Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

657

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJE 76.01. »OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« (u daljnjem tekstu: intervencija 76.01.) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan), postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 76.01. u skladu s uredbama iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredba (EU) broj 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbi (EU) broj 1305/2013 i (EU) broj 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.)

– Delegirana uredba Komisije (EU) broj 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31. 1. 2022.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) broj 2022/126)

– Uredba (EU) broj 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) broj 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 2021/2116)

– Delegirana uredba Komisije (EU) broj 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura (SL L 435, 6. 12. 2021.)

– Provedbena uredba Komisije (EU) broj 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20/131, 31. 1. 2022.)

– Uredba Komisije (EU) broj 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) broj 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 270/39, 29. 7. 2021.)

– Uredba Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 2022/2472).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za isplatu potpore

b) javna potpora je svaki oblik potpore koji potječe iz proračuna javnopravnih tijela (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) i proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj, a predstavlja bespovratna sredstva ili financijske instrumente

c) intenzitet javne potpore je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima

d) natječaj je javno objavljeni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore unutar intervencije iz Strateškog plana, a sastoji se od teksta natječaja te priloga i obrazaca

e) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Strateškog plana

f) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Strateškog plana

g) poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, a sve u skladu s člankom 1. Priloga I. Uredbe (EU) broj 2022/2472

h) povezana i partnerska poduzeća jesu fizičke i pravne osobe definirane člankom 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe (EU) broj 2022/2472

i) dopuna je naknadno dostavljanje informacija, dokumentacije ili dijela dokumentacije na zahtjev Agencije za plaćanja

j) obrazloženje je pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna

k) nepravilnost je povreda odredbi prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) broj 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23. 12. 1995.) odnosno članka 2. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) broj 2021/2116

l) sumnja na prijevaru je nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (u skladu s člankom 2. točkom (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) broj 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) broj 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

m) maksimalni iznos potpore predstavlja najviši prihvatljiv iznos troška koji Agencija za plaćanja može odobriti korisniku

n) polica osiguranja je isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju

o) vezana polica je bilo koja druga polica osiguranja pored one koja je predmet prijave na natječaj, a koja se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju korisnika i pokriva štete do 20 % poljoprivrednog potencijala ili proizvodnje

p) društvo za osiguranje je pravna osoba kako je definirano propisom kojim se uređuje područje osiguranja

q) predmet osiguranja je vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod, uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) ili Jedinstveni registracijski broj objekta (u daljnjem tekstu: JRBO), ako je primjenjivo i Identifikacijska kartica gospodarstva (u daljnjem tekstu: IKG)

r) proizvođačka organizacija je pravna osoba priznata u skladu s posebnim propisom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija, odnosno propisom o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

s) premijska stopa je cijena koja se računa u odnosu na osnovicu za obračun premije, iskazuje se u postotku

t) nepovoljne klimatske prilike u poljoprivredi su nepovoljni vremenski uvjeti kao što su mraz, udar groma, oluja, tuča, led, duža razdoblja visokih temperatura i jaka kiša, koji se mogu izjednačiti s prirodnom nepogodom, kao i njihove posljedice u obliku poplava, suša i/ili požara

u) bolesti životinja su bolesti utvrđene od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja i navedene u popisu bolesti životinja u Prilogu I. ovoga Pravilnika

v) trajanje osiguranja je razdoblje osiguranja na koje je sklopljen ugovor o osiguranju, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka osiguranja do datuma isteka osiguranja

w) iznos osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja

x) premija je iznos koji se plaća za osiguranje ugovorenih rizika po ugovoru o osiguranju

y) osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom

z) osigurnina je iznos koji je društvo za osiguranje dužno isplatiti osiguraniku kad se dogodi osigurani slučaj

aa) ARKOD je sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem tekstu: ARKOD)

bb) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR), fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

cc) aktivni poljoprivrednik je:

– fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18 i 32/19)

– fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 62/19 i 91/20), čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR

– aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR

dd) viša sila i izvanredne okolnosti kako su definirane u članku 3. Uredbe 2021/2116.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 4.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Zaštita financijskih interesa Europske unije i
Republike Hrvatske

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) broj 2021/2116 osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzima sve potrebne mjere za sprječavanja, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) Institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara AFCOS je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF).

(3) U slučaju postojanja indikatora sumnje na prijevaru Agencija za plaćanja o navedenom obavještava nadležne institucije.

(4) U slučaju potvrđivanja optužnice u svezi sa stavkom 3. ovoga članka Agencija za plaćanja će odbiti zahtjev korisnika i isključiti korisnika iz postupka u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika zbog utvrđene sumnje na prijevaru.

(5) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore i nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu, odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava, u slučaju da korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(6) Kad odlučuje o odbijanju, umanjenju ili povratu sredstava potpore Agencija za plaćanja uzima u obzir utvrđene nepravilnosti, odredbe ovoga Pravilnika i umanjenja iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(7) Tijekom cjelokupne provedbe sustava kontrola, Agencija za plaćanja može u svrhu sprječavanja pokušaja prevara i nepravilnosti koristiti ARACHNE sustav za procjenu rizika (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=hr) te poduzimati daljnje radnje u skladu s dobivenim rezultatima.

Rodno značenje

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA I POLICE OSIGURANJA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 7.

(1) Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za isplatu potpore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođačke organizacije koje su korisnici potpore u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) broj 2022/126 nisu prihvatljivi korisnici.

(3) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka prije sklapanja police osiguranja moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Sve uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje dokumentacijom koja se propisuje natječajem.

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja

Članak 8.

(1) Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja

b) se proizvodnja kultura iz Priloga III. ovoga Pravilnika odvija na poljoprivrednoj površini evidentiranoj u ARKOD sustavu

c) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i navedena u Prilogu III. ovoga Pravilnika

d) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika iz točke a) ovoga stavka od jednog ili više osiguranih rizika i to:

− nepovoljnih klimatskih prilika u skladu s propisima kojima se uređuje područje ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i/ili

− bolesti životinja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a nalaze se na popisu bolesti utvrđenih od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja

e) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke d) ovoga stavka

f) pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje

g) je korisnik iz točke a) ovoga stavka platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

h) cijena police osiguranja koja je predmet potpore (ali i cijena vezane police osiguranja koja se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja pokriva štete do 20 % poljoprivrednog potencijala ili proizvodnje, ako takva postoji) mora biti postavljena u skladu s pravilima struke u poslovima osiguranja kako je uređeno propisom kojim se uređuje područje osiguranja i pravilima aktuarske struke. Izračun cijene police osiguranja koja je predmetom potpore (ali i vezane police osiguranja, ako takva postoji) mora se temeljiti na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Agencija za plaćanja zadržava pravo od nadležnih tijela zatražiti nadzor radi utvrđivanja cijene u policama osiguranja za koje ocijeni da postoji rizik da nisu utvrđene na način naveden u stavku 1. točke h) ovoga članka, odnosno ako postoje elementi koji utječu na cijenu police osiguranja, a koji se ne temelje na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama.

(4) Radi provedbe nadzora sklapanja polica osiguranja u skladu s važećim propisima kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje i pravilima struke u poslovima osiguranja te pravilima aktuarske struke, a sve u djelokrugu nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA-e), Agencija za plaćanja dostavlja HANFA-i dogovoreni broj uzoraka polica osiguranja.

(5) Ako se utvrdi da je cijena na polici osiguranja koja je predmetom prijave na natječaj neopravdano uvećana ili da je cijena na vezanoj polici za istu vrstu rizika neopravdano umanjena, Agencija za plaćanja će korisniku umanjiti potporu na način da se neopravdani iznos isključi iz izračuna potpore.

(6) Opći uvjeti navedeni u stavku 1. ovoga članka, osim uvjeta navedenog u stavku 1. točki g) ovoga članka, moraju biti jasno navedeni u polici osiguranja.

(7) Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

a) broj police osiguranja

b) naziv, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) društva za osiguranje

c) ime i prezime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, adresa sjedišta, OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG), u slučaju kada je korisnik fizička osoba

d) naziv, adresa sjedišta, OIB i MIBPG, u slučaju kada je korisnik pravna osoba

e) trajanje osiguranja

f) predmet osiguranja – vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod, uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji JIBG ili JRBO i IKG

g) stočarska proizvodnja koja je predmet osiguranja mora biti u posjedu korisnika te mora biti u skladu s kapacitetima farmi na IKG-u korisnika koji se vodi u Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ). Kapaciteti proizvodnje na temelju kojih je napravljen izračun vrijednosti proizvodnje moraju biti prikazani u polici osiguranja i moraju biti u skladu sa stvarnim brojnim stanjem jedinki koje su u razdoblju važenja police osiguranja u posjedu korisnika na predmetnom IKG-u

h) broj ARKOD parcele za sve osigurane površine ili broj osiguranih životinja za sve domaće životinje registrirane u JRDŽ-u (ako je primjenjivo) ili JIBG ili JRBO na kojem se odvija stočarska proizvodnja, ako je primjenjivo

i) ugovorena prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje (po vrstama i kategorijama poljoprivredne proizvodnje)

j) premijska stopa (po vrstama, kategorijama poljoprivredne proizvodnje i rizicima)

k) iznos premije osiguranja

l) vrijednost ciklusa/turnusa/serije u stočarskoj proizvodnji, ako je primjenjivo

m) datum sklapanja police osiguranja.

(8) Police osiguranja moraju biti ugovorene u kalendarskoj godini za koju se podnosi zahtjev za isplatu potpore.

(9) Na sve police osiguranja sufinancirane na temelju odredbi ovoga Pravilnika nije dopušten nikakav povrat premije korisniku niti trećoj osobi po osnovi dobrog tehničkog rezultata ili bilo kakvom drugom dobrom rezultatu kao niti na pripadajuće druge police osiguranja za isti predmet osiguranja i za isti period osiguranja.

(10) Svi popusti na polici osiguranja moraju biti iskazani na toj polici osiguranja koja se dostavlja u sklopu zahtjeva za isplatu potpore kao dio obvezne dokumentacije.

(11) Polica osiguranja na kojoj je iskazan popust iz stavka 8. ovoga članka neće biti prihvatljiva za sufinanciranje u sklopu ove intervencije.

Isključenje korisnika

Članak 9.

(1) Korisnikov zahtjev za isplatu potpore bit će odbijen, a korisnik isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore u kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini u slučaju da se, u razdoblju od podnošenja zahtjeva za isplatu potpore ili nakon konačne isplate potpore, utvrdi:

a) dostavljanje lažnih podatka pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije

b) umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) broj 2021/2116)

c) sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se povrat sredstava ako je korisniku prethodno isplaćena potpora.

POGLAVLJE II.
VRIJEDNOST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I STJECANJE PRAVA NA OSIGURNINU

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje

Članak 10.

(1) Maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, koje su osnova za izračun cijene police osiguranja, Ministarstvo izračunava za svaku kalendarsku godinu i nalaze se u Prilogu III. ovoga Pravilnika. Ovisno o vrsti proizvodnji mogu biti izračunate na razini dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.

(2) Ako korisnik osigurava svoju poljoprivrednu proizvodnju na viši iznos od iznosa iz stavka 1. ovoga članka, prihvatljiv iznos za sufinanciranje premije osiguranja je iznos vrijednosti poljoprivredne proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se poljoprivredna proizvodnja odvija u proizvodnim ciklusima/turnusima/serijama na polici osiguranja mora biti naveden iznos/vrijednost svakog ciklusa/turnusa/serije.

Stjecanje prava na osigurninu

Članak 11.

(1) Osigurninu po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo proglasilo nepovoljnu klimatsku priliku na pogođenom području ili potvrdilo izbijanje bolesti životinja.

(2) Nadležna tijela su:

a) za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s prirodnom nepogodom župan i/ili Vlada Republike Hrvatske prema propisima kojima se uređuje područje ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda

b) za bolesti životinja Ministarstvo prema propisima kojima se uređuje područje zdravlja životinja.

(3) U slučaju da nadležno tijelo iz stavka 2. točke a) ovoga članka ne proglasi prirodnu nepogodu, društvo za osiguranje prije isplate osigurnine mora zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području.

(4) U slučaju da nadležno tijelo iz stavka 2. točke b) ovoga članka nije potvrdilo izbijanje bolesti životinja, društvo za osiguranje mora zatražiti Izvješće službenog ili referentnog laboratorija za određenu bolest u Republici Hrvatskoj kojim se potvrđuje prisutnost bolesti, prema definicijama potvrđenog slučaja bolesti koje su određene posebnim propisima iz područja zdravlja životinja i/ili međunarodnim standardima Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

(5) U slučaju sklapanja police osiguranja od suše prihvatljivi su podaci o vlažnosti tla kojima raspolaže neovisna pravna osoba osposobljena za prikupljanje i obradu relevantnih podataka na temelju satelitskih snimaka.

(6) U slučaju da uvjeti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nisu ispunjeni, a osiguravajuće društvo je izlaskom na teren i prikupljanjem odgovarajućih relevantnih dokaza utvrdilo nastalu štetu, moguće je ostvariti osigurninu po polici osiguranja, u skladu s ugovorenim uvjetima osiguranja.

(7) Ako na temelju prikupljenih dokaza nije moguće utvrditi štetu iz stavka 6. ovoga članka na temelju kojeg je osiguravajuće društvo isplatilo korisniku osigurninu, Agencija za plaćanja će zatražiti povrat isplaćene potpore na temelju takve police osiguranja ili odbiti zahtjev za isplatu potpore u dijelu koji se odnosi na takvu policu osiguranja.

POGLAVLJE III.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA KORISNIKA I VISINA POTPORE

Broj zahtjeva po korisniku, maksimalni iznosi
i intenzitet potpore

Članak 12.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja. U slučaju da jedan korisnik podnese više zahtjeva za isplatu potpore, u obzir će se uzeti samo prvi podneseni zahtjev za isplatu potpore.

(2) Isti (jedan) korisnik može ostvariti godišnju potporu do najviše 75.000 EUR.

(3) Ako je korisnik u povezanom i/ili partnerskom odnosu s drugim poduzećima u smislu članka 3. točke h) ovoga Pravilnika tada pravo na potporu ostvaruju najviše tri povezana poduzeća, aktivna poljoprivrednika od kojih svaki od njih ostvaruju potporu prema odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) U slučaju stavka 3. ovoga članka, povezana i partnerska poduzeća odabiru se prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za isplatu potpore do maksimalnog iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ako korisnik podnese zahtjeve za isplatu potpore koji sadrže police osiguranja i za biljnu i za stočarsku proizvodnju, prvo će se utvrditi iznos prihvatljive potpore na temelju polica osiguranja za biljnu proizvodnju, a tek onda će se utvrđivati iznos prihvatljive potpore na temelju polica osiguranja za stočarsku proizvodnju.

(6) Najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 EUR godišnje.

(7) Intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.

(8) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Vrste dodjele potpore

Članak 13.

Dodjela potpore izvršit će se na temelju natječaja, i to u obliku:

1. otvorenog natječaja, odnosno natjecanja velikog broja nepoznatih korisnika i/ili

2. ograničenog natječaja u kojem se ograničava natjecanje određenog broja korisnika.

Obveze korisnika

Članak 14.

Izdavanjem odluke o isplati ili izvršnošću odluke o isplati kojom se dodjeljuje potpora korisnik preuzima obveze koje je dužan ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena.

Odbijanje zahtjeva korisnika

Članak 15.

Korisnikov zahtjev za isplatu potpore odbija se u sljedećim slučajevima:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i natječajem

b) neprihvatljivosti police osiguranja

c) dostavljanja zahtjeva korisnika izvan propisanih rokova, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

e) iznos potpore za dodjelu je manji od najniže propisane vrijednosti potpore

f) korisnik nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući sredstva iz fondova EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz EPFRR-a koji uključuje sredstva dodijeljena za ruralni razvoj za godine 2021. i 2022. na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 433, 22. 12. 2020.) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu s člankom 28. Delegirane uredbe (EU) broj 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) broj 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014.)

g) utvrđeno da je trošak premije osiguranja djelomično ili potpuno sufinanciran iz drugih izvora javne potpore

h) korisnik je isključen iz postupka dodjele potpore i traje mu razdoblje isključenja u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika

i) dostavljanja odgovora korisnika na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje izvan propisanih rokova, ako je primjenjivo

j) nedostavljanja obvezne dokumentacije propisane natječajem za koju je moguća dopuna

k) nedostavljanja obvezne dokumentacije propisane natječajem za koju nije moguća dopuna.

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 16.

(1) Uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) stvarnost nastanka kod korisnika

b) dokazivost putem valjane police osiguranja i dokaza plaćanja iz članka 8. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika

c) usklađenost s odredbama članka 36. Uredbe (EU) broj 2021/2116 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

d) provedba na području određenom Strateškim planom.

(2) Uvjeti navedeni u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Prihvatljiv trošak za potporu je trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja ispunjava uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 17.

Neprihvatljivi troškovi su svi troškovi koji ne zadovoljavaju uvjete prihvatljivosti iz članka 16. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 18.

(1) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički pripremaju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(2) Tekst natječaja sadrži sljedeće:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete i razdoblje provedbe i prihvatljivosti troškova

c) rokove postavljanja pitanja i objave odgovora

d) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

e) mogućnosti dopuna/obrazloženja

f) pravila o isplati potpore

g) zahtjev za promjenu, ako je primjenjivo

h) upute za podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja i

i) popis priloga.

(3) Natječajem se propisuje obvezna dokumentacija za koju je moguća dopuna kao i obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna.

(4) Upravljačko tijelo objavljuje nacrt teksta natječaja preko Središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću »e-Savjetovanja« na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/.

(5) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje Agencija za plaćanja na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

(6) Agencija za plaćanja može uz natječaj na svojoj mrežnoj stranici objaviti i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata, najkasnije deset dana prije početka podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje je korisnik dužan ispuniti.

Pitanja i odgovori

Članak 19.

Način postavljanja pitanja i davanja odgovora propisuje se natječajem iz članka 18. ovoga Pravilnika.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 20.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izmjena natječaja koja se odnosi na izmjene raspoloživih sredstava natječaja, izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore, izmjene uslijed odluka Europske komisije te ispravak natječaja radi uočene pogreške, moguće su i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za isplatu potpore.

(3) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a kojom se ne dovode u pitanja načela provedbe postupka iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(5) Na izmjenu ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, objavljuje izmjenu ili ispravak natječaja na način propisan člankom 18. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja prvog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za isplatu potpore korisniku, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 18. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Članak 22.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za isplatu potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektronički, putem AGRONET-a u periodu propisanom natječajem.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu potpore propisuju se natječajem.

Postupak obrade podnesenih zahtjeva korisnika i
donošenje odluka

Članak 23.

(1) Nakon zaprimanja zahtjeva za isplatu potpore Agencija za plaćanja obavlja administrativnu kontrolu koja obuhvaća kontrolu prihvatljivosti korisnika i troškova odnosno police osiguranja na temelju zahtjeva za isplatu potpore i dokumentacije učitane u zahtjev za isplatu potpore.

(2) Nepravovremeni zahtjevi za isplatu potpore se ne razmatraju te Agencija za plaćanja donosi odluku o odbacivanju.

(3) Ako je zahtjev za isplatu potpore nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje (u daljnjem tekstu: zahtjev za dopunu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(5) Danom podnošenja potpunog zahtjeva za isplatu potpore smatra se dan dostave tražene dokumentacije i/ili traženih podataka iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu potpore, Agencija za plaćanja donosi:

a) odluku o isplati potpore ili

b) odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu potpore.

(7) U slučaju administrativne pogreške pri administrativnoj kontroli, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 6. ovoga članka odgovarajućom odlukom i/ili aktom.

(8) Odluka o isplati potpore izdaje se u slučaju da zahtjev za isplatu potpore ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(9) Odlukom o isplati potpore određuje se iznos prihvatljive potpore.

(10) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu potpore izdaje se u slučajevima navedenim u članku 15. ovoga Pravilnika.

Kontrola na terenu

Članak 24.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrola na terenu može se provoditi u bilo kojem trenutku prije isplate kao i nakon isplate sredstava, ako je to potrebno.

(3) Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu troškova/aktivnosti mogu obavljati i djelatnici Upravljačkog tijela, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA-e), revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti na temelju posebnih propisa.

(4) Kontrolori su ovlašteni izvršiti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba u vezi s predmetnim troškovima/aktivnostima. Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(5) Kontrolu na terenu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku nužne informacije.

(6) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

– pregledati objekte, životinje te poslovnu dokumentaciju korisnika

– izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

– provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

– provjeravati evidencije vezane uz poslovanje korisnika

– provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju i bankovna izvješća korisnika)

– provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu potpore

– provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

– izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

– prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

Isplata sredstava

Članak 25.

(1) Potpora se isplaćuje na žiro račun korisnika naveden u Evidenciji korisnika i/ili na žiro račun društva za osiguranje, ovisno o tome što je navedeno u zahtjevu za isplatu potpore za svaku policu osiguranja za koju se traži potpora.

(2) U slučaju kada je korisnik u zahtjevu za isplatu potpore naznačio da se isplata izvrši na žiro račun društva za osiguranje, a na temelju dokumenta kojim se dokazuje plaćanje se utvrdi da je korisnik podmirio više od 30 % od ukupne vrijednosti premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, ali premija osiguranja nije plaćena u cijelosti, potpora se isplaćuje društvu za osiguranje koje je izdalo policu osiguranja na račun koji je naveden u registru bankovnih žiro računa korisnika koji vodi Agencija za plaćanja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka društva za osiguranja obvezna su dio iznosa potpore koji se odnosi na premiju osiguranja iznad 30 % ukupne vrijednosti premije osiguranja koju je podmirio korisnik, uplatiti na račun korisnika najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je predmetna uplata izvršena od strane Agencije za plaćanja.

(4) Potpora se isplaćuje jednokratno, a rok za isplatu je 60 dana od dana zaprimanja odluke o isplati potpore.

Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja

Članak 26.

Agencija za plaćanja može dostavljati akte i ostale dokumente na sljedeće načine:

– AGRONET-om

– preporučenom pošiljkom s povratnicom

– putem elektroničke pošte ili

– neposredno.

Povrat sredstava

Članak 27.

(1) Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole donosi odluku o povratu sredstava, provodi poravnanje povrata sredstava prilikom sljedećih odobrenih isplata te način i uvjeti plaćanja duga na rate propisani su člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22; u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Odluka o povratu sredstava korisniku se upućuje putem AGRONET-a ili preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(3) Korisnik je u obvezi uplatiti sredstva utvrđena odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od dana dostave odluke korisniku.

(4) Korisnik može prije isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstva iz stavka 3. ovoga članka Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate.

(5) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, podnošenje žalbe ne odgađa izvršenje odluke o povratu sredstava.

(6) Ako korisnik nije izvršio povrat sredstava u propisanom roku, na iznos duga nakon isteka roka za povrat obračunava se zakonska zatezna kamata.

(7) Agencija za plaćanja pokrenut će postupak ovrhe na računima korisnika u skladu s posebnim propisima ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku i/ili će zatražiti zaštitu prava putem nadležnog suda.

(8) Razlozi za pokretanje postupka povrata sredstva mogu biti u slijedećim slučajevima:

– ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost

– ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška

– ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama Zakona o poljoprivredi i propisa donesenih na temelju istog

– ako korisnik dostavi zahtjev za odustajanjem nakon isplate sredstava i/ili

– ako korisnik ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, natječajem, nacionalnim i europskim zakonodavstvom.

Odustajanje korisnika

Članak 28.

(1) Smatra se da je korisnik odustao od zahtjeva za isplatu potpore kada korisnik podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U bilo kojoj fazi administrativne kontrole, korisnik može putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje na temelju kojeg odustaje od zahtjeva za isplatu potpore.

(3) Na temelju zahtjeva za odustajanjem Agencija za plaćanja korisniku izdaje potvrdu o odustajanju.

(4) Agencija za plaćanja korisniku izdaje odluku o povratu sredstava ako korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon isplate sredstava.

DIO ČETVRTI

PRAVNI LIJEK

Podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja

Članak 29.

(1) Protiv odluka koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.

(2) Žalba se može podnijeti putem AGRONET-a, neposredno ili preporučenom pošiljkom u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET-a.

(3) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(4) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(5) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, sjedište/adresu korisnika, ime i prezime i adresu osobe ovlaštene za zastupanje te potpis korisnika. U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.

Članak 30.

(1) Kada se žalba podnosi putem AGRONET-a, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi žalbe osnovani. Ako žalba nije osnovana, Agencija za plaćanja prihvaća odluku u AGRONET-u bez odgode od zaprimanja žalbe i na taj način upućuje žalbu korisnika Ministarstvu na odlučivanje.

(2) Kada se žalba podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom, u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET-a, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani. Ako žalba nije osnovana, uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocijeni navode iz žalbe osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(4) Ispravak odluke iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(5) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 3. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

DIO PETI

ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/89

Urbroj: 525-07/253-23-7

Zagreb, 3. travnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

POPIS BOLESTI ŽIVOTINJA I ZOONOZA IZ UREDBE (EU) BR. 2016/429 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

− slinavka i šap

− klasična svinjska kuga

− afrička svinjska kuga

− visokopatogena influenca ptica (kuga peradi)

− afrička konjska kuga

− goveđa kuga

− kuga malih preživača

− vezikularna bolest svinja

− bolest plavog jezika

− tješinska bolest

− ovčje boginje ili kozje boginje

− groznica riftske doline

− bolest kvrgave kože

− vezikularni stomatitis

− venezuelski virusni encefalitis kopitara

− epizootska hemoragijska bolest jelena

− zarazna pleuropneumonija goveda

− newcastelska bolest

− tuberkuloza goveda

− bruceloza goveda (B. abortus)

− bruceloza ovaca i koza (B. melitensis)

− bedrenica

− bjesnoća

− ehinokokoza

− transmisivne-spongiformne encefalopatije (TSE)

− kampilobakterioza

− listerioza

− salmoneloza (zoonotska salmonela)

− trihineloza

− verotoksična E. coli.

Uključujući i bolesti životinja navedene u popisu na mrežnoj stranici:

https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases/

PRILOG II.

PRIKAZ UMANJENJA PLAĆANJA ZA KRŠENJE OBVEZA U INTERVENCIJI 76.01. »OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RH 2023. – 2027.

Opis obvezaOcjena kršenjaUmanjenje plaćanja
Broj životinja u odnosu na broj naveden na polici osiguranja
Kapaciteti stočarske proizvodnje na temelju kojih je napravljen izračun vrijednosti proizvodnje koji je prikazan u polici osiguranja mora biti u skladu sa stvarnim brojnim stanjem jedinki koje su u razdoblju važenja police osiguranja u posjedu korisnika u JRDŽ-u (ako je primjenjivo) ili JIBG/JRBO/IKG na kojem se odvija stočarska proizvodnjaBroj životinja je manji za 10 %Plaćanje se ne smanjuje
Broj životinja je 10 – 30 % manjiPlaćanje se smanjuje za stopu koja je dvostruko veća od stvarnog odstupanja brojnog stanja jedinki na farmi u odnosu broj životinja na temelju kojeg je u polici osiguranja izračunata vrijednost proizvodnje koja se osigurava tom policom osiguranja
Broj životinja je preko 30 % manjiNema plaćanja

PRILOG III.

MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA PROVEDBU INTERVENCIJE 76.01. »OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RH 2023. – 2027.

Naziv
poljoprivredne kulture
RegijaProsječna vrijednost
proizvodnje (EUR/ha)
Pšenica (ozima)RH2.100,00
KukuruzRH3.040,00
SojaRH2.067,16
ZobRH1.215,00
RažRH1.400,00
Tikva uljaricaRH1.428,00
Uljana repicaRH2.380,00
JečamRH1.820,00
SuncokretRH1.960,00
Šećerna repaRH2.400,00
Merkantilni krumpirRH6.636,14
Industrijski krumpirRH5.100,00
Kukuruz za silažuRH4.000,00
LucernaRH1.411,80
JabukaRH12.800,00
ŠljivaRH9.500,00
MandarinaRH9.570,00
KruškaRH18.600,00
BreskvaRH21.200,00
Višnja MaraskaRH6.633,33
JagodaRH59.750,00
KupinaRH32.920,00
MalinaRH36.500,00
TrešnjaRH32.800,00
SmokvaRH27.066,67
Američka borovnicaRH27.850,00
LubenicaRH12.500,00
Lješnjak, u ljusciRH7.200,00
Lješnjak, jezgraRH11.285,00
Orah, u ljusciRH11.100,00
Orah, jezgraRH12.000,00
Badem, u ljusciRH11.320,00
Grožđe, stolnoIstra i Kvarner, Dalmacija26.600,00
Grožđe, vinskoIstra i Kvarner, Dalmacija13.560,00
Grožđe, vinskoSlavonija7.200,00
Grožđe, vinskoSredišnja bregovita Hrvatska9.020,00
Maslina (Istra)Hrvatska7.215,00
Maslina (Dalmacija)Hrvatska5.950,00
Rajčica (visoka) na otvorenomRH42.400,00
Rajčica (niska) na otvorenom – za preraduRH9.200,00
Rajčica – hidroponska proizvodnja (proizvodnja na 0,10 ha)RH38.700,00
Rajčica – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha)RH1.083,33
Paprika na otvorenomRH37.350,00
Paprika – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha)RH1.200,00
Krastavac salatni – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha)RH875,00
Krastavac na otvorenom – za konzerviranje (kooperacija)RH24.400,00
Salata kristalka na otvorenomRH24.900,00
Grah zrnaš na otvorenomRH5.000,00
Luk na otvorenomRH15.200,00
Mladi luk u zaštićenom prostoru (proizvodnja na 0,01 ha)RH465,00
ČešnjakRH13.050,00
Rani kupus na otvorenomRH14.666,67
Kasni kupus na otvorenomRH22.800,00
Cvjetača na otvorenomRH48.250,00
Mrkva na otvorenomRH26.533,33
Celer na otvorenomRH36.166,67
CiklaRH19.800,00
DuhanRH5.258,00
BobRH2.160,00
PirRH800,00Kalkulacije u stočarskoj proizvodnji
Vrsta proizvodnjeRegijaProsječna
vrijednost proizvodnje (EUR/grlu/kljunu)
Kozje mlijeko (pasmina Alpina)Kontinentalna RH429,00
Tov junadi (Simentalac)RH1.608,00
Uzgoj teladi (80 – 160 kg)RH595,20
Tov svinja (25 – 100 kg)RH186,00
Proizvodnja prasadi (do 25 kg)RH68,50
Tov brojlera – kooperacijaRH2,99
Tov puranaRH27,20
Proizvodnja jaja (1 nesilica)RH52,20
Proizvodnja kravljeg mlijeka (prosjek svih pasmina)RH4.029,00
Proizvodnja jaradiRH66,40
Ovčje mlijekoRH219,00
Proizvodnja janjadiRH75,46
Uzgoj omadiRH1.494,00
Uzgoj rasplodnih konjaRH1.434,00
Med (40 kg/košnici)Kontinentalna RH (mobilni pčelinjak)265,60