Odluka o lokalnim porezima Općine Donji Lapac

NN 39/2023 (7.4.2023.), Odluka o lokalnim porezima Općine Donji Lapac

Općina Donji Lapac

695

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na XII. redovnoj sjednici održanoj 17. studenoga 2022. godine donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE DONJI LAPAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Donji Lapac te njihove stope, visine i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE LOKALNIH POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor na području općine Donji Lapac plaća se godišnje, u visini od 10,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se javne površine u općoj uporabi, koje se razlikuju prema namjeni:

1. javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, pločnici, javni prolazi, parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa, biciklističke i pješačke staze, šetališta i slične površine,

2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupina stabala ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, rekreacijske površine, zelene površine uz ceste i ulice u naselju i slične zelene površine,

3. ostale javne površine i objekti namijenjeni javnim priredbama, tržnice na malo i slične javne površine.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe u visini od 8,00 kuna po svakom m² zauzete površine dnevno.

Članak 8.

Porez za dnevno korištenje javnih površina plaća se unaprijed prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine.

Članak 9.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina mogu se oslobo­diti organizatori humanitarnih, kulturnih, sportskih, prosvjet­no-edu­kativnih te ostalih manifestacija koje su u interesu promocije Općine.

Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina donosi općinski načelnik.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENE PROPISA

Članak 10.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. stavka 1. točke 2. i 3. ove Odluke za Općinu Donji Lapac obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu koja pripada Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza, žalbeni postupak, zastaru i prekršajni postupak primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima drugačije određeno u kojem slučaju se primjenjuju odredbe tih zakona u postupcima utvrđivanja i naplate općinskih poreza.

Članak 12.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po Odluci o lokalnim porezima Općine Donji Lapac (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije broj 2/18).

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Donji Lapac (»Županijski glasnik« Lič­ko-senj­ske županije broj 2/18).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbe članka 3. koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Županijskom glasniku.

Klasa: 410-01/22-01/5
Urbroj: 2125-7-02-22-01
Donji Lapac, 17. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

Predsjednik Općinskog vijeća
Milojko Obradović mag. oec., v. r.