Odluka o porezima Općine Martijanec

NN 42/2023 (19.4.2023.), Odluka o porezima Općine Martijanec

Općina Martijanec

759

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 31. Statuta Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23), Općinsko vijeće Općine Martijanec, na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE MARTIJANEC

I.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Martijanec, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

II.

Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina.

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

III.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Martijanec sukladno odredbama Zakona o lokanim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22 i 1/2023).

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 % na osnovicu i prihod je proračuna Općine Martijanec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Općinu Martijanec obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. POREZ NA POTROŠNJU

IV.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Martijanec.

Obveznici poreza na potrošnju su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Martijanec.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost, a obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP – MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3,0 % i prihod je proračuna Općine Martijanec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 4. članka 4.

3. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

V.

Porez na korištenje javne površine plaćaju pravne i fizičke osobe koje privremeno koriste javnu površinu na području Općine Martijanec.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se javne površine određene posebnim zakonskim odredbama te utvrđene Odukom o komunalnom redu kao i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine.

Javne površine mogu se koristiti za bilo koju namjenu isključivo na temelju podnijetog zahtjeva za korištenje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec koji donosi Rješenje kojim će se regulirati prava i obveze obveznika poreza.

Za korištenje javne površine podnosi se zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu koji izdaje Rješenje o odobrenju privremenog korištenja javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ima dospjelog dugovanja prema Općini Martijanec s bilo koje osnove, ne može mu se odobriti korištenje javne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se do petog u mjesecu za dugotrajnije kontinuirano korištenje javnih površina u tekućem mjesecu, odnosno odmah po izdanom rješenju, a prije početka korištenja javnih površina, za povremeno korištenje javnih površina.

Ako korisnik nije podnio prijavu poreza na korištenje javnih površina, sukladno stavku 1. ovog članka, a iste je koristio bez rješenja o odobrenju korištenja javnih površina, naknada za korištenje javnih površina obračunat će se naknadno, u dvostrukom iznosu u odnosu na propisani iznos naknade za korištenje javnih površina.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Rješenja o korištenju javne površine koja su donesena do dana stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi.

Rješenja o odobravanju pokretne prodaje na području Općine Martijanec izdana do dana stupanja na snagu ove Odluke moraju se uskladiti s ovom Odlukom najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. Ako ovlaštenici pokretne prodaje ne pristaju na uvjete propisane ovom Odlukom, Rješenja o odobravanju pokretne prodaje na području Općine Martijanec će se staviti izvan snage.

Za korištenje javnih površina, ovisno o namjeni, utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako slijedi:

1. kiosci, montažni objekti4,00 EUR/m²/mjesečno
2. ugostiteljske terase (od 1. 4. do 31. 10. ili 1. 5. do 30. 9.)2,00 EUR/m²/mjesečno
3. ugostiteljske i slične pokretne prikolice2,70 EUR/m²/dnevno
4. šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost1,50 EUR/m²/dnevno
5. cirkusi, luna park, zabavne radnje i slično40,00 EUR/dnevno
6. prigodne prodaje na stolovima, klupama i štandovima ili bez postavljanja pokretnih naprava
– do 6 m²10,00 EUR/dnevno
– za svaki daljnji m² javne površine2,00 EUR/dnevno
7. postavljanje stolova, klupa ili štandova u svrhu izborne promidžbe2,00 EUR/m²/dnevno
8. zamrzivači, uslužne naprave0,70 EUR/m²/ dnevno
9. javne površine ispred trgovina koja se koriste za izlaganje i prodaju robe0,15 EUR/m²/dnevno
10. javne površine koje se koriste za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, postavu skela, ograda gradilišta te u svrhu izvođenja građevinskih radova0,15 EUR/m²/dnevno
11. javne površine koje se koriste radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova0,20 EUR/m²/dnevno
12. postavljanje reklamnih i oglasnih panoa, ploča i drugih objekata koji služe informiranju i reklamiranju te putokazi i slične naprave na javnim površinama0,15 EUR/dnevno, paušal
13. pokretne trgovine33,50 EUR/mjesečno, paušal
14. Za privremeno parkiranje vozila do godinu dana:
– osobni automobili i druga vozila ukupne mase do 3,5 t1,50 EUR/vozilo na dan
– teretna vozila, prikolice i dr. ukupne mase od 3,51 – 7,5 t2,70 EUR/vozilo
na dan
– teretna vozila, prikolice i dr. ukupne mase iznad 7,5 t4,00 EUR/vozilo
na dan


Porez na korištenje javne površine prihod je Općine Martijanec.

Od plaćanje poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku i prosvjetno-edukativnu djelatnost, zdravstvene usluge te sve ostale aktivnosti i manifestacije koje su od interesa za Općinu Martijanec. O postojanju interesa za Općinu Martijanec svojim zaključkom odlučuje Općinski načelnik, a na temelju tako donijetog zaključka Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec donosi rješenje kojim će regulirati prava i obaveze obveznika poreza. Također izuzete su javne površine za koju se plaća zakupnina Općini Martijanec ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 91/17 i 5/18).

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Općine Martijanec« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenom vjesniku Općine Martijanec« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-03/23-01/1

Urbroj: 2186-19-01-23-1

Martijanec, 29. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Golubić, ing., v. r.