Naredba o izmjenama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

NN 43/2023 (21.4.2023.), Naredba o izmjenama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

766

Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (»Narodne novine, br. 1/23. i 27/23.) u članku 9. točki 1.7. broj: »0,8« zamjenjuje se brojkom: »1,2«, a broj: »1.093,74« zamjenjuje se brojkom: »1.640,62«.

Članak 2.

U članku 16. stavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 3.

Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 410-01/22-01/1926

Urbroj: 513-07-21-01/23-08

Zagreb, 7. travnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.