Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

NN 41/2023 (14.4.2023.), Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Vlada Republike Hrvatske

725

Na temelju članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2023. donijela

UREDBU

O UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Ured), osnovan Uredbom o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (»Narodne novine«, broj 39/12.), unutarnje ustrojstvo Ureda, djelokrug zajedničke jedinice za unutarnju reviziju, način rada Ureda, okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Skraćeni naziv Ureda je Ured za unutarnju reviziju.

Članak 2.

Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja je zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.

Ured može obavljati poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Poslovi unutarnje revizije kod subjekata iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se temeljem sporazuma, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

U smislu ove Uredbe pod pojmom revidirani subjekti podrazumijevaju se subjekti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 3.

U okviru svog djelokruga Ured obavlja sljedeće stručne poslove:

– izrađuje i ažurira strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije utemeljene na procjeni rizika

– obavlja pojedinačne revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata

– obavlja revizije horizontalnih i vertikalnih procesa

– obavlja posebne revizije na zahtjev predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, te čelnika revidiranih subjekata

– izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, odnosno čelnicima revidiranih subjekata

– daje stručna mišljenja i preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola revidiranog područja, te prati provedbu preporuka

– izrađuje Godišnje izvješće o radu Ureda i dostavlja ga predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za revidirane subjekte iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe

– prati i osigurava kvalitetu provođenja unutarnje revizije te obavlja unutarnje ocjenjivanje kvalitete sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru

– izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, a koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti

– surađuje s Hrvatskim institutom internih revizora, Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

– surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, što uključuje i obvezu dostave strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini

– predlaže razvoj unutarnje revizije i prati stalnu izobrazbu unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru

– obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Ured obavlja u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja, propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i metodologijom rada koju utvrđuje ministar financija. Unutarnji revizori u svom su radu obvezni primjenjivati Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru i interne akte koje donosi ravnatelj Ureda.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka u Uredu se obavljaju i poslovi pripreme, planiranja i izrade akata vezano za financijsko-ma­terijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnom tijelu za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, te drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Ureda.

Članak 4.

Za obavljanje revizije posebnih područja Ured može angažirati stručnjake sa specijalističkim znanjima radi pružanja stručne pomoći u obavljanju revizije.

Članak 5.

Odgovornost, obveze i suradnja unutarnjih revizora i revidiranih jedinica, pristup dokumentaciji, podacima i informacijama koje su značajne za obavljanje poslova unutarnje revizije te osoblju i materijalnoj imovini, osiguranje kvalitete i vrednovanje aktivnosti unutarnje revizije te druga pitanja vezana uz rad unutarnje revizije uređena su Internim pravilnikom o unutarnjoj reviziji. Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji izrađuje Ured na temelju predloška ustrojstvene jedinice Ministarstva financija nadležne za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, a donosi ga predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 6.

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojava se sljedeća unutarnja ustrojstvena jedinica:

– Jedinica za unutarnju reviziju.

Članak 7.

Jedinica za unutarnju reviziju:

– obavlja pojedinačne revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata

– utvrđuje razinu usuglašenosti sustava s propisima u zemlji te procedurama koje zahtijeva Europska unija

– procjenjuje poslovne procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima

– izrađuje planove pojedinačnih unutarnjih revizija i sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije

– izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama

– prati provedbu preporuka iz izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama

– sudjeluje u izradi Godišnjeg izvješća o radu Ureda i Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, a koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 8.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik koji u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Ravnatelja Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, po prethodno provedenom javnom natječaju.

Ravnatelj Ureda za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 9.

Ravnatelj Ureda ima zamjenika koji ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje. Zamjenik obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj Ureda.

Zamjenik je za svoj rad odgovoran ravnatelju Ureda.

Pomoćnik ravnatelja upravlja radom Jedinice za unutarnju reviziju i obavlja druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

Pomoćnik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju Ureda i zamjeniku ravnatelja Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 10.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća, te stručni uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 11.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 12.

Radno vrijeme Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda iz članka 10. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda iz članka 10. ove Uredbe.

Svi zatečeni državni službenici do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava iz radnog odnosa, te obveze i odgovornosti prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu na radno mjesto.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (»Narodne novine«, broj 39/12.).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/104

Urbroj: 50301-05/14-23-4

Zagreb, 13. travnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Broj izvršitelja
ravnatelj Ureda1
zamjenik ravnatelja Ureda1
administrativni tajnik1
Jedinica za unutarnju reviziju9
UKUPNO12