Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

538

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s Odlukom o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine, klasa: 022-03/21-04/76, urbroj: 50301-05/27-21-3, od 18. lipnja 2021. i Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine, klasa: 022-03/22-04/82, urbroj: 50301-05/27-22-2, od 9. ožujka 2022., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O SUBVENCIONIRANJU DIJELA KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KATEGORIJE KUĆANSTVO TE KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO S GODIŠNJOM POTROŠNJOM PLINA DO 10 GWh

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos i postupak subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te mikro, male i srednje poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

II.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo subvencionira se do iznosa razlike cijene plina od 0,0277 EUR/kWh do iznosa određenog Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja se primjenjuje za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., bez poreza na dodanu vrijednost.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz točke I. ove Odluke subvencionira se u iznosu od 0,0199 EUR/kWh bez poreza na dodanu vrijednost.

III.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će, za potrebe provedbe dodjele sredstava krajnjim kupcima koji nisu kućanstvo iz točke I. ove Odluke, raspisati javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti.

IV.

Za krajnje kupce iz točke III. ove Odluke kojima će biti dodijeljena sredstva, njihovim opskrbljivačima plinom dostavit će se vaučeri potpore u ukupnom iznosu najviše do 200.000,00 eura.

V.

Opskrbljivači plinom dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima ispostavljati račune za isporučeni plin na način da im se neto osnovica na računu umanji za iznos subvencije pri čemu iznos subvencije mora biti jasno iskazan.

Opskrbljivači plinom dužni su voditi evidenciju o iskorištenom i neiskorištenom dijelu subvencija iz vaučera po krajnjem kupcu koji nije kućanstvo iz točke I. ove Odluke.

Kod promjene opskrbljivača za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz točke I. ove Odluke, opskrbljivač je dužan novom opskrbljivaču dostaviti vaučer s priloženom evidencijom iskorištenih sredstava po priloženom vaučeru.

VI.

Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači plinom dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtjev za refundaciju subvencija za sve svoje krajnje kupce koji su korisnici subvencija u skladu s ovom Odlukom, a kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu.

VII.

Postupci pokrenuti prema Odluci o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, klasa: 022-03/22-04/84, urbroj: 50301-05/27-22-2, od 9. ožujka 2022. dovršit će se prema odredbama te Odluke.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 022-03/23-04/93

Urbroj: 50301-05/27-23-2

Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.