Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

NN 45/2023 (26.4.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

781

Na temelju članaka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. travnja 2023. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine, broj 16/19, 9/21 i 83/21), u članku 3. stavku 1. briše se točka 6.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za polaganje ispita podnosi se online, ispunjavanjem online prijave na internetskoj stranici Hanfe.

(2) Iznimno, kada kandidat uz prijavu za ispit obavijesti Hanfu da iz opravdanih razloga (primjerice, objektivne tehničke poteškoće i nefunkcioniranja sustava) nije u mogućnosti podnijeti online prijavu za ispit, prijava za polaganje ispita se dostavlja Hanfi pisanim putem na Obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika, zajedno s dokumentacijom propisanom u članku 3. ovog Pravilnika te se ista ne vraća.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Ispit se polaže na udaljenom računalu (online), na hrvatskom jeziku.

(2) Kandidati su dužni podnijeti urednu prijavu za polaganje ispita Hanfi, a Hanfa će omogućiti kandidatu pristupanje ispitu u pravilu u roku od 30 dana od zaprimanja uredne prijave.

(3) Hanfa će najkasnije pet dana prije Ispita objaviti na svojoj Internet stranici obavijest s datumom ispita i popisom kandidata koji su dostavili uredne prijave raspoređenih po terminima ispita objavom šifre kandidata navedene u prijavi za polaganje ispita.

(4) Detaljniji način provođenja Ispita Hanfa će objaviti u Uputi na svojoj internetskoj stranici.

(5) Iznimno, u slučaju opravdane nemogućnosti (tehnički, organizacijski i drugi neotklonjivi razlozi) za polaganje ispita na udaljenom računalu (online) kako je propisano stavkom 1. ovog članka Pravilnika, Hanfa može, na poseban obrazloženi zahtjev, kada se radi o potrebi održavanja ispita u isto vrijeme za veći broj kandidata (najmanje 100) omogućiti polaganje ispita na neposredan način u pisanom obliku. Zbog izvanrednosti takve situacije, organizacija, rokovi i način obavještavanja će se posebno odrediti u međusobnom dogovoru s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja takvog načina održavanja ispita.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Smatra se da je kandidat uspješno položio Ispit ukoliko je točno odgovorio na 60% postavljenih pitanja.

(2) Uspjeh na Ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(3) Najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Ispita, Hanfa će na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, s naznakom šifre kandidata iz prijave za polaganje ispita.

(4) Hanfa će omogućiti pravo uvida u Ispit kandidatima koji nisu položili ispit u roku od 8 dana od dana objave rezultata ispita, a iznimno i kandidatima koji su položili Ispit uz prihvatljivo i svrhovito obrazloženje.

(5) Ako kandidat smatra da mu odgovori nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od dana izvršenog uvida podnijeti pisanu predstavku Hanfi.

(6) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke.

(7) Hanfa će kandidata koji je položio Ispit upisati u registar Hanfe u pravilu u roku od 1 (jednog), a najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana kada je položio taj Ispit, u skladu kategorijom koju je naveo u prijavi za polaganje Ispita.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-23-8
Zagreb, 19. travnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG: Obrazac broj 1

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA
ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA I SPOREDNIH POSREDNIKA U OSIGURANJU

(ispunjavati tiskanim slovima)


______________________________________________________

IME I PREZIME*:

______________________________________________________

OIB*:

______________________________________________________

Datum, mjesto i država rođenja*:

______________________________________________________

Adresa (ulica, kućni broj, grad) i broj telefona*:

______________________________________________________

E-adresa*:

______________________________________________________

Stručna sprema*:

______________________________________________________

______________________________________________________

Ispit polažem*: (navesti koji put)

*Obvezno ispuniti podatke

ŠIFRA KANDIDATA: _____________________________________

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Željka Horvat Šimić može biti: ŽHŠ59AFC)

VAŽNA NAPOMENA:

Bez upisane šifre i e-adrese kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita.

Prijavljujem polaganje ispita za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova:*

☐ DISTRIBUCIJE OSIGURANJA

☐ životnih osiguranja i investicijskih osiguranja

☐ neživotnih osiguranja

* Moguće je prijaviti polaganje ispita za oba područja, ili samo za jedno područje osiguranja.

☐ DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

i namjeravam obavljati poslove distribucije u sljedećoj kategoriji:

☐ u ime i za račun društva za osiguranje kao zastupnik u osiguranju

ili

☐ po nalogu stranke kao broker u osiguranju

☐ po nalogu stranke kao broker u reosiguranju

*Distribuciju reosiguranja može obavljati samo broker u reosiguranju.

☐ DISTRIBUCIJE OSIGURANJA KAO SPOREDNI POSREDNIK U OSIGURANJU

IZJAVA KANDIDATA:

1. Izjavljujem da nisam pravomoćno osuđen/a za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te da nije otvoren postupak stečaja nad mojom imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

2. Izjavljujem da sam s _________________________ (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB fizičke osobe ili tvrtka, sjedište, OIB pravne osobe) u uskoj povezanosti u smislu članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju, što nije prepreka obavljanju poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja i učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti Hanfe.

*Izjavu pod brojem 2. popuniti samo u slučaju kada postoji povezanost iz članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju: dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba osobe koje su povezane kontrolom ili sudjelovanjem ili položaj u kojem su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s jednom te istom osobom odnosom kontrole.

Hanfa sukladno Zakonu o osiguranju vodi registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju te u istome javno objavljuje sljedeće podatke posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju te sporednih posrednika u osiguranju: registarski broj subjekta upisa (RBS), ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum polaganja ispita, adresu prebivališta, kategoriju posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju ili sporednog posrednika u osiguranju, vrstu osiguranja ili reosiguranja koju obavljaju.

Datum podnošenja prijave:
POTPIS KANDIDATA:


Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće:

1. presliku isprave o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani ili dokument o priznavanju najmanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

2. dokaze o plaćenoj naknadi u skladu s odredbama Pravilnika kojim Hanfa propisuje vrstu i visinu naknada.

Napomena:

Ako osobno ime i prezime na ispravama koje se dostavljaju uz ovu prijavu nije identično onom na ovoj prijavi, potrebno je uz prijavu za ispit priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.