.

Mirovinsko osiguravajuće društvo ispunjava uvjete adekvatnosti kapitala ako su ispunjeni svi uvjeti propisani člankom 80. i člankom 81. stavcima 2. i 3. Zakona.

Sadržaj i oblik izvještaja

Članak 11.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o adekvatnosti kapitala izvještavati na sljedećim obrascima:

1. Izračun kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (obrazac IK-MOD)

2. Izračun potrebne granice solventnosti mirovinskog osiguravajućeg društva (obrazac GS-MOD)

3. Adekvatnost kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (obrazac AK-MOD).

(2) Sadržaj i oblik izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Datumi izvještavanja

Članak 12.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te na zadnje dane tromjesečnih izvještajnih razdoblja tijekom poslovne godine (izvještajni datum 31. 3., 30. 6., 30. 9. i 31. 12.).

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 13.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi revidirane izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 14.

(1) Izvještaje iz ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Izvještaje iz članka 11. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar mirovinskog osiguravajućeg društva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 74/14, 121/16, 116/19, 98/2020 i 155/22) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je prve izvještaje u skladu s obrascima iz Priloga ovog Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja od 1. 1. 2023. godine.

(4) Izvještaji za razdoblja do 1. 1. 2023. godine dostavljaju se u skladu s obrascima iz Priloga Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 74/14, 121/16, 116/19, 98/20 i 155/22) na način propisan člankom 14. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od rokova propisanih člankom 13. stavkom 1. ovoga Pravilnika tromjesečne izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti:

– za izvještajni datum 31. 3. 2023. najkasnije do 9. 6. 2023.

– za izvještajni datum 30. 6. 2023. najkasnije do 8. 9. 2023.

– za izvještajni datum 30. 9. 2023. najkasnije do 9. 12. 2023.

– za izvještajni datum 31. 12. 2023. najkasnije do 10. 3. 2024.

– za izvještajni datum 31. 3. 2024. najkasnije do 19. 5. 2024.

– za izvještajni datum 30. 6. 2024. najkasnije do 18. 8. 2024.

– za izvještajni datum 30. 9. 2024. najkasnije do 18. 11. 2024.

– za izvještajni datum 31. 12. 2024. najkasnije do 18. 2. 2025.

Klasa: 011-01/23-11/01
Urbroj: 326-01-70-72-23-5
Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.