Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi

NN 31/2023 (17.3.2023.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

562

Na temelju članka 166. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te izdavanje potvrda.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

1. Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Registar) je elektronička baza podataka u kojoj se vode podaci o pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

2. Subjekt upisa je pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi i za koju je Zakonom o socijalnoj skrbi i ovim Pravilnikom propisan upis.

3. Registarski broj subjekta upisa je redni broj subjekta upisa koji se automatski dodjeljuje subjektu upisa pri upisu u Registar.

Subjekti upisa

Članak 3.

(1) U Registar se upisuju subjekti upisa:

1. ustanove socijalne skrbi:

a. Hrvatski zavod za socijalni rad

b. Obiteljski centar

c. dom socijalne skrbi

d. centar za pomoć u kući

2. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnos­no Grad Zagreb

3. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba

4. fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi kao profesionalnu djelatnost

5. fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi kao obrtnik (u daljnjem tekstu: obrtnik).

(2) U Registar se na njihov zahtjev upisuju i subjekti upisa koji su ispunili mjerila za pružanje socijalnih usluga u drugoj državi, članici Europske unije ili drugoj državi, ugovornici Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, uz priložen dokaz o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga koji je u skladu s propisima države u kojoj imaju poslovni nastan, a koje se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi pružaju u obitelji korisnika, izvan mreže socijalnih usluga.

Unos podataka i vođenje registra

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi Registar.

(2) Registar sadrži podatke o subjektima upisa.

(3) Ministarstvo upisuje u Registar Hrvatski zavod za socijalni rad(u daljnjem tekstu: Zavod) i Obiteljski centar u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

(4) Nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb upisuje u Registar dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, jedinicu lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, udrugu, vjersku zajednicu i drugu pravnu osobu te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik, u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

(5) Upis u Registar provodi se po službenoj dužnosti, a može se provesti i na temelju zahtjeva subjekta upisa koji ispuni mjerila za pružanje socijalnih usluga u drugoj državi, članici Europske unije ili drugoj državi, ugovornici Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, uz priložen dokaz o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga koji je u skladu s propisima države u kojoj imaju poslovni nastan, a koje se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi pružaju u obitelji korisnika, izvan mreže socijalnih usluga.

(6) Ministarstvo trajno čuva podatke upisane u Registar.

Sigurnost podataka

Članak 5.

Na Registar se primjenjuju mjere i standardi informacijske sigurnosti sukladno propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

Javnost Registra

Članak 6.

(1) Sadržaj Registra je javno dostupan i pristupa mu se putem internetske stranice registra koja je dio sustava registra i nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva, kako bi zainteresirana javnost ostvarila uvid u podatke koje sadrži, bez dokazivanja pravnog interesa.

(2) Podatak o adresama pružatelja socijalnih usluga smještaja i organiziranog stanovanja za žrtve nasilja i žrtve trgovanja ljudima je klasificiran podatak označen stupnjem tajnosti »TAJNO« te ne smije biti javno dostupan.

Podaci koji se upisuju u Registar

Članak 7.

(1) U Registar se upisuju podaci propisani ovim Pravilnikom i promjene tih podataka.

(2) Podaci koji se upisuju za sve subjekte upisa su:

1. Registarski broj

2. Datum upisa

3. Pravni oblik pružatelja usluga

4. Osnovni podaci (naziv subjekta upisa, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB))

5. Kontakt podaci (telefon, adresa elektroničke pošte)

6. Korisnička skupina

7. Vrsta socijalne usluge

8. Kapacitet socijalne usluge (broj korisnika i/ili broj usluga na godišnjoj razini)

9. Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga (naziv tijela koje je izdalo rješenje, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja) za svaku socijalnu uslugu

10. Datum isteka rješenja o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

11. Adrese/promjene adresa pružanja socijalnih usluga

12. Promjena kapaciteta socijalne usluge (broja korisnika i/ili broja usluga na godišnjoj razini)

13. Promjena korisničke skupine

14. Promjena vrste socijalne usluge

15. Podaci o prestanku rada subjekta upisa (rješenje nadležnog tijela: naziv tijela, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja ili neobnavljanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanju socijalnih usluga).

(3) Podaci koji se upisuju za fizičke osobe su:

Privremena obustava djelatnosti (rješenje nadležnog tijela: naziv tijela, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja, trajanje i razlog).

(4) Podaci koji se upisuju za pravne osobe su:

1. Pravni oblik osnivača (Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba)

2. Podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB))

3. Adresa, mjesto i županija zasebne organizacijske jedinice (podružnice), vrsta socijalne usluge koje zasebna organizacijska jedinica pruža, te vrsta korisničke skupine i kapacitet socijalne usluge (broj korisnika i/ili broj usluga na godišnjoj razini)

4. Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga za svaku zasebnu organizacijsku jedinicu (naziv tijela koje je izdalo rješenje, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja)

5. Datum isteka rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga u zasebnoj organizacijskoj jedinici.

Javno dostupni podaci

Članak 8.

Svatko bez dokazivanja pravnog interesa ima uvid u sljedeće upisane podatke u Registru:

1. Registarski broj

2. Datum upisa

3. Pravni oblik pružatelja usluga

4. Osnovni podaci (naziv subjekta upisa, sjedište/prebivalište)

5. Kontakt podaci (telefon, adresa elektroničke pošte)

6. Korisnička skupina

7. Vrsta socijalne usluge

8. Kapacitet socijalne usluge (broj korisnika i/ili broj usluga na godišnjoj razini)

9. Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga (naziv tijela koje je izdalo rješenje, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja) za svaku socijalnu uslugu i vrstu korisnika

10. Adresa pružanja socijalne usluge

11. Datum isteka rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanju socijalnih usluga

12. Podaci o prestanku rada subjekta upisa (rješenje nadležnog tijela: naziv tijela, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja ili neobnavljanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanju socijalnih usluga)

13. Privremena obustava djelatnosti (rješenje nadležnog tijela: naziv tijela, klasa, urbroj, datum donošenja, datum izvršnosti rješenja, trajanje i razlog)

14. Naziv, adresa, mjesto i županija zasebne organizacijske jedinice (podružnice), vrsta socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici, vrsta korisničke skupine i kapacitet socijalne usluge (broj korisnika i/ili broj usluga na godišnjoj razini) te datum isteka rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga u zasebnoj organizacijskoj jedinici

15. Pravni oblik osnivača (Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba).

Registarski broj subjekta upisa

Članak 9.

Jednom dodijeljeni registarski broj ne mijenja se niti se dodjeljuje drugom subjektu upisa.

Zbirka isprava

Članak 10.

(1) Zbirka isprava je dio Registra u koji se u elektroničkom obliku pohranjuju isprave dostavljene za upis o subjektima upisa.

(2) Zbirka isprava sadrži:

1. rješenje nadležnoga tijela o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga

2. rješenje nadležnoga tijela ili drugi pravni akt na temelju kojeg se upisuje promjena podataka subjekta upisa

3. pravomoćno rješenje nadležnoga tijela o prestanku pružanja socijalnih usluga ili izvršno rješenje o zabrani rada inspektora.

Obveza obavještavanja o promjeni podataka

Članak 11.

(1) Subjekt upisa dužan je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti nadležno tijelo o svakoj promjeni podataka koji su predmet upisa u Registar.

(2) Nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo dužni su svatko iz svoje nadležnosti u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja odnosno dostavljene obavijesti o promjeni podatka provesti upis promjene podataka u Registar.

Izdavanje potvrda

Članak 12.

(1) Za potrebe dokazivanja upisa subjekta u Registar, subjekt upisa može putem sustava e-Građani ispisati iz Registra potvrdu koja sadrži elektronički pečat.

(2) Subjekt upisa može podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde nadležnom tijelu koje je izvršilo upis subjekta upisa i u pisanom obliku – neposredno poštom, elektroničkom poštom ili usmenom izjavom na zapisnik.

(3) Nadležno tijelo koje je izvršilo upis subjekta u Registar dužno je temeljem uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka izdati potvrdu podnositelju zahtjeva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika pravnim i fizičkim osobama koje su upisane u odgovarajuće evidencije i upisnik ustanova socijalne skrbi sukladno ranije važećim propisima dodijelit će se registarski broj subjekta upisa sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (»Narodne novine«, br. 73/14 i 51/21),

2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge (»Narodne novine«, br. 66/15 i 51/21) i

3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 66/15, 5/16 i 51/21).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/19

Urbroj: 524-09-02-02/7-23-4

Zagreb, 28. veljače 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.