Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana udomiteljstva«

NN 38/2023 (5.4.2023.), Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana udomiteljstva«

HRVATSKI SABOR

648

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 31. ožujka 2023. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA«

I.

Dan 31. svibnja proglašava se »Nacionalnim danom udomiteljstva«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 990-01/22-01/04

Zagreb, 31. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.