Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

NN 31/2023 (17.3.2023.), Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

534

Na temelju članka 50. stavka 11. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine«, broj 138/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PLAĆANJE UMANJENE NAKNADE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuju se obvezan sadržaj zahtjeva za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za plaćanje umanjene visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (u daljnjem tekstu: naknada za OIEiK), dokazi i dokumentacija koju poduzetnik prilaže uz zahtjev, način i metodologija izračuna aritmetičke sredine bruto dodane vrijednosti poduzetnika i troškova za električnu energiju, izračun električnog intenziteta, granične vrijednosti i u odnosu na njih klasifikacija poduzetnika koji plaćaju umanjenu naknadu za OIEiK te način i metodologija izračuna umanjenja naknade za OIEiK.

(2) Ova Uredba donosi se u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022. (SL C 80, 18. 2. 2022.; u daljnjem tekstu: Smjernice) u cilju smanjenja rizika za poduzetnike s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije, da svoje aktivnosti nastave izvan granica Europske unije, zbog troškova proizašlih iz plaćanja naknade za OIEiK.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Smjernicama, zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija, zakonom o energiji, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije, drugim zakonima kojima se uređuje energetski sektor, kao i zakonima kojima se uređuje područje financija te propisima donesenima na temelju tih zakona.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

– bruto dodana vrijednost poduzetnika (u daljnjem tekstu: BDV) je dodana vrijednost poduzetnika izračunata prema troškovima proizvodnih faktora, a računa se kao razlika poslovnih prihoda i materijalnih troškova umanjena za sve neizravne poreze i uvećana za sve subvencije

– kalendarska godina je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

– Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku

– NACE je klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji

– operator tržišta energije je pravna osoba s javnim ovlastima, koja je odgovorna za organiziranje tržišta električne energije i odlučuje o zahtjevu poduzetnika za umanjenje visine naknade OIEiK sukladno odredbama ove Uredbe

– poduzetnik je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik i obuhvaćen je Prilozima 1. i 2. ove Uredbe koji čine njezin sastavni dio

– potpora, u smislu ove Uredbe, je potpora za zaštitu okoliša u obliku umanjenja naknade za OIEiK i / ili povrat dijela plaćene naknade za OIEiK

– energetska učinkovitost, u smislu ove Uredbe, znači količinu ušteđene energije utvrđene mjerenjem i/ili procjenom potrošnje prije i poslije provedbe mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, uz osiguranje normalizacije vanjskih uvjeta koji utječu na potrošnju energije

– trošak električne energije je ukupni trošak za potrošenu električnu energiju, uključujući trošak opskrbe električnom energijom, troškove naknade za korištenje mreže i troškove ostalih naknada i davanja određenih posebnim propisima

– elaborat o uštedama energije je dokument koji sistematizira informacije i dokaze o provedenoj mjeri za poboljšanje energetske učinkovitosti i koji se izrađuje na način definiran propisima o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

– trošarinski obveznik je fizička ili pravna osoba sukladno propisima kojima se uređuje područje trošarina.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENU NAKNADU OIEiK

Obvezan sadržaj zahtjeva

Članak 3.

(1) Radi ostvarivanja ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, poduzetnici s visokim intenzitetom električne energije i potrošnjom električne energije mogu ostvariti pravo na umanjenje visine naknade za OIEiK, pod uvjetima i na način propisan zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija te ovom Uredbom.

(2) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje visine naknade za OIEiK, operatoru tržišta energije podnose zahtjev za umanjenje visine naknade za OIEiK u obliku obrasca zahtjeva sadržanog u Prilogu 3. ove Uredbe koji čini njezin sastavni dio.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se elektroničkim putem i obvezno sadrži:

a) za poduzetnike koji posluju više od tri kalendarske godine:

– podatke o BDV-u za tri posljednje uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

b) za poduzetnike koji posluju manje od tri godine, a od toga najmanje dvije pune kalendarske godine:

– podatke o BDV-u za dvije posljednje uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

c) za poduzetnike koji posluju manje od dvije godine, a od toga najmanje jednu punu kalendarsku godinu:

– podatke o BDV-u za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se:

– izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za poduzetnika, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– potvrda trgovačkog suda nadležnog za poduzetnika kojim se dokazuje da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– dokaz o glavnoj djelatnosti ishođen u Državnom zavodu za statistiku za trgovačka društva ili izvadak iz odgovarajućeg registra za obrtnike, ne stariji od jedne godine od dana podnošenja zahtjeva

– godišnje financijsko izvješće (račun dobiti i gubitka) za zadnje tri fiskalne godine podneseno Financijskoj agenciji u sklopu podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno ako je poduzetnik aktivan kraće od tri godine, za sve godine poslovanja

– javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupno dodijeljenim državnim potporama u zadnje tri fiskalne godine

– ukoliko je poduzetnik trošarinski obveznik, javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine te sva mjesečna izvješća o uplaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine

– javnobilježnički ovjerena izjava o ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnja financijska izvješća

– izjava opskrbljivača električne energije o plaćenoj ukupnoj potrošnji električne energije i troškovima potrošnje električne energije za poduzetnika za sva njegova obračunska mjerna mjesta i za svaku godinu razdoblja iz stavka 3. ovoga članka. Ukoliko je poduzetnika tijekom razdoblja iz stavka 3. ovoga članka opskrbljivalo više opskrbljivača električne energije, potrebno je dostaviti dokaz za svaku godinu razdoblja u kojem je opskrbljivao poduzetnika električnom energijom za sva njegova obračunska mjerna mjesta

– izjava operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika za svaku godinu razdoblja iz stavka 3. ovoga članka

– dokaz iz kojeg je vidljivo da je poduzetnik proveo energetski pregled prema metodologiji propisanoj važećim propisom za velika poduzeća, iz nadležnosti Ministarstva, a koji ne smije biti stariji od četiri godine na dan predaje zahtjeva ili po normi ISO 50001 na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama.

(5) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka poduzetnik može podnijeti do 15. rujna tekuće godine.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, poduzetnici koji su obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja, dužni su zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnijeti najkasnije do 1. studenoga tekuće godine.

(7) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka operator tržišta energije odlučuje rješenjem (u daljnjem tekstu: Rješenje) sukladno članku 50. stavku 5. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (u daljnjem tekstu: Zakon), protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravi spor.

(8) Rješenje iz stavka 7. ovoga članka donosi se na rok važenja od jedne godine od izvršnosti Rješenja.

Članak 4.

(1) Ako je poduzetnik temeljem Rješenja iz članka 3. stavka 7. ove Uredbe stekao pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK, nakon njegova isteka, a u cilju daljnjeg ostvarivanja takvog prava, dužan je ponovno podnijeti zahtjev iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe u roku od 60 dana prije isteka važenja tog Rješenja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, prilažu se sljedeći dokazi:

– dokumentacija iz članka 3. stavka 4. podstavaka 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 11. ove Uredbe

– godišnje financijsko izvješće podneseno Financijskoj agenciji za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– izjava opskrbljivača električne energije o ukupnoj potrošnji električne energije i ukupnim plaćenim troškovima električne energije za pojedinog poduzetnika za sva njegova obračunska mjerna mjesta za prethodnu kalendarsku godinu

– izjava operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta energije odlučuje rješenjem sukladno članku 50. stavku 5. Zakona.

Električni intenzitet poduzetnika

Članak 5.

(1) Električni intenzitet poduzetnika određuje se kao trošak poduzetnika za električnu energiju koji se računa sukladno članku 10. ove Uredbe podijeljenim s BDV-om izračunatom sukladno članku 9. ove Uredbe.

(2) Trošak poduzetnika za električnu energiju utvrđuje se na temelju ukupnih godišnjih troškova za električnu energiju (TEE).

(3) Ukupni godišnji troškovi za električnu energiju iz članka 10. ove Uredbe računaju se temeljem Izjave opskrbljivača električne energije o potrošnji i troškovima električne energije za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika i Izjave operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika.

(4) Opskrbljivač električne energije i operator sustava dužni su na zahtjev poduzetnika izdati Izjave iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Operator tržišta energije izračunava električni intenzitet poduzetnika na temelju dokumentacije iz članka 3. stavaka 3. i 4. i članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Za potrebe izračuna električnog intenziteta poduzetnika, operator tržišta energije je ovlašten zatražiti od poduzetnika i/ili operatora distribucijskog i / ili prijenosnog sustava, odnosno nadležnih financijskih institucija i dodatne podatke.

Članak 7.

Uvjeti za ostvarivanje prava na plaćanje umanjene naknade za OIEiK su da:

– prosječna godišnja količina potrošene električne energije poduzetnika, koji može ostvariti pravo na umanjenje visine naknade za OIEiK, ne može biti manja od 500 MWh/god u svakoj godini promatranog razdoblja

– se poduzetnik ne smatra poduzetnikom u teškoćama sukladno važećim propisima o državnim potporama, odnosno da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

– poduzetnik nema duga ili nepodmirenog duga temeljem odluke Europske komisije o nezakonitosti ili nespojivosti potpore s unutarnjim tržištem

– poduzetnik posluje više od jedne kalendarske godine do godine u kojoj se podnosi zahtjev iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe

– poduzetnik ispunjava uvjete energetske učinkovitosti sukladno zakonu koji regulira područje energetske učinkovitosti.

Članak 8.

Da bi operator tržišta energije mogao utvrditi prihvatljivost u smislu umanjenja troškova naknade za OIEiK, poduzetnik je dužan dokazati da se bavi djelatnošću unutar jednog od sektora iz Priloga 1. ili Priloga 2. ove Uredbe.

III. METODOLOGIJE IZRAČUNA ARITMETIČKE SREDINE BDV-a I POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Metodologija izračuna aritmetičke sredine BDV-a

Članak 9.

(1) BDV se određuje na sljedeći način:

gdje su:

BDV – bruto dodana vrijednost

PP – poslovni prihodi iz Godišnjeg financijskog izvješća (dio Račun dobiti i gubitka) poduzetnika koji uključuju sve prihode uključivo sve primljene priznate države potpore

MT – svi materijalni troškovi iz Godišnjeg financijskog izvješća (dio Račun dobiti i gubitka) poduzetnika

NP – neizravni porezi koji se računaju kao suma svih uplaćenih trošarina iz izvješća o uplaćenim trošarinama. Ukoliko poduzetnik nije trošarinski obveznik, NP iznosi nula.

(2) Pri određivanju BDV-a koristi se aritmetička sredina od tri prethodne godine poslovanja koje prethode godini podnošenja zahtjeva, a za koje je dostupan podatak o BDV-u, sukladno izrazu:

gdje su:

BDVasaritmetička sredina BDV-a

BDVn-iBDV u godini n-i

n – godina podnošenja zahtjeva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada nisu dostupne vrijednosti BDV-a za tri prethodne godine, aritmetička sredina BDV-a određuje se kao:

– aritmetička sredina BDV-a od dvije godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

ili

– ako nisu dostupne vrijednosti BDV-a za dvije godine, uzima se u obzir BDV iz godine koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

Metodologija izračuna aritmetičke sredine troška električne energije

Članak 10.

(1) Za izračun troška poduzetnika za električnu energiju upotrebljava se aritmetička sredina troškova za tri uzastopne pune kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev i pod uvjetom da to razdoblje odgovara onome iz izračuna aritmetičke sredine BDV-a, sukladno izrazu:

gdje su:

TEEasaritmetička sredina troška poduzetnika za električnu energiju

TEEn-itrošak poduzetnika za električnu energiju u godini n-i

n – godina podnošenja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako nisu dostupni iznosi troška električne energije za tri prethodne godine, aritmetička sredina troška poduzetnika za električnu energiju određuje se na sljedeći način:

– aritmetička sredina troška za električnu energiju za dvije godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

– ako nije dostupan trošak za električnu energiju za dvije godine, uzima se u obzir trošak za električnu energiju iz godine koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

Članak 11.

Električni intenzitet određuje se kao omjer aritmetičke sredine troška električne energije i aritmetičke sredine BDV-a sukladno sljedećem izrazu:

IV. METODOLOGIJA IZRAČUNA UMANJENJA VISINE NAKNADE ZA OIEiK

Članak 12.

(1) Iznos umanjene visine naknade određuje se sukladno razredima električnog intenziteta. Za svaki razred određen je postotni dio umanjenja naknade za OIEiK koji se oduzima od naknade za OIEiK kako slijedi:

Razred električnog intenzitetaRaspon električnog
intenziteta
Umanjenje naknade za OIEiK – UNOIEiK (%)
R1od 5 % do uključivo 10 %UNOIEiK1 = 40 %
R2veći od 10 % do uključivo 20 %UNOIEiK2 = 60 %
R3veći od 20 %UNOIEiK3 = 75 %

(2) Iznos umanjene visine naknade računa se sukladno izrazu:

gdje su:

NOIEiK,umumanjena visina naknada za OIEiK

NOIEiKvisina naknade za OIEiK

UNOIEiK(1-3) – umanjenje naknade za OIEiK izraženo u postocima, a koje ne može biti veće od 75 %.

(3) Iznos umanjene visine naknade NOIEiK,um ne može biti manji od 0,5 eura/MWh.

V. PRAVILA ZA PRIMJENU UMANJENJA NAKNADE ZA OIEiK U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU OD 2023. DO 2028. GODINE ZA PODUZETNIKE KOJI NE PRIPADAJU U POPIS PRIHVATLJIVIH SEKTORA

Članak 13.

(1) Poduzetnici koji su temeljem Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (»Narodne novine«, broj 57/20.) ostvarili pravo plaćanja umanjene visine naknade za OIEiK u 2021. godini, osim poduzetnika koji su sukladno zakonu kojim se uređuju klimatske promjene i zaštita ozonskog sloja obveznici ishođenja dozvola za emisije stakleničkih plinova, a koji ne pripadaju u Popis prihvatljivih sektora za smanjenje naknade za OIEiK iz Priloga 1. i 2. ove Uredbe, mogu ostvariti pravo na plaćanje umanjene naknade za OIEiK, kako slijedi:

Razred električnog intenziteta u zadnjoj godini za koju je odobreno umanjenje naknadeUmanjenje naknade OIEiK – UN (%)
po godinama
2023. – 2026.2027.2028.
R120100
R240200
R360300

(2) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka, u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje naknade za OIEiK, operatoru tržišta podnose zahtjev u obliku obrasca zahtjeva sadržanog u Prilogu 4. ove Uredbe koji čini njezin sastavi dio.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se elektroničkim putem i obvezno sadrži:

– dokumentaciju iz članka 3. stavka 4. podstavaka 1., 2., 3., 6. i 7. ove Uredbe

– godišnje financijsko izvješće podneseno Financijskoj agenciji za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– javnobilježnički ovjerenu izjavu o ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnje financijsko izvješće

– izjavu opskrbljivača električne energije o ukupnoj potrošnji električne energije i ukupnim plaćenim troškovima električne energije poduzetnika za sva njegova obračunska mjerna mjesta za prethodnu kalendarsku godinu

– izjavu operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika za prethodnu kalendarsku godinu

– jedinstveni registarski broj poduzetnika iz evidencije poduzetnika prihvaćenih za umanjenje visine naknade za OIEiK.

(4) Iznimno od stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, zahtjevi podneseni u 2023. godini moraju sadržavati financijska izvješća za 2021. i 2022. godinu.

(5) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka poduzetnik može podnijeti do 1. prosinca tekuće godine.

(6) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka operator tržišta energije odlučuje rješenjem sukladno članku 50. stavku 5. Zakona.

(7) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka donosi se na rok od godine dana od dana izvršnosti Rješenja.

Članak 14.

(1) Ako je poduzetnik ostvario pravo na umanjenje naknade za OIEiK temeljem rješenja iz članka 13. stavka 6. ove Uredbe, radi daljnjeg ostvarivanja takvog prava, dužan je podnijeti zahtjev najkasnije 60 dana prije isteka važenja Rješenja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, prilažu se dokazi iz članka 13. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 15.

Uvjeti za ostvarivanje prava na plaćanje umanjenje naknade za OIEiK iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe su da:

– prosječna godišnja količina potrošene električne energije poduzetnika na svim njegovim obračunskim mjernim mjestima, koji može ostvariti pravo na umanjenje visine naknade za OIEiK, ne može biti manja od 500 MWh/god

– se poduzetnik ne smatra poduzetnikom u teškoćama sukladno važećim propisima o državnim potporama, odnosno da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

– poduzetnik nema duga ili nepodmirenog duga temeljem odluke Europske komisije o nezakonitosti ili nespojivosti potpore s unutarnjim tržištem.

VI. NAČIN PRIMJENE PRAVILA ZA UMANJENJE I POVRAT PLAĆENE NAKNADE ZA OIEiK

Članak 16.

(1) Poduzetnici koji su ostvarili pravo za umanjenje visine naknade za OIEiK u 2021. godini temeljem rješenja iz Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore za energije i visokoučinkovitu kogeneraciju i ako su nakon isteka roka važenja navedenoga rješenja plaćali puni iznos naknade za OIEiK, mogu ostvariti pravo na potporu sukladno uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Uvjeti za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka su da je poduzetnik:

– podnio operatoru tržišta energije zahtjev za umanjenje naknade za OIEiK u cilju daljnjeg ostvarivanja prava na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK u 2022. godini

– nakon isteka roka važenja rješenja o umanjenju naknade za OIEiK iz 2021. godine plaćao puni iznos naknade

– ispunio uvjete u skladu s člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe.

(3) O zahtjevu iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka odlučuje operator tržišta energije rješenjem iz članka 50. stavka 5. Zakona.

(4) U slučaju da poduzetnik temeljem rješenja iz stavka 3. ovoga članka ostvari pravo na potporu u obliku povrata dijela plaćene naknade za OIEiK, operator tržišta energije je dužan utvrditi:

– iznos povrata dijela plaćene visine naknade za OIEiK poduzetniku koja se odnosi na razdoblje od dana isteka roka važenja rješenja o umanjenju naknade za OIEiK iz 2021. godine do dana izvršnosti Rješenja donesenog sukladno odredbama iz ove Uredbe

– pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK na rok važenja koji ne može biti duži od jedne godine od dana izvršnosti Rješenja.

(5) U slučaju utvrđivanja povrata iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka, operator tržišta energije dužan je isplatiti opskrbljivaču električne energije poduzetnika utvrđeni iznos dijela plaćene visine naknade za OIEiK u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja.

(6) Opskrbljivač električne energije je dužan isplatiti poduzetniku iznos dijela plaćene naknade za OIEiK u roku od osam dana od dana uplate iznosa iz stavka 5. ovoga članka.

VII. NAČIN PRIMJENE UMANJENJA NAKNADE ZA OIEiK ZA PODUZETNIKE IZ POPISA PRIHVATLJIVIH SEKTORA

Članak 17.

(1) Poduzetnik je dužan u roku od osam dana od izvršnosti rješenja iz članka 3. stavka 7., članka 4. stavka 3. ili iz članka 13. stavka 6. ove Uredbe obavijestiti svojeg opskrbljivača električne energije o ostvarenju prava na plaćanje umanjene naknade za OIEiK.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati jedinstveni registarski broj poduzetnika iz evidencije poduzetnika prihvaćenih za umanjenje visine naknade za OIEiK, planirani iznos potpore dodijeljene poduzetniku i presliku rješenja iz članka 3. stavka 7., članka 4. stavka 3. ili iz članka 13. stavka 6. ove Uredbe.

(3) Poduzetnik je dužan obavijestiti opskrbljivača električne energije o svakoj promjeni tijekom važenja rješenja iz članka 3. stavka 7., članka 4. stavka 3. ili iz članka 13. stavka 5. ove Uredbe, u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(4) Po zaprimanju obavijesti o ishođenom rješenju iz članka 3. stavka 7., članka 4. stavka 3. ili iz članka 13. stavka 6. ove Uredbe, opskrbljivač električne energije je dužan:

– obavijestiti nadležnog operatora sustava o nastaloj promjeni i danu izvršnosti Rješenja poduzetnika

– obračunavati poduzetniku umanjenu naknadu od dana izvršnosti Rješenja, na način da se obračun primjenjuje od prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je Rješenje postalo izvršno.

(5) Operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava obvezni su, zasebno po kategorijama kupaca, dostavljati operatoru tržišta energije podatke o ukupnim količinama električne energije koju su opskrbljivači električne energije u prethodnom mjesecu isporučili svojim kupcima.

VIII. NAČIN PRAĆENJA KORIŠTENJA I POVRAT UMANJENE NAKNADE ZA OIEiK

Članak 18.

(1) Operator tržišta energije dužan je provoditi postupak praćenja korištenja prava umanjenja naknade za OIEiK temeljem rješenja iz članka 3. stavka 7., članka 4. stavka 3. i članka 13. stavka 6. ove Uredbe.

(2) Poduzetnik koji je ostvario pravo na umanjenje naknade za OIEiK temeljem rješenja iz članka 3. stavka 7. ili članka 4. stavka 3. ove Uredbe, u roku od najranije 60 dana do najkasnije 30 dana prije njegovog isteka, dužan je dostaviti operatoru tržišta energije sljedeće dokaze:

– dokaz da je poduzetnik proveo minimalno mjere energetske učinkovitosti sukladno energetskom pregledu na temelju kojeg je ostvario pravo na umanjenje naknade za OIEiK s vremenom povrata do tri godine ili

– da je smanjio ugljični otisak potrošnje električne energije time da poduzetnik osigurava minimalno 60 % potrebne električne energije iz OIE ili

– da je uložio minimalno 50 % iznosa potpore u projekte značajnog smanjenja emisija stakleničkih plinova poduzetnika.

(3) Dokazom iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, u slučaju ako se dokazuje provedba mjera energetske učinkovitosti, smatra se elaborat o uštedama energije koji je izradila osoba ovlaštena za energetske preglede velikih poduzeća i dokaz da su provedene mjere upisane u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

(4) Dokazom iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, u slučaju ako se dokazuje da poduzetnik osigurava minimalno 60 % potrebne električne energije iz OIE smatra se:

– izjava opskrbljivača električne energije o udjelu električne energije iz OIE u ukupnoj potrošnji električne energije poduzetnika, ako se uvjet zadovoljava isključivo kupnjom električne energije iz OIE od opskrbljivača električne energije i/ili

– elaborat o uštedama energije, koji je izradila osoba ovlaštena za energetske preglede velikih poduzeća, s iskazanom vrijednosti vlastite proizvodnje iz OIE i udjelu te proizvodnje u ukupnoj potrošnji električne energije poduzetnika, ako se uvjet zadovoljava djelomično i vlastitom proizvodnjom električne energije iz OIE

– ugovor o otkupu električne energije sklopljen s proizvođačem koji proizvodi električnu energiju iz OIEiK i koji je povezan s poduzetnikom izravnim vodom.

(5) Dokazom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, u slučaju ako se dokazuje da je poduzetnik uložio minimalno 50 % iznosa potpore u projekte značajnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, smatra se izjava akreditiranog verifikatora izvješća o emisijama stakleničkih plinova i verificirano izvješće kojima se potvrđuje da su navedene investicije u smanjenje emisija stakleničkih plinova dovele do smanjenja na razinu ispod 90 % od odgovarajuće referentne vrijednosti koja se upotrebljava za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u okviru sustava Europske unije za trgovanje emisijama.

(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka, operator tržišta energije je ovlašten zatražiti od poduzetnika i / ili operatora distribucijskog i / ili prijenosnog sustava, nadležnih financijskih institucija i ovlaštene osobe za energetsko certificiranje sve potrebne podatke radi utvrđivanja sukladnosti korištenja prava umanjenja naknade za OIEiK rješenjem iz članka 3. stavka 7. i članka 4. stavka 3. ove Uredbe.

(7) Ako operator tržišta energije u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da poduzetnik tijekom važenja Rješenja, iz bilo kojeg razloga nije pravilno ostvario svoje pravo na umanjenje naknade za OIEiK, operator tržišta energije o tome donosi rješenje protiv kojega žalba nije dopuštena, ali je moguće pokrenuti upravni spor.

(8) U slučaju da operator tržišta energije u rješenju iz stavka 7. ovoga članka utvrdi da poduzetnik nije proveo sve mjere na način predviđen stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka, poduzetnik je dužan izvršiti povrat iznosa dodijeljene potpore svom opskrbljivaču električne energije temeljem obračuna koji će biti utvrđen u rješenju iz stavka 7. ovoga članka. Opskrbljivač električne energije je ovaj iznos dužan isplatiti operatoru tržišta energije.

(9) U slučaju da operator tržišta energije u rješenju iz stavka 7. ovoga članka utvrdi da je poduzetnik svoje pravo na umanjenje naknade za OIEiK stekao na nepravilan način ili temeljem neistinitih podataka, poduzetnik je dužan isplatiti svom opskrbljivaču cjelokupni iznos primljene potpore koji će biti utvrđen rješenjem iz stavka 7. ovoga članka. Opskrbljivač električne enegije je taj iznos dužan isplatiti operatoru tržišta energije.

Članak 19.

Poduzetnik koji temeljem rješenja operatora tržišta energije iz članka 18. stavka 7. ove Uredbe nije opskrbljivaču električne energije izvršio povrat utvrđenog iznosa potpore do dana podnošenja zahtjeva iz članka 4. stavka 1. ili članka 13. stavka 5. ove Uredbe, ne može ostvariti pravo na umanjenje naknade za OIEiK prije izvršenja navedenoga povrata.

IX. EVIDENCIJA PODUZETNIKA PRIHVAĆENIH ZA UMANJENJE NAKNADE ZA OIEiK

Članak 20.

(1) Evidenciju poduzetnika kojima je odobrena potpora u obliku smanjenja naknade za OIEiK vodi operator tržišta energije.

(2) Upis u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka obavlja operator tržišta energije po izvršnosti Rješenja iz članka 3. stavka 7., članka 4. stavka 3. i članka 13. stavka 6. ove Uredbe.

Članak 21.

(1) U evidenciji iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe upisuju se sljedeći podaci:

– jedinstveni registarski broj poduzetnika

– naziv poduzetnika i odgovorne osobe

– glavna djelatnost (NACE sektor) u kojem djeluje poduzetnik

– godišnja potrošnja električne energije poduzetnika

– godišnji BDV

– godišnji električni intenzitet

– godišnji troškovi električne energije

– kronološki popis opskrbljivača električne energije poduzetnika

– iznos dodijeljene potpore.

(2) Pregled podataka iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka javno je dostupan putem interneta.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Svi postupci u vezi zahtjeva za umanjenje naknade za OIEiK, koji su započeti, a nisu završeni do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore za energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (»Narodne novine«, broj 57/20.).

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/24
Urbroj: 50301-05/31-23-2
Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

Popis prihvatljivih sektora za smanjenje naknade za OIEiK izloženih značajnom riziku

Oznaka NACEOpis
0510Rudarstvo tvrdog ugljena
0620Vađenje prirodnog plina
0710Rudarstvo željeznih rudača
0729Rudarstvo ostalih obojenih metalnih rudača
0811Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
0891Rudarstvo kemijskih minerala i minerala gnojiva
0893Ekstrakcija soli
0899Ostalo rudarstvo i vađenje, d. n.
1020Prerada i očuvanje riba, rakova i mekušaca
1031Prerada i konzerviranje krumpira
1032Proizvodnja soka od voća i povrća
1039Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
1041Proizvodnja ulja i masti
1062Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
1081Proizvodnja šećera
1086Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
1104Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
1106Proizvodnja slada
1310Priprema i predenje tekstilnih vlakana
1320Tkanje tekstila
1330Završna obrada tekstila
1391Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
1393Proizvodnja sagova i prostirki
1394Proizvodnja užeta, užadi, konopa i mreža
1395Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
1396Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstila
1411Proizvodnja kožne odjeće
1431Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
1511Štavljenje i obrada kože;obrada i bojenje krzna
1610Piljenje i pjeskarenje drva
1621Proizvodnja furnirskih ploča i ploča na osnovi drva
1622Proizvodnja sastavljenih parketnih podova
1629Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od pluta, slame i materijala za pletarstvo
1711Proizvodnja celuloze
1712Proizvodnja papira i kartona
1722Proizvodnja kućanskih i sanitarnih potrepština i toaletnih potrepština
1724Proizvodnja tapeta
1920Proizvodnja rafiniranih naftnih derivata
2011Proizvodnja industrijskih plinova
2012Proizvodnja bojila i pigmenta
2013Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
2014Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
2015Proizvodnja gnojiva i dušikovih spojeva
2016Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
2017Proizvodnja sintetičke gume u primarnim oblicima
2059Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.:
2060Proizvodnja umjetnih vlakana
2110Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
2211Proizvodnja guma i cijevi od gume; protektiranje i ponovna izgradnja gumenih guma
2219Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2221Proizvodnja plastičnih ploča, listova, cijevi i profila
2222Proizvodnja plastičnih proizvoda za pakiranje
2229Proizvodnja ostalih plastičnih proizvoda
2311Proizvodnja ravnog stakla
2312Oblikovanje i obrada ravnog stakla
2313Proizvodnja šupljeg stakla
2314Proizvodnja staklenih vlakana
2319Proizvodnja i prerada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
2320Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2331Proizvodnja keramičkih pločica i zastava
2342Proizvodnja keramičkih sanitarnih čvora
2343Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskih dijelova
2344Proizvodnja ostalih tehničkih keramičkih proizvoda
2349Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
2351Proizvodnja cementa
2391Proizvodnja abrazivnih proizvoda
2399Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
2410Proizvodnja osnovnog željeza i čelika te ferolegura
2420Proizvodnja cijevi, šupljih profila i pripadajućih pribora, od čelika
2431Hladno crtanje šipki
2432Hladno valjanje uske trake
2434Hladno crtanje žice
2442Proizvodnja aluminija
2443Proizvodnja olova, cinka i kositra
2444Proizvodnja bakra
2445Ostala proizvodnja obojenih metala
2446Prerada nuklearnog goriva
2451Lijevanje željeza
2550Kovanje, prešanje, utiskivanje i oblikovanje metala; metalurgija praha
2561Obrada metala premaza
2571Proizvodnja pribora za jelo
2593Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
2594Proizvodnja zatvarača i proizvoda za vijčane strojeve
2611Proizvodnja elektroničkih sastavnih dijelova
2720Proizvodnja baterija i akumulatora
2731Proizvodnja svjetlovodnih kabela
2732Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kabela
2790Proizvodnja ostale električne opreme
2815Proizvodnja ležajeva, zupčanika, zupčanika i pogonskih elemenata
3091Proizvodnja motocikala
3099Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.PRILOG 2.

Popis sektora koji nisu navedeni u popisu iz priloga 1. ove Uredbe, ali su prihvatljivi za umanjenje naknade za OIEiK

Oznaka NACEOpis
1011Prerada i konzerviranje mesa
1012Prerada i konzerviranje mesa peradi
1042Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
1051Rad mljekara i proizvodnje sira
1061Proizvodnja mlinarskih proizvoda
1072Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja konzerviranih kolača i kolača
1073Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda
1082Proizvodnja kakaa, čokolade i slatkiša od šećera
1085Proizvodnja gotovih jela i jela
1089Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
1091Proizvodnja pripremljene hrane za životinje iz uzgoja
1092Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
1107Proizvodnja bezalkoholnih pića; proizvodnja mineralnih voda i drugih flaširanih voda
1723Proizvodnja papira za pisanje
1729Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
2051Proizvodnja eksploziva
2052Proizvodnja ljepila
2332Proizvodnja opeke, pločica i građevnih proizvoda, od pečene gline
2352Proizvodnja vapna i gipsa
2365Proizvodnja vlaknastog cementa
2452Lijevanje čelika
2453Lijevanje lakih metala
2591Proizvodnja čeličnih bubnjeva i sličnih spremnika
2592Proizvodnja lagane metalne ambalaže
2932Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila


PRILOG 3.

Zahtjev za umanjenje visine naknade OIEiK

Osnovni podaci
Adresa sjedišta poslovnog subjekta
OIB poslovnog subjekta
Glavna djelatnost (naziv)
Glavna djelatnost (razred prema NACE)
Osoba za kontakt
e-mail:
Telefon:
GodinaN-3*N-2*N-1*
Potrošnja električne energije (kWh)
Trošak električne energije (kn)
BDV (kn)
Podatak je li poduzetnik već bio korisnik potpore za u umanjenje naknade za OIEiKDANE
Ako je odgovor DA navesti godinu korištenja potpora za umanjenje naknade za OIEiK:
Komentar

*N je godina podnošenja zahtjeva

PRILOZI:

1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana predaje zahtjeva

2. Potvrda trgovačkog suda nadležnog prema sjedištu poduzetnika kojom se dokazuje da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

3. Potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne starija od 30 dana od dana predaje zahtjeva

4. Dokaz o glavnoj djelatnosti ishođen u Državnom zavodu za statistiku

5. Godišnje financijsko izvješće (račun dobiti i gubitka) za zadnje tri fiskalne godine predano nadležnoj poreznoj upravi u sklopu podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno ako je poduzetnik aktivan kraće od tri godine za sve godine poslovanja

6. Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim primljenim državnim potporama u zadnje tri fiskalne godine

7. Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine, te sva mjesečna izvješća o uplaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine

8. Javnobilježnički ovjerena izjava o ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnja financijska izvješća

9. Izjava opskrbljivača električne energije o plaćenoj ukupnoj potrošnji električne energije i troškovima potrošnje električne energije za poduzetnika za sva njegova obračunska mjerna mjesta i za svaku godinu razdoblja iz stavka 3. ovoga članka. Ukoliko je poduzetnika tijekom razdoblja iz stavka 3. ovoga članka opskrbljivalo više opskrbljivača električne energije, potrebno je dostaviti dokaz za svaku godinu razdoblja u kojem je opskrbljivao poduzetnika električnom energijom za sva njegova obračunska mjerna mjesta

10. Izjava operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika za svaku godinu razdoblja iz stavka 3. ovoga članka

11. Dokaz iz kojeg je vidljivo da je poduzetnik proveo energetski pregled prema metodologiji propisanoj važećim propisom za velika poduzeća, iz nadležnosti Ministarstva, a koji ne smije biti stariji od četiri godine na dan predaje zahtjeva ili po normi ISO 50001 na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama.

Datum:Ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika

PRILOG 4.

Zahtjev za umanjenje visine naknade OIEiK u prijelaznom razdoblju 2023. – 2028.

Osnovni podaci
Adresa sjedišta poslovnog subjekta
OIB poslovnog subjekta
Glavna djelatnost (naziv)
Glavna djelatnost (razred prema NACE)
Osoba za kontakt
e-mail:
Telefon:

PRILOZI:

1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana predaje zahtjeva

2. Potvrda trgovačkog suda nadležnog prema sjedištu poduzetnika kojom se dokazuje da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

3. Potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne starija od 30 dana od dana predaje zahtjeva

4. Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupno dodijeljenim državnim potporama u zadnje tri fiskalne godine

5. Ukoliko je poduzetnik trošarinski obveznik, javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine te sva mjesečna izvješća o uplaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine

6. Godišnje financijsko izvješće podneseno Financijskoj agenciji za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (zahtjevi podneseni u 2023. godini moraju sadržavati financijska izvješća za 2021. i 2022. godinu)

7. Javnobilježnički ovjerena izjava o ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnja financijska izvješća

8. Izjava opskrbljivača električne energije o ukupnoj potrošnji električne energije i ukupnim plaćenim troškovima električne energije poduzetnika za sva njegova obračunska mjerna mjesta za prethodnu kalendarsku godinu

9. Izjava operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika za prethodnu kalendarsku godinu

10. Jedinstveni registarski broj poduzetnika iz evidencije poduzetnika prihvaćenih za umanjenje visine naknade za OIEiK (https://www.hrote.hr/evidencija-poduzetnika-prihvacenih-za-umanjenje-naknade-za-oieik).

Datum:Ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika