Zakon o gnojidbenim proizvodima

NN 39/2023 (7.4.2023.), Zakon o gnojidbenim proizvodima

Hrvatski sabor

672

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o gnojidbenim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/30
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 5. travnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu ovoga Zakona, uvjeti za ovlaštenje laboratorija za kontrolu kakvoće HR gnojidbenih proizvoda, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda, zahtjevi koje moraju ispunjavati HR gnojidbeni proizvodi i EU gnojidbeni proizvodi, stavljanje na raspolaganje na tržište HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda, obveze gospodarskih subjekata, uvjeti za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

– gnojidbene proizvode namijenjene izvozu u treće zemlje

– gnojidbene proizvode koji se koriste u znanstvenoistraživačke svrhe u za to potrebnim količinama

– gnojidbene proizvode koji su već stavljeni na tržište Europske unije u drugim državama članicama te se po izboru gospodarskog subjekta stavljaju na tržište Republike Hrvatske temeljem uzajamnog priznavanja.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1009).

(2) Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) HR gnojidbeni proizvod je tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi, ili na gljivama ili njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da čini rizosferu ili mikosferu, samostalno ili pomiješan s drugim materijalom, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane kad se na tržište Europske unije prvi put stavlja u Republici Hrvatskoj

2) EU gnojidbeni proizvod je tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi, ili na gljivama ili njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da čini rizosferu ili mikosferu, samostalno ili pomiješan s drugim materijalom, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane s oznakom CE kada se stavlja na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske

3) stavljanje na tržište HR gojidbenog proizvoda je prvo stavljanje na raspolaganje HR gnojidbenog proizvoda na tržište Europske unije u Republici Hrvatskoj

4) stavljanje na raspolaganje HR gnojidbenog proizvoda je svaka isporuka HR gnojidbenog proizvoda za distribuciju ili upotrebu na tržištu Republike Hrvatske u okviru trgovačke djelatnosti, ili uz naplatu ili besplatno

5) gospodarski subjekt koji stavlja na tržište HR gnojidbeni proizvod je svaka pravna ili fizička osoba odgovorna za stavljanje HR gnojidbenog proizvoda na tržište, posebno proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer, paker gnojiva koji radi za svoj račun ili bilo koja druga osoba koja mijenja karakteristike HR gnojidbenog proizvoda, uključujući sadržaj oznake HR gnojidbenog proizvoda

6) proizvođač HR gojidbenog proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi HR gnojidbeni proizvod ili za koju se HR gnojidbeni proizvod dizajnira ili proizvodi te koja taj HR gnojidbeni proizvod stavlja na tržište pod svojim imenom ili žigom

7) ovlašteni zastupnik je bilo koja fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće

8) uvoznik HR gojidbenog proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja na tržište Europske unije prvi put u Republici Hrvatskoj stavlja HR gnojidbeni proizvod iz treće zemlje

9) distributer HR gnojidbenog proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu koja stavlja HR gnojidbeni proizvod na raspolaganje na tržištu, a nije ni proizvođač ni uvoznik tog proi­zvoda.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju jednako značenje kao u Uredbi (EU) 2019/1009.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

GLAVA II.
NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela

Članak 4.

Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2019/1009 jesu ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državni inspektorat.

Ministarstvo

Članak 5.

(1) Za provedbu ovoga Zakona Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

– priprema nacrte propisa iz područja gnojidbenih proizvoda

– uspostavlja i vodi Upisnik HR gnojidbenih proizvoda

– uspostavlja i vodi Upisnik ovlaštenih laboratorija za kontrolu kakvoće HR gnojidbenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija)

– surađuje s nadležnim tijelima i pravnim osobama iz područja gnojidbenih proizvoda u zemlji i inozemstvu

– obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim tijelima i organizacijama iz područja gnojidbenih proizvoda

– osigurava potrebnu pomoć stručnjacima Europske komisije i drugih država članica Europske unije koji obavljaju provjeru osigurava li se jedinstvena primjena proizvodnje i stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda

– donosi rješenja iz svoje nadležnosti.

(2) Ministarstvo u skladu s Uredbom (EU) 2019/1009 obavlja poslove tijela koje provodi prijavljivanje u skladu člankom 21. Uredbe (EU) 2019/1009.

GLAVA III.
UPISNICI

Upisnici

Članak 6.

(1) Ministarstvo vodi sljedeće upisnike:

– Upisnik HR gnojidbenih proizvoda

– Upisnik laboratorija.

(2) Upisnici iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektronskom obliku i njihov sadržaj objavljuje se na službenim stranicama Ministarstva.

Upisnik HR gnojidbenih proizvoda

Članak 7.

(1) U Upisnik HR gnojidbenih proizvoda upisuju se svi HR gnojidbeni proizvodi koji ispunjavaju uvjete uređene člankom 17. ovoga Zakona prije prvog stavljanja na tržište Europske unije u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik HR gnojidbenih proizvoda podnosi gospodarski subjekt i uz njega prilaže analitičko izvješće ovlaštenog laboratorija kojim je utvrđeno zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministarstvo donosi rješenje kojim odlučuje o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako se u Upisnik HR gnojidbenih proizvoda upisuje gnojidbeni proizvod nastao postupkom oporabe biootpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, Ministarstvo će zatražiti od tijela nadležnog za gospodarenje otpadom mišljenje o ispravno primijenjenom odgovarajućem postupku oporabe i odgovarajućoj vrsti biootpada kako bi se ispunili uvjeti iz Dodatka II. Uredbe (EU) 2019/1009.

(5) Ministarstvo će rješenjem brisati HR gnojidbeni proizvod iz Upisnika HR gnojidbenih proizvoda ako:

– gospodarski subjekt koji stavlja HR gnojidbeni proizvod na tržište podnese zahtjev za brisanje iz upisnika

– se utvrdi da HR gnojidbeni proizvod ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(6) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 5. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ovlašćivanje laboratorija za kontrolu kakvoće
gnojidbenih proizvoda

Članak 8.

(1) Ministarstvo ovlašćuje laboratorije za obavljanje kontrole kakvoće HR gnojidbenih proizvoda za potrebe stavljanja HR gnojidbenih proizvoda na tržište i provedbu inspekcijskog nadzora iz članka 24. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: laboratorij).

(2) Uz zahtjev za ovlaštenje laboratorij prilaže dokaze o udovoljavanju uvjetima propisanim člankom 9. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo donosi rješenje kojim odlučuje o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje laboratoriju i brisati ga iz Upisnika laboratorija ako ne udovoljava ili je prestao udovoljavati uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uvjeti za ovlašćivanje laboratorija

Članak 9.

Laboratorij mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) akreditiran je sukladno HRN ISO/EC 17025

b) ima stručnu osobu u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom, a koja je najmanje inženjer ili diplomirani inženjer odnosno prvostupnik ili magistar poljoprivrede, prehrambene tehnologije, kemijskog ili kemijsko-tehnološkog područja ili doktor veterinarske medicine s najmanje dvije godine radnog iskustva u laboratorijskom radu te zaposlenika VI. ili IV. stupnja kemijske, kemijsko-tehnološke ili poljoprivredne struke, prema opsegu rada laboratorija

c) provodi ispitivanja HR gnojidbenih proizvoda za potrebe stavljanja na tržište u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012.)

d) provodi ispitivanja EU gnojidbenih proizvoda u svrhu provedbe inspekcijskog nadzora u skladu s usklađenim normama iz članka 2. točke 17. Uredbe (EU) 2019/1009.

Obrada rezultata i Izvještaj

Članak 10.

(1) Laboratorij mora zaprimljeni uzorak HR gnojidbenog proi­zvoda i EU gnojidbenog proizvoda analizirati prema zahtijevanom parametru/parametrima, obraditi rezultate i dati Izvještaj o analizi HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda (u daljnjem tekstu: Izvještaj).

(2) U Izvještaju laboratorij daje izjavu o sukladnosti rezultata ispitivanja HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanim ovim Zakonom.

(3) Laboratorij je dužan voditi zapise o svim provedenim ispitivanjima i čuvati primjerke Izvještaja u trajanju od pet godina od izdavanja.

GLAVA IV.
TIJELO ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI EU GNOJIDBENIH PROIZVODA

Prijava tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 11.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda (u daljnjem tekstu: tijelo za ocjenjivanje sukladnosti) podnosi Ministarstvu zahtjev za prijavljivanje iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1009.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prilaže dokaze o udovoljavanju zahtjeva iz članka 27. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1009.

(3) Ako utvrdi da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava uvjete za prijavu iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2019/1009 provodi postupak prijavljivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti Europskoj komisiji.

(4) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne ispunjava zahtjeve iz članka 24. Uredbe (EU) 2019/1009 i svoje obveze, postupit će u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2019/1009, o čemu donosi rješenje.

(6) Protiv rješenja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dužno je po primitku rješenja iz stavka 5. ovoga članka, a najkasnije u roku od sedam dana, dostaviti Ministarstvu popis svih subjekata nad kojima vodi nadzor u tom trenutku.

(8) Ministarstvo obavještava subjekte nad kojima tijelo za ocjenjivanje sukladnosti vodi nadzor i na mrežnim stranicama objavljuje obavijest o statusu ovlaštenja tijela za ocjenjivanje sukladnosti u roku od sedam dana od pravomoćnosti odluke u upravnoj stvari odnosno od ukidanja ovlaštenja.

(9) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dužno je do pravomoćnosti odluke u upravnoj stvari odnosno do privremenog oduzimanja ovlaštenja ili ukidanja ovlaštenja sve prenesene poslove obavljati u skladu s propisima, a u slučaju pravomoćnosti odluke u upravnoj stvari odnosno po ukidanju ovlaštenja u roku od sedam dana od pravomoćnosti odluke predati svu dokumentaciju tijelu za ocjenjivanje sukladnosti po izboru subjekta nad kojim je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti do pravomoćnosti odluke obavljalo nadzor ili predati svu dokumentaciju Ministarstvu.

Kontrola i nadzor nad tijelom za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 12.

Nacionalno tijelo nadležno za akreditaciju surađuje s Ministarstvom u okvirima koje uređuje propis o akreditaciji, a u svrhu provedbe ovoga Zakona dodatno je obvezno dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine izvješće o obavljenim akreditacijskim nadzorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti za prethodnu godinu te je na traženje Ministarstva dužno dostaviti i dodatna izvješća u traženom roku.

Žalba protiv odluke tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 13.

Protiv odluka tijela za ocjenjivanje sukladnosti proizvođač može izjaviti žalbu Ministarstvu.

GLAVA V.
GOSPODARSKI SUBJEKTI

Proizvođač EU gnojidbenog proizvoda

Članak 14.

(1) U postupku stavljanja na raspolaganje na tržištu EU gnojidbenog proizvoda proizvođač EU gnojidbenog proizvoda mora osigurati da su ispunjene obveze proizvođača propisane člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1009.

(2) Proizvođač je obvezan prije stavljanja EU gnojidbenog proizvoda na raspolaganje na tržištu provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti propisan člankom 15. Uredbe (EU) 2019/1009.

(3) Proizvođač EU gnojidbenog proizvoda dokazuje usklađenost gnojidbenog proizvoda s Uredbom (EU) 2019/1009 sastavljanjem EU izjave o sukladnosti iz članka 16. Uredbe (EU) 2019/1009.

Gospodarski subjekt koji stavlja na tržište HR
gnojidbeni proizvod

Članak 15.

(1) O gospodarskom subjektu koji stavlja na tržište HR gnojidbeni proizvod Ministarstvo vodi evidenciju te mu dodjeljuje pripadajući redni broj u okviru Upisnika HR gnojidbenih proizvoda.

(2) Prije prvog stavljanja na tržište gospodarski subjekt obvezan je upisati HR gnojidbeni proizvod u Upisnik HR gnojidbenih proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona.

(3) Gospodarski subjekt koji stavlja na tržište HR gnojidbeni proizvod nastao oporabom otpada mora raspolagati aktom kojim se dozvoljava oporaba otpada sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

(4) Gospodarski subjekt dužan je posjedovati tehničku dokumentaciju o HR gnojidbenom proizvodu i čuvati tehničku dokumentaciju tijekom pet godina nakon što je HR gnojidbeni proizvod stavljen na tržište za potrebe inspekcijskog nadzora.

Evidencija o stavljanju na tržište gnojidbenih proizvoda

Članak 16.

(1) Gospodarski subjekt dužan je do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvu dostaviti sljedeće podatke o stavljanju na tržište HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda:

1. trgovački naziv HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda

2. funkciju i kategoriju HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda sa sadržajem hranjiva

3. količinu HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda stavljenog na tržište u kilogramima za svaki gnojidbeni proizvod.

(2) Evidenciju o stavljanju na tržište HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda koja sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo vodi u elektronskom obliku.

GLAVA VI.
HR GNOJIDBENI PROIZVODI

Podjela HR gnojidbenih proizvoda prema funkciji

Članak 17.

(1) Prema funkciji HR gnojidbeni proizvodi u skladu s ovim Zakonom su:

1. gnojiva

2. vapneni materijali

3. poboljšivači tla

4. uzgojni supstrati

5. inhibitori

6. biljni biostimulansi

7. mješavine gnojidbenih proizvoda.

(2) HR gnojidbenim proizvodima u skladu s ovim Zakonom ne smatraju se sljedeći proizvodi:

– nusproizvodi životinjskog podrijetla ili dobiveni proizvodi na koje se ne primjenjuju zahtjevi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.) prilikom stavljanja na raspolaganje na tržištu

– sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.).

(3) Detaljno razvrstavanje HR gnojidbenih proizvoda prema funkcijama, zahtjeve kakvoće za HR gnojidbene proizvode, način i sadržaj označivanja HR gnojidbenog proizvoda i odstupanja od deklariranog sadržaja ministar nadležan za poljoprivredu propisuje pravilnikom.

Skladištenje HR gnojidbenih proizvoda

Članak 18.

HR gnojidbeni proizvod skladišti se na način i u uvjetima koji ne ugrožavaju njegovu usklađenost sa zahtjevima iz ovoga Zakona.

GLAVA VII.
UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 19.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te Uredbe (EU) 2019/1009 obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 20.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te Uredbe (EU) 2019/1009 obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija).

(2) Poljoprivredna inspekcija s EU gnojidbenim proizvodima koji predstavljaju rizik postupa na način propisan člankom 38. Uredbe (EU) 2019/1009.

Inspekcijske mjere

Članak 21.

U provedbi inspekcijskog nadzora u slučaju povrede ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2019/1009 nadležni poljoprivredni inspektori imaju pravo i obvezu nadziranoj osobi narediti radnje odnosno rješenjem izreći upravne mjere.

Nadzor poljoprivrednog inspektora

Članak 22.

U provedbi inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektori imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

1. nadzirati kakvoću HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda kod gospodarskih subjekata i u prometu

2. uzimati uzorke HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda iz skladišta, prijevoznih sredstava i iz drugih mjesta te ih dostavljati na analizu ovlaštenom laboratoriju

3. provjeravati označivanje HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda

4. pregledavati tehničku dokumentaciju HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda, poslovne knjige gospodarskih subjekata i druge isprave, ako je to potrebno radi kontrole kakvoće HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda

5. određivati rok u kojem je gospodarski subjekt obvezan otkloniti nedostatke u pogledu kakvoće HR gnojidbenog proizvoda i EU gnojidbenog proizvoda

6. narediti otklanjanje manje nepravilnosti vezano za označivanje HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda

7. zabraniti promet i korištenje HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda ako ne odgovara označenoj kakvoći ili sadrži veće količine štetnih tvari od dozvoljenih

8. izvješćivati Ministarstvo o uočenim nepravilnostima i tražiti provođenje određenog postupka ako sam nije ovlašten izravno postupiti

9. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova

10. pokretati prekršajne postupke zbog povrede odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega

11. poduzimati i druge mjere i radnje propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Rješenje poljoprivrednog inspektora

Članak 23.

(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, donijet će rješenje bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora.

(2) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja poljoprivrednog inspektora iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Postupak nadzora poljoprivrednog inspektora

Članak 24.

(1) U postupku nadzora nad prometom HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda inspektor uzima uzorak koji razdijeli na tri jednaka dijela.

(2) Jedan uzorak šalje se u ovlašteni laboratorij koji u roku od 15 dana od dana prijma uzorka izvršava analizu i dostavlja inspektoru rezultat analize.

(3) Drugi uzorak inspektor čuva za potrebe ponovne analize.

(4) Treći uzorak dostavlja se nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je uzorak uzet.

(5) Analizu HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda u inspekcijske svrhe obavljaju ovlašteni laboratoriji.

(6) Ako se stranka u postupku nadzora ne slaže s nalazom prve analize, može u roku od sedam dana od prijma nalaza zahtijevati ponovnu analizu koja se obavlja u drugom ovlaštenom laboratoriju, a analizi može prisustvovati ovlašteni predstavnik pravne ili fizičke osobe čiji se uzorak analizira.

(7) Rezultat ponovljene analize smatra se mjerodavnim za daljnje postupanje.

(8) Ponovnu analizu uzorka može zahtijevati i inspektor.

Donošenje rješenja poljoprivrednog inspektora
o zabrani prometa

Članak 25.

Ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da HR gnojidbeni proizvodi i EU gnojidbeni proizvodi nisu deklarirani, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće, poljoprivredni inspektor donijet će rješenje o zabrani prometa partije navedenog HR i EU gnojidbenog proizvoda.

Troškovi analize u inspekcijske svrhe

Članak 26.

Troškove analize u inspekcijske svrhe snose:

1. Gospodarski subjekt koji je HR gnojidbene proizvode i EU gnojidbene proizvode deklarirao i stavio u promet, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da nisu deklarirane kakvoće, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće

2. Državni inspektorat, čiji je poljoprivredni inspektor u redovitoj kontroli poslao uzorak na analizu, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da HR gnojidbeni proizvodi i EU gnojidbeni proizvodi jesu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće

3. osoba na čiji je zahtjev poslan uzorak na analizu, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da HR gnojidbeni proizvodi i EU gnojidbeni proizvodi jesu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće.

GLAVA VIII.
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. proizvođač EU gnojidbenog proizvoda ako ne udovoljava uvjetima iz članka 14. ovoga Zakona i članka 6. Uredbe (EU) 2019/1009

2. ovlašteni zastupnik proizvođača EU gnojidbenog proizvoda ako ne udovoljava uvjetima iz članka 7. Uredbe (EU) 2019/1009

3. uvoznik EU gnojidbenog proizvoda ako ne udovoljava uvjetima iz članaka 8., 10. i 11. Uredbe (EU) 2019/1009

4. distributer EU gnojidbenog proizvoda ako ne udovoljava uvjetima iz članaka 9., 10. i 11. Uredbe (EU) 2019/1009

5. ako stavlja na raspolaganje na tržište HR gnojidbeni proizvod, a za to nema rješenje Ministarstva o upisu u Upisnik HR gnojidbenih proizvoda (članak 15. stavak 2.)

6. ako stavlja na raspolaganje na tržište HR gnojidbeni proizvod bez pripadajuće tehničke dokumentacije ili je ne čuva tijekom pet godina nakon što je HR gnojidbeni proizvod stavljen na tržište (članak 15. stavak 4.)

7. ako Ministarstvu ne dostavlja podatke o stavljanju na tržište HR gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu (članak 16. stavak 1.)

8. gospodarski subjekt ako stavlja HR gnojidbeni proizvod na raspolaganje na tržište koji nije označen na način propisan člankom 17. stavkom 3. ovoga Zakona

9. ako HR gnojidbeni proizvod skladišti na način i u uvjetima koji ne osiguravaju održavanje njegove kakvoće (članak 18.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba, fizička osoba obrtnik i druga fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura.

GLAVA IX.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Članak 28.

Pravilnik iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Rokovi ovlašćivanja laboratorija

Članak 29.

Laboratoriji ovlašteni prema odredbama članka 14. stavka l. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03., 40/07., 81/13., 14/14. i 32/19.) nastavljaju obavljati poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona do ovlašćivanja laboratorija iz članka 8. ovoga Zakona.

Započeti postupci

Članak 30.

Postupci započeti po odredbama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03., 40/07., 81/13., 14/14. i 32/19.) i Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (»Narodne novine«, br. 81/13. i 32/19.) nastavit će se i dovršiti po odredbama tih zakona.

Promet gnojidbenim proizvodima stavljenim
na tržište po propisima
koji prestaju važiti

Članak 31.

Gnojidbeni proizvodi proizvedeni i stavljeni na tržište Republike Hrvatske prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03., 40/07., 81/13., 14/14. i 32/19.) te gnojidbeni proizvodi nastali postupkom oporabe otpada i koji su stavljeni na tržište Republike Hrvatske sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom ostat će u prometu do isteka roka njihove uporabe, a najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03., 40/07., 81/13., 14/14. i 32/19.)

– Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (»Narodne novine«, br. 81/13. i 32/19.)

– Pravilnik o mineralnim gnojivima (»Narodne novine«, br. 60/07.)

– Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva (»Narodne novine«, br. 61/07.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (»Narodne novine«, br. 80/07. i 99/10.).

Stupanje na snagu

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/56

Zagreb, 31. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.