Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

NN 43/2023 (21.4.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA

764

Na temelju članka 5. Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 33/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19.) u članku 54. riječi: »koeficijenta 0,8« zamjenjuju se riječima: »koeficijenta 1,2«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 81. i članci od 81. do 84. brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 84.a i članci od 84.a do 84.d brišu se.

Članak 4.

Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/23-01/31

Urbroj: 513-07-21-01/23-01

Zagreb, 7. travnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.