Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika

Središnji državni ured za hrvate izvan Republike Hrvatske

660

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a u vezi s člankom 2. stavkom 2. i člankom 13. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, broj 94/18), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika (dalje u tekstu: Matica), proračunskog korisnika iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured).

Članak 2.

(1) Nenamjenske donacije, u smislu ovog Pravilnika, su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilokakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

(2) Vlastiti prihodi, u smislu ovog Pravilnika, su prihodi što ih Matica ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna i odnose se na poslove:

– davanja u zakup poslovnih prostora

– organiziranja stručnih skupova, radionica, tečajeva

– školarina

– oglašavanja

– prodaje časopisa Matica, Hrvatskog iseljeničkog zbornika te ostalih izdanja u zemlji i inozemstvu

– ostali slični poslovi.

II. POSTUPANJE KOD NENAMJENSKIH DONACIJA I NAČIN KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 3.

(1) Najava nenamjenskih donacija od strane donatora počinje upućivanjem pisma namjere ravnatelju Matice o vrsti i vrijednosti donacije.

(2) Upravno vijeće Matice, na prijedlog ravnatelja, donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(3) Ukoliko je vrijednost nenamjenske donacije veća od 13.000,00 eura, odluka o prihvaćanju i načinu korištenja donacije može se donijeti tek po dobivenoj suglasnosti Središnjeg državnog ureda.

(4) Ravnatelj Matice pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(5) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, ravnatelj Matice i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(6) Ugovor o donaciji iz stavka 5. ovog članka se ne sklapa ako je donator fizička osoba.

(7) Ako je Matica primila nenamjensku donaciju, dužna je na svojoj mrežnoj stanici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije).

(8) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(9) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

III. NAČIN KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Članak 4.

(1) Vlastite prihode iz članka 2. ovog Pravilnika Matica je obvezna koristiti na način i prema mjerilima kako slijedi:

– za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni

– za podmirenje obveza po ugovorima o dugoročnim zajmovima i kreditima, ako ih Matica sklopi sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu

– za podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koje je Matica dužna uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije sukladno odredbama članka 74. Zakona o proračunu.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, preostali vlastiti prihodi mogu se koristiti za:

– do 70 % vlastitih prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za podmirenje materijalnih rashoda redovitog poslovanja te rashoda za nabavu i održavanje nefinancijske imovine

– do 5 % vlastitih prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za izobrazbu i stručno usavršavanje radnika

– do 5 % vlastitih prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za promotivne aktivnosti, organizacije stručnih skupova i radionica te nakladničku djelatnost

– do 20 % vlastitih prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za isplatu dodatka za uspješnost u radu i isplatu naknade za rad članova Upravnog vijeća.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće Matice može uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda donijeti odluku:

– da se za podmirenje materijalnih rashoda redovitog poslovanja Matice te rashoda za nabavu i održavanje nefinancijske imovine rasporedi više od 70 % vlastitih prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika

– da se za promotivne aktivnosti, organizacije stručnih skupova i radionica te nakladničku djelatnost rasporedi više od 5% vlastitih prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Matica je dužna mjerila utvrđena člankom 4. ovog Pravilnika primjenjivati za korištenje vlastitih prihoda ostvarenih u tekućoj poslovnoj godini kao i za prenesene viškove prihoda ranijih godina.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće Matice obvezno je na prijedlog čelnika Matice, a u skladu sa Statutom Matice i s ovim Pravilnikom, donijeti opći akt u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, kojim će se utvrditi uvjeti, kriteriji i način korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena i vlastitih prihoda primjeren poslovanju Matice.

(2) Općim aktom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se i kriteriji za isplatu dodatka za uspješnost u radu.

Članak 7.

Pravo na isplatu dodatka za uspješnost u radu pripada svim radnicima zaposlenima u Matici sukladno općem aktu iz članka 6. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ukupan iznos sredstava koje Matica može namijeniti za isplatu bruto plaća, kroz dodatak za uspješnost u radu ne može biti veći od 1/12 rashoda za zaposlene (skupina računa 31) prethodne godine.

IV. PRAĆENJE, EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NENAMJENSKIM DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 9.

(1) Središnji državni ured nadzire ostvarenje i trošenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Matice.

(2) Matica ostvaruje vlastite prihode bez prethodne suglasnosti Središnjeg državnog ureda.

(3) Matica, koja je zakonom o izvršavanju proračuna izuzeta od obveze uplate nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda u proračun, dužna je Središnjem državnom uredu dostavljati izvještaj o ostvarenju i utrošku vlastitih prihoda i financijskih nenamjenskih donacija.

(4) Izvještaj iz stavka 3. ovog članka podnosi se mjesečno, do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Matica je dužna ostvarene vlastite prihode i donacije za koje namjena nije utvrđena evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Na opći akt iz članka 6. ovog Pravilnika Matica je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda.

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika klasa: 011-02/21-04/02, urbroj: 537-05/1-21-06 (»Narodne novine«, broj 89/2021).

Klasa: 011-05/22-01/25
Urbroj: 537-05-02-23-3
Zagreb, 23. ožujka 2023.

Državni tajnik
Zvonko Milas, v. r.