Pravilnik o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu

NN 47/2023 (3.5.2023.), Pravilnik o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

812

Na temelju članka 12. stavka 5. i stavka 6. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 19/22), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM STANDARDIMA U JAVNOM LINIJSKOM I MEĐUNARODNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju tehnički i sigurnosni standardi u pogledu glavnog i zamjenskog broda hrvatske državne pripadnosti i državne pripadnosti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora kojim se obavlja javni linijski pomorski prijevoz u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i između luka u Republici Hrvatskoj te međunarodni pomorski prijevoz između luka u Republici Hrvatskoj i stranih luka.

Članak 2.

(1) U svrhu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1) Direktiva 2009/45/EZ je Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (preinačena) (Tekst značajan za EGP) kako je izmijenjena i dopunjena

2) Konvencija znači Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine, (SOLAS 1974.), Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966., (LL 1966.), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova iz 1969. godine, (TMC 1969.), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78), Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001.) i Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, (BWM 2004.), kako su izmijenjene i dopunjene te odgovarajući kodeksi obvezujućeg statusa usvojeni unutar Međunarodne pomorske organizacije zajedno s protokolima i njihovim izmjenama, u ažuriranim verzijama

3) Priznata organizacija je organizacija priznata sukladno Uredbi (EZ) Europskog Parlamenta i Vijeća broj 391/2009

4) Zakon je Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 19/22).

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku jednaki su pojmovima iz Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Članak 3.

Svaki brod iz članka 1. ovoga Pravilnika koji obavlja javni linijski pomorski prijevoz u Republici Hrvatskoj mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

1. biti upisan u upisnik brodova Republike Hrvatske odnosno jedne od država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora

2. biti sposoban za plovidbu

3. udovoljavati uvjetima minimalne brzine na liniji, te kapacitetu vozila i putnika

4. udovoljavati uvjetima maksimalne duljine i gaza broda u odnosu na luke pristajanja

5. udovoljavati uvjetima vezanim uz članove posade broda.

Članak 4.

(1) U svrhu utvrđivanja udovoljavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika u postupku javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza brodar, za brod kojim planira obavljati javnu uslugu kao i za zamjenski brod, treba dostaviti valjani upisni list izdan od države zastave broda.

(2) Upisni list iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o vlasniku broda i brodaru.

(3) Ako upisni list iz stavka 1. ovoga članka ne sadrži podatke iz stavka 2. ovoga članka brodar je dužan dostaviti izjavu pomorske administracije države zastave koja definira vlasnika i brodara za brod i zamjenski brod kojim planira obavljati javnu uslugu.

Članak 5.

U svrhu utvrđivanja udovoljavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika u postupku javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza, za brod kojim planira obavljati javnu uslugu kao i za zamjenski brod, treba dostaviti:

1. statutarne brodske svjedodžbe sa svim pripadnim prilozima i dodatne informacije o mogućim dospjelim ili budućim statutarnim primjedbama, potvrde, isprave i dokumente u svezi udovoljavanja statutarnim zahtjevima glede sigurnosti, zaštite okoliša, smještaja putnika, prijevoza tereta te zaštite pri radu i smještaju posade, izdane od države zastave broda ili priznate organizacije u ime države zastave broda kako je, u ovisnosti o vrsti broda propisano u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika

2. svjedodžbu o klasi sa svim pripadajućim prilozima uz dodatne informacije o dospjelim ili budućim uvjetima klase koja mora biti izdana od priznate organizacije

3. informacije o možebitnim oslobađanjima (izuzećima), jednakovrijednim tehničkim rješenjima ili bilo kakvim ograničenjima izdanim ili odobrenim od pomorske uprave države zastave broda.

Članak 6.

(1) U svrhu udovoljavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika u postupku javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge linijskog pomorskog prijevoza, brod kojim se planira obavljanje javne usluge, kao i zamjenski brod, mora udovoljavati uvjete minimalne brzine ovisno o najvećoj udaljenosti između polazne i odredišne luke na liniji.

(2) Minimalna brzina RO-RO putničkog broda i putničkog broda propisana je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Minimalna brzina brzog putničkog broda propisana je u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Tražena brzina, odnosno maksimalno vrijeme za obavljanje prijevoza na određenoj liniji odrediti će se u odgovarajućoj objavi kojom se pokreće postupak javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza.

(5) Ako dokaz o brzini broda nije naveden u dokumentima iz članka 5. ovoga Pravilnika, brodar je dužan dostaviti izjavu o brzini broda izdanu od priznate organizacije ili pomorske uprave države zastave broda.

Članak 7.

(1) U svrhu utvrđivanja udovoljavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika u postupku javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza brodar, za brod kojim planira obavljati javnu uslugu kao i za zamjenski brod, treba dokazati da brod udovoljava uvjetima duljine i gaza.

(2) Uvjeti duljine i gaza broda odrediti će se u odgovarajućoj objavi kojom se pokreće postupak javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza.

(3) Ako dokaz o duljine i gaza broda nije naveden u dokumentima iz članka 5. ovoga Pravilnika, brodar je dužan dostaviti izjavu o duljini i gazu broda izdanu od priznate organizacije ili pomorske uprave države zastave broda.

Članak 8.

(1) Članovi posade broda iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika trebaju biti državljani Republike Hrvatske ili jedne od država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom.

(2) Svi članovi posade zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) koji obavljaju javni linijski pomorski promet u Republici Hrvatskoj moraju razumjeti i u skladu sa svojim dužnostima davati naredbe, upute i izvješća na hrvatskom jeziku. Strani državljani koji nisu državljani Republike Hrvatske znanje hrvatskog jezika dokazuju certifikatom izdanim u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL), standardom razine B1.

(3) Svi članovi posade zaduženi za održavanje straže na brodovima do 650 BT koji obavljaju javni linijski promet u Republici Hrvatskoj moraju razumjeti i u skladu sa svojim dužnostima davati naredbe, upute i izvješća na hrvatskom jeziku. Strani državljani koji nisu državljani Republike Hrvatske znanje hrvatskog jezika dokazuju certifikatom izdanim u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL), standardom razine B1.

(4) Standardi iz propisa koji uređuje uvjete i način održavanja straže te obavljanje drugih poslova na brodovima hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na brodovima državne pripadnosti članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora do 650 BT, koji obavljaju javni linijski pomorski promet u Republici Hrvatskoj.

(5) Standardi iz propisa koji uređuje uvjete i način održavanja straže te obavljanje drugih poslova na brodovima hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na brodovima državne pripadnosti članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, bez obzira na bruto tonažu, koji obavljaju javni linijski pomorski promet između:

1. luka na kopnu i luka na jednom ili više otoka

2. luka na otocima.

(6) Standardi iz propisa koji uređuje broj i stručnu osposobljenost članova posade brodova hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na najmanji broj i stručnu osposobljenost članova posade na brodovima državne pripadnosti članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora do 650 BT koji obavljaju javni linijski pomorski promet u Republici Hrvatskoj.

(7) Standardi iz propisa koji uređuje broj i stručnu osposobljenost članova posade brodova hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na najmanji broj i stručnu osposobljenost članova posade na brodovima državne pripadnosti članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, bez obzira na bruto tonažu, koji obavljaju javni linijski pomorski promet između:

1. luka na kopnu i luka na jednom ili više otoka

2. luka na otocima.

(8) Zapovjednik broda, upravitelj stroja i časnici na brodovima državne pripadnosti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora do 650 BT koji obavljaju javni linijski pomorski prijevoz, dužni su položiti ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu, ukoliko ga nisu položili u okviru svog obrazovanja.

(9) Zapovjednik broda, upravitelj stroja i časnici na brodovima državne pripadnosti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, bez obzira na bruto tonažu, koji obavljaju javni linijski promet između:

1. luka na kopnu i luka na jednom ili više otoka

2. luka na otocima

dužni su položiti ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu, ukoliko ga nisu položili u okviru svog obrazovanja.

(10) U svrhu utvrđivanja udovoljavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, odnosno udovoljavanja uvjeta propisanih stavcima 1. do 9. ovoga članka, u postupku javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza, brodar, za brod kojim planira obavljati javnu uslugu kao i za zamjenski brod, treba dostaviti:

1. uvjerenje o najmanjem broju članova posade

2. muster listu, odnosno popis zaduženja članova posade u odnosu na poslove sigurnosti broda i putnika

3. izjavu, na obrascu koji čini Prilog 4. ovoga Pravilnika, da će prilikom obavljanja usluge svi članovi posade biti državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, te da imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom.

4. izjavu, na obrascu koji čini Prilog 4. ovoga Pravilnika, o udovoljavanju uvjetima definiranim u stavcima 2. do 9. ovoga članka kako je primjenjivo u odnosu na bruto tonažu broda.

Članak 9.

Povjerenstvo za provedbu javne nabave može zatražiti od brodara i dodatne dokumente u svrhu utvrđivanja uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Svi dokumenti koje je potrebno dostaviti sukladno člancima 4. do 9. ovoga Pravilnika trebaju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku.

(2) Ako dokumenti iz stavka 1. ovoga članka nisu izrađeni na hrvatskom jeziku brodar je obavezan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

Članak 11.

(1) Brodovi iz članka 1. ovoga Pravilnika, ne udovoljavaju uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika u sljedećim slučajevima:

1. ako im je odbijeno uplovljavanje u luke država članica u skladu s Direktivom 2009/16 u tri godine koje prethode godini objave javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza

2. ako su bili zadržani zbog nadzora u luci države potpisnice Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke zbog razloga povezanih sa zahtjevima glede sigurnosti, zaštite i sprečavanja onečišćenja u vezi s izgradnjom i opremanjem brodova utvrđenih Konvencijama više od jednom u posljednje tri godine koje prethode godini objave javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza

3. ako su u nacionalnoj plovidbi bili zadržani zbog nadzora u luci zbog razloga povezanih sa zahtjevima Direktive 2009/45/EZ više od jednom u tri godine koje prethode godini objave javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza.

(2) U svrhu udovoljavanja uvjeta iz stavka 1. točke 3. ovoga članka brodar je dužan dostaviti izjavu pomorske administracije države zastave kojom se potvrđuje traženo.

(3) Ako izjava iz stavka 2. ovoga članka nije izrađena na hrvatskom jeziku brodar je obavezan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

Članak 12.

(1) Prije početka obavljanja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza, inspektor sigurnosti plovidbe obavit će detaljni pregled broda sukladno posebnom propisu kojim je propisano obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

(2) Pregled broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe iz stavka 1. ovoga članka uključuje i provjeru usklađenosti stanja na brodu u odnosu na dostavljene isprave i dokumente te provjeru broja i osposobljenosti članova posade.

(3) Nakon pregleda iz stavka 1. ovoga članka, ako brod udovoljava uvjetima propisanim člankom 3. ovoga Pravilnika, nadležna lučka kapetanija izdaje Odobrenje za plovidbu na liniji predviđenoj ugovorom za obavljanje usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza.

(4) Nakon pregleda iz stavka 1. ovoga članka brod koji obavlja uslugu javnog linijskog pomorskog prijevoza podložan je godišnjem pregledu koji se obavlja najkasnije do datuma pregleda iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako se pregledom iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da brod ne udovoljava zahtjevima ovog Pravilnika nadležna lučka kapetanija ukinuti će valjanost Odobrenja iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 13.

(1) U svojoj ponudi za pružanje javne usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza ponuditelj može prijaviti jedan brod kao zamjenski brod za više linija, a za jednu liniju može prijaviti više zamjenskih brodova.

(2) Kao zamjenski brod može se koristiti i brod za koji je sklopljen ugovor o javnoj usluzi javnog linijskog pomorskog prijevoza na drugoj liniji pod uvjetom da brodar ima na raspolaganju još najmanje jedan zamjenski brod.

(3) Brodar može kao zamjenski brod koristiti i brod drugog brodara uz uvjet da tijelu koje je provelo postupak odabira pružatelja javne usluge obalnog linijskog pomorskog prijevoza dostavi pisani ugovor s brodarom zamjenskog broda o načinu i uvjetima korištenja drugog broda.

(4) Brod i brodar iz stavka 3. ovoga članka moraju u cijelosti odgovarati uvjetima propisanim Zakonom i uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Brodovi kojima se obavljaju linije bez obveze jave usluge, kao i brodovi kojima se obavlja povremeni prijevoz putnika, moraju udovoljavati uvjetima iz članaka 3. do 12. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 26/14) i Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa (»Narodne novine«, br. 130/06 i 83/13).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/30
Urbroj: 530-03-1-1-23-5
Zagreb, 17. travnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

BRODSKE SVJEDODŽBE POTVRDE, ISPRAVE I DOKUMENTI U SVEZI UDOVOLJAVANJA ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE, ZAŠTITE OKOLIŠA, SMJEŠTAJA PUTNIKA, PRIJEVOZA TERETA TE ZAŠTITE PRI RADU I SMJEŠTAJA POSADE

(1) Putnički brodovi, RO-RO putnički brodovi i brzi brodovi u međunarodnoj plovidbi, kao i putnički brodovi, RO-RO putnički brodovi i brzi brodovi u nacionalnoj plovidbi koji udovoljavaju Konvencijama trebaju, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na namjenu, veličinu i područje plovidbe broda, dostaviti:

1) Upisni list

2) Svjedodžbu o klasi

3) Dozvolu za korištenje brodske radio-opreme,

4) Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda sa popisom podataka izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

5) Popis operativnih ograničenja putničkog broda izdan sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

6) Međunarodnu svjedodžbu o oslobađanju izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

7) Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz opasnih tereta s prilogom izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

8) Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz cestovnih vozila izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

9) Potvrdu o usklađenosti ili Privremenu potvrdu o usklađenosti izdanu sukladno izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM),

10) Potvrdu upravljanja sigurnošću ili Privremenu potvrdu upravljanja sigurnošću izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM),

11) Međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda ili Privremenu međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom pravilniku o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka (ISPS),

12) Svjedodžbu o sigurnosti brzog plovila, s popisom podataka, izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom Kodeksu za brze brodove (HSC)

13) Dozvolu za rad brzog plovila izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom Kodeksu za brze brodove (HSC)

14) Svjedodžbu konstrukcije i opreme dinamički podržavanog plovila s popisom podataka, izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom Kodeksu o sigurnosti dinamički podržavanih plovila (DSC)

15) Dozvolu za rad dinamički podržavanog plovila izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom Kodeksu o sigurnosti dinamički podržavanih plovila (DSC)

16) Međunarodnu svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja uljem s dodacima izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

17) Međunarodnu svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

18) Potvrdu o sprječavanju onečišćenja smećem izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

19) Međunarodnu svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja zraka s dodatkom izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

20) Međunarodnu potvrdu o sprječavanju onečišćenja zraka za motor s dodatkom izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

21) Međunarodnu svjedodžbu o energetskoj učinkovitosti s dodatkom izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

22) Međunarodnu svjedodžbu o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001)

23) Deklaraciju o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001)

24) Međunarodnu svjedodžbu o teretnoj liniji izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama 1966., (LL 66)

25) Međunarodnu svjedodžbu o oslobađanju od odredaba o teretnoj liniji izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama 1966., (LL 66)

26) Međunarodnu svjedodžbu o baždarenju izdanu sukladno Međunarodnoj Konvenciji o baždarenju brodova iz 1969. godine, (TMC 1969.)

27) Svjedodžbu o radu pomoraca ili Privremena svjedodžba o radu pomoraca izdanu sukladno Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. godine, (MLC 2006)

28) Svjedodžbu o zaštiti pri radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu izdanu u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada ILO 92 i ILO 133

29) Međunarodnu svjedodžbu o upravljanju balastnim vodama izdanu sukladno Međunarodnoj Konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, (BWM 2004)

30) Svjedodžbu o popisu opasnih materijala izdanu u skladu s Uredbom (EU) 1257/2013

31) Potvrdu o usklađenosti izdanu sukladno Uredbi (EU) 2015/757

32) Isprave i dokumente u svezi utvrđivanja uvjeta za smještaj putnika, uključujući i uvjete za kretanje, pristup i smještaja osoba smanjene pokretljivosti (IMO MSC/Circ.735)

33) Uvjerenje o najmanjem broju članova posade

34) Opći plan koji prikazuje raspored paluba vozila sa točno određenim brojem vozila prema vrstama koji mogu biti smješteni na tim palubama

35) Plan protupožarne zaštite

36) Plan sredstava za spašavanje

37) Plan suradnje pri traganju i spašavanju

38) Brodski plan za slučaj opasnosti onečišćenja uljem (SOPEP)

39) Plan za rukovanje smećem

40) Muster listu.

(2) Brodovi u nacionalnoj plovidbi koji udovoljavaju zahtjevima Direktive 2009/45/EZ trebaju, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na veličinu, namjenu i područje plovidbe broda, dostaviti:

1) Upisni list

2) Svjedodžbu o klasi

3) Dozvolu za korištenje brodske radio-opreme

4) Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda izdanu sukladno Direktivi 2009/45/EZ

5) Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz opasnih tereta s prilogom izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

6) Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz cestovnih vozila izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS)

7) Potvrdu o usklađenosti ili Privremenu potvrdu o usklađenosti izdanu sukladno izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM),

8) Potvrdu upravljanja sigurnošću ili Privremenu potvrdu upravljanja sigurnošću izdanu sukladno Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), odnosno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM)

9) Svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja uljem s dodacima izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78)

10) Svjedodžbu o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001)

11) Deklaraciju o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja izdanu sukladno Međunarodnoj konvenciji o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001)

12) Svjedodžbu o dodijeljenom (nacionalnom) nadvođu, u slučaju da brod nema izdane svjedodžbe zahtijevane Međunarodnom konvencijom o teretnim linijama, 1966., (LL 66), kako je izmijenjena i dopunjena, te pripadnu Svjedodžbu o oslobađanju, ako postoji

13) Svjedodžbu o baždarenju izdanu sukladno Međunarodnoj Konvenciji o baždarenju brodova iz 1969. godine, (TMC 1969.)

14) Svjedodžbu o upravljanju balastnim vodama izdanu sukladno Međunarodnoj Konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, (BWM 2004)

15) Svjedodžbu o zaštiti pri radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu izdanu u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada ILO 92 i ILO 133

16) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Direktivom 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za RO-RO putničke brodove, kako je izmjenama dopunjena,

17) Opći plan koji prikazuje raspored paluba vozila sa točno određenim brojem vozila prema vrstama koji mogu biti smješteni na tim palubama,

18) Plan protupožarne zaštite

19) Plan sredstava za spašavanje

20) Plan za rukovanje smećem

21) Muster listu.

PRILOG 2.

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA RO-RO PUTNIČKE I PUTNIČKE BRODOVE

DUŽINA RELACIJE (D)

(najveća udaljenost između polazišne i odredišne luke na liniji u nautičkim miljama)

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI
(u čvorovima)
RO-RO putnički brodPutnički brod
D < 2,578
2,5 ≤ D < 5810
5 ≤ D < 10911
10 ≤ D < 201113
20 ≤ D < 301315
D ≥ 301515

PRILOG 3.

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA BRZE BRODOVE

DUŽINA RELACIJE (D)

(najveća udaljenost između
polazišne i odredišne luke na liniji u nautičkim miljama)

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI

(u čvorovima)

D < 1220
12 ≤ D < 1821
18 ≤ D < 2423
D ≥ 2425

PRILOG 4.

Sukladno članku 8. stavku 10. točkama 3. i 4. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu dajemo sljedeću

IZJAVU

Potvrđujemo da će članovi posade broda:

Ime broda:
(upisati ime broda)
Zastava:
(upisati zastavu broda)
Luka upisa:
(upisati luku upisa broda)
IMO br./Nacionalni br.
(IMO i/ili nacionalni broj broda kako je primjenjivo)
Bruto tonaža:
(upisati bruto tonažu broda)
Naziv i sjedište brodara:
(upisati naziv i sjedište brodara)
Naziv i sjedište kompanije:
(upisati naziv i sjedište kompanije)

za čitavo vrijeme obavljanja javnog linijskog pomorskog prijevoza u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Repub­like Hrvatske i između luka u Republici Hrvatskoj zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

DANEN/P
1.biti državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora
2.imati sklopljen ugovor o radu s brodarom
3.svi članovi posade zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) razumjeti će, te u skladu sa svojim dužnostima biti u mogućnosti davati naredbe, upute i izvješća na hrvatskom jeziku, kako je to zahtijevano člankom 8. stavak 2. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu
4.svi članovi posade zaduženi za održavanje straže na brodovima do 650 BT razumjeti će, i u skladu sa svojim dužnostima biti u mogućnosti davati naredbe, upute i izvješća na hrvatskom jeziku, kako je to zahtijevano člankom 8. stavak 3. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu
5.članovi posade koji nisu državljani Republike Hrvatske znanje hrvatskog jezika dokazuju certifikatom izdanim u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL), standardom razine B1, kako je to zahtijevano člankom 8. stavak 2. i 3. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu.
6.standardi iz propisa koji uređuje uvjete i način održavanja straže te obavljanje drugih poslova na brodovima hrvatske državne pripadnosti biti će primijenjeni brodu, kako je to zahtijevano člankom 8. stavak 4. i 5. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu
7.standardi iz propisa koji uređuje broj i stručnu osposobljenost članova posade brodova hrvatske državne pripadnosti biti će primijenjeni na brodu, kako je to zahtijevano člankom 8. stavak 6. i 7. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu
8.zapovjednik broda, upravitelj stroja i časnici na brodu prije obavljanja javnog linijskog pomorskog prijevoza položiti će ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu, kako je to zahtijevano člankom 8. stavak 8. i 9. Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu.


ZA BRODARA:M.P.
(ime i prezime odgovorne osobe brodara)
 
(potpis odgovorne osobe brodara)