Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

NN 36/2023 (29.3.2023.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Ministarstvo poljoprivrede

615

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite igluna (Xiphias gladius) (u daljnjem tekstu: iglun) ovim Pravilnikom propisuju se odredbe kojima se razrađuju odredbe Uredbe (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o Višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 1967/2006 i Uredbe EU 2007/2107 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na gospodarski ribolov igluna.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) dozvoljeni ribolovni alati i plovila za ciljani ribolov igluna,

b) državna kvota za ribolov igluna (u daljnjem tekstu: državna kvota),

c) uvjeti, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu individualne kvote za ribolov igluna plutajućim parangalom (u daljnjem tekstu: individualna kvota),

d) uvjeti, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na iskorištavanje kvote odmetom i/ili panulom po olimpijskom principu,

e) način i uvjeti za izdavanje Odobrenja za ribolov igluna (u daljnjem tekstu: Odobrenje) i prijenos Odobrenja, rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja,

f) naknada za dodijeljenu individualnu kvotu,

g) ograničenja upotrebe ribolovnih alata za ribolov igluna,

h) pravila vezana za prilov igluna te za sportski i rekreacijski ribolov igluna,

i) pravila vezana za dostavu podataka i program praćenja plovila za ciljani ribolov igluna,

j) pravila vezana za iskrcaj, prekrcaj i uzorkovanje.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

RIBOLOVNI ALATI I PLOVILA ZA CILJANI ULOV IGLUNA

Članak 3.

(1) Ciljani ribolov igluna u gospodarskom ribolovu na moru smije se obavljati samo uz uporabu ribolovnih alata: plutajući parangal, odmet i povlačni povraz – panula.

(2) Gospodarski ribolov iz stavka 1. ovoga članka smije se obavljati isključivo plovilom za koje je izdano Odobrenje i koje je upisano u ICCAT-ov Registar ulovnih plovila (ICCAT Record of SWO-MED Vessels).

DRŽAVNA KVOTA

Članak 4.

(1) Državna kvota predstavlja ukupnu ulovnu kvotu igluna kojom raspolaže Republika Hrvatska.

(2) Državna kvota raspoređuje se isključivo na kategoriju gospodarskog ribolova na moru za tekuću godinu.

(3) Državna kvota raspoređuje se na kvotu za ribolov ribolovnim alatom plutajući parangal (u daljnjem tekstu: plutajući parangal), kvotu za ribolov ribolovnim alatom povrazi (odmetom) (u daljnjem tekstu: odmet) i/ili ribolovnim alatom povlačni povraz – panula (u daljnjem tekstu: panula) i na kvotu za prilov.

(4) Raspodjela državne kvote iz stavka 3. ovoga članka za tekuću godinu prikazana je u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE KVOTE ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM

Članak 5.

(1) Pravo na dodjelu individualne kvote za ribolov igluna plutajućim parangalom može se ostvariti uz zadovoljavanje sljedećih uvjeta:

a) da je plovilo kojim se obavlja ribolov upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske

b) da je plovilo upisano u važeću povlasticu za gospodarski ribolov na moru te da je u istoj povlastici upisan ribolovni alat plutajući parangal

c) da je na plovilo bila dodijeljena individualna kvota u prethodnoj kalendarskoj godini

d) da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova

e) da je uplaćena naknada za individualnu kvotu dodijeljenu u prethodnoj godini, ako je ista bila dodijeljena te ako je obveza postojala.

(2) U slučaju da je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika došlo do prijenosa povlastice s plovila na koje je bila dodijeljena individualna kvota u 2022. godini na drugo plovilo, ili je došlo do prijenosa plutajućeg parangala iz povlastice izdane na plovilo na koje je bila dodijeljena individualna kvota u 2022. godini u drugu povlasticu, sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točke c. ovoga članka prenose se na novo plovilo.

(3) Prijenos prava na način iz stavka 2. ovoga članka nakon donošenja Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2023. godini iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika nije dozvoljen.

(4) U slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2023. dođe do:

a) prijenosa povlastice radi prodaje plovila s povlasticom drugom vlasniku, ili

b) prijenosa povlastice radi prodaje povlastice bez plovila drugom vlasniku, ili

c) prijenosa plutajućeg parangala iz povlastice izdane na plovilo na koje je bila dodijeljena individualna kvota jednog vlasnika u drugu povlasticu drugog vlasnika,

plovilo na koje je individualna kvota navedenom Odlukom bila dodijeljena ne smije više sudjelovati u ribolovu igluna i trajno gubi pravo na dodjelu individualne kvote, a njegova kvota prelazi na raspolaganje Državi i raspoređuje se na preostala plovila na način definiran u članku 6. ovog Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2023. godini dođe do:

a) prijenosa povlastice radi zamjene plovila u povlastici istog vlasnika, ili

b) prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima, ili

c) prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom,

plovilo kojem je kvota navedenom Odlukom bila dodijeljena ne smije više sudjelovati u ribolovu igluna u godini u kojoj je prijenos ostvaren, a sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točke c. ovoga članka u narednoj godini se prenose na novo plovilo ako se radi o slučaju iz podstavka a) ovog stavka odnosno na isto plovilo koje ima novog vlasnika ako se radi o slučajevima iz podstavaka b) i c) ovog stavka.

KRITERIJI I POSTUPAK ZA RASPODJELU INDIVIDUALNE KVOTE ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM

Članak 6.

(1) Individualna kvota za ribolov igluna plutajućim parangalom se u tekućoj godini izračunava i raspoređuje na plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika na sljedeći način:

a) 20 % državne kvote raspoređene na ribolov plutajućim parangalom raspoređuje se ravnomjerno na sva plovila

b) 25 % državne kvote raspoređene na ribolov plutajućim parangalom raspoređuje se u omjeru koji odgovara njihovom pojedinačnom udjelu u ukupnoj dodijeljenoj kvoti u 2022. godini sukladno Prilogu 2. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, broj 46/22)

c) 55 % državne kvote raspoređene na ribolov plutajućim parangalom raspoređuje se na sva plovila u omjeru koji odgovara njihovom pojedinačnom udjelu u zbroju ulova igluna plutajućim parangalom svih plovila kroz razdoblje od prethodnih pet kalendarskih godina na način da se svakom plovilu ukupan ulov kroz razdoblje od prethodnih pet godina umanjuje za količinu najmanjeg godišnjeg ulova unutar tog petogodišnjeg razdoblja. Za potrebe ovog izračuna koriste se podaci o ulovu igluna zabilježeni u elektroničkoj bazi Geo­informacijskog sustava ribarstva.

(2) U slučaju kad plovilo na koje se dodjeljuje individualna kvota nije sudjelovalo u ribolovu igluna u cijelom referentnom petogodišnjem razdoblju na temelju kojeg se izračun vrši radi prijenosa prava na ribolov igluna s jednog na drugo plovilo u tom razdoblju, za potrebe izračuna dijela individualne kvote iz stavka 1. točaka b) odnosno c) ovoga članka u obzir se uzimaju i ulovi ostvareni plovilima s kojih su prava na ribolov igluna prenesena u navedenom razdoblju.

(3) Popis plovila koja zadovoljavaju uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika s pripadajućim individualnim kvotama sukladno izračunu i kriterijima propisanima u stavcima 1. i 2. ovoga članka, nalaze se u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

(4) Vlasnici plovila iz stavka 3. ovoga članka imaju rok do 4. travnja 2023. godine Ministarstvu dostaviti potpisanu Izjavu o prihvaćanju individualne kvote koja se nalazi u Prilogu 3. ovog Pravilnika, a počevši od 2024. godine pa nadalje potpisana Izjava o prihvaćanju individualne kvote za tekuću kalendarsku godinu dostavlja se najkasnije do 23. ožujka. Ako se potpisana Izjava o prihvaćanju individualne kvote ne dostavi u propisanom roku, smatra se da je vlasnik plovila trajno odustao od prava na dodjelu individualne kvote te se navedena kvota raspoređuje na ostala plovila s popisa plovila iz stavka 3. ovoga članka u tekućoj godini prema izračunu i na način kako je propisano ovim člankom.

(5) Individualne kvote iz stavka 3. ovoga članka ne mogu se ustupati drugim vlasnicima plovila odnosno na druga plovila.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u 2023. i 2024. godini, vlasnici plovila iz stavka 3. ovoga članka mogu trajno ustupiti dodijeljenu individualnu kvotu u cijelosti drugom vlasniku plovila odnosno na drugo plovilo iz popisa plovila iz stavka 3. ovoga članka, uz dostavu Izjave o trajnom ustupanju kvote (Prilog 4. ovog Pravilnika) Ministarstvu:

a) do 4. travnja 2023. godine ili

b) u razdoblju od donošenja Pravilnika kojim se utvrđuje popis plovila iz stavka 3. ovoga članka za ribolovnu sezonu u 2024. godini do 23. ožujka 2024. godine.

(7) Počevši od 2024. godine, individualna kvota dodijeljena sukladno izračunu u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, umanjenje se za 20 % ako se u prethodnoj godini iskoristilo manje od 65 % dodijeljene individualne kvote.

(8) Količina kvote za koju je umanjena individualna kvota za pojedino plovilo sukladno stavku 7. ovoga članka, ravnomjerno se raspoređuje na plovila koja su u prethodnoj godini iskoristila više od 95 % dodijeljene individualne kvote. Ako nijedno plovilo nije iskoristilo više od 95 % dodijeljene individualne kvote u protekloj godini, kvota umanjena sukladno stavku 7. ovoga članka ravnomjerno se raspoređuje na tri plovila s najvećim postotkom iskorištenja u protekloj godini.

ODOBRENJE ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM I UVJETI ZA PRIJENOS ODOBRENJA ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM

Članak 7.

(1) Nakon izračuna individualne kvote u skladu s uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika te kriterijima i načinu iz članka 6. ovog Pravilnika, ministrica donosi Odluku o autorizaciji plovila za ribolov igluna kojom se popisno navode plovila koja se autoriziraju za ribolov igluna plutajućim parangalom u određenom vremenskom razdoblju i s pojedinačnom individualnom kvotom po plovilu u tekućoj kalendarskoj godini.

(2) Vlasnicima plovila iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje Odobrenje za ribolov igluna (u daljnjem tekstu: Odobrenje), a obrazac Odobrenja se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(3) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 5. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Vlasnici plovila kojima je izdano Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka, mogu tijekom kalendarske godine podnijeti zahtjev za prijenos Odobrenja na drugo plovilo iznimno, u slučaju nemogućnosti obavljanja ribolova uzrokovanog havarijom ili teškim kvarom plovila, odnosno uslijed druge teške okolnosti zbog koje nije moguće iskoristiti dodijeljenu individualnu kvotu, a o čemu prilažu valjanu dokumentaciju.

(5) Odobrenje je moguće prenijeti samo jednom tijekom kalendarske godine, i to isključivo na plovilo manje od 15 metara.

(6) Zajedno s prijenosom Odobrenja sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka prenosi se i individualna kvota dodijeljena plovilu na koje je izdano Odobrenje, uzimajući u obzir iskorištenost kvote do trenutka prijenosa Odobrenja.

(7) Prijenos Odobrenja i pripadajuće individualne udičarske kvote sukladno stavcima 4. i 6. ovoga članka između dva plovila smije se obaviti isključivo bez financijske ili druge naknade.

(8) Prijenos Odobrenja iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo može odobriti ili odbiti ocjenjujući okolnosti, dokumentaciju priloženu zahtjevu za prebacivanje Odobrenja ili druge dokaze u smislu opravdanosti zahtjeva.

(9) Ako je do prijenosa Odobrenja u jednoj kalendarskoj godini došlo zbog havarije ili teškog kvara plovila ili pogonskog stroja, a navedeni uzroci nisu otklonjeni do početka ulovne sezone u sljedećoj kalendarskoj godini, na zahtjev vlasnika neispravnog plovila, uz priložene dokaze o nemogućnosti otklanjanja uzroka neoperativnosti plovila, može se takav prijenos Odobrenja odobriti i u toj godini.

(10) Uzastopni prijenos Odobrenja iz stavka 9. ovoga članka može se odobriti samo jednom.

(11) U slučaju odobrenog prijenosa Odobrenja iz stavka 8. ovoga članka ministrica donosi izmjenu Odluke iz stavka 1. ovoga članka te Ministarstvo izdaje novi obrazac Odobrenja vlasniku plovila na koje je prijenos Odobrenja izvršen.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RIBOLOV IGLUNA ODMETOM I/ILI PANULOM, IZDAVANJE PRIPADAJUĆIH ODOBRENJA TE PRAVILA VEZANA UZ PRIJENOS PRAVA ZA NAVEDENI RIBOLOV

Članak 8.

(1) Državna kvota namijenjena potkategoriji gospodarskog ribolova odmetom i/ili panulom koristi se po principu olimpijskog načina iskorištenja kvote koji podrazumijeva da grupa autoriziranih plovila jednakopravno sudjeluje u ribolovu do dostizanja postavljenog ograničenja ulova po plovilu ili do iskorištenja ukupne kvote dodijeljene toj grupi plovila, što god nastupi prije.

(2) Pravo na sudjelovanje u korištenju olimpijske kvote dodijeljene segmentu ribolova igluna odmetom i/ili panulom može se ostvariti uz zadovoljavanje sljedećih uvjeta:

a) da je plovilo kojim se obavlja ribolov upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

b) da je plovilo upisano u važeću povlasticu za gospodarski ribolov na moru te da je u istoj povlastici upisan ribolovni alat odmet i/ili panula,

c) da je plovilo bilo autorizirano za ribolov igluna odmetom i/ili panulom u prethodnoj kalendarskoj godini,

d) da je plovilo ostvarilo ulov igluna odmetom ili panulom u barem jednoj kalendarskoj godini tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine,

e) da je uplaćena naknada za kvotu iskorištenu u prethodnoj kalendarskoj godini, ako je obveza postojala,

f) da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(3) Popis plovila koja zadovoljavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu 6. ovog Pravilnika.

(4) Vlasnici plovila iz stavka 3. ovoga članka imaju rok do 4. travnja 2023., odnosno do 23. ožujka u narednim ribolovnim sezonama počevši od 2024. godine, Ministarstvu dostaviti Iskaz interesa za sudjelovanje u olimpijskom načinu korištenja državne kvote raspoređene za ribolov igluna odmetom i/ili panulom na obrascu iz Priloga 7. ovog Pravilnika i potvrdu o uplati naknade iz članka 10. stavka 4. ovog Pravilnika.

(5) Plovila iz stavka 4. ovoga članka popisno se navode u Odluci o autorizaciji plovila za ribolov igluna koju donosi ministrica.

(6) Vlasnicima plovila koja su navedena u Odluci iz stavka 5. ovoga članka, Ministarstvo izdaje obrazac Odobrenja kojima se ona autoriziraju za ribolov igluna odmetom i/ili panulom u određenom vremenskom razdoblju u tekućoj kalendarskoj godini, a obrazac Odobrenja se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(7) Odobrenje iz stavka 6. ovoga članka nije prenosivo.

(8) Oblik i sadržaj Odobrenja iz stavka 4. ovoga članka propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 5. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(9) Plovila iz stavka 5. ovoga članka imaju pravo na korištenje državne kvote po olimpijskom principu s maksimalnom ulovnom količinom po plovilu do 200 kg.

(10) U slučaju da je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika došlo do prijenosa povlastice u cijelosti ili ribolovnog alata odmeta i/ili panule kojim je ostvareno pravo na sudjelovanje u korištenju državne kvote po olimpijskom principu u 2022. godini na drugo plovilo, prava koja proizlaze iz stavka 2. točaka c) i d) ovoga članka prebacuju se na novo plovilo.

(11) Prijenos prava na način iz stavka 10. ovoga članka nakon donošenja Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2023. godini iz stavka 5. ovoga članka nije dozvoljen.

(12) U slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke iz stavka 5. ovoga članka u 2023. godini dođe do:

a) prijenosa povlastice radi prodaje plovila s povlasticom drugom vlasniku, ili

b) prijenosa povlastice radi prodaje povlastice bez plovila drugom vlasniku, ili

c) prijenosa alata iz povlastice s kojim je ostvareno pravo na sudjelovanje u korištenju državne kvote po olimpijskom principu u drugu povlasticu drugog vlasnika,

plovilo koje je ostvarilo pravo ribolova igluna po olimpijskom principu iz Odluke iz stavka 5. ovoga članka trajno gubi pravo sudjelovanja u ribolovu igluna odmetom i/ili panulom.

(13) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, u slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2023. godini dođe do:

a) prijenosa povlastice radi zamjene plovila u povlastici istog vlasnika, ili

b) prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima, ili

c) prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom,

plovilo iz te Odluke ne smije više sudjelovati u ribolovu igluna u godini u kojoj je prijenos ostvaren, a sva prava koja proizlaze iz stavka 2. točaka c) i d) ovoga članka u narednoj godini se prenose na novo plovilo ako se radi o slučaju iz podstavka a) ovog stavka odnosno na isto plovilo koje ima novog vlasnika ako se radi o slučajevima iz podstavaka b) i c) ovog stavka.

OGRANIČENJA UPOTREBE RIBOLOVNIH ALATA ZA RIBOLOV IGLUNA

Članak 9.

(1) Autoriziranim plovilima za ribolov igluna plutajućim parangalom ograničava se ribolovni napor na sljedeći način:

a) plovilima na koja je prema Odluci iz članka 7. stavka 1. ovoga članka dodijeljena individualna kvota do 600 kg u tekućoj godini smije se ostvariti najviše 25 ribolovnih dana s plutajućim parangalom uz ostvaren ulov odnosno do najviše 30 ribolovnih dana s plutajućim parangalom ukupno,

b) plovilima na koja je prema Odluci iz članka 7. stavka 1. ovoga članka dodijeljena individualna kvota od preko 600 kg do 1200 kg u tekućoj godini smije se ostvariti najviše 50 ribolovnih dana s plutajućim parangalom uz ostvaren ulov odnosno do najviše 60 ribolovnih dana s plutajućim parangalom ukupno.

(2) Za plovila koja premaše ograničenja iz stavka 1. ovoga članka smatra se da obavljaju ribolov bez Odobrenja.

(3) Pod ribolovnim danom iz stavka 1. ovoga članka smatra se bilo koje neprekinuto razdoblje do 24 sata od polaska do povratka u luku u kojem je zabilježen ribolovni napor plutajućim parangalom.

NAKNADA ZA RIBOLOV IGLUNA

Članak 10.

(1) Naknadu za individualnu kvotu vlasnik plovila dužan je uplatiti u državni proračun najkasnije do 15. siječnja naredne godine. Iznos naknade obračunava se na temelju dodijeljene individualne kvote iz Odluke iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika i prosječene cijene igluna u godini za koju se obračunava iznos naknade, a sukladno evidenciji prve prodaje igluna. Pojedinačni iznos naknade po plovilu obračunava se kako slijedi:

a) za 2023. godinu, kao umnožak količine individualne kvote igluna u kilogramima i 2 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila

b) za 2024. godinu, kao umnožak količine individualne kvote igluna u kilogramima i 3 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila

c) za 2025. godinu i nadalje, kao umnožak količine individualne kvote igluna u kilogramima i 4 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila.

(2) Ako vlasnik plovila na koje je dodijeljena individualna kvota ne uplati naknadu u roku i u iznosu definiranom u stavku 1. ovoga članka smatrat će se da trajno odustaje od dodjele kvote, a kvota prelazi na raspolaganje državi i raspoređuje se prema članku 6. ovog Pravilnika.

(3) Naknada za korištenje državne kvote po olimpijskom principu odmetom i/ili panulom iznosi kako slijedi:

a) 100 EUR za 2023. godinu

b) 150 EUR za 2024. godinu

c) 200 EUR za 2025. godinu i nadalje.

(4) Vlasnici plovila navedenih u Prilogu 6. ovog Pravilnika dužni su potvrdu o uplati naknade iz stavka 3. ovoga članka priložiti Iskazu interesa iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.

(5) U slučaju nedostave potvrde o uplati iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da je vlasnik plovila trajno odustao od prava na korištenje državne kvote po olimpijskom principu odmetom i/ili panulom.

(6) Naknada iz stavaka 1. i 3. ovoga članka uplaćuju se u korist Državnog proračuna:

– primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

– broj računa primatelja/IBAN: HR1210010051863000160

– model: HR65

– poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11

– opis plaćanja: registarska oznaka broda – naknada za ribolov igluna u 202_. godini.

PRILOV

Članak 11.

(1) Ovlaštenicima povlastice koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom i stajaćim parangalom, dozvoljen je iskrcaj najviše jednog primjerka igluna po plovilu dnevno, pri čemu masa igluna ne smije predstavljati više od 20 % mase ukupnog iskrcaja, a svaki takav ulov mora se prijaviti Ministarstvu na obrascu u Prilogu 8. ovog Pravilnika i oduzet će se od kvote raspoređene za prilov. Kopiju obrasca prijave prilova ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ribarskom monitoring centru (rmc@mps.hr) u roku 24 sata od iskrcaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju ribolova stajaćim parangalom u neprekidnom trajanju duljem od 24 sata od polaska do povratka plovila u iskrcajnu luku dozvoljen je iskrcaj najviše dva primjerka igluna, pod uvjetom da masa igluna ne premašuje 20 % mase ukupnog iskrcaja.

(3) Ovlaštenicima povlastice koji ostvare prilov igluna sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka plovilima navedenim u Odluci iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika, ulov se oduzima od individualne kvote dodijeljene na plovilo.

SPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV IGLUNA

Članak 12.

Ako u sportskom ili rekreacijskom ribolovu dođe do slučajnog ulova igluna, ulovljena riba se mora pustiti bez izvlačenja na plovilo.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 13.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima iz Odluke iz članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 5. ovog Pravilnika, bez obzira na duljinu plovila, obvezni su voditi i dostavljati očevidnik u elektroničkom obliku kao e-očevidnik ili m-očevidnik (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Očevidnik se popunjava i dostavlja sukladno odredbama propisa koji regulira vođenje i dostavu očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(3) Ako se u očevidnik ne unose cjeloviti i točni podaci ili se podaci ne dostavljaju u propisanom roku, smatra se da očevidnik nije vođen.

(4) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima iz Odluke iz članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 5. ovog Pravilnika te ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iz članka 11. ovog Pravilnika prije iskrcaja igluna obavezni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) ribolovnu zonu i ribolovnu podzonu ulova

b) ribolovni alat

c) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja

d) procijenjenu količinu igluna i broj komada.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se kroz sustav očevidnika najmanje četiri sata prije očekivanog vremena iskrcaja.

(6) Ako je za udaljenost od ribolovnog područja do mjesta iskrcaja potrebno manje od četiri sata plovidbe, procijenjene količine igluna zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku prije dolaska na mjesto iskrcaja.

UZORKOVANJE

Članak 14.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) ovlaštenici povlastice plovila iz Odluke iz članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 5. ovog Pravilnika dužni su omogućiti osobama odabranim od strane Ministarstva uzorkovanje igluna iz gospodarskog ribolova.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 15.

(1) Iskrcaj igluna dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima propisanim Naredbom o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru neovisno je li ulov igluna ostvaren autoriziranim plovilima iz Odluke iz članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 5. ovog Pravilnika ili plovilima kojima je ostvaren ulov igluna kao prilov iz članka 11. ovog Pravilnika.

(2) Isključivo cijeli primjerci igluna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu, iskrcati i prevesti do objekta u kojem će se obaviti prva prodaja.

(3) Zabranjen je prekrcaj igluna na moru i u lukama.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 16.

Sva plovila koja sudjeluju u ciljanom gospodarskom ribolovu igluna moraju biti opremljena satelitskim sustavom za praćenje plovila.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21, 57/21 i 46/22).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/7

Urbroj: 525-12/718-23-5

Zagreb, 21. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

RASPODJELA DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV IGLUNA U 2023. GODINI

Kategorija ribolovaPotkategorija ribolova

Državna kvota za 2023.

(tona)

Gospodarski ribolovPlutajući parangal46,00
Odmet i/ili panula1,50
Prilov1,24

PRILOG 2.

POPIS PLOVILA KOJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA INDIVIDUALNU KVOTU ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM U 2023. GODINI I IZNOS KVOTE PO PLOVILU

Redni brojCFRReg. oznaka plovilaKvota (kg)
1.HRV000001052100101-CT1.592
2.HRV000001684103152-VD1.441
3.HRV00000247112-CT959
4.HRV00000118212-KŽ2.502
5.HRV000000905155-CT1.758
6.HRV000001028156-CT1.362
7.HRV000016180179674-KŽ3.216
8.HRV000016892205-KŽ1.978
9.HRV000001409211112-VD1.303
10.HRV000002127215-KŽ1.941
11.ITA000019188244-KŽ4.159
12.HRV000016903251480-SO1.095
13.HRV000017295256076-KŽ5.257
14.HRV000001790341-CT1.901
15.HRV000001354563-VD2.499
16.HRV00000148156-TG3.834
17.HRV000016231576-DB4.317
18.HRV000016154999-VD1.370
19.HRV000001347KRALJICA MIRA1.571
20.HRV0000160031103-ŠB695
21.HRV000017530199-SR1.250


PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

POPIS PLOVILA KOJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA RIBOLOV IGLUNA ODMETOM I PANULOM PO OLIMPIJSKOM PRINCIPU U 2023. GODINI

Redni brojCFRRegistarska oznaka ili ime plovila
1.HRV000000265675-VD
2.HRV0000010028-TP
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000002120212-TI
8.HRV000003570755-VD
9.HRV0000161491463-BG
10.HRV000016231576-DB
11.HRV000016903251480-SO
12.HRV000002739241427-RŠ
13.HRV000017080403-TI
14.HRV000017295256076-KŽ
15.HRV0000169812440-PU

PRILOG 7.

PRILOG 8.