Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

643

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11.,18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 72. sjednici održanoj 27. ožujka 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145/21. i 156/22.), u članku 11. podstavku 3. broj »7.« zamjenjuje se brojem »8.«.

Članak 2.

Tablica iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

R.b.Šifra pregleda/
postupka
Naziv pregleda/postupkaCijena u EUR
0123
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme31,35
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji31,35
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija31,35
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada31,35
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima31,35
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom31,35
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima31,35
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima31,35
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive31,35
10MR010Pregled radnika izloženih manganu31,35
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju31,35
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu31,35
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju31,35
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu31,35
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora31,35
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)31,35
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)31,35
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru31,35
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu31,35
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)31,35
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)31,35
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima31,35
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima31,35
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati31,35
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu31,35
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama31,35
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav31,35
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu31,35
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima31,35
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima31,35
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima31,35
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci31,35
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku31,35
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala31,35
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima31,35
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi31,35
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature31,35
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima31,35
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu31,35
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)31,35
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)31,35
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima31,35
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima31,35
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena10,36
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima31,35
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu31,35
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza31,35
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima31,35
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari31,35
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari31,35
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari31,35
52MR052Pregled radnika pomoraca31,35
53MR053Pregled radnika ronioca31,35
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi31,35
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti18,82
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)25,08
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa11,15 po radnom mjestu
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti11,15
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo31,35
60MR089 *Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika37,63
61MR090 *Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti37,63
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika11,15 po radnom mjestu
63MR092 *Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca41,81
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda65,50


* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

R.b.Šifra pregleda/
postupka
Naziv pregleda/postupkaCijena u EUR
0123
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme17,42
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji17,42
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija17,42
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada17,42
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima17,42
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom17,42
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima17,42
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima17,42
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive17,42
10MR010Pregled radnika izloženih manganu17,42
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju17,42
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu17,42
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju17,42
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu17,42
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora17,42
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)17,42
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)17,42
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru17,42
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu17,42
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)17,42
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)17,42
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima17,42
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima17,42
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati17,42
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu17,42
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama17,42
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav17,42
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu17,42
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima17,42
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima17,42
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima17,42
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci17,42
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku17,42
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala17,42
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima17,42
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi17,42
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature17,42
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima17,42
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu17,42
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)17,42
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)17,42
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima17,42
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima17,42
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena10,36
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima17,42
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu17,42
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza17,42
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima17,42
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari17,42
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari17,42
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari17,42
52MR052Pregled radnika pomoraca17,42
53MR053Pregled radnika ronioca17,42
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi17,42
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti17,42
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)25,08
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa11,15 po radnom mjestu
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti11,15
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo31,35
60MR089 *Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika37,63
61MR090 *Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti37,63
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika11,15 po radnom mjestu
63MR092*Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca41,81
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda65,50


* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.

U stavku 4. riječi: »69.015,86 eura« zamjenjuju se riječima: »75.917,45 eura«.

U stavku 5. riječi: »69.015,86 eura« zamjenjuju se riječima: »75.917,45 eura«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Maksimalni godišnji iznos sredstava do kojeg ordinacija medicine rada može ispostavljati račune za provedene MR postupke utvrđene u tablicama iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka pod oznakom »*« utvrđuje se u visini do 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«, a broj »9.« zamjenjuje se brojem: »10.«.

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 11. i 12.

Članak 3.

Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

R.b.Šifra pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena u EUR*
0123
1PS001Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti11,85
2PS002Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti15,33
3PS003Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe11,85
4PS004Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca41,81
5PS005Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda65,50

* Za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/67

Urbroj: 338-01-23-01-01

Zagreb, 27. ožujka 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.