Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem eura

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem eura

Hrvatska narodna banka

564

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvat­skoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM EURA

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem eura (»Narodne novine«, br. 133/2022.) članak 3. točka 13. mijenja se i glasi:

»13) RTGS usluga sustava TARGET jest usluga TARGET-a koja omogućuje bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru iz sporednih sustava na RTGS namjenskim računima (RTGS DCA)«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14) RTGS DCA jest račun banke otvoren u RTGS usluzi sustava TARGET-HR u skladu s propisima kojima se uređuju pravila rada sustava TARGET-HR«.

Točke 19., 20., 21. i 22. brišu se.

Dosadašnja točka 23. koja postaje točka 19. mijenja se i glasi:

»19) Sustav TARGET jest sustav koji obuhvaća platne sustave u eurima koji omogućuju namiru u novcu središnje banke i pružaju usluge središnjeg upravljanja likvidnošću, bruto namire u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru iz sporednih sustava te omogućuju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira i namirom instant plaćanja«.

Točke 24., 25. i 26. postaju točke 20., 21. i 22.

Članak 2.

U članku 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za gotov novac kojem nije utvrđena prikladnost banka u obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca iz stavka 3. ovog članka upisuje »neobrađen« na mjesto predviđeno za navođenje kategorije prikladnosti, a u gotovinski centar polaže ga prema kriterijima iz stavka 6. ovog članka.«.

Članak 3.

U cijeloj ovoj Odluci riječi: »PM račun« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »RTGS DCA«, a: »TARGET2-HR« mijenja se u: »TARGET-HR« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

(1) Prilog 1 mijenja se na način kako je to u Prilogu 1 ove Odluke.

(2) Prilog 2 mijenja se na način kako je to u Prilogu 2 ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 20. ožujka 2023.

O. br. 88-091/03-23/BV
Zagreb, 13. ožujka 2023.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1

PRILOG 2

UPUTA
o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura

Ovom Uputom uređuje se izvršenje prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem, i to:

– način prijenosa novčanih sredstava na račun banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci

– način prijenosa novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na račun banke u sustavu TARGET-HR

– vrste platnih poruka kojima se provode prijenosi novčanih sredstava

– način upisivanja pojedinih elemenata u poruke kojima se provodi prijenos novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura

– postupanje u slučaju tehničkih problema na strani banke.

1. Uvod

Prijenosi novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura provode se preko sustava TARGET-HR u RTGS usluzi. RTGS usluga nudi bruto namiru u realnom vremenu (RTGS) plaćanja velikih vrijednosti na RTGS namjenskim novčanim računima (u nastavku teksta: RTGS DCA).

U RTGS usluzi TARGET-HR namiruju se:

– prijenosi novčanih sredstava s RTGS DCA banke na njezin račun za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci i

– prijenosi novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na njezin RTGS DCA.

Prijenosi novčanih sredstava provode se platnim porukama RTGS pacs.008.001.08 (dalje u tekstu: RTGS pacs.008) koje moraju biti zadane u skladu sa standardima SWIFT-a, odlukom koja propisuje rad sustava TARGET-HR i ostalom tehničkom dokumentacijom TARGET sustava.

2. Način zadavanja platnih poruka u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura

2.1. Prijenos novčanih sredstava s RTGS DCA banke na njezin račun za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci

U svrhu prijenosa novčanih sredstava na račun banke za gotovinu, banka zadaje platnu poruku RTGS pacs.008 na teret svog RTGS DCA, a u korist RTGS DCA Hrvatske narodne banke te u elementu Creditor Account navodi broj svog računa za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci. Platnu poruku RTGS pacs.008 banka upućuje na SWIFT BIC NBHRHR2XXXX.

Platna poruka RTGS pacs.008 mora minimalno sadržavati sljedeće podatke (uz popunjavanje svih obveznih polja prema pravilima SWIFT-a):

Naziv elementaXML tagPravilo korištenja
Payment Type Information
Interbank Settlement Amount/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmtIznos
Interbank Settlement Date/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDtDatum valute
Credit Transfer Transaction Information
Payment details
Instructing Agent BIC/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BICFIBIC banke pošiljatelja
Instructed Agent BICDocument/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/BICFIBIC HNB-a, NBHRHR2XXXX
Debtor Account/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/OthrBanka upisuje podatak o broju računa sukladno svojim potrebama
Creditor Account/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/OthrRačun banke za gotovinu

U slučaju uspješne namire banka zaprima poruku RTGS pacs.002.001.10 sa statusom ACSC=namirena ako je na istu pretplaćena. U slučaju neuspješne namire banka zaprima poruku RTGS pacs.002.001.10 sa statusom RJCT=odbačena.

Ako banka pošalje platnu poruku RTGS pacs.008 s pogrešno popunjenim informacijama, Hrvatska narodna banka izvršava povrat pogrešno uplaćenih novčanih sredstava te banci dostavlja platnu poruku RTGS pacs.004.001.09 s kôdom razloga povrata novčanih sredstava.

2.2. Prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na RTGS DCA banke

Nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na RTGS DCA banke banka zadaje u skladu s odlukom koja propisuje opskrbu banaka gotovim novcem eura.

Ako banka nalog za prijenos novčanih sredstava zadaje porukom MT103, poruku šalje na SWIFT BIC NBHRHR2XXXX. Nalog za prijenos novčanih sredstava porukom MT103 banka može zadati do 16:30 sati.

Poruka MT103 kojom banka zadaje prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu na RTGS DCA mora sadržavati minimalno sljedeće podatke (uz popunjavanje svih obveznih polja prema pravilima SWIFT-a):

Naziv polja u MT103Broj polja u MT103Pravilo korištenja
Zaglavlje poruke
PošiljateljBIC banke
PrimateljNBHRHR2XXXX
Tekstualni dio poruke
Datum valute/oznaka valute/iznos32A:Tekući datum valute/EUR/iznos
Ordering Customer50K:/Račun banke za gotovinu
Receiver’s Correspondent – FI BIC54A:BIC banke pošiljatelja
Beneficiary Customer59:/Banka upisuje podatak o broju računa prema svojim potrebama

Ova poruka MT103 ne smije u zaglavlju u polju 103: sadržavati oznaku servisnoga kôda.

Ako banka pošalje poruku MT103 s pogrešno popunjenim informacijama, Hrvatska narodna banka neće izvršiti prijenos novčanih sredstava u korist RTGS DCA banke.

Na temelju zaprimljenog naloga za prijenos Hrvatska narodna banka zadaje platnu poruku RTGS pacs.008 kojom se prenose novčana sredstva u korist RTGS DCA banke koja je zadala nalog za prijenos novčanih sredstava.

Platnu poruku RTGS pacs.008 kojom se prenose novčana sredstva u korist RTGS DCA banke Hrvatska narodna banka upućuje na SWIFT BIC banke koja je zadala nalog za prijenos novčanih sredstava.

Platna poruka RTGS pacs.008 kojom Hrvatska narodna banka prenosi novčana sredstva na RTGS DCA banke će sadržavati sljedeće informacije:

Naziv elementaXML tagPravilo korištenja
Interbank Settlement Amount
Interbank Settlement Amount/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmtIznos
Interbank Settlement Date/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDtDatum valute
Credit Transfer Transaction Information
Payment details
Instructing Agent BIC/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BICFIBIC HNB-a, NBHRHR2XXXX
Instructed Agent BICDocument/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/BICFIBIC banke primatelja
Debtor Account/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/OthrRačun banke za gotovinu
Creditor Account/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/OthrRačun koji je banka navela u svom zahtjevu za prijenos

Nakon uspješne namire platne transakcije banka će zaprimiti platnu poruku RTGS pacs.008.

3. Postupanje u slučaju tehničkih problema na strani banke

Kada banka nije u mogućnosti sama zadati poruku RTGS pacs.008 iz točke 2.1. ove Upute, banka može dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci nalog za provođenje platne transakcije transakcije u skladu s Uputom za izvanredne situacije u sutavu TARGET2-HR koja je objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke (https://www.hnb.hr/documents/20182/256057/h-uputa-izvanredne-situacije.pdf/f8a83903-5f58-4cdf-a62b-06aa29049d4a).

Popunjeni nalog banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektroničkom poštom na adresu: helpdesk.t2hr@hnb.hr.

Hrvatska narodna banka postupit će, ako je moguće, po nalogu banke samo kada banka to ne može sama provesti, odnosno u slučaju tehničkih problema na strani banke.

Nakon što je zaprimila popunjeni nalog, Hrvatska narodna banka telefonski usklađuje vjerodostojnost podataka iz naloga s bankom, na sljedeći način:

– Hrvatska narodna banka telefonski zove banku

– banka Hrvatskoj narodnoj banci priopćuje šifru za usuglašenje

– banka čita podatke s naloga koji je dostavljen Hrvatskoj narodnoj banci, a Hrvatska narodna banka ih uparuje s podacima na primljenom nalogu.

Hrvatska narodna banka nastojat će nakon usklađivanja vjerodostojnosti podataka iz naloga, u skladu s objektivnim mogućnostima, nastojati provesti takav nalog za plaćanje u najkraćem mogućem roku.

U slučaju tehničkih smetnji u radu sustava TARGET-HR i u slučaju pada sustava TARGET-HR, postupa se sukladno Pravilima rada sustava TARGET-HR.