Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora u postupku imenovanja zamjenika državnih odvjetnika

NN 39/2023 (7.4.2023.), Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora u postupku imenovanja zamjenika državnih odvjetnika

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

684

Na temelju članka 41. u vezi s člankom 58.a Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019 i 80/2022 u daljnjem tekstu: Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću) na 6. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) održanoj 28., 29. i 30. ožujka 2023. donijelo je

PRAVILA

O NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA RAZGOVORA U POSTUPKU IMENOVANJA ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se način provođenja i ocjenjivanja razgovora u postupku imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, zamjenika županijskih državnih odvjetnika i zamjenika općinskih državnih odvjetnika.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. NAČIN PROVOĐENJA RAZGOVORA

Članak 3.

(1) Odluku o mjestu i vremenu održavanja razgovora donosi Državnoodvjetničko vijeće.

(2) Kandidati se na razgovor pozivaju prema redoslijedu kandidata objavljenom na mrežnim stranicama Vijeća, od najvećeg prema najmanjem broju bodova.

(3) Kandidati se na razgovor pozivaju najmanje tri dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 4.

(1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

(2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju.

(3) Na razgovoru s kandidatima za zamjenike Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kandidatima se postavljaju pitanja na temelju kojih se može ocijeniti njihova motiviranost za rad u državnom odvjetništvu, kao i sposobnost za komuniciranje, rješavanje sukoba i donošenje odluka.

(4) Na razgovoru s kandidatima za zamjenike županijskih državnih odvjetnika kandidatima se postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog, odgovornog i etičkog obnašanja dužnosti, kao i njihova motiviranost za obnašanje dužnosti.

(5) Na razgovoru s kandidatima za zamjenike općinskih državnih odvjetnika kandidatima se postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad, specijalizaciju i stručno usavršavanje, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog, odgovornog i etičkog obnašanja dužnosti, kao i njihova motiviranost za obnašanje dužnosti.

Članak 5.

(1) Tijek razgovora s kandidatima unosi se u zapisnik sa sjednice Vijeća.

(2) U zapisnik se za svakog kandidata unosi ime i prezime kandidata s kojim je obavljen razgovor, vrijeme razgovora, naziv državnog odvjetništva za koje se kandidat natječe, pitanja i odgovori kandidata te broj bodova ostvaren na razgovoru.

III. OCJENJIVANJE RAZGOVORA

Članak 6.

(1) Kandidatu u postupku izbora u postupku imenovanja za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ocjenjuje se njegova motiviranost za rad u državnom odvjetništvu, kao i sposobnost za komuniciranje, rješavanje sukoba i donošenje odluka.

(2) Kandidatu u postupku izbora u postupku imenovanja za zamjenika županijskog državnog odvjetnika i zamjenika općinskog državnog odvjetnika ocjenjuje se njegov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog, odgovornog i etičkog obnašanja dužnosti i motiviranost za obnašanje dužnosti.

Članak 7.

(1) Neposredno nakon razgovora s kandidatom pristupa se pojedinačnom ocjenjivanju kandidata na način da svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora posebno boduje svakog kandidata.

(2) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u ocjenjivanju.

Članak 8.

(1) Članovi vijeća koji provode razgovor s kandidatima moraju biti prisutni za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za istu dužnost i te kandidate ocijeniti u skladu sa Zakonom o Državnoodvjetničkom vijeću i ovim Pravilima.

(2) Ako koji član Vijeća propusti postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Vijeće njegove ocjene neće uzeti u obzir prilikom donošenja konačne ocjene razgovora.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o načinu provođenja te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (»Narodne novine«, broj 140/2013, 128/2015, 116/2017).

(3) Postupci imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i zamjenika županijskih i općinskih državnih odvjetnika za koje je oglas o slobodnim mjestima objavljen do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 80/2022) dovršit će se prema odredbama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019) te Pravilnika o načinu provođenja te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (»Narodne novine«, broj 140/2013, 128/2015, 116/2017).

Broj: DOV-67/2023
Zagreb, 30. ožujka 2023.

Predsjednica
Državnoodvjetničkog vijeća
Željka Mostečak, v. r.