Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem

NN 44/2023 (24.4.2023.), Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

773

Na temelju članka 34.a Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17 i 151/22) ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI U PODRUČJU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se planiranje održavanja, sadržaj, provedba i obveznici pohađanja izobrazbe te druga pitanja u vezi s izobrazbom u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Članak 2.

Plan održavanja izobrazbi iz članka 1. ovog Pravilnika utvrđuje Koordinacijsko tijelo programom izobrazbi koji se jednom godišnje donosi u suradnji sa Državnom školom za javnu upravu.

Članak 3.

(1) Provedba izobrazbi iz članka 1. ovog Pravilnika može biti u fizičkom ili on-line modalitetu.

(2) Edukacijski moduli podijeljeni su na osnovne i napredne, a sastoje se od predavanja i vježbi.

Članak 4.

(1) Obveznici pohađanja izobrazbe iz članka 1. ovog Pravilnika su:

– državni službenici zaduženi za obavljanje poslova Koordinacijskog tijela i

– državni službenici raspoređeni na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela državne uprave zaduženim za poslove strateškog planiranja.

(2) Izobrazbu iz članka 1. ovog Pravilnika mogu pohađati i:

– javni službenici zaduženi za obavljanje poslova regionalnog koordinatora za strateško planiranje i za obavljanje poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem na regionalnoj razini i

– javni službenici zaduženi za obavljanje poslova lokalnog koordinatora za strateško planiranje i za obavljanje poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem na lokalnoj razini.

(3) Izobrazbu iz članka 1. ovog Pravilnika mogu pohađati i drugi državni službenici te drugi javni službenici sa regionalne i lokalne razine.

Članak 5.

(1) Svi obveznici pohađanja izobrazbe iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su odslušati 1. edukacijski modul iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Obveznici pohađanja izobrazbe iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su odslušati i sve druge edukacijske module iz Priloga 1. ovog Pravilnika povezane sa opisima poslova koje izvršavaju u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici tijela državne uprave zaduženoj za obavljanje poslova strateškog planiranja.

Članak 6.

Polaznici izobrazbe se na pojedine edukacijske module iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika prijavljuju putem mrežne stranice Državne škole za javnu upravu, a prema uputama i rokovima navedenim na toj mrežnoj stranici.

Članak 7.

(1) Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem polaznicima izobrazbe izdaje potvrde o pohađanju edukacijskih modula iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovog članka polaznicima izobrazbe izdaju se na obrascu iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a potpisuje ih čelnik Koordinacijskog tijela.

(3) Popis izdanih potvrda iz stavka 2. ovog članka, uz ime i prezime polaznika izobrazbe, obavezno sadrži i naziv institucije u kojoj je polaznik izobrazbe zaposlen te datum izdavanja potvrde.

Članak 8.

(1) U cilju stvaranja preduvjeta za praćenje napretka u jačanju kapaciteta u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem Koordinacijsko tijelo vodi evidenciju o provedenim edukacijskim modulima.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– naziv održanog edukacijskog modula

– datum i mjesto održavanja ili datum održavanja i naznaku o održavanju u online formatu

– vrijeme trajanja

– popis trenera koji su vodili edukacijski modul

– popis prijavljenih polaznika

– popis prisutnih polaznika

– popis izdanih potvrda iz članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika

(3) Popisi polaznika iz stavka 2. ovog članka, uz ime i prezime polaznika, obavezno sadrže i naziv institucije te organizacijsku jedinicu i radno mjesto na koje je polaznik raspoređen.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 978-01/23-03/1

Urbroj: 538-04-4-1/76-23-38

Zagreb, 18. travnja 2023.

Ministar
Šime Erlić, v. r.

PRILOG 1.

Popis edukacijskih modula:

1. Edukacijski modul na temu osnova strateškog planiranja – izobrazba je obavezna za sve državne službenike iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika

2. Edukacijski modul na temu izrade dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja – izobrazba je obavezna za državne službenike iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika koji sudjeluju u izradi dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja

3. Edukacijski modul na temu izrade kratkoročnih akata strateškog planiranja – izobrazba je obavezna za državne službenike iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika koji sudjeluju u izradi kratkoročnih akata strateškog planiranja

4. Edukacijski model na temu izvješćivanja o aktima strateškog planiranja - izobrazba je obavezna za državne službenike iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika koji sudjeluju u izradi izvješća o provedbi akata strateškog planiranja

5. Edukacijski model na temu procjene troškova javnih politika - izobrazba je obavezna za državne službenike iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika koji sudjeluju u izradi procjene troškova provedbe javnih politika

6. Edukacijski modul na temu vrednovanja akata strateškog planiranja – izobrazba je obavezna za državne službenike iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika koji sudjeluju u postupcima vrednovanja akata strateškog planiranja

PRILOG 2.

OBRAZAC POTVRDE O POHAĐANJU EDUKACIJSKIH MODULA

Temeljem članka 34.a Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i članka 7. stavak 2. Pravilnika o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem izdaje se