Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

NN 33/2023 (24.3.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

587

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, klasa: 024-01/22-0002/0125, urbroj: 2181/1-01-22-0001, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 25. srpnja 2022., a kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja luke Zenta.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/70

Urbroj: 50301-05/20-23-2

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.