Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 48/2023 (5.5.2023.), Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Vlada Republike Hrvatske

820

Na temelju članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 74/10. i 125/14.), u članku 11. podstavku 1. riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Članak 2.

U članku 12. podstavku 1. riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Članak 3.

U članku 13. podstavku 1. točki a) riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

U točki b) riječi: »sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij«.

Članak 4.

U članku 15. podstavku 1. riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Članak 5.

U članku 16. podstavku 1. riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Članak 6.

U članku 17. podstavku 1. riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. podstavku 1. riječi: »magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

U stavku 2. riječ: »alineje« zamjenjuje se riječju: »podstavka«, a riječi: »stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist« zamjenjuju se riječima: »završi sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»U III. kategoriji radnih mjesta su radna mjesta koja obuhvaćaju izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela.«.

Članak 9.

U članku 21. podstavku 1. riječi: »sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela;«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 1. podstavku 1. riječi: »sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela;«.

U stavku 2. riječ: »alineje« zamjenjuje se riječju: »podstavka«, a riječi: »stekne naziv sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke« zamjenjuju se riječima: »završi sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 2. riječi: »imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji« zamjenjuju se riječima: »imenovana osoba koja završi sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij,«.

Članak 12.

Općinski načelnici, gradonačelnici, odnosno župani uskladit će pravilnike o unutarnjem redu s odredbama ove Uredbe najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/102

Urbroj: 50301-21/32-23-3

Zagreb, 4. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.