Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

NN 31/2023 (17.3.2023.), Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

Ministarstvo financija

560

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20., 46/20., 47/20. i 83/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA BANKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje poseban način, uvjeti i rokovi izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Sustav TARGET obuhvaća platne sustave u eurima koji omogućavaju namiru u novcu središnje banke i pružaju usluge središnjeg upravljanja likvidnošću, bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru sporednih sustava te omogućavaju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira i namiru instant plaćanja (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

2. Sustav TARGET-HR jest komponenta sustava TARGET kojom upravlja Hrvatska narodna banka sukladno propisima kojima se uređuju pravila rada tog sustava te je određena kao »sustav« u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (»Narodne novine« novine, br. 59/12., 44/16. i 118/20.)

3. Usluga središnjeg upravljanja likvidnošću jest usluga sustava TARGET-HR koja služi za namiru operacija središnje banke (engl. Central Liquidity Management, dalje u tekstu: CLM)

4. Glavni novčani račun jest račun koji Hrvatska narodna banka otvara sudioniku sustava TARGET-HR u CLM-u a služi za namiru operacija središnje banke (engl. Main Cash Account, dalje u tekstu: MCA)

5. Usluga za bruto namiru u realnom vremenu jest usluga sustava TARGET-HR koja služi za namiru u realnom vremenu na bruto načelu plaćanja velikih vrijednosti i za namiru sporednih sustava (engl. Real Time Gross Settlement System, dalje u tekstu: RTGS)

6. Namjenski novčani račun za RTGS jest račun koji Hrvatska narodna banka otvara sudioniku sustava TARGET-HR u RTGS-u a služi za namiru u realnom vremenu na bruto načelu plaćanja velikih vrijednosti (engl. RTGS Dedicated Cash Account, dalje u tekstu: RTGS DCA)

7. Podračun banke u RTGS-u jest podračun koji Hrvatska narodna banka otvara sudioniku sustava TARGET-HR u RTGS-u a služi za namiru platnih transakcija obračunatih u EuroNKS-u ili drugom sporednom sustavu

8. Usluga za namiru instant plaćanja jest usluga sustava TARGET-HR koja služi za namiru instant plaćanja (engl. TARGET Instant Payment Settlement, dalje u tekstu: TIPS)

9. Namjenski novčani račun za TIPS jest račun koji Hrvatska narodna banka otvara sudioniku sustava TARGET-HR u TIPS-u a služi za namiru instant plaćanja (engl. TIPS Dedicated Cash Account, dalje u tekstu: TIPS DCA)

10. EuroNKS jest platni sustav za obračun platnih transakcija u eurima na neto načelu za čiji rad je Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) kao upravitelj tog platnog sustava od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad platnog sustava

11. EuroNKSInst jest platni sustav za obračun i namiru instant platnih transakcija u eurima za čiji rad je Agencija kao upravitelj tog platnog sustava od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad platnog sustava

12. Tehnički račun jest račun koji Hrvatska narodna banka otvara upravitelju instant platnog sustava u TIPS-u a služi za namiru instant plaćanja

13. Usluga za plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira jest usluga sustava TARGET-HR a služi za namiru plaćanja povezanih s transakcijama s vrijednosnim papirima (engl. TARGET2-Securities, dalje u tekstu: T2S)

14. Namjenski novčani račun za T2S jest račun koji Hrvatska narodna banka otvara sudioniku sustava TARGET-HR a služi za namiru plaćanja povezanih s transakcijama s vrijednosnim papirima (engl. T2S Dedicated Cash Account, dalje u tekstu: T2S DCA).

Članak 3.

(1) Ovrhu na novčanim sredstvima banke Hrvatska narodna banka provodi na temelju dostavljene elektronički potpisane poruke Agencije s odgovarajućim nalogom za postupanje.

(2) Ovrhu na novčanim sredstvima banke Hrvatska narodna banka provodi iz raspoloživih novčanih sredstava banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

(3) Raspoloživa novčana sredstva banke u Hrvatskoj narodnoj baci jesu:

1. raspoloživa novčana sredstva banke u sustavu TARGET-HR

2. novčana sredstva evidentirana na računu banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci i

3. novčana sredstva banke kod Hrvatske narodne banke u iznosu koji odgovara trenutnom stanju na obračunskom računu banke u EuroNKSInst-u vezano za sudjelovanje banke u EuroNKSInst-u, ako EuroNKSInst sukladno svojim pravilima rada koristi ovakav model namire.

(4) Raspoloživa novčana sredstva banke u sustavu TARGET-HR iz stavka 3. točke 1. ovoga članka jesu:

1. novčana sredstva evidentirana na MCA banke u iznosu koji banka može koristiti sukladno pravilima rada sustava TARGET-HR

2. novčana sredstva evidentirana na RTGS DCA banke

3. novčana sredstva evidentirana na podračunima banke, osim dok su, sukladno propisanim pravilima rada sustava TARGET-HR, blokirana radi provedbe postupka namire platnih transakcija obračunatih u EuroNKS-u ili drugom sporednom sustavu

4. novčana sredstva evidentirana na TIPS DCA banke, osim dok su, sukladno propisanim pravilima rada sustava TARGET-HR, rezervirana radi čekanja odgovora primatelja instant platne transakcije

5. novčana sredstava evidentirana na tehničkom računu EuroNKSInst-a u iznosu koji odgovara trenutnom stanju na obračunskom računu banke u EuroNKSInst-u.

(5) Novčana sredstva evidentirana na T2S DCA banke nisu raspoloživa novčana sredstva banke u sustavu TARGET-HR u smislu stavka 3. točke 1. ovoga članka.

(6) Ako se novčana sredstva s T2S DCA banke sukladno pravilima rada sustava TARGET-HR prenesu na MCA banke, ista postaju raspoloživa novčana sredstva iz stavka 4. točke 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Razmjena elektronički potpisanih poruka s nalozima za postupanje u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke između Agencije i Hrvatske narodne banke obavlja se na način i u rokovima kako je to propisano pravilnikom kojim se uređuje način i postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i pravilnikom kojim se uređuju tehnički uvjeti za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektronički potpisanu poruku A31 koja može sadržavati jedan ili više naloga za izvršenje osnove za plaćanje u eurima. Za izvršenje osnove za plaćanje u valuti koja je različita od eura u korist računa ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci, Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektronički potpisanu poruku A71 koja sadrži nalog za izvršenje jedne osnove za plaćanje.

(3) Radni dan za razmjenu elektronički potpisanih poruka između Agencije i Hrvatske narodne banke u smislu ovoga Pravilnika je dan kada rade i Agencija i sustav TARGET-HR te se elektronički potpisane poruke između Agencije i Hrvatske narodne banke ne razmjenjuju u danima koji nisu radni za Agenciju ili sustav TARGET-HR.

(4) Radni dan iz stavka 3. ovoga članka smatra se radnim danom u smislu odredbi zakona kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija u dijelu propisanih razloga za pokretanje postupka prisilne likvidacije kreditne institucije u uvjetima blokade računa kreditne institucije po nalogu Agencije.

(5) Hrvatska narodna banka provodi naplatu naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije odmah po zaprimanju te poruke, a ako banka nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava u Hrvatskoj narodnoj banci za naplatu naloga za izvršenje osnove za plaćanje u cijelosti, Hrvatska narodna banka će istu izvršiti djelomično, u iznosu raspoloživih novčanih sredstava banke u Hrvatskoj narodnoj banci, najkasnije do 18,15 sati tog radnog dana.

(6) O provedenoj naplati naloga za izvršenje osnove za plaćanje Hrvatska narodna banka obavještava Agenciju.

(7) Hrvatska narodna banka pridržava se propisanih pravila rada sustava TARGET-HR kod provedbe postupaka koji se sukladno ovom Pravilniku provode u sustavu TARGET-HR radi naplate naloga za izvršenje osnove za plaćanje.

Članak 5.

(1) Ovrhu na novčanim sredstvima banke Hrvatska narodna banka provodi na teret MCA banke sukladno zaprimljenoj poruci Agencije iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Po zaprimanju poruke Agencije iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika Hrvatska narodna banka:

1. provodi rezervaciju novčanih sredstava na MCA banke u skladu s nalogom za izvršenje osnove. Ako se provodi naplata naloga za izvršenje osnove u valuti koja je različita od eura, Hrvatska narodna banka provodi rezervaciju novčanih sredstava na MCA banke u eurskoj protuvrijednosti valute koja je različita od eura navedene u nalogu za izvršenje osnove

2. nakon što su na MCA banke osigurana novčana sredstva za naplatu svih naloga za izvršenje osnove za plaćanje, zadaje platnu transakciju kojom provodi naplatu pojedinog naloga za izvršenje osnove za plaćanje na teret MCA banke ovršenika a u korist MCA banke primatelja u skladu s nalogom za izvršenje osnove za plaćanje. Ako se provodi naplata naloga za izvršenje osnove za plaćanje u korist banke koja nema otvoren MCA u sustavu TARGET-HR ili ako se provodi naplata naloga za izvršenje osnove za plaćanje u valuti koja je različita od eura, Hrvatska narodna banka zadaje ovu platnu transakciju u eurima na teret MCA banke ovršenika, a u korist MCA Hrvatske narodne banke. Ako se provodi naplata naloga za izvršenje osnove za plaćanje u valuti koja je različita od eura, Hrvatska narodna banka zadaje ovu platnu transakciju u eurima u iznosu koji odgovara protuvrijednosti iznosa valute iz naloga za izvršenje osnove

3. uklanja postavljenu rezervaciju novčanih sredstava na MCA banke nakon provedene naplate svih naloga za izvršenje osnove za plaćanje.

(3) Nakon što zaprimi novčana sredstva iz stavka 2. točke 2. ovoga članka na svoj MCA, Hrvatska narodna banka izvršiti će preko RTGS-a platnu transakciju kojom će ta novčana sredstva prenijeti banci primatelja u skladu s nalogom za izvršenje osnove za plaćanje. Ako se radi o provedbi naloga za izvršenje osnove za plaćanje u valuti koja je različita od eura, Hrvatska narodna banka će novčana sredstva u toj valuti prenijeti banci primatelja korištenjem uobičajenih bankovnih tehnologija za izvršenje takvih plaćanja.

(4) Hrvatska narodna banka dostavlja banci ovršenika i banci primatelja obavijest o provedenim platnim transakcijama u svrhu naplate naloga za izvršenje osnove za plaćanje sukladno propisanim pravilima rada sustava TARGET-HR i ostaloj tehničkoj dokumentaciji sustava TARGET-HR.

Članak 6.

(1) Ako banka na svom MCA nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava za provedbu naplate svih naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz zaprimljene poruke Agencije, Hrvatska narodna banka:

1. na MCA banke prenosi ostala raspoloživa novčana sredstva banke iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika sve do iznosa potrebnog za provedbu naplate naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz zaprimljene poruke Agencije i to redoslijedom kojim će se u najkraćem roku osigurati novčana sredstva potrebna za provedbu naplate naloga za izvršenje osnove za plaćanje

2. ako je potrebno u svrhu provedbe postupka prijenosa raspoloživih novčanih sredstava na MCA iz točke 1. ovoga stavka, Agenciji kao upravitelju platnog sustava daje nalog da prenese raspoloživa novčana sredstava s tehničkog računa EuroNKSInst-a u TIPS-u koja pripadaju banci na TIPS DCA banke

3. ako je potrebno i ako je primjenjivo u odnosu na korišteni model namire EuroNKSInst-a, u svrhu provedbe postupka prijenosa raspoloživih novčanih sredstava na MCA iz točke 1. ovoga stavka, na temelju informacije Agencije kao upravitelja platnog sustava o trenutnom stanju na obračunskom računu banke u EuroNKSInst-u prenosi novčana sredstva banke kod Hrvatske narodne banke vezano za sudjelovanje banke u EuroNKSInst-u na MCA banke.

(2) Ako nakon prijenosa novčanih sredstava iz stavka 1. točke 1. ovoga članka na MCA banke nije provedena naplata svih naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz zaprimljene poruke Agencije, Hrvatska narodna banka:

1. ako su iz naknadnog priljeva novčanih sredstava na MCA banke osigurana novčana sredstva za naplatu svih naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz zaprimljene poruke Agencije, izvršava platne transakcije kojima se provodi naplata tih naloga za izvršenje osnove te o tome obavještava Agenciju

2. ako je potrebno za provedbu naplate naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz zaprimljene poruke Agencije iz točke 1. ovoga stavka, obavlja prijenos novčanih sredstava na MCA banke sukladno stavku 1. ovoga članka

3. onemogućuje namiru platnih transakcija na teret svih računa banke u sustavu TARGET-HR na kojima se vode raspoloživa novčana sredstva banke sukladno članku 3. stavku 4. ovoga Pravilnika, osim namire platnih transakcija iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i platnih transakcija kojima se provodi namira iz stavka 3. ovoga članka

4. onemogućuje podizanje gotovog novca s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci

5. dostavlja Agenciji kao upravitelju platnog sustava nalog da onemogući obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u EuroNKS-u

6. dostavlja Agenciji kao upravitelju platnog sustava nalog da onemogući obračun instant platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u EuroNKSInst-u.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 3. ovoga članka Hrvatska narodna banka omogućit će provedbu postupka namire izvršenog obračuna preko EuroNKS-a ili drugog sporednog sustava sukladno pravilima rada platnog sustava iz novčanih sredstava evidentiranih na podračunima banke u RTGS-u iz članka 3. stavka 4. točke 3. ovoga Pravilnika koja služe za provedbu postupka namire platnih transakcija obračunatih u EuroNKS-u ili drugom sporednom sustavu.

Članak 7.

(1) Ako na MCA banke nije provedena naplata svih naloga za izvršenje osnove za plaćanje sukladno članku 6. ovoga Pravilnika do kraja obračunskog dana u sustavu TARGET-HR Hrvatska narodna banka:

1. provodi djelomičnu naplatu naloga za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu raspoloživih novčanih sredstva banke

2. provodi rezervaciju novčanih sredstava na MCA banke u nedostajućem iznosu novčanih sredstava potrebnih za izvršenje osnove za plaćanje u cijelosti

3. obavještava Agenciju o djelomičnoj naplati naloga za izvršenje osnove za plaćanje.

(2) Na temelju zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci nalog za blokadu računa banke.

Članak 8.

Za vrijeme trajanja blokade računa banke:

1. Hrvatska narodna banka onemogućuje namiru platnih transakcija na teret svih računa banke u sustavu TARGET-HR na kojima se vode raspoloživa novčana sredstva banke sukladno članku 3. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika, osim namire platnih transakcija kojima se provodi naplata naloga za izvršenje osnove za plaćanje iz zaprimljene poruke Agencije

2. Agencija kao upravitelj platnog sustava, na temelju zaprimljenog naloga Hrvatske narodne banke iz članka 6. stavka 2. točke 5. ovoga Pravilnika, onemogućuje obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u EuroNKS-u. Platne transakcije u korist obračunskog računa banke u EuroNKS-u obračunavaju se, a tako zaprimljena novčana sredstva banke namiruju se sukladno pravilima rada tog platnog sustava

3. Agencija kao upravitelj platnog sustava, na temelju zaprimljenog naloga Hrvatske narodne banke iz članka 6. stavka 2. točke 6. ovoga Pravilnika, onemogućuje obračun i namiru instant platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u EuroNKSInst-u. Instant platne transakcije u korist obračunskog računa banke u EuroNKSInst-u obračunavaju se i namiruju

4. Banka ne može podizati gotov novac s računa za gotovinu banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 9.

(1) Agencija na početku svakog radnog dana za vrijeme trajanja blokade računa banke dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci poruku s nalozima za izvršenje osnova za plaćanje.

(2) U slučaju provedene naplate naloga iz stavka 1. ovoga članka, ako je potrebno radi provedbe drugih evidentiranih osnova za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje banke, Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci poruku s nalozima za izvršenje osnova za plaćanja i tijekom radnog dana.

(3) Hrvatska narodna banka obavještava Agenciju o provedenoj naplati naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Naplata naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se iz raspoloživih novčanih sredstava banke u Hrvatskoj narodnoj banci iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika odgovarajućom primjenom članaka 4. do 7. ovoga Pravilnika, pri čemu Hrvatska narodna banka ne obavještava Agenciju o novčanim priljevima na račune banke.

(5) U slučaju naplate svih osnova za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje banke, Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci nalog za deblokadu banke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Odredbe članka 3. stavka 3. točke 3. i članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se u razdoblju u kojem EuroNKSInst, radi provedbe obračuna instant platnih transakcija sukladno pravilima rada tog platnog sustava, uvjetuje bankama koje sudjeluju u EuroNKSInst-u držanje novčanih sredstava kod Hrvatske narodne banke koja djeluje u funkciji njegovog agenta za namiru.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke (»Narodne novine« novine, broj 155/22.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. ožujka 2023.

Klasa: 011-01/23-04/3

Urbroj: 513-06-03-23-7

Zagreb, 14. ožujka 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.