Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

NN 33/2023 (24.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

581

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/25

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15. i 127/17.) u članku 2. stavku 2. podstavku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»‒ Uredba (EU) 2021/2303 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010 (SL L 468, 30. 12. 2021.).«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uspostavlja neposrednu suradnju i razmjenu informacija s Europskom komisijom o provođenju direktiva iz stavka 1. ovoga članka i uredbi iz stavka 2. ovoga članka, sukladno njihovim odredbama o suradnji.

(4) Suradnja i razmjena informacija s Europskom komisijom iz stavka 3. ovoga članka provodit će se putem obrasca za izvješćivanje koji će ministar nadležan za unutarnje poslove propisati pravilnikom kojim se uređuju obrasci i zbirke podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 5. riječi: »unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poseban skrbnik djeteta bez pratnje poduzet će, što je prije moguće nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, sve potrebne radnje radi pronalaska članova obitelji i spajanja djeteta s obitelji, ako je to u njegovu interesu, uključujući kontaktiranje i suradnju s mjerodavnim ministarstvima, drugim državnim i inozemnim tijelima te nevladinim organizacijama.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Poseban skrbnik dužan je poštivati načelo povjerljivosti u prikupljanju, obradi i razmjeni informacija o djetetu i članovima obitelji kako se ne bi ugrozila njihova sigurnost.

(5) Djetetu se tijekom postupka međunarodne zaštite osigurava pristup rekreacijskim aktivnostima, uključujući igru i rekreacijske aktivnosti primjerene njegovoj dobi te aktivnostima na otvorenom.«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »poslove socijalne skrbi« dodaje se zarez i riječ: »odmah,«.

Članak 5.

U članku 28. stavku 2. točki 2. riječi: »Europski potporni ured za azil (u daljnjem tekstu: EASO)« zamjenjuju se riječima: »Agencija Europske unije za azil (u daljnjem tekstu: EUAA)«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ministarstvo može, uz pristanak tražitelja, organizirati medicinsko vještačenje radi utvrđivanja izloženosti proganjanju ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak, a troškove medicinskog vještačenja snosi Ministarstvo.

(5) Kada Ministarstvo ocijeni da medicinsko vještačenje radi utvrđivanja izloženosti proganjanju ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde nije potrebno, tražitelj će biti obaviješten pisanim putem ili usmeno na zapisnik ako je nepismen, da ga može organizirati na vlastitu inicijativu i o vlastitom trošku.«.

Članak 6.

U članku 33. stavku 8. riječi: »ili službenici Prihvatilišta« brišu se.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Ako policijski službenici zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti obaviti poslove iz stavka 8. ovoga članka, iznimno će ih obaviti službenici Službe za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite u Prihvatilištu.«.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 10. i 11.

Članak 7.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »usmeno na zapisnik,« dodaju se riječi: »a iznimno u pisanom obliku,«.

Članak 8.

U članku 35. iza stavka 9. dodaju se stavci 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»(10) Saslušanje se može održati i uz pomoć audiovizualnih elektroničkih uređaja.

(11) O saslušanju se sastavlja zapisnik sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak.

(12) Saslušanje i usmene izjave dane na zapisnik mogu biti snimljene o čemu se prethodno obavještava tražitelj.

(13) Snimke ili transkripti snimljenih saslušanja i usmenih izjava čine, uz zapisnik o saslušanju, sastavni dio spisa tražitelja.«.

Članak 9.

U članku 40. stavku 6. točki 1. riječ: »periodično« zamjenjuje se riječima: »najmanje svakih šest mjeseci«.

Članak 10.

U članku 44. stavku 2. riječ: »EASO-a« zamjenjuje se riječju: »EUAA-e«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Preseljenje, humanitarni prihvat i premještanje«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Odluku i program preseljenja ili humanitarnog prihvata državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva koji ispunjavaju uvjete za privremenu zaštitu ili odobrenje međunarodne zaštite iz trećih zemalja donosi Vlada Republike Hrvatske, na zajednički prijedlog Ministarstva i ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

(2) Odluku o načinima i uvjetima premještanja državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva koji ispunjavaju uvjete za privremenu zaštitu ili odobrenje međunarodne zaštite iz drugih država članica Europske unije, radi podjele tereta po principu solidarnosti, donosi Vlada Republike Hrvatske, na zajednički prijedlog Ministarstva i ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

(3) Državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva koja bude preseljena sukladno stavku 1. ovoga članka ili premještena sukladno stavku 2. ovoga članka priznat će se privremena zaštita odnosno azil ili supsidijarna zaštita.«.

Članak 12.

U članku 49. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministarstvo, po službenoj dužnosti, provodi postupak ispitivanja postojanja pretpostavki iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., ispred riječi: »obavijestiti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »pisanim putem,«.

Dosadašnji stavci 4., 5., i 6. postaju stavci 5., 6., i 7.

Članak 13.

U članku 50. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo, po službenoj dužnosti, provodi postupak ispitivanja postojanja pretpostavki iz stavka 1. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., ispred riječi: »obavijestiti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »pisanim putem,«.

Dosadašnji stavci 3., 4., i 5. postaju stavci 4., 5., i 6.

Članak 14.

U članku 52. stavku 3. točki 3. iza riječi: »identiteta« dodaju se riječi: »te zemlje ili regije podrijetla, uključujući analizu jezika i dijalekta uz mogućnost korištenja programskih tehnologija, uz puno poštivanje načela ljudskog dostojanstva«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Ako nije moguće utvrditi identitet i zemlju podrijetla sukladno stavku 3. točki 3. ovoga članka, tražitelj je dužan podvrgnuti se pregledu, koji može uključivati pretragu predmeta i nosača podataka kao što su računala te drugih elektroničkih i mobilnih uređaja koje ima kod sebe, u svrhu utvrđivanja identiteta i države podrijetla.

(7) Pregled tražitelja iz stavka 3. točke 4. ovoga članka provodi osoba istoga spola uz puno poštivanje načela ljudskog dostojanstva te fizičkog i psihičkog integriteta.

(8) Pretraga iz stavka 6. ovoga članka provodi se uz pisanu suglasnost tražitelja uz puno poštivanje zaštite osobnih podataka, a u slučaju uskraćivanja suglasnosti, smatrat će se da tražitelj ne surađuje s Ministarstvom, sukladno članku 28. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tražitelju se može ograničiti sloboda kretanja ako se na temelju svih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja procijeni da je to potrebno:

1. radi utvrđivanja činjenica i okolnosti na kojima temelji zahtjev za međunarodnu zaštitu, a koje se ne mogu utvrditi bez ograničenja kretanja, osobito ako se ocijeni da postoji rizik od bijega

2. radi utvrđivanja i provjere identiteta ili državljanstva

3. radi zaštite nacionalne sigurnosti ili javnog poretka Republike Hrvatske

4. radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti u skladu s nacionalnim propisima o nužnim epidemiološkim mjerama

5. radi sprječavanja dovođenja u opasnost života osoba i imovine

6. zbog više uzastopnih pokušaja napuštanja Republike Hrvatske tijekom postupka međunarodne zaštite

7. zbog provedbe postupka prisilnog udaljenja, ako se na temelju objektivnih okolnosti, uzimajući u obzir da je tražitelj već imao mogućnost započeti postupak odobrenja međunarodne zaštite, opravdano pretpostavlja da traženjem međunarodne zaštite želi odgoditi ili otežati izvršenje odluke o protjerivanju i/ili vraćanju donesene sukladno odredbama Zakona o strancima.«.

Iza stavka 12. dodaju se stavci 13. i 14. koji glase:

»(13) Ograničenje kretanja, u razumnim vremenskim razmacima, razmatra nadležni upravni sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev tražitelja, posebno kada ograničenje kretanja traje dulje od mjesec dana te u slučaju promjene ili nastupanja novih okolnosti koje mogu utjecati na zakonitost ograničenja kretanja tražitelja.

(14) Ako nadležni upravni sud utvrdi da rješenje o ograničenju slobode kretanja nije zakonito, Ministarstvo je dužno postupiti po izrečenoj presudi i tražitelja odmah pustiti na slobodu.«.

Članak 16.

U članku 56. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Tražiteljima smještenim u Prihvatilište osigurat će se prikladan prostor za susrete i komunikaciju s članovima obitelji i rođacima, pravnim ili drugim savjetnicima, predstavnicima UNHCR-a te drugih nacionalnih, međunarodnih i nevladinih organizacija i tijela.

(4) Pristup tražiteljima iz stavka 3. ovoga članka privremeno se može ograničiti zbog ozbiljnih zdravstvenih ili sigurnosnih razloga.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 9., riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10.

Članak 17.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »ozbiljnih mentalnih poremećaja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »sukladno medicinskoj indikaciji«.

Članak 18.

U članku 59. stavku 1. iza riječi: »odobrenja međunarodne zaštite« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u pisanom obliku,«.

U stavku 2. iza riječi: »od izražene namjere« stavlja se zarez i dodaju riječi: »pisanim putem,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zbog opravdanih razloga nije moguće dati u pisanom obliku ili je tražitelj nepismen, informacije će se pružiti usmenim putem na jeziku za koji se pretpostavlja da ga tražitelj razumije i na kojem može komunicirati.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 19.

U članku 61. stavku 1. riječi: »devet mjeseci« zamjenjuju se riječima: »tri mjeseca«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Tražitelj je dužan, u pisanom obliku, obavijestiti Prihvatilište o zasnivanju radnog odnosa i dostaviti potvrdu poslodavca o sklopljenom ugovoru o radu, u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu.

(7) Osoba kojoj je prestao status tražitelja dužna je, u roku od 15 dana od prestanka statusa, vratiti Ministarstvu potvrdu o radu, radi poništenja.«.

Članak 20.

U članku 62. stavku 5. riječi: »sukladno odredbama Zakona o strancima« zamjenjuju se riječima: »ako postoje ozbiljni humanitarni razlozi koji zahtijevaju njegovu prisutnost u drugoj državi«.

Članak 21.

U članku 64. stavku 4. točki 2. iza riječi: »zaštite« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i promjenu prebivališta i adrese stanovanja u roku od 15 dana od dana promjene«.

Iza točke 4. briše se točka i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. obavijestiti Ministarstvo, ako se iseli iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravi u inozemstvu duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana, u roku od 15 dana od dana nastupa navedenih okolnosti.«.

Članak 22.

U članku 65. stavak 3. briše se.

Članak 23.

U članku 66. stavku 3. iza riječi: »boravak« dodaju se riječi: »te izdavanje dozvole boravka«.

U stavku 4. riječi: »članaka 64. do 77.« zamjenjuju se riječima: »članaka 64. do 74. te članaka 76. i 77.«.

Članak 24.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na smještaj, ako nemaju novčana sredstva ili imovinu kojima mogu osigurati uzdržavanje, najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite.

(2) Postupak za priznavanje prava na smještaj pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: područni ured), a nadležan je područni ured prema prebivalištu azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom.

(3) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka područni ured odlučuje rješenjem.

(4) Ako područni ured utvrdi da azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom ima novčana sredstva ili imovinu kojima bi mogao sudjelovati u plaćanju troškova smještaja, rješenjem o priznavanju prava na smještaj iz stavka 3. ovoga članka odredit će da azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom sudjeluje u plaćanju troškova smještaja sukladno propisu iz članka 93. stavka 3. ovoga Zakona uplatom na račun ministarstva nadležnog za poslove stambenog zbrinjavanja.

(5) Ako područni ured u postupku iz svoje nadležnosti, nakon izvršnosti rješenja o priznavanju prava na smještaj iz stavka 3. ovoga članka, utvrdi da azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom ima novčana sredstva ili imovinu kojima bi mogao sudjelovati u plaćanju troškova smještaja, ukinut će rješenje iz stavka 3. ovoga članka i donijeti novo kojim će priznati pravo na smještaj azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom i utvrditi obvezu sudjelovanja u plaćanju troškova smještaja, sukladno članku 93. stavku 3. ovoga Zakona.

(6) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom nakon prekida međunarodne zaštite sukladno člancima 49. i 50. ovoga Zakona te ponovnim odobrenjem međunarodne zaštite imaju pravo na smještaj razmjerno neiskorištenom razdoblju ukupnog trajanja takvog smještaja propisanog stavkom 1. ovoga članka.

(7) Pravo na smještaj azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom prestaje:

1. istekom roka iz stavka 1. ovoga članka

2. na osobni zahtjev

3. ako bez opravdanog razloga odbiju osigurani smještaj

4. ako bez opravdanog razloga, neprekidno duže od 30 dana, ne borave na prijavljenoj adresi

5. ako se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na smještaj

6. ako se utvrdi da ne skrbe o osiguranom smještaju s pažnjom dobroga gospodara

7. ako se utvrdi da koriste osigurani smještaj suprotno njegovoj namjeni.

(8) Osim u slučaju iz stavka 7. točke 1. ovoga članka, područni ured će, nakon što u propisanom postupku utvrdi pretpostavke iz stavka 7. točaka 2. do 7. ovoga članka, ukinuti rješenje iz stavka 3. ovoga članka i donijeti novo rješenje kojim utvrđuje prestanak prava na smještaj.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 3., 4., 5. i 8. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(10) Žalba protiv rješenja iz stavaka 3., 4., 5. i 8. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(11) O žalbi protiv rješenja iz stavaka 3., 4., 5. i 8. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi rješenjem protiv kojeg se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(12) Izvršna rješenja iz stavaka 3., 4., 5. i 8. ovoga članka dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove stambenog zbrinjavanja i Ministarstvu.

(13) Ako prestanu okolnosti iz stavaka 4. i 5. te stavka 7. točaka 4. i 5. ovoga članka, kao i u slučaju kad je pravo na smještaj prestalo na osobni zahtjev, azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom mogu ponovno podnijeti zahtjev sukladno stavku 2. ovoga članka.

(14) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove stambenog zbrinjavanja, rješenjem nadležnog područnog ureda azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom može se omogućiti privremeno korištenje stambene jedinice koja je vlasništvo Republike Hrvatske nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka na najduže još dvije godine, uz nastavak sudjelovanja u plaćanju troškova smještaja prema rješenju iz stavaka 4. ili 5. ovoga članka ili uz plaćanje zaštićene najamnine na stambenu površinu, ako im rješenjem nije utvrđeno sudjelovanje u plaćanju troškova iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(15) Protiv rješenja iz stavka 14. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(16) Žalba protiv rješenja iz stavka 14. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(17) O žalbi protiv rješenja iz stavka 14. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi rješenjem protiv kojeg se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(18) Plaćanje zaštićene najamnine regulirat će se ugovorom o najmu koji ministarstvo nadležno za poslove stambenog zbrinjavanja sklapa s azilantom i strancem pod supsidijarnom zaštitom na temelju prijedloga i suglasnosti iz stavka 14. ovoga članka.

(19) U svrhu daljnje integracije azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom može jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ustupiti na upravljanje stambene jedinice koje su vlasništvo Republike Hrvatske.«.

Članak 25.

U članku 67.a stavku 1. riječi: »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove stambenog zbrinjavanja«, a riječi: »navedeni Ured« zamjenjuju se riječima: » navedeno ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove stambenog zbrinjavanja«.

U stavku 3. riječi: »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove stambenog zbrinjavanja«.

U stavku 4. riječi: »Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove stambenog zbrinjavanja«.

U stavku 5. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 26.

Iza članka 67.a dodaje se članak 67.b koji glasi:

»Članak 67.b

(1) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na smještaj u Prihvatilištu najduže 60 dana dok im se ne osigura smještaj u primjerenoj stambenoj jedinici na temelju rješenja iz članka 67. stavka 3. ovoga Zakona, ako u roku od osam dana od dana prijave prebivališta podnesu zahtjev za smještaj nadležnom područnom uredu.

(2) Azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom koji zbog opravdanih razloga propuste rok za podnošenje zahtjeva za smještaj nadležnom područnom uredu, nadležni područni ured dopustit će povrat u prijašnje stanje ako u roku od osam dana od prestanka uzroka zbog kojeg su propustili rok podnesu molbu za povrat u prijašnje stanje te istodobno s molbom podnesu i zahtjev za smještaj.

(3) Nakon proteka tri mjeseca od dana propuštanja roka ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

(4) Ako azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom za vrijeme dok je smješten u Prihvatilištu izbiva duže od osam dana, a da nije o tome prethodno obavijestio Ministarstvo, izgubit će pravo na smještaj u Prihvatilištu.

(5) Ako azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom za vrijeme dok je smješten u Prihvatilištu izbiva iz Prihvatilišta duže od osam dana, a o tome je prethodno obavijestio Ministarstvo, dodijeljena soba u Prihvatilištu čuvat će se najduže 15 dana od dana obavijesti Prihvatilištu.

(6) Azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom koji ima novčana sredstva ili imovinu kojom može osigurati uzdržavanje ima pravo na smještaj u Prihvatilištu najduže 30 dana od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite.«.

Članak 27.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom podnose zahtjev za izdavanje dozvole boravka u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta.

(2) Dozvola boravka azilantu izdaje se na vrijeme od pet godina.

(3) Dozvola boravka strancu pod supsidijarnom zaštitom izdaje se na vrijeme od tri godine.

(4) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavaka 2. i 3. ovoga članka podnosi azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom stariji od 16 godina, a za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom mlađeg od 16 godina zahtjev podnosi zakonski zastupnik ili poseban skrbnik pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin.

(5) Putna isprava za azilanta izdaje se azilantu na vrijeme od pet godina, sukladno Aneksu Konvencije iz 1951.

(6) Putna isprava za državljanina treće zemlje može se izdati strancu pod supsidijarnom zaštitom sukladno odredbama zakona kojim se propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja.

(7) Putne isprave iz stavaka 5. i 6. ovoga članka izdaju se uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(8) Azilant može podnijeti zahtjev za izdavanje putne isprave za azilanta u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta koja odlučuje o zahtjevu.

(9) Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete azilanta i dijete stranca pod supsidijarnom zaštitom podnosi zakonski zastupnik ili posebni skrbnik pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin.

(10) Policijska uprava ili policijska postaja iz stavka 8. ovoga članka odbit će zahtjev za izdavanje putne isprave za azilanta:

1. protiv kojeg se vodi kazneni ili prekršajni postupak, osim ako postoji suglasnost javnopravnog tijela koje vodi postupak

2. koji je osuđen na kaznu zatvora ili mu je izrečena novčana kazna u prekršajnom ili kaznenom postupku, dok kaznu ne izdrži, odnosno dok ne plati novčanu kaznu

3. koji nije regulirao svoju dospjelu imovinskopravnu obvezu za koju postoji ovršni naslov

4. ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja.

(11) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev iz stavka 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(12) Policijska uprava ili postaja iz stavka 8. ovoga članka po službenoj će dužnosti oduzeti i poništiti putnu ispravu za azilanta kada nastupe okolnosti iz stavka 10. ovoga članka.

(13) Policijska uprava ili postaja iz stavka 8. ovoga članka po službenoj će dužnosti oduzeti i poništiti dozvolu boravka, putnu ispravu za azilanta ili posebnu putnu ispravu za državljanina treće zemlje prestankom međunarodne zaštite, odnosno poništenjem odluke kojom je odobrena međunarodna zaštita.«.

Članak 28.

Iza članka 75. dodaju se naslovi iznad članaka te članci 75.a i 75.b koji glase:

»Gubitak, nestanak ili krađa dozvole boravka ili putne isprave za azilanta

Članak 75.a

(1) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom dužni su, u roku od 15 dana od dana saznanja, prijaviti gubitak, nestanak ili krađu dozvole boravka ili putne isprave za azilanta policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koji u inozemstvu izgube ili na drugi način ostanu bez dozvole boravka ili azilant bez putne isprave za azilanta iz članka 75. stavka 5. ovoga Zakona dužni su u roku od 15 dana od dana saznanja prijaviti gubitak najbližoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, koji je o tome dužan obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja ju je izdala.

Status nevažeće dozvole boravka i putne isprave za azilanta

Članak 75.b

Policijska uprava odnosno policijska postaja, u Informacijskom sustavu Ministarstva, evidentirat će status nevažeće dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom ili putne isprave za azilanta kojoj je istekao rok važenja ili je prestala važiti zbog nekog od razloga iz članka 75. stavaka 12. i 13. i članka 75.a ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 78. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ako zahtjev za privremenu zaštitu podnese osoba koja nije predviđena kao kategorija raseljenih osoba za privremenu zaštitu odlukom Vlade Republike Hrvatske iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će putem policijske uprave odnosno postaje donijeti odluku kojom odbacuje zahtjev.

(6) Protiv odluke o odbacivanju zahtjeva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od osam dana od dana dostave odluke.«.

Članak 30.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Privremena zaštita neće se odobriti državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva ako postoje ozbiljni razlozi na temelju kojih se smatra da:

1. je počinila zločin protiv mira, ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti utvrđen odredbama međunarodnih akata

2. je počinila, poticala ili sudjelovala u počinjenju teškog nepolitičkog kaznenog djela izvan Republike Hrvatske, a prije njezina dolaska u Republiku Hrvatsku, uključujući i osobito okrutna postupanja čak i ako su počinjena s navodnim političkim ciljem

3. je počinila djela koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda, kao što je istaknuto u preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda

4. postoji osnovana sumnja da predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost ili javni poredak Republike Hrvatske

5. je pravomoćno osuđena za teško kazneno djelo za koje se prema zakonodavstvu Republike Hrvatske može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina i duže.

(2) Ministarstvo donosi odluku o isključenju privremene zaštite ako su ispunjeni uvjeti za isključenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(4) Tužba podnesena nadležnom upravnom sudu odgađa izvršenje rješenja.

(5) Žalba na prvostupanjsku presudu upravnog suda ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 82. mijenja se i glasi: »Suradnja s drugim tijelima i razmjena informacija s državama članicama Europske unije«.

U članku 82. ispred riječi: »Ministarstvo« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Ministarstvo u suradnji s Europskom komisijom redovito razmjenjuje podatke koji se odnose na privremenu zaštitu s nadležnim tijelima država članica.

(3) Kada se razmjenom podataka iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je strancu pod privremenom zaštitom izdana dozvola boravka na temelju privremene zaštite u drugoj državi članici, iskaznica stranca pod privremenom zaštitom izdana u Republici Hrvatskoj prestaje važiti kao i sva prava koja proizlaze iz statusa stranca pod privremenom zaštitom.

(4) Republika Hrvatska ponovno će prihvatiti stranca pod privremenom zaštitom koji je neovlašteno pokušao ući ili se nalazi na teritoriju druge države članice za vrijeme važenja iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, sukladno članku 79. ovoga Zakona.«.

Članak 32.

U članku 83. stavku 1. točki 3. riječi: »osnovna sredstva za život« zamjenjuju se riječima: »socijalnu skrb sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi«.

Članak 33.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stranac pod privremenom zaštitom i član obitelji stranca pod privremenom zaštitom ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«.

Članak 34.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Za vrijeme trajanja privremene zaštite strancu pod privremenom zaštitom osigurava se odgovarajući smještaj.

(2) Djeci bez pratnje, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta, smještaj se osigurava kod odraslih rođaka, u udomiteljskoj obitelji ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu. Iznimno, dijete bez pratnje može biti smješteno zajedno s osobom koja se brinula o djetetu tijekom bijega, ako je to u najboljem interesu djeteta.

(3) Smještaj će se osigurati i strancu kojem je prestala privremena zaštita ako ga, zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga, nije moguće vratiti u zemlju podrijetla.«.

Članak 35.

Iza članka 90. dodaju se naslov iznad članka i članak 90.a koji glase:

»Pravo na socijalnu skrb

Članak 90.a

Stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na socijalnu skrb sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi.«.

Članak 36.

U članku 93. stavku 3. riječi: »državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove stambenog zbrinjavanja«.

Članak 37.

Iza članka 94. dodaju se naslov iznad članka i članak 94.a koji glase:

»Prekršajne odredbe

Članak 94.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 100,00 eura kaznit će se za prekršaj državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja nakon prestanka statusa tražitelja međunarodne zaštite ne vrati Ministarstvu potvrdu o pravu na rad u roku od 15 dana (članak 61. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 260,00 eura kaznit će se za prekršaj azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koji:

1. ne prijave prebivalište u roku od 15 dana od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite (članak 64. stavak 4. točka 2.)

2. u roku od 15 dana od dana promjene ne prijave promjenu prebivališta i adresu stanovanja (članak 64. stavak 4. točka 2.)

3. ne nose ili na zahtjev službene osobe ne daju na uvid dozvolu boravka (članak 64. stavak 4. točka 3.)

4. ne prijave gubitak, nestanak ili krađu putne isprave za azilanta iz članka 75. stavka 5. ovoga Zakona ili dozvole boravka, u roku od 15 dana od dana saznanja, policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja (članak 75.a stavak 1.)

5. u inozemstvu izgube ili na drugi način ostanu bez dozvole boravka ili putne isprave za azilanta, a u roku od 15 dana od dana saznanja ne prijave gubitak najbližoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske (članak 75.a stavak 2.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 260,00 eura kaznit će se azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom koji se iseli iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravi u inozemstvu duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana, a da o tome nije obavijestio Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastupa navedenih okolnosti (članak 64. stavak 4. točka 5.).«.

Članak 38.

Ministarstvo će, u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, imenovati nacionalne kontaktne točke za provedbu direktiva iz članka 2. stavka 1. i uredbi iz članka 2. stavka 2. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15. i 127/17.) o čemu će obavijestiti Europsku komisiju.

Članak 39.

(1) Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (»Narodne novine«, br. 85/16.) s odredbama ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove stambenog zbrinjavanja, uskladit će Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja (»Narodne novine«, br. 59/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

Odredba članka 67. stavka 14. koja je izmijenjena člankom 24. ovoga Zakona primjenjuje se na azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji su ostvarili pravo na smještaj u stambenoj jedinici koja je vlasništvo Republike Hrvatske sukladno odredbi članka 67. stavka 4. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15. i 127/17.).

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/62

Zagreb, 17. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.