Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 41/2023 (14.4.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

734

Na temelju članka 117. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 1/23) u članku 2. iza točke 30) dodaje se točka 31) koja glasi:

»31) mirni posjed je posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju isteklog ugovora o korištenju poljoprivrednog zemljišta pod uvjetom da poljoprivrednik provodi sve obveze po isteklom ugovoru, da je podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta i da se protiv njega ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Repub­like Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. iza riječi »vodnog dobra« briše se točka i dodaju se riječi:

»,a za poljoprivredno zemljište za koje su istekli ugovori o zakupu, koncesiji, dugogodišnjem zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja sklopljenim na temelju provedenog javnog natječaja, u skladu s odredbama svih do sada donesenih zakona o poljoprivrednom zemljištu i mirnog posjeda iz članka 2. točke 31) ovoga Pravilnika, za što poljoprivredniku potvrdu izdaje jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS).«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Ako poljoprivrednik koristi poljoprivredno zemljište čiji je suvlasnik Republika Hrvatska, a koje nije u odobrenom Programu raspolaganja, za upis u ARKOD dužan je dostaviti potvrdu/suglasnost JLS kojom se potvrđuje, odnosno daje suglasnost za korištenje istog, uz uvjet da poljoprivrednik ima prebivalište/sjedište u toj ili susjednoj JLS.

(5) Ako poljoprivrednik koristi poljoprivredno zemljište za koje je u zemljišnim knjigama ili katastru upisan kao suvlasnik i to zemljište koristi više od pet godina i da su ostali suvlasnici koji su upisani u zemljišnim knjigama i/ili katastru nepoznati, nepoznatog prebivališta i/ili boravišta te da u razdoblju od pet godina nitko od suvlasnika nije vodio postupke kojima se osporava korištenje/posjed/suvlasništvo zemljišta, za upis u ARKOD dužan je dostaviti potvrdu JLS-a.

(6) Ako je poljoprivrednik suvlasnik i koristi poljoprivredno zemljište koje je u zemljišnim knjigama i/ili katastru upisano u vlasništvu i/ili posjedu više suvlasnika, kao dokaz upisa u ARKOD dužan je dostaviti potvrdu barem jednog od suvlasnika upisanog u zemljišnim knjigama i/ili katastru kojom poljoprivredniku daje suglasnost za korištenje tog poljoprivrednog zemljišta.

(7) Kao dokaz o korištenju poljoprivrednog zemljišta za koji se vodi postupak prema propisu kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine poljoprivrednik prilaže presliku pravomoćne odluke o naknadi za oduzetu imovinu ili potvrdu nadležnog javnopravnog tijela da se za to poljoprivredno zemljište vodi postupak prema tom propisu ili potvrdu ovlaštenika naknade za oduzetu imovinu kojom daje suglasnost poljoprivredniku za korištenje poljoprivrednog zemljišta.«

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.

Iza dosadašnjeg stavka 13. koji postaje stavak 17. dodaje se novi stavak 18. koji glasi:

»Iznimno, od stavka 17. ovoga članka, dokaz o korištenju šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je odluka javnog šumoposjednika Hrvatske šume d.o.o., o davanju u kratkoročni zakup zemljišta u svrhu pašarenja, pod uvjetom dostavljanja ugovora o kratkoročnom zakupu po ostavljenom roku iz odluke.«

Dosadašnji stavci 14., 15. i 16. postaju stavci 19., 20. i 21.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/87

Urbroj: 525-07/281-23-8

Zagreb, 11. travnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.