Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini

NN 46/2023 (28.4.2023.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini

Vlada Republike Hrvatske

791

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2023. donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2022. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP).

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/42 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih i neto gornjih granica za izravna plaćanja za određene države članice za kalendarsku godinu 2022. (SL L 9, 14. 1. 2022.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1161 оd 5. srpnja 2022. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2022. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 6. 7. 2022.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1161).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2022/1161.

Članak 4.

Izravna plaćanja u 2022. godini utvrđuju se sukladno Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22.) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2022. i 2023. godinu, na pozicijama A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima i A865037 – Strateški plan 2023-2027 – Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 5.

Financijska struktura omotnice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanja u 2022. godini

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz
sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

(u eurima)
Osnovno plaćanje173.388.000
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš – »zeleno plaćanje«120.968.000
Preraspodijeljeno plaćanje40.323.000
Plaćanje za mlade poljoprivrednike8.065.000
Proizvodno vezana potpora:60.484.000
krave u proizvodnji mlijeka19.918.000
tov goveda12.622.000
krave dojilje6.452.000
ovce i koze4.758.000
proizvodnja povrća1.895.000
proizvodnja voća2.016.000
šećerna repa4.758.000
proteinski usjevi8.065.000
Ukupno403.228.000


Članak 6.

(1) Za razdoblje do 31. prosinca 2022., preračunavanje iznosa za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe izvršit će se prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2022., koji iznosi 7,5240 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Od 1. siječnja 2023. financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe izvršit će se u eurima.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/04

Urbroj: 50301-05/27-23-5

Zagreb, 27. travnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.