Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 44/2023 (24.4.2023.), Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

772

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17 i 151/22), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se rokovi i postupci praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija, nacionalnih planova, planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbenih programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Područje primjene

Članak 2.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na akte strateškog planiranja definirane člankom 14., stavcima 1. i 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17 i 151/22, u daljnjem tekstu: Zakon), izuzev programa Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

(1) Sva izvješća propisana ovim Pravilnikom podnose se za kalendarsku godinu.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na akte strateškog planiranja čija provedba je tijekom kalendarske godine za koju se podnosi izvješće trajala više od 180 dana.

(3) Postupke praćenja i izvješćivanja propisane ovim Pravilnikom obavljaju Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave, regionalni koordinatori i lokalni koordinatori, u skladu s uputama i smjernicama koje proizlaze iz ovog Pravilnika.

(4) Tijela iz stavka 4. ovog članka dužna su tijekom izrade izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz članka 1. ovog Pravilnika te provedbe postupaka i radnji propisanih ovim Pravilnikom primjenjivati upute i smjernice Koordinacijskog tijela.

(5) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja čiji je izrada propisana posebnim zakonom, ukoliko posebnim zakonom nisu propisani sadržaj i rokovi za podnošenje izvješća.

Praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 3.

(1) Praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem definiranim Zakonom.

(2) Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja uspješnosti kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

(3) Izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti o napretku i uspješnosti provedbe akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja provedbe i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 4.

Ciljevi praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja su:

– sustavno praćenje rizika u provedbi i prikupljanje podataka o napretku uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja,

– unaprjeđivanje upravljanja provedbom akata strateškog planiranja,

– osiguravanje podataka potrebnih za informirano donošenje odluka i učinkovito upravljanje provedbom javnih politika i

– osiguravanje transparentnosti i odgovornosti pri korištenju javnih sredstava i izvješćivanju javnosti o učincima provedbe javnih politika.

ROKOVI ZA IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Rok za podnošenje objedinjenog pregleda o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 5.

Koordinacijsko tijelo priprema i podnosi Vladi objedinjeni pregled o provedbi akata strateškog planiranja za prethodnu godinu do 30. prosinca tekuće godine.

Rokovi za izvješćivanje o provedbi dugoročnih akata strateškog planiranja

Članak 6.

(1) Koordinacijsko tijelo priprema i podnosi Vladi godišnje izvješće o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije do 30. srpnja tekuće godine, na temelju podataka o provedbi u prethodnoj godini.

(2) Tijelo zaduženo za izradu sektorske ili višesektorske strategije podnosi Vladi godišnje izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije za prethodnu godinu do 30. svibnja tekuće godine.

Rokovi za izvješćivanje o provedbi srednjoročnih akata strateškog planiranja

Članak 7.

(1) Tijelo zaduženo za izradu nacionalnog plana podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi nacionalnog plana za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine.

(2) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine.

(3) Regionalni koordinator dostavlja Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave u roku od 8 dana po usvajanju predstavničkog tijela.

(4) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu u roku 8 dana po usvajanju predstavničkog tijela.

Rokovi za izvješćivanje o provedbi kratkoročnih akata strateškog planiranja

Članak 8.

(1) Tijelo državne uprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojena godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

(2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

(3) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

VRSTE IZVJEŠĆA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Izvješće o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije

Članak 9.

(1) Izvješće o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije je izvješće o provedbi strateških ciljeva i ostvarivanju pokazatelja učinka iz Nacionalne razvojne strategije koje Koordinacijsko tijelo podnosi Vladi jednom godišnje.

(2) Koordinacijsko tijelo izvješće o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije priprema temeljem podataka o provedbi koje Koordinacijskom tijelu dostavljaju koordinatori za strateško planiranje i, prema potrebi, regionalni koordinatori.

(3) Izvješće o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije obavezno sadrži:

a) opis napretka u provedbi svakog pojedinog strateškog cilja Nacionalne razvojne strategije tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja učinka Nacionalne razvojne strategije tijekom izvještajnog razdoblja i

c) zaključak o provedbi Nacionalne razvojne strategije tijekom izvještajnog razdoblja.

Izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije

Članak 10.

(1) Izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije je izvješće o provedbi strateških ciljeva i ostvarivanju pokazatelja učinka iz sektorske ili višesektorske strategije koje tijelo zaduženo za izradu sektorske ili višesektorske strategije podnosi Vladi jednom godišnje.

(2) Izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije tijelo zaduženo za izradu sektorske ili višesektorske strategije dostavlja na znanje Koordinacijskom tijelu.

(3) Izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije obavezno sadrži:

a) opis napretka provedbe svakog pojedinog strateškog cilja sektorske ili višesektorske strategije tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja učinka tijekom izvještajnog razdoblja,

c) podatke o provedbi projekata od strateškog značaja (ako je primjenjivo) i

d) zaključak o provedbi sektorske ili višesektorske strategije tijekom izvještajnog razdoblja s prijedlozima za unaprjeđenje provedbe.

Izvješće o provedbi nacionalnog plana

Članak 11.

(1) Izvješće o provedbi nacionalnog plana je izvješće o provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanju pokazatelja ishoda iz nacionalnog plana koje tijelo zaduženo za izradu nacionalnog plana podnosi Koordinacijskom tijelu jednom godišnje.

(2) Izvješće o provedbi nacionalnog plana obavezno sadrži:

a) opis napretka provedbe svakog pojedinog posebnog cilja nacionalnog plana tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja ishoda nacionalnog plana tijekom izvještajnog razdoblja,

c) podatke o provedbi projekata od strateškog značaja (ako je primjenjivo) i

d) zaključak o provedbi nacionalnog plana tijekom izvještajnog razdoblja s prijedlozima za unaprjeđenje provedbe.

Izvješće o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave

Članak 12.

(1) Izvješće o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, ključnih točaka ostvarenja te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje tijela državne uprave podnose Koordinacijskom tijelu jednom godišnje.

(2) Izvješće o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave obavezno sadrži:

a) opis napretka u provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,

c) podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa i

d) zaključak o provedbi provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja.

Izvješće o provedbi plana razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 13.

(1) Izvješće o provedbi plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, koje tijelo zaduženo za izradu plana razvoja podnosi predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave i Koordinacijskom tijelu jednom godišnje.

(2) Izvješće o provedbi plana razvoja jedinice lokalne samouprave je izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda plana razvoja jedinice lokalne samouprave, koje tijelo zaduženo za izradu plana razvoja podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i regionalnom koordinatoru jednom godišnje.

(3) Izvješće o provedbi plana razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavezno sadrži:

a) opis napretka u provedbi svakog pojedinog posebnog cilja plana razvoja tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja ishoda plana razvoja tijekom izvještajnog razdoblja,

c) podatke o provedbi projekata od strateškog značaja (ako je primjenjivo) i

d) zaključak o provedbi plana razvoja tijekom izvještajnog razdoblja sa prijedlozima za unaprjeđenje provedbe

Izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 14.

(1) Izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) i regionalnom koordinatoru jednom godišnje.

(2) Izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavezno sadrži:

a) opis napretka o provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,

c) podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa i

d) zaključak o provedbi provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja

Objedinjeni pregled o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 15.

(1) Objedinjeni pregled o provedbi akata strateškog planiranja je pregled napretka u provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja koje Koordinacijsko tijelo podnosi Vladi jednom godišnje.

(2) Koordinacijsko tijelo objedinjeni pregled priprema temeljem izvješća i podataka o provedbi koje Koordinacijskom tijelu dostavljaju koordinatori za strateško planiranje.

(3) Objedinjeni pregled o provedbi akata strateškog planiranja obuhvaća izvješća i podatke o provedbi sektorskih i višesektorskih strategija, izvješća o provedbi nacionalnih planova i izvješća o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave.

(4) Objedinjeni pregled o provedbi akata strateškog planiranja obavezno sadrži:

a) opis napretka u provedbi dugoročnih akata strateškog planiranja tijekom izvještajnog razdoblja, prema razvojnim smjerovima Nacionalne razvojne strategije,

b) opis napretka u provedbi srednjoročnih akata strateškog planiranja tijekom izvještajnog razdoblja, prema strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije,

c) opis napretka u provedbi provedbenih programa tijela državne uprave tijekom izvještajnog razdoblja, prema strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije,

d) podatke o izradi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja tijekom izvještajnog razdoblja,

e) zaključak o napretku u provedbi akata strateškog planiranja tijekom izvještajnog razdoblja i

f) preporuke Koordinacijskog tijela za unaprjeđenje sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem i učinkovitosti provedbe javnih politika.

METODOLOŠKI OKVIR I INSTITUCIONALNA
SURADNJA

Upute i smjernice za izradu izvješća o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 16.

Koordinacijsko tijelo donosi upute, predloške i smjernice za potrebe izrade izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz članka 1. ovog Pravilnika.

Obveze dionika u praćenju provedbe i izvješćivanju o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 17.

(1) Koordinacijsko tijelo odgovorno je za koordinaciju praćenja provedbe i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije te pripremu objedinjenog godišnjeg pregleda o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja.

(2) Koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave, regionalni koordinatori i lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje provedbe i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti.

(3) Koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave, regionalni koordinatori i lokalni koordinatori obvezni su uspostaviti mrežu osoba za praćenje provedbe i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti.

Obaveze javnih tijela tijekom praćenja i
izvješćivanja o provedbi akata
strateškog planiranja

Članak 18.

U postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja javna tijela odgovorna su za:

a) kontinuirano praćenje provedbe i pravodobno izvješćivanje nadležnih tijela o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti,

b) osiguravanje primjene načela točnosti i cjelovitosti tijekom praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti,

c) pohranu podataka o napretku u provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti,

d) uključivanje, na odgovarajući način, relevantnih dionika u postupak praćenja provedbe i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti i

e) osiguravanje primjene načela transparentnosti tijekom izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti.

Javna dostupnost podataka o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 19.

(1) Tijela zadužena za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti u roku od 8 dana po odobrenju čelnika, odnosno usvajanja izvješća od strane Vlade.

(2) Tijela zadužena za izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti u roku od 8 dana po odobrenju izvješća od strane nadležnog izvršnog, odnosno usvajanja izvješća od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 6/19).

Klasa: 978-01/23-03/1
Urbroj: 538-04-4-1/76-23-37
Zagreb, 18. travnja 2023.

Ministar
Šime Erlić, v. r.