Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 31/2023 (17.3.2023.), Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Vlada Republike Hrvatske

531

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.) i članka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA
DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

(2) Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određene kategorije kupaca plina, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom.

(3) Posebne mjere iz stavka 1. ovoga članka su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023., osim u dijelu mjera za toplinsku energiju koje vrijede do 31. ožujka 2024.

(4) Posebne mjere iz stavka 2. ovoga članka su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba članaka 1. do 5. i članaka 13. do 22. Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261, 7. 10. 2022).

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Članak 3.

(1) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije kućanstvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) za kupce iz kategorije kućanstvo, do visine 2.500 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije.

(2) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije poduzetništvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT), odnosno za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, za koje se, za razliku potrošene energije od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,18 EUR/kWh, odnosno za koje se, za razliku potrošene energije iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,23 EUR/kWh.

(3) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za sljedeće kupce iz kategorije poduzetništvo, bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije:

1. ustanove, udruge i zadruge – sukladno Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11., 125/13., 76/14., 114/18. i 98/19.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.), uključujući župne urede, vjerske domove, pučke kuhinje, dobrotvorna vjerska društva koja skrbe za materijalne potrebe vjernika i pružaju socijalne usluge građanima u potrebi, te druge pravne i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge građanima u potrebi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22), sportske udruge, trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, ustanove te školska sportska društva upisana u registre sportskih djelatnosti koje vodi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22.), braniteljske socijalne-radne zadruge koje su upisane u evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima, koju vodi tijelo nadležno za hrvatske branitelje, te ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja, samostalne umjetnike i umjetničke organizacije sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96. i 44/96.) te registru koji se vodi pri Ministarstvu kulture i medija kao i integrativne i zaštitne radionice te osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.)

2. općine, gradove i županije sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14., 98/19. i 144/20.) i pravne osobe kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

3. pružatelje vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.)

4. operatora prijenosnog i distribucijskog sustava električne energije, ali isključivo za potrebe pokrivanja tehničkih gubitaka električne energije

5. vjerske zajednice sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.)

6. turističke zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19. i 42/20.)

7. kaznionice, zatvore i odgojne zavode sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21.)

8. ustanove predškolskog i školskog obrazovanja, visoka učilišta i njihove sastavnice, ustanove čiji su osnivači visoka učilišta te javne znanstvene institute sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22.)

9. zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne prakse za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 147/20., 119/22. i 156/22.) i Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19. i 151/22.)

10. davatelje poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.)

11. Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18., 114/22. i 20/23.) i Zakonu o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 96/01.)

12. subjekte koji obavljaju komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), uključujući javni električni prijevoz

13. komore i druga strukovna, gospodarska i profesionalna udruženja, uključujući sindikate

14. vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.)

15. javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.)

16. vijeće nacionalne manjine i koordinaciju vijeća nacionalnih manjina upisane u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 80/11., 34/12. i 98/19.)

17. tijela državne uprave, druga državna tijela (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, državno odvjetništvo, pučki pravobranitelj, sudovi, agencije, zavodi, fondovi), pravne osobe s javnim ovlastima te neprofitne organizacije kako su definirane zakonom kojim se uređuje proračun.

(4) Za kupce iz kategorije kućanstvo cijena se obračunava pojedinačno za svako obračunsko mjerno mjesto, a za kupca iz kategorije poduzetništvo cijena se obračunava prema osobnom identifikacijskom broju (OIB) poduzetnika.

(5) Ako kupci iz stavka 1. ovoga članka prelaze visinu šestomjesečne potrošnje iz stavka 1. ovoga članka, za razliku potrošnje energije plaća se iznos uvećan za 50 % iznosa iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto kupca iz kategorije kućanstvo iz stavka 1. ovoga članka, koji u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe nema podatke o potrošnji električne energije za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. rujna 2022., njihova potrošnja električne energije računa se na temelju procjene potrošnje električne energije sukladno Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 100/22.).

Članak 4.

(1) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe i za vrijeme trajanja ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije s kojim je ugovorena cijena niža od one određene člankom 3. ove Uredbe, takav opskrbljivač električne energije ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz tako sklopljenog ugovora.

(2) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe i za vrijeme trajanja ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije i ako je ugovorena cijena niža od one određene člankom 3. ove Uredbe, a ugovorom je predviđena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja ove Uredbe povećanje cijena je moguće sukladno sklopljenom ugovoru najviše do cijena utvrđenih člankom 3. ove Uredbe.

(3) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe i za vrijeme trajanja ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije koji je član HEP grupe i ako je ugovorena cijena viša od one određene člankom 3. ove Uredbe ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja ove Uredbe takav opskrbljivač električne energije ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz članka 3. ove Uredbe, a tako sklopljeni ugovori nastavljaju se primjenjivati u dijelu koji se odnosi na ugovorenu cijenu po prestanku važenja ove Uredbe.

(4) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe i za vrijeme trajanja ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene člankom 3. ove Uredbe ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja ove Uredbe, takav opskrbljivač električne energije ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz članka 3. ove Uredbe, a tako sklopljeni ugovori nastavljaju se primjenjivati u dijelu koji se odnosi na ugovorenu cijenu po prestanku važenja ove Uredbe.

(5) Opskrbljivači električnom energijom iz stavka 4. ovoga članka dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima električne energije ispostavljati račune za isporučenu električnu energiju na način da se iskaže razlika iz stavka 4. ovoga članka i za taj iznos umanji račun.

(6) Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači električnom energijom iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz stavka 5. ovoga članka za sve svoje krajnje kupce električne energije iz stavka 4. ovoga članka, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun.

(7) Razlika iz stavka 6. ovoga članka priznaje se najviše u iznosu do 180 EUR/MWh.

TOPLINSKA ENERGIJA

Članak 5.

(1) Krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ostaje nepromijenjena od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. u odnosu na krajnje cijene važeće na dan stupanja na snagu Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22., 106/22., 121/22. i 156/22.).

(2) Hrvatska energetska regulatorna agencija će, do 30. rujna 2023., za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024, odrediti jediničnu cijenu za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave, temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta o cijeni ulaznog energenta i cijeni emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

(3) Temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska energetska regulatorna agencija određuje jediničnu cijenu koja čini razliku između cijene ulaznog energenta (goriva), cijene emisijskih jedinica stakleničkih plinova i krajnje cijene za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. koja uključuje porez na dodanu vrijednost, pri čemu se uzimaju u obzir sredstva isplaćena od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. na ime razlike utvrđene Odlukom o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 28/23.).

(4) Hrvatska energetska regulatorna agencija će, do 15. listopada 2023., za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024., odrediti iznos jedinične cijene za toplinsku energiju za zatvorene toplinske sustave, temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta o cijeni ulaznog energenta (goriva).

(5) Temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska energetska regulatorna agencija određuje iznos jedinične cijene koja čini razliku između cijene ulaznog energenta, cijene emisijskih jedinica stakleničkih plinova i krajnje cijene za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. koja uključuje porez na dodanu vrijednost, pri čemu se uzimaju u obzir sredstva isplaćena od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. na ime razlike utvrđene Odlukom iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Na temelju jediničnih iznosa određenih u skladu sa stavcima 2. i 4. ovoga članka, a uzimajući u obzir stavak 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske će odlukom odrediti iznos razlike između jediničnih cijena određenih sukladno stavcima 2. i 4. ovoga članka i cijene iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Opskrbljivači toplinskom energijom dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljati račune za isporučenu toplinsku energiju, na način da se iskaže razlika iz stavka 6. ovoga članka i za taj iznos umanji račun.

(8) Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači toplinskom energijom i distributeri toplinske energije za pokrivanje toplinskih gubitaka u distribuciji, dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz stavka 6. ovoga članka za sve svoje krajnje kupce iz stavka 1. ovoga članka, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu.

(9) Cijena ulaznog energenta ograničava se za plin do iznosa cijene nabavke plina sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja se primjenjuje za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

Članak 6.

(1) Društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., PLINACRO d.o.o., operatori distribucijskih sustava plina, te distributeri toplinske energije, neće podnositi zahtjev Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji za promjenom iznosa tarifnih stavki do 31. ožujka 2024.

(2) Opskrbljivači električne energije dužni su ugovore o opskrbi električnom energijom, osim za univerzalnu opskrbu i zajamčenu opskrbu električnom energijom dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji u roku od 15 dana od dana stupanja na snage ove Uredbe.

(3) Na zahtjev, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, opskrbljivači električne energije iz stavka 2. ovoga članka dužni su dostaviti sve potrebne podatke za provedbu ove Uredbe iz ugovora o opskrbi iz stavka 2. ovoga članka, u roku od 30 dana od zaprimljenog zahtjeva.

(4) Hrvatska energetska regulatorna agencija prati primjenu ove Uredbe, te nadzire primjenu cijena određenim odredbama ove Uredbe.

(5) Glavna skupština društva Hrvatska elektroprivreda d.d. ovlaštena je za osiguranje provedbe ove Uredbe.

(6) O poduzetim mjerama određenim odredbama ove Uredbe, ministarstvo nadležno za energetiku obavijestit će nadležna tijela Europske unije.

PRIRODNI PLIN

Članak 7.

(1) Proizvođač prirodnog plina društvo INA – Industrija nafte d.d. dužan je, radi osiguranja zaliha plina te povećanja raspoloživosti prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, u razdoblju iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, cjelokupni proizvedeni prirodni plin u Republici Hrvatskoj prodati društvu Hrvatska elektroprivreda d.d.

(2) Cjelokupni proizvedeni prirodni plin iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se i na prirodni plin koji je do dana stupanja na snagu ove Uredbe proizveden, neovisno je li za njega proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka sklopio ugovor o prodaji plina prije stupanja na snagu ove Uredbe, a čije važenje uključuje razdoblje iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, osim prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka kojeg proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka koristi u vlastitoj potrošnji na proizvodnim poljima, plina s proizvodnog polja ALCA, koji nije moguće fizički transportirati u Republiku Hrvatsku, ugovora o opskrbi plinom sklopljenima s energetskim subjektima po fiksnim cijenama za kupce iz kategorije kućanstvo, odnosno ugovora o opskrbi plinom sklopljenima s energetskim subjektima po fiksnim cijenama – koji nisu za kupce iz kategorije kućanstvo, kao i ugovora o prodaji plina sklopljen s tvrtkom ENERGEAN, prodaja plina preko društva INA – Industrija nafte d.d., do prestanka važenja ugovora o prodaji plina.

(3) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka dužan je nakon prestanka važenja ugovora sklopljenih po fiksnim cijenama iz stavka 2. ovoga članka, količinu prirodnog plina koja je bila predmetom tih ugovora, prodati društvu Hrvatska elektroprivreda d.d.

(4) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka dužan je društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. prodavati prirodni plin iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u iznosu određenom iznosom cijene nabavke plina sukladno Metodologiji iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe, u razdoblju od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

(5) Plinom iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka raspolaže društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. za potrebe: distributera plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, operatora transportnog sustava u svrhu namirenja gubitaka plina u transportnom sustavu i za pogonsku potrošnju tehnoloških objekata transportnog sustava, kupaca toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(6) Hrvatska energetska regulatorna agencije dužna je, na zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostaviti potrebne podatke o kupcima, količinama i cijenama za distributere plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, za javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, kao i druge potrebne podatke.

(7) Na temelju podataka iz stavka 5. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o raspodjeli kapaciteta plina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te cijeni plina po kojoj je društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno prodavati energetskim subjektima, za potrebe iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, koji nemaju ili koji nisu dobili niti jednu ponudu opskrbljivača plinom za razdoblje do 31. ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede za zajamčenu opskrbu do 31. ožujka 2024.

(9) Za provedbu ove Uredbe, društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. će plin iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ako je količina plina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka veća i/ili manja od potrebe iz stavka 5. ovoga članka, koristit će društvo Podzemno skladište plina d.o.o. u skladu s tehničko-tehnološkim mogućnostima skladišta.

(10) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je prodavati prirodni plin iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, opskrbljivačima u obvezi javne usluge u iznosu određenom cijenom nabavke plina iz Metodologije iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe, u razdoblju od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

Članak 8.

(1) Proizvođač prirodnog plina iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, radi osiguranja zaliha plina te povećanja raspoloživosti prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, povećat će proizvodnju prirodnog plina za 10 % u odnosu na planiranu proizvodnju prirodnog plina, sukladno tehničkim i tehnološkim mogućnostima, u razdoblju od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

(2) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka dužan je prodavati prirodni plin iz stavka 1. ovoga članka, u iznosu određenom cijenom nabavke plina iz Metodologije iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe u razdoblju od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

(3) Prirodnim plinom iz stavka 1. ovoga članka raspolaže društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. za potrebe i na način određen člankom 7. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Društvo HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužno je očitati stanje brojila za kupce iz članka 3. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe i svakom kupcu iz članka 3. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti podatke o njegovoj potrošnji električne energije za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023.

(2) Društvo HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. će za kupce iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe dostaviti podatak o prosječnoj potrošnji električne energije iz članka 3. stavka 6. ove Uredbe.

(3) Opskrbljivač električne energije će za kupce iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe, sukladno dostavljenim podacima društva HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz stavka 2. ovoga članka, po završetku svakog šestomjesečnog razdoblja, izvršiti konačni obračun potrošenog i uplaćenog iznosa sukladno Pravilniku iz članka 3. stavka 6. ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Vlada Republike Hrvatske će odluku iz članka 5. stavka 6. ove Uredbe donijeti do 31. listopada 2023.

(2) Vlada Republike Hrvatske će odluku iz članka 7. stavka 7. ove Uredbe donijeti do 30. travnja 2023.

Članak 11.

(1) Do donošenja Odluke iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe, ostaje na snazi Odluka o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 28/23.).

(2) Do donošenja Odluke iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe, ostaje na snazi Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (»Narodne novine«, br. 122/22.).

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske poduzet će potrebne mjere u svrhu osiguranja održivosti poslovanja i investicijskog potencijala društva Hrvatska elektroprivreda d.d.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22., 106/22., 121/22. i 156/22.).

Članak 14.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 022-03/23-03/26
Urbroj: 50301-05/27-23-2
Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.