Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024.

NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

624

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 59. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O OSIGURANJU ZALIHA PLINA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OGRJEVNU
SEZONU 2023./2024.

I.

Zalihom plina nabavljenoj sukladno Odluci o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 63/22.) u količini od 270,83 milijuna m3, raspolaže društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. (u daljnjem tekstu: HEP d.d.) za potrebe javne usluge kupaca kategorije kućanstvo, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava te za ostale zaštićene kupce plina iz Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (»Narodne novine«, broj 65/15.) za ogrjevnu sezonu 2023./2024. u razdoblju od 1. studenoga 2023. do 31. ožujka 2024.

II.

Skladišni kapaciteti plina u dijelu u kojem su uskladištene količine plina iz točke I. ove Odluke ostaju na raspolaganju HEP-u d.d. od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

III.

U državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osigurat će se sredstva HEP-u d.d. za pokrivanje razlike između nabavne i prodajne cijene plina te troškove skladištenja količina iz točke I. ove Odluke od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

IV.

Korisnici sustava skladišta plina dužni su napuniti skladište plinom u količini od 63 % od svog ukupno zakupljenoga skladišnoga kapaciteta plina do 1. kolovoza 2023., odnosno dužni su napuniti skladište plinom u količini od 74 % od svog ukupno zakupljenog skladišnoga kapaciteta do 1. listopada 2023. te 90 % do 1. studenoga 2023.

Količine iz stavka 1. ove točke mogu odstupati najviše do 5 %.

V.

Društvo Podzemno skladište plina d.o.o. dužno je do 5. kolovoza 2023., odnosno do 5. listopada 2023., izvijestiti Krizni tim o popunjenosti skladišnih kapaciteta plina za korisnike sustava skladišta plina iz točke IV. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/130

Urbroj: 50301-05/16-23-2

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.