Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 43/2023 (21.4.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

763

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22. i 33/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21., 41/22. i 133/22.), u članku 47. stavku 2. točki g) riječi: »31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«.

U točki h) riječi: »31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-02/6

Urbroj: 513-07-21-01-23-1

Zagreb, 6. travnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.