Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

527

Na temelju članka 81.a. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2023. donosi

PRAVILNIK

O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– obilježja interventnih pričuva

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave izvještaja o interventnim pričuvama koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa).

Interventne pričuve

Članak 2.

(1) Interventne pričuve stvaraju se prilikom raspodjele viška sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva u skladu s člankom 88. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon).

(2) Interventne pričuve vode se odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih mirovinskih fondova.

(3) Interventne pričuve uzimaju se u obzir pri izračunu osnovnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s člankom 76. Zakona.

Struktura i sadržaj izvještaja o interventnim pričuvama

Članak 3.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o interventnim pričuvama izvještavati na obrascu:

1. Izvještaj o interventnim pričuvama (Obrazac MOD – IP).

(2) Struktura i sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascem iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Datumi izvještavanja

Članak 4.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati izvještaj iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te na zadnje dane tromjesečnih izvještajnih razdoblja tijekom poslovne godine (izvještajni datum 31. 3., 30. 6., 30. 9. i 31. 12.).

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je tromjesečni izvještaj iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti Hanfi u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaj iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika usklađene s revidiranim financijskim izvještajima, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti Hanfi najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 6.

Izvještaj iz ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 121/16, 116/19 i 155/22) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je prve izvještaje u skladu s obrascima iz Priloga ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja od 1. 1. 2023. godine.

(4) Izvještaji za razdoblja do 1. 1. 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 121/16, 116/19 i 155/22), a na način propisan člankom 6. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od rokova propisanih člankom 5. ovoga Pravilnika tromjesečni izvještaj iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti:

– za izvještajni datum 31. 3 .2023. najkasnije do 9. 6. 2023.

– za izvještajni datum 30. 6. 2023. najkasnije do 8. 9. 2023.

– za izvještajni datum 30. 9. 2023. najkasnije do 9. 12. 2023.

– za izvještajni datum 31. 12. 2023. najkasnije do 10. 3. 2024.

– za izvještajni datum 31. 3. 2024. najkasnije do 19. 5. 2024.

– za izvještajni datum 30. 6. 2024. najkasnije do 18. 8. 2024.

– za izvještajni datum 30. 9. 2024. najkasnije do 18. 11. 2024.

– za izvještajni datum 31. 12. 2024. najkasnije do 18. 2. 2025.

Klasa: 011-01/23-11/01
Urbroj: 326-01-70-72-23-6
Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.