Plan adresiranja

NN 45/2023 (26.4.2023.), Plan adresiranja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

784

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 12. i članka 126. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 25. travnja 2023. donosi

PLAN ADRESIRANJA

1. Kodovi zatvorenih korisničkih skupina (CUG – Closed User Group)

Kodovi zatvorenih korisničkih skupina (CUG – Closed User Group) upotrebljavaju se za uspostavljanje zatvorenih korisničkih skupina i prenose se ITU-T Signalizacijskim sustavom broj 7 (»”SS No. 7”«). Struktura kodova zatvorenih korisničkih skupina određena je ITU-T preporukom X.180. Kod zatvorene korisničke skupine sastoji se od dva dijela – dijela A i dijela B. Dio A čine četiri dekadske znamenke i upotrebljava se da bi odredio raspon kodova. Ako prva znamenka dijela A ima vrijednost 0, tada druga, treća i četvrta znamenka dijela A predstavljaju znamenke koda zemlje (CC – Country Code), u skladu s ITU-T preporukom E.164.

Ako prva znamenka dijela A ima vrijednost između 1 i 7 uključivo, ostale znamenke dijela A predstavljaju identifikacijski kod podatkovne mreže (DNIC – Data Network Identification Code). Dio B predstavlja jedinstvenu oznaku zatvorene korisničke skupine i čini ga šestnaesteroznamenkasti binarni kod. Dio B se prikazuje kao peteroznamenkasti dekadski broj koji može poprimiti vrijednosti od 0 do 65 535.

0385Oznaka zatvorene korisničke skupine (CUG – Closed User Group) (5 znamenaka)
Dio ADio B

Struktura koda zatvorene korisničke skupine (CUG – Closed User Group)

2. Kodovi međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC – International Signalling Point Code)

Kodovi signalizacijskih točaka (SPC – Signalling Point Code) upotrebljavaju se za adresiranje signalizacijskih točaka u signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (»”SS No. 7”«). Za razlikovanje različitih vrsta adresa signalizacijskih točaka upotrebljava se oznaka mreže (NI – Network Identification).

Kodovi međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC – International Signalling Point Code) upotrebljavaju se za identifikaciju međunarodnih signalizacijskih točaka u međunarodnim signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (»”SS No. 7”«). Međunarodna signalizacijska mreža određena je vrijednošću oznake mreže NI = 00. Struktura kodova međunarodnih signalizacijskih točaka propisana je ITU-T preporukom Q.708. Kod međunarodne signalizacijske točke sastoji se od 14 bita, a može se prikazati uz pomoć tri dekadska broja. Kombinacija polja, koja sadrže bitove NML (dekadske vrijednosti od 0 do 7) i bitove K-D (dekadske vrijednosti od 0 do 255), upotrebljava se za identifikaciju područja signalizacijske mreže. Bitovi CBA (dekadske vrijednosti od 0 do 7) označavaju pojedinu signalizacijsku točku unutar određenog područja signalizacijske mreže.

Kodovi područja signalizacijske mreže (SANC – Signalling Area/Network Codes), dodijeljuju se Republici Hrvatskoj od strane ITU-a. Unutar svakog SANC koda moguće je dodijeliti 8 kodova međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC – International Signalling Point Code).

N M LK J I H G F E DC B A
3 bita8 bitova3 bita
Kod područja signalizacijske mreže (SANC – Signalling Area/Network Code)Identifikacija signalizacijske točke
Kod međunarodne signalizacijske točke (ISPC – International Signalling Point Code)

Struktura koda međunarodne signalizacijske točke (ISPC – International Signalling Point Code)

3. Kodovi pokretnih mreža (MNC
– Mobile Network Code)

Kod pokretne mreže (MNC – Mobile Network Code) dio je međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity), čija je struktura određena ITU-T preporukom E.212. International Mobile Subscriber Identity. Namjena međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity) jedinstveno je međunarodno označavanje pokretnih korisnika u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Vrijednost koda zemlje za pokretne mreže (MCC – Mobile Country Code) za Republiku Hrvatsku je 219. Kod pokretne mreže (MNC – Mobile Network Code) u kombinaciji s MCC kodom jednoznačno određuje pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Kod pokretne mreže sastoji se od dvije znamenke te je stoga moguće dodijeliti 100 MNC kodova u rasponu od 00 do 99.

MCC – Mobile Country CodeMNC – Mobile Network CodeMSIN – Mobile Station Identification Number
3 znamenke2 znamenkeNajviše 10 znamenaka

Međunarodna oznaka pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity)

Najviše 15 znamenaka


Struktura međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity)

4. Kodovi nacionalnih signalizacijskih točaka (NSPC – National Signaling Point Code)

Kodovi signalizacijskih točaka (SPC – Signaling Point Code) upotrebljavaju se za adresiranje signalizacijskih točaka u signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (»”SS No. 7”«). Za razlikovanje između različitih vrsta adresa signalizacijskih točaka upotrebljava se oznaka mreže (NI – Network Identification).

Kodovi nacionalnih signalizacijskih točaka označavaju signalizacijske točke u nacionalnoj signalizacijskoj ravnini. Nacionalna signalizacijska ravnina određena je vrijednošću oznake mreže NI = 11 (binarni zapis) (nat 1), te je predviđena za nacionalnu uporabu u skladu s ITU-T preporukom Q.704.

Planom adresiranja nije obuhvaćen raspon kodova signalizacijskih točaka označenih vrijednošću oznake mreže NI = 10 (binarni zapis) (nat 0), koji operatori mogu slobodno upotrebljavati u svojim mrežama.

Kodovi nacionalnih signalizacijskih točaka su duljine 14 bita, a prikazuju se u strukturi 7-6-1. U dekadskom obliku kodovi nacionalnih signalizacijskih točaka mogu poprimiti vrijednosti od 0 do 16 383.

A (7 bitova)B (6 bitova)C (1 bit)

Struktura koda nacionalne signalizacijske točke (NSPC – National Signaling Point Code)

5. Identifikacijski kodovi podatkovnih mreža
(DNIC – Data Network Identification Code)

Identifikacijski kod podatkovne mreže (DNIC – Data Network Identification Code) dio je međunarodnog podatkovnog broja čija su struktura, značajke i primjena određeni ITU-T preporukom X.121. Duljina međunarodnog podatkovnog broja iznosi najviše 14 znamenaka. Identifikacijski kod podatkovne mreže (DNIC – Data Network Identification Code) sastoji se od četiri dekadske znamenke, od kojih prve tri znamenke predstavljaju kod zemlje za podatkovne mreže (DCC – Data Country Code). Vrijednost koda zemlje za podatkovne mreže (DCC – Data Country Code), dodijeljena Republici Hrvatskoj je 219. Unutar jednog koda zemlje za podatkovne mreže (DCC – Data Country Code) moguće je identificirati 10 javnih podatkovnih mreža, ili 9 javnih podatkovnih mreža i jedan identifikacijski kod podatkovne mreže koji je rezerviran za privatne podatkovne mreže, spojene na javnu podatkovnu mrežu (mrežu za prijenos podataka).

DNIC – Data Network Identification CodeBroj mrežnog terminala
4 znamenkeNajviše 10 znamenaka

Struktura međunarodnog podatkovnog broja (DNIC – Data Network Identification Code)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog Plana adresiranja prestaje važiti Plan adresiranja (»Narodne novine« br. 154/08).

Ovaj Plan adresiranja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/08
Urbroj: 376-05-4-23-01
Zagreb, 25. travnja 2023.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.