Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 48/2023 (5.5.2023.), Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

824

Na temelju članka 50. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 57. stavka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 57/22) ministrica poljoprivrede, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora.

Članak 2.

(1) Usklađenje iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu iz Tablice 1. koja je prilog ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Revalorizacija iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja.

Članak 3.

(1) Revalorizirana zakupnina odnosno naknada za poljoprivredno zemljište iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika izračunava se na temelju formule:

RZ = JRZ × p

gdje je:

RZ – revalorizirana zakupnina odnosno naknada u eurima

JRZ – jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada/ha u eurima

p – površina u ha.

(2) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) utvrđena je na temelju dvostruke početne zakupnine iz Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 89/18) koja je umanjena za 5 %.

(3) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) za poljoprivredno zemljište prikazana je po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama i navedena je u Tablici 1. iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada za ribnjake jedinstvena je na području Republike Hrvatske i iznosi 25,22 EUR/ha.

(5) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada za zajedničke pašnjake jedinstvena je na području Republike Hrvatske i iznosi 33,18 EUR/ha.

(6) Revalorizirana zakupnina odnosno naknada utvrđuje se prema površini katastarske čestice, te jediničnoj revaloriziranoj zakupnini/ha odnosno naknadi/ha u eurima za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Usklađenje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno do 9. ožujka 2018.

(2) Za sve ugovore iz stavka 1. ovoga članka koji ne sadrže odredbu o revalorizaciji primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(3) Jedinice lokalne samouprave dužne su sklopiti anekse ugovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ako je zakupnik odnosno korisnik platio zakupninu odnosno naknadu dospjelu u 2023. godini prije sklapanja aneksa o revalorizaciji na temelju članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika između plaćene zakupnine odnosno naknade i revaloriziranog iznosa iz članka 3. ovoga Pravilnika, plaća se u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa aneksa ugovora o revalorizaciji ugovorenih zakupnina odnosno naknada kod javnog bilježnika.

(2) Za svaku sljedeću godinu, do isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupnina odnosno naknada plaća se do kraja prosinca tekuće godine.

Članak 6.

(1) Revalorizacija iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se kontinuirano za sve ugovore sklopljene do stupanja na snagu Zakona a nakon provedenog usklađenja zakupnine odnosno naknade sukladno članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika, kao i na sve ugovore koji su sklopljeni nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno), objavljuje Državni zavod za statistiku svake godine u siječnju za prethodnu godinu.

(3) Revalorizacija zakupnine odnosno naknade iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika izračunava se na temelju formule:

RZ = Z x PGI /100

gdje je:

RZ – revalorizirana zakupnina odnosno naknada

Z – zakupnina odnosno naknada iz prethodne godine

PGI – prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) ≥ 103,0.

Članak 7.

(1) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb sklopit će aneks ugovora za prvu revalorizaciju zakupnine odnosno naknade sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika, u roku od 90 dana od objave prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena (ukupno).

(2) Za svaku sljedeću revalorizaciju, do isteka ugovora, za koji je već sklopljen aneks ugovora o revalorizaciji u skladu s člankom 2. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede zakupniku odnosno korisniku dostavit će Obavijest o revalorizaciji u roku od 30 dana od objave indeksa iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, dužni su aneks ugovora iz stavka 1. i Obavijest iz stavka 2. ovoga članka dostaviti elektroničkim putem Ministarstvu poljoprivrede u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora odnosno dostave Obavijesti o revalorizaciji.

(4) Ministarstvo poljoprivrede, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su pratiti kretanje prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena (ukupno) te provesti revalorizaciju svake godine kada su ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika. Ministarstvo poljoprivrede se obvezuje informaciju o objavi indeksa iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dostaviti jedinicama lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

(5) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, revalorizaciju zakupnine odnosno naknade za korištenje ribnjaka provest će Ministarstvo, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i primjerak aneksa dostaviti jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi.

Članak 8.

Postupci revalorizacije započeti u skladu s Pravilnikom o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 65/19) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 65/19).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/75

Urbroj: 525-06/190-23-9

Zagreb, 13. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada/ha u eurima za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

katastarska općinaoranice, vrtovi, vinogradi, voćnjaci, maslinicilivadepašnjacitrstici močvare neplodno
 
iznos u EURiznos u EURiznos u EURiznos u EUR
Područni ured za katastar Zagreb
Adamovec109,6384,5463,8434,64
Blaguša109,6384,5463,8434,64
Blato112,2884,5462,3834,64
Brezovica112,2884,5462,3834,64
Centar115,0790,1276,3234,64
Čehi113,7484,5462,3834,64
Črnomerec115,0790,1276,3234,64
Čučerje115,0790,1276,3234,64
Demerje112,2884,5462,3834,64
Dragonožec113,7484,5462,3834,64
Dubrava115,0790,1276,3234,64
Đurđekovec109,6384,5463,8434,64
Glavnica109,6384,5463,8434,64
Goranec109,6384,5463,8434,64
Gornje Vrapče113,7484,5462,3834,64
Gornji Stenjevec113,7484,5462,3834,64
Gračani115,0790,1276,3234,64
Granešina115,0790,1276,3234,64
Horvati108,1780,4366,6334,64
Jakuševec113,7484,5462,3834,64
Kašina109,6384,5463,8434,64
Klara113,7484,5462,3834,64
Kupinečki Kraljevec108,1780,4366,6334,64
Lužan109,6384,5463,8434,64
Maksimir115,0790,1276,3234,64
Markuševec115,0790,1276,3234,64
Mikulići115,0790,1276,3234,64
Odra113,7484,5462,3834,64
Odranski Obrež113,7484,5462,3834,64
Peščenica115,0790,1276,3234,64
Planina109,6384,5463,8434,64
Podsused113,7484,5462,3834,64
Remete115,0790,1276,3234,64
Resnik115,0790,1276,3234,64
Rudeš115,0790,1276,3234,64
Sesvete109,6384,5463,8434,64
Sesvetski Kraljevec109,6384,5463,8434,64
Starjak113,7484,5462,3834,64
Stenjevec113,7484,5462,3834,64
Šašinovec109,6384,5463,8434,64
Šestine115,0790,1276,3234,64
Trešnjevka115,0790,1276,3234,64
Trnje115,0790,1276,3234,64
Trpuci113,7484,5462,3834,64
Vrapče113,7484,5462,3834,64
Vugrovec109,6384,5463,8434,64
Vurnovec109,6384,5463,8434,64
Žitnjak115,0790,1276,3234,64

ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Područni ured za katastar Bjelovar

Bačkovica92,1184,6829,7329,73
Bedenička92,1184,6829,7329,73
Bedenik92,1184,6829,7329,73
Bjelovar92,1184,6829,7329,73
Bjelovar-Sredice92,1184,6829,7329,73
Brezovac92,1184,6829,7329,73
Ciglena92,1184,6829,7329,73
Čađavac92,1184,6829,7329,73
Dautan92,1184,6829,7329,73
Diklenica91,1880,0329,7329,73
Drljanovac92,1184,6829,7329,73
Galovac91,1880,0329,7329,73
Gornje Plavnice92,1184,6829,7329,73
Gornje Rovišće92,9189,3229,7329,73
Gudovac92,1184,6829,7329,73
Kakinac92,1184,6829,7329,73
Kapela92,1184,6829,7329,73
Klokočevac92,1184,6829,7329,73
Kobasičari92,1184,6829,7329,73
Kozarevac Račanski91,1880,0329,7329,73
Kraljevac124,6370,8729,7329,73
Križ Gornji92,1184,6829,7329,73
Lasovac92,1184,6829,7329,73
Malo Trojstvo92,1184,6829,7329,73
Međurača91,1880,0329,7329,73
Mosti92,1184,6829,7329,73
Nevinac91,1880,0329,7329,73
Nova Rača91,1880,0329,7329,73
Nove Plavnice – Hrgovljani92,1184,6829,7329,73
Obrovnica92,1184,6829,7329,73
Orlovac91,1880,0329,7329,73
Orovac92,1184,6829,7329,73
Pavlin Kloštar92,1184,6829,7329,73
Podgorci92,1184,6829,7329,73
Predavac92,1184,6829,7329,73
Prespa92,1184,6829,7329,73
Prgomelje92,1184,6829,7329,73
Pupelica92,1184,6829,7329,73
Rajić Gudovački92,1184,6829,7329,73
Ravneš92,1184,6829,7329,73
Ribnjačka92,1184,6829,7329,73
Rovišće124,6364,5029,7329,73
Sasovac91,1880,0329,7329,73
Severin92,1184,6829,7329,73
Slovinska Kovačica91,1880,0329,7329,73
Sredice Gornje92,1184,6829,7329,73
Stare Plavnice92,1184,6829,7329,73
Šandrovac92,1184,6829,7329,73
Tomaš92,1184,6829,7329,73
Trojstveni Markovac92,1184,6829,7329,73
Velika Pisanica92,1184,6829,7329,73
Veliko Korenovo92,1184,6829,7329,73
Veliko Trojstvo92,1184,6829,7329,73
Višnjevac92,1184,6829,7329,73
Zdelice92,1184,6829,7329,73
Zrinski Topolovac92,1184,6829,7329,73
Žabjak92,1184,6829,7329,73
Ždralovi92,1184,6829,7329,73
Ispostava Čazma
Blatnica95,8363,3129,7329,73
Bojana86,9356,5429,7329,73
Bosiljevo86,9356,5429,7329,73
Cerina86,9356,5429,7329,73
Čazma86,9356,5429,7329,73
Dapci86,9356,5429,7329,73
Daskatica86,9356,5429,7329,73
Dereza86,9356,5429,7329,73
Draganec86,9356,5429,7329,73
Đurđic95,8363,3129,7329,73
Ivanska95,8363,3129,7329,73
Križic95,8363,3129,7329,73
Laminac95,8363,3129,7329,73
Lipovčani86,9356,5429,7329,73
Martinac95,8363,3129,7329,73
Miklouš86,9356,5429,7329,73
Narta95,8363,3129,7329,73
Petrička95,8363,3129,7329,73
Pobjenik86,9356,5429,7329,73
Samarica95,8363,3129,7329,73
Sišćani86,9356,5429,7329,73
Srijedska95,8363,3129,7329,73
Stara Plošćica95,8363,3129,7329,73
Štefanje95,8363,3129,7329,73
Šušnjara95,8363,3129,7329,73
Vagovina86,9356,5429,7329,73
Vrtlinska86,9356,5429,7329,73
Ispostava Daruvar
Bastajski Brđani87,6073,4029,7329,73
Bijela87,6073,4029,7329,73
Blagorodovac87,6073,4029,7329,73
Borki87,6073,4029,7329,73
Brestovac87,6073,4029,7329,73
Cjepidlake87,6073,4029,7329,73
Daruvar87,6073,4029,7329,73
Dežanovac87,6073,4029,7329,73
Dobra Kuća87,6073,4029,7329,73
Doljani87,6073,4029,7329,73
Donji Daruvar87,6073,4029,7329,73
Donji Sređani87,6073,4029,7329,73
Đulovac87,6073,4029,7329,73
Golubinjak87,6073,4029,7329,73
Gornji Daruvar87,6073,4029,7329,73
Gornji Sređani87,6073,4029,7329,73
Goveđe Polje87,6073,4029,7329,73
Imsovac87,6073,4029,7329,73
Kip87,6073,4029,7329,73
Klisa87,6073,4029,7329,73
Končanica87,6073,4029,7329,73
Koreničani87,6073,4029,7329,73
Kreštelovac87,6073,4029,7329,73
Krivaja78,9772,0729,7329,73
Mali Bastaji87,6073,4029,7329,73
Markovac87,6073,4029,7329,73
Miljanovac87,6073,4029,7329,73
Pakrani87,6073,4029,7329,73
Potočani87,6073,4029,7329,73
Puklica87,6073,4029,7329,73
Removac87,6073,4029,7329,73
Sirač87,6073,4029,7329,73
Sokolovac87,6073,4029,7329,73
Šibovac87,6073,4029,7329,73
Trojeglava87,6073,4029,7329,73
Veliki Bastaji87,6073,4029,7329,73
Vrbovac87,6073,4029,7329,73
Vrijeska87,6073,4029,7329,73
Vukovije87,6073,4029,7329,73
Zaile87,6073,4029,7329,73
Ispostava Garešnica
Berek94,3746,7229,7329,73
Bršljanica94,3746,7229,7329,73
Ciglenica94,3746,7229,7329,73
Dišnik94,3746,7229,7329,73
Garešnica94,3746,7229,7329,73
Gornja Garešnica94,3746,7229,7329,73
Hercegovac94,3746,7229,7329,73
Hrastovac93,9753,0929,7329,73
Ilovski Klokočevac94,3746,7229,7329,73
Kajgana94,3746,7229,7329,73
Kaniška Iva94,3746,7229,7329,73
Kapelica94,3746,7229,7329,73
Kostanjevac94,3746,7229,7329,73
Ladislav94,3746,7229,7329,73
Mlinska94,3746,7229,7329,73
Nova Ploščica94,3746,7229,7329,73
Palešnik94,3746,7229,7329,73
Pašijan94,3746,7229,7329,73
Ruškovac94,3746,7229,7329,73
Šimljana94,3746,7229,7329,73
Šimljanik94,3746,7229,7329,73
Tomašica94,3746,7229,7329,73
Trnovitica94,3746,7229,7329,73
Trnovitički Popovac94,3746,7229,7329,73
Uljanik94,3746,7229,7329,73
Velika Trnava94,3746,7229,7329,73
Veliki Prokop94,3746,7229,7329,73
Vukovje94,3746,7229,7329,73
Ispostava Grubišno Polje
Brzaja105,6563,5729,7329,73
Cremušina105,6563,5729,7329,73
Dapčevica105,6563,5729,7329,73
Donja Kovačica105,6563,5729,7329,73
Dražica105,6563,5729,7329,73
Gornja Kovačica105,6563,5729,7329,73
Grbavac105,6563,5729,7329,73
Grubišno Polje105,6563,5729,7329,73
Mala Barna105,6563,5729,7329,73
Mala Jasenovača105,6563,5729,7329,73
Mala Peratovica105,6563,5729,7329,73
Mala Pisanica105,6563,5729,7329,73
Mali Grđevac105,6563,5729,7329,73
Mali Zdenci105,6563,5729,7329,73
Pavlovac105,6563,5729,7329,73
Rašenica105,6563,5729,7329,73
Sibenik105,6563,5729,7329,73
Topolovica105,6563,5729,7329,73
Turčević Polje105,6563,5729,7329,73
Velika Barna105,6563,5729,7329,73
Velika Peratovica105,6563,5729,7329,73
Veliki Grđevac105,6563,5729,7329,73
Veliki Zdenci105,6563,5729,7329,73
Zrinska105,6563,5729,7329,73

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

Ispostava Nova Gradiška

Adžamovci85,0865,1731,7231,72
Baćin Dol57,2045,7931,7231,72
Banićevac57,2045,7931,7231,72
Batrina59,3347,3831,7231,72
Benkovac85,0865,1731,7231,72
Bijela Stijena85,0865,1731,7231,72
Bili Brig59,3347,3831,7231,72
Bobare85,0865,1731,7231,72
Bodegraj85,0865,1731,7231,72
Bodovaljci85,0865,1731,7231,72
Brđani85,0865,1731,7231,72
Cage85,0865,1731,7231,72
Cernik57,2045,7931,7231,72
Crnogovci85,0865,1731,7231,72
Čaprginci85,0865,1731,7231,72
Čovac85,0865,1731,7231,72
Davor85,0865,1731,7231,72
Dolina85,0865,1731,7231,72
Donji Bogićevci85,0865,1731,7231,72
Donji Lipovac59,3347,3831,7231,72
Donji Varoš85,0865,1731,7231,72
Dragalić85,0865,1731,7231,72
Dragovci59,3347,3831,7231,72
Drežnik57,2045,7931,7231,72
Dubovac85,0865,1731,7231,72
Giletinci57,2045,7931,7231,72
Godinjak85,0865,1731,7231,72
Golobrdac57,2045,7931,7231,72
Gorice85,0865,1731,7231,72
Gornji Bogićevci85,0865,1731,7231,72
Gornji Lipovac59,3347,3831,7231,72
Gornji Varoš85,0865,1731,7231,72
Gređani85,0865,1731,7231,72
Gunjavci85,0865,1731,7231,72
Komarnica59,3347,3831,7231,72
Kosovac85,0865,1731,7231,72
Kovačevac85,0865,1731,7231,72
Lađevac85,0865,1731,7231,72
Laze85,0865,1731,7231,72
Lještani85,0865,1731,7231,72
Ljupina85,0865,1731,7231,72
Mačkovac85,0865,1731,7231,72
Magić Mala59,3347,3831,7231,72
Mašić85,0865,1731,7231,72
Medari85,0865,1731,7231,72
Nova Gradiška85,0865,1731,7231,72
Nova Kapela59,3347,3831,7231,72
Novi Varoš85,0865,1731,7231,72
Okučani85,0865,1731,7231,72
Opatovac57,2045,7931,7231,72
Orubica85,0865,1731,7231,72
Oštri Vrh85,0865,1731,7231,72
Podvrško57,2045,7931,7231,72
Poljane85,0865,1731,7231,72
Prvča85,0865,1731,7231,72
Ratkovac85,0865,1731,7231,72
Rešetari85,0865,1731,7231,72
Rogolji85,0865,1731,7231,72
Seoce59,3347,3831,7231,72
Siče59,3347,3831,7231,72
Sičice85,0865,1731,7231,72
Smrtić85,0865,1731,7231,72
Srednji Lipovac59,3347,3831,7231,72
Stara Kapela59,3347,3831,7231,72
Staro Petrovo Selo85,0865,1731,7231,72
Šagovina Cernička57,2045,7931,7231,72
Šagovina Mašićka85,0865,1731,7231,72
Širinci85,0865,1731,7231,72
Štivica85,0865,1731,7231,72
Šumetlica57,2045,7931,7231,72
Tisovac85,0865,1731,7231,72
Trnakovac85,0865,1731,7231,72
Trnava85,0865,1731,7231,72
Uskoci85,0865,1731,7231,72
Vrbje85,0865,1731,7231,72
Vrbova85,0865,1731,7231,72
Vrbovljani85,0865,1731,7231,72
Žuberkovac85,0865,1731,7231,72
Područni ured za katastar Slavonski Brod
Banovci88,6650,8331,7231,72
Bebrina88,6650,8331,7231,72
Bečic88,6650,8331,7231,72
Beravci88,6650,8331,7231,72
Bicko Selo88,6650,8331,7231,72
Brodski Stupnik88,6650,8331,7231,72
Brodski Varoš88,6650,8331,7231,72
Brodski Zdenci88,6650,8331,7231,72
Brodsko Vinogorje88,6650,8331,7231,72
Bukovlje88,6650,8331,7231,72
Ciglenik88,6650,8331,7231,72
Crni Potok88,6650,8331,7231,72
Čajkovci88,6650,8331,7231,72
Divoševci88,6650,8331,7231,72
Donja Bebrina88,6650,8331,7231,72
Donji Andrijevci88,6650,8331,7231,72
Dubočac88,6650,8331,7231,72
Dubovik88,6650,8331,7231,72
Garčin88,6650,8331,7231,72
Glogovica88,6650,8331,7231,72
Gornja Bebrina88,6650,8331,7231,72
Gornji Andrijevci88,6650,8331,7231,72
Grabarje88,6650,8331,7231,72
Gromačnik88,6650,8331,7231,72
Gundinci84,9461,7231,7231,72
Jaruge84,9461,7231,7231,72
Ježevik88,6650,8331,7231,72
Kaniža88,6650,8331,7231,72
Kindrovo88,6650,8331,7231,72
Klakar88,6650,8331,7231,72
Klokočevik88,6650,8331,7231,72
Korduševci88,6650,8331,7231,72
Kruševica84,9461,7231,7231,72
Kujnik88,6650,8331,7231,72
Kupina88,6650,8331,7231,72
Lovčić88,6650,8331,7231,72
Lužani88,6650,8331,7231,72
Mala Kopanica88,6650,8331,7231,72
Malino88,6650,8331,7231,72
Matković Mala88,6650,8331,7231,72
Novi Grad88,6650,8331,7231,72
Novo Topolje88,6650,8331,7231,72
Odvorci88,6650,8331,7231,72
Oprisavci88,6650,8331,7231,72
Oriovac88,6650,8331,7231,72
Oriovčić88,6650,8331,7231,72
Podcrkavlje88,6650,8331,7231,72
Podvinje88,6650,8331,7231,72
Poljanci88,6650,8331,7231,72
Pričac88,6650,8331,7231,72
Prnjavor88,6650,8331,7231,72
Radovanje88,6650,8331,7231,72
Rastušje88,6650,8331,7231,72
Ruščica88,6650,8331,7231,72
Sapci88,6650,8331,7231,72
Selna88,6650,8331,7231,72
Sibinj88,6650,8331,7231,72
Sikirevci84,9461,7231,7231,72
Slatinik Mali88,6650,8331,7231,72
Slavonski Brod88,6650,8331,7231,72
Slavonski Kobaš88,6650,8331,7231,72
Slavonski Šamac84,9461,7231,7231,72
Slobodnica88,6650,8331,7231,72
Sredanci88,6650,8331,7231,72
Stari Perkovci88,6650,8331,7231,72
Stari Slatinik88,6650,8331,7231,72
Staro Topolje88,6650,8331,7231,72
Stružani88,6650,8331,7231,72
Stupnički Kuti88,6650,8331,7231,72
Svilaj88,6650,8331,7231,72
Šumeće88,6650,8331,7231,72
Šušnjevci88,6650,8331,7231,72
Tomica88,6650,8331,7231,72
Trnjani88,6650,8331,7231,72
Trnjanski Kuti88,6650,8331,7231,72
Velika Kopanica88,6650,8331,7231,72
Vranovci88,6650,8331,7231,72
Vrba88,6650,8331,7231,72
Vrhovina88,6650,8331,7231,72
Vrpolje88,6650,8331,7231,72
Zadubravlje88,6650,8331,7231,72
Zbjeg88,6650,8331,7231,72
Zoljani88,6650,8331,7231,72
Živike88,6650,8331,7231,72

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Područni ured za katastar Dubrovnik

Babino Polje109,3684,0157,0739,55
Banići109,3684,0157,0739,55
Blato109,3684,0157,0739,55
Boljenovići109,3684,0157,0739,55
Brašina109,3684,0157,0739,55
Brijesta107,7782,4250,7039,55
Broce109,3684,0157,0739,55
Brotnice93,5780,8350,7039,55
Brsečine109,3684,0157,0739,55
Buići109,3684,0157,0739,55
Cavtat109,3684,0157,0739,55
Čajkovica109,3684,0157,0739,55
Čelopeci109,3684,0157,0739,55
Čepikuće93,5780,8350,7039,55
Česvinica109,3684,0157,0739,55
Čibača109,3684,0157,0739,55
Čilipi109,3684,0157,0739,55
Dančanje109,3684,0157,0739,55
Doli109,3684,0157,0739,55
Donji Brgat109,3684,0157,0739,55
Drvenik109,3684,0157,0739,55
Duba Konavoska93,5780,8350,7039,55
Duba Stonska109,3684,0157,0739,55
Dubravica109,3684,0157,0739,55
Dubravka109,3684,0157,0739,55
Dubrovnik109,3684,0157,0739,55
Dunave109,3684,0157,0739,55
Đonta Doli109,3684,0157,0739,55
Đurinići109,3684,0157,0739,55
Gabrili109,3684,0157,0739,55
Gornji Brgat109,3684,0157,0739,55
Goveđari109,3684,0157,0739,55
Grbavac109,3684,0157,0739,55
Gromača109,3684,0157,0739,55
Gruda109,3684,0157,0739,55
Hodilje109,3684,0157,0739,55
Imotica93,5780,8350,7039,55
Janjina107,7782,4250,7039,55
Jasenice93,5780,8350,7039,55
Kliševo93,5780,8350,7039,55
Knežica109,3684,0157,0739,55
Koločep109,3684,0157,0739,55
Komaji109,3684,0157,0739,55
Komolac109,3684,0157,0739,55
Korita109,3684,0157,0739,55
Kuna Konavoska93,5780,8350,7039,55
Lisac93,5780,8350,7039,55
Lopud109,3684,0157,0739,55
Lovorno109,3684,0157,0739,55
Ljubač109,3684,0157,0739,55
Ljuta109,3684,0157,0739,55
Majkovi Donji109,3684,0157,0739,55
Majkovi Gornji109,3684,0157,0739,55
Makoše109,3684,0157,0739,55
Maranovići109,3684,0157,0739,55
Martinovići109,3684,0157,0739,55
Mihanići109,3684,0157,0739,55
Močići109,3684,0157,0739,55
Mokošica109,3684,0157,0739,55
Mravinjac93,5780,8350,7039,55
Mravinjica93,5780,8350,7039,55
Mrčevo93,5780,8350,7039,55
Obod109,3684,0157,0739,55
Obuljeno109,3684,0157,0739,55
Orašac109,3684,0157,0739,55
Osobjava93,5780,8350,7039,55
Osojnik93,5780,8350,7039,55
Ošlje93,5780,8350,7039,55
Palje Brdo109,3684,0157,0739,55
Petrača109,3684,0157,0739,55
Petrovo Selo109,3684,0157,0739,55
Plat109,3684,0157,0739,55
Pločice109,3684,0157,0739,55
Podimoč93,5780,8350,7039,55
Poljice109,3684,0157,0739,55
Popova Luka93,5780,8350,7039,55
Popovići109,3684,0157,0739,55
Pridvorje109,3684,0157,0739,55
Prijevor109,3684,0157,0739,55
Prožura109,3684,0157,0739,55
Putniković93,5780,8350,7039,55
Radovčići109,3684,0157,0739,55
Rožat109,3684,0157,0739,55
Slano109,3684,0157,0739,55
Smokovljani93,5780,8350,7039,55
Soline109,3684,0157,0739,55
Sparagovići109,3684,0157,0739,55
Sreser93,5780,8350,7039,55
Ston109,3684,0157,0739,55
Stravča93,5780,8350,7039,55
Stupa93,5780,8350,7039,55
Suđurađ109,3684,0157,0739,55
Sustjepan109,3684,0157,0739,55
Šilješki93,5780,8350,7039,55
Šipanska Luka109,3684,0157,0739,55
Šumet109,3684,0157,0739,55
Točionik93,5780,8350,7039,55
Tomislavovac109,3684,0157,0739,55
Topolo93,5780,8350,7039,55
Trnova93,5780,8350,7039,55
Trnovica93,5780,8350,7039,55
Trsteno109,3684,0157,0739,55
Uskoplje109,3684,0157,0739,55
Visočani93,5780,8350,7039,55
Vitaljina109,3684,0157,0739,55
Vodovađa109,3684,0157,0739,55
Zabrđe109,3684,0157,0739,55
Zastolje109,3684,0157,0739,55
Zaton109,3684,0157,0739,55
Zaton Doli109,3684,0157,0739,55
Zavrelje109,3684,0157,0739,55
Žuljana107,7782,4250,7039,55
Ispostava Blato
Blato112,550,0052,2939,55
Lastovo112,550,0052,2939,55
Smokvica112,550,0052,2939,55
Vela Luka112,550,0052,2939,55
Ispostava Korčula
Čara112,550,0053,8939,55
Donja Vrućica102,9980,8352,2939,55
Duba Pelješka102,9980,8352,2939,55
Gornja Vrućica102,9980,8352,2939,55
Korčula112,550,0053,8939,55
Kučište107,770,0053,8939,55
Kuna Pelješka102,9980,8352,2939,55
Lumbarda112,550,0053,8939,55
Nakovanj107,770,0053,8939,55
Orebić107,770,0053,8939,55
Oskorušno102,9980,8352,2939,55
Pijavičino102,9980,8352,2939,55
Podgorje107,770,0053,8939,55
Podobuće102,9980,8352,2939,55
Potomje102,9980,8352,2939,55
Prizdrina102,9980,8352,2939,55
Pupnat112,550,0053,8939,55
Račišće112,550,0053,8939,55
Stanković107,770,0053,8939,55
Trpanj102,9980,8352,2939,55
Trstenik102,9980,8352,2939,55
Viganj107,770,0053,8939,55
Žrnovo112,550,0053,8939,55
Ispostava Metković
Borovci128,340,0057,0739,55
Desne128,340,0057,0739,55
Dobranje128,340,0057,0739,55
Kobiljača202,270,0094,3739,55
Krvavac II128,340,0056,9439,55
Metković128,340,0057,0739,55
Opuzen224,430,0099,8169,28
Opuzen I224,430,0099,8139,55
Opuzen II224,430,0099,8139,55
Otrić-Seoci202,270,0094,3739,55
Slivno224,430,0099,8169,28
Struge128,340,0057,0739,55
Vid128,340,0057,0739,55
Vidonje128,340,0057,0739,55
Ispostava Ploče
Baćina202,270,0094,2369,28
Brist115,730,0053,8939,55
Gradac115,730,0053,8939,55
Komin202,270,0094,2369,28
Pasičina202,270,0094,2369,28
Plina202,270,0094,2369,28
Ploče202,270,0094,2369,28
Podaca115,730,0053,8939,55
Rogotin202,270,0094,2339,55

ŽUPANIJA ISTARSKA

Područni ured za katastar Pazin

Belaj118,1291,5871,5441,67
Beram118,1291,5871,5441,67
Boljun118,1291,5871,5441,67
Borut118,1291,5871,5441,67
Brest pod Učkom118,1291,5871,5441,67
Brkač118,1291,5871,5441,67
Butoniga118,1291,5871,5441,67
Cerovlje118,1291,5871,5441,67
Dolenja Vas118,1291,5871,5441,67
Draguć118,1291,5871,5441,67
Gologorica118,1291,5871,5441,67
Gorenja Vas118,1291,5871,5441,67
Gračišće118,1291,5871,5441,67
Gradinje118,1291,5871,5441,67
Grdoselo118,1291,5871,5441,67
Grimalda118,1291,5871,5441,67
Kaldir118,1291,5871,5441,67
Karojba118,1291,5871,5441,67
Kašćerga118,1291,5871,5441,67
Kringa118,1291,5871,5441,67
Kršikla118,1291,5871,5441,67
Lesišćina118,1291,5871,5441,67
Lindar118,1291,5871,5441,67
Motovun118,1291,5871,5441,67
Muntrilj118,1291,5871,5441,67
Novaki Motovunski118,1291,5871,5441,67
Novaki Pazinski118,1291,5871,5441,67
Paz118,1291,5871,5441,67
Pazin118,1291,5871,5441,67
Previž118,1291,5871,5441,67
Rakotule118,1291,5871,5441,67
Semić118,1291,5871,5441,67
Sveti Petar u Šumi118,1291,5871,5441,67
Škopljak118,1291,5871,5441,67
Tibole118,1291,5871,5441,67
Tinjan118,1291,5871,5441,67
Trviž118,1291,5871,5441,67
Vranja118,1291,5871,5441,67
Zabrežani118,1291,5871,5441,67
Zamask118,1291,5871,5441,67
Zarečje118,1291,5871,5441,67
Zumesk118,1291,5871,5441,67
Ispostava Buje
Brdo116,5388,2671,5441,67
Brtonigla116,5388,2671,5441,67
Buje116,5388,2671,5441,67
Čepić116,5388,2671,5441,67
Donja Mirna116,5388,2671,5441,67
Grožnjan116,5388,2671,5441,67
Kaštel116,5388,2671,5441,67
Kostanjica116,5388,2671,5441,67
Krasica116,5388,2671,5441,67
Kršete116,5388,2671,5441,67
Kuberton116,5388,2671,5441,67
Kućibreg116,5388,2671,5441,67
Lovrečica116,5388,2671,5441,67
Materada116,5388,2671,5441,67
Merišće116,5388,2671,5441,67
Momjan116,5388,2671,5441,67
Nova Vas116,5388,2671,5441,67
Novigrad116,5388,2671,5441,67
Oprtalj116,5388,2671,5441,67
Petrovija116,5388,2671,5441,67
Savudrija116,5388,2671,5441,67
Šterna116,5388,2671,5441,67
Triban116,5388,2671,5441,67
Umag116,5388,2671,5441,67
Završje116,5388,2671,5441,67
Zrenj116,5388,2671,5441,67
Ispostava Buzet
Brgudac128,2184,9469,9441,67
Buzet128,2184,9469,9441,67
Buzet – Stari grad128,2184,9469,9441,67
Črnica128,2184,9469,9441,67
Dane128,2184,9469,9441,67
Hum128,2184,9469,9441,67
Jelovice128,2184,9469,9441,67
Lanišće128,2184,9469,9441,67
Marčenegla128,2184,9469,9441,67
Račice128,2184,9469,9441,67
Roč128,2184,9469,9441,67
Salež128,2184,9469,9441,67
Senj128,2184,9469,9441,67
Slum128,2184,9469,9441,67
Sovinjak128,2184,9469,9441,67
Sovišćina128,2184,9469,9441,67
Svi Sveti128,2184,9469,9441,67
Trstenik128,2184,9469,9441,67
Vodice128,2184,9469,9441,67
Vrh128,2184,9469,9441,67
Ispostava Labin
Brdo108,1783,2264,9041,67
Cere108,1783,2264,9041,67
Čepić108,1783,2264,9041,67
Diminići108,1783,2264,9041,67
Grobnik108,1783,2264,9041,67
Jesenovik108,1783,2264,9041,67
Kožljak108,1783,2264,9041,67
Krbune108,1783,2264,9041,67
Kršan108,1783,2264,9041,67
Kunj108,1783,2264,9041,67
Labin – Presika108,1783,2264,9041,67
Letaj108,1783,2264,9041,67
Mala Kraska108,1783,2264,9041,67
Martinski108,1783,2264,9041,67
Most Raša108,1783,2264,9041,67
Nedešćina108,1783,2264,9041,67
Nova Vas108,1783,2264,9041,67
Novi Labin108,1783,2264,9041,67
Pićan108,1783,2264,9041,67
Plomin108,1783,2264,9041,67
Prkušnica108,1783,2264,9041,67
Rabac108,1783,2264,9041,67
Ripenda108,1783,2264,9041,67
Santalezi108,1783,2264,9041,67
Skitača108,1783,2264,9041,67
Šumber108,1783,2264,9041,67
Šušnjevica108,1783,2264,9041,67
Trget108,1783,2264,9041,67
Tupljak108,1783,2264,9041,67
Ispostava Poreč
Bačva131,5399,8171,5441,67
Baderna131,5399,8171,5441,67
Dračevac131,5399,8171,5441,67
Frata131,5399,8171,5441,67
Funtana131,5399,8171,5441,67
Fuškulin131,5399,8171,5441,67
Gradina131,5399,8171,5441,67
Kaštelir131,5399,8171,5441,67
Labinci131,5399,8171,5441,67
Lim131,5399,8171,5441,67
Lovreč131,5399,8171,5441,67
Mugeba131,5399,8171,5441,67
Mušalež131,5399,8171,5441,67
Nova Vas131,5399,8171,5441,67
Poreč131,5399,8171,5441,67
Sveti Ivan131,5399,8171,5441,67
Sveti Vital131,5399,8171,5441,67
Tar131,5399,8171,5441,67
Vabriga131,5399,8171,5441,67
Varvari131,5399,8171,5441,67
Višnjan131,5399,8171,5441,67
Vižinada131,5399,8171,5441,67
Vrsar131,5399,8171,5441,67
Žbandaj131,5399,8171,5441,67
Ispostava Pula
Barban128,21101,5368,2241,67
Bokordići128,21101,5368,2241,67
Brioni128,21101,5368,2241,67
Fažana128,21101,5368,2241,67
Filipana128,21101,5368,2241,67
Galižana128,21101,5368,2241,67
Gočan128,21101,5368,2241,67
Juršići128,21101,5368,2241,67
Kavran128,21101,5368,2241,67
Krnica128,21101,5368,2241,67
Ližnjan128,21101,5368,2241,67
Loborika128,21101,5368,2241,67
Marčana128,21101,5368,2241,67
Medulin128,21101,5368,2241,67
Muntić128,21101,5368,2241,67
Peroj128,21101,5368,2241,67
Pomer128,21101,5368,2241,67
Premantura128,21101,5368,2241,67
Prnjani128,21101,5368,2241,67
Pula128,21101,5368,2241,67
Rakalj128,21101,5368,2241,67
Smoljanci128,21101,5368,2241,67
Sutivanac128,21101,5368,2241,67
Svetvinčenat128,21101,5368,2241,67
Šajini128,21101,5368,2241,67
Šišan128,21101,5368,2241,67
Štinjan128,21101,5368,2241,67
Štokovci128,21101,5368,2241,67
Valtura128,21101,5368,2241,67
Vodnjan128,21101,5368,2241,67
Ispostava Rovinj
Bale126,4898,2168,2241,67
Kanfanar126,4898,2168,2241,67
Krajcar Breg126,4898,2168,2241,67
Mrgani126,4898,2168,2241,67
Rovinj126,4898,2168,2241,67
Rovinjsko Selo126,4898,2168,2241,67
Sošići126,4898,2168,2241,67
Žminj126,4898,2168,2241,67

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

Područni ured za katastar Karlovac

Banska Selnica74,8649,9032,1229,73
Banski Kovačevac74,8649,9032,1229,73
Banski Moravci74,8649,9032,1229,73
Blatnica Pokupska76,0551,1033,3129,73
Budačka Rijeka78,4448,7130,9229,73
Burić Selo78,4448,7130,9229,73
Cerovac Vukmanički78,4448,7130,9229,73
Desni Štefanki72,4741,6729,7329,73
Desno Sredičko72,4741,6729,7329,73
Donje Mekušje76,0551,1033,3129,73
Donje Pokupje76,0551,1033,3129,73
Donji Budački78,4448,7130,9229,73
Donji Sjeničak74,8649,9032,1229,73
Draganić76,0551,1033,3129,73
Gornje Mekušje78,4448,7130,9229,73
Gornje Stative79,6347,5133,3129,73
Gornji Budački78,4448,7130,9229,73
Gornji Sjeničak74,8649,9032,1229,73
Gornji Skrad79,6343,9332,1229,73
Kamensko78,4448,7130,9229,73
Karlovac I76,0551,1033,3129,73
Karlovac II76,0551,1033,3129,73
Krnjak78,4448,7130,9229,73
Lasinja72,4741,6729,7329,73
Luka Pokupska76,0551,1033,3129,73
Mahično76,0551,1033,3129,73
Mala Švarča78,4448,7130,9229,73
Poljana Vojnićka78,4448,7130,9229,73
Popović Brdo78,4448,7130,9229,73
Rečica76,0551,1033,3129,73
Sjeničak Lasinjski74,8649,9032,1229,73
Skakavac78,4448,7130,9229,73
Šišljavić80,8348,7132,1229,73
Trebinja78,4448,7130,9229,73
Turanj78,4448,7130,9229,73
Tušilović78,4448,7130,9229,73
Utinja78,4448,7130,9229,73
Velika Crkvina79,6343,9332,1229,73
Velika Jelsa76,0551,1033,3129,73
Vukmanić78,4448,7130,9229,73
Zadobarje79,6347,5133,3129,73
Zagorje78,4448,7130,9229,73
Zagrad76,0551,1033,3129,73
Zimić78,4448,7130,9229,73
Ispostava Duga Resa
Barilović71,2741,6732,1229,73
Belaj71,2741,6732,1229,73
Bosiljevo73,6640,4830,9229,73
Brajakovo Brdo73,6640,4830,9229,73
Bukovlje71,2741,6732,1229,73
Cerovac Barilovićki71,2741,6732,1229,73
Donji Skrad71,2741,6732,1229,73
Donji Zvečaj71,2741,6732,1229,73
Duga Resa 271,2741,6732,1229,73
Erdelj72,4740,4832,1229,73
Generalski Stol72,4740,4832,1229,73
Glavica73,6640,4830,9229,73
Gornje Prilišće73,6640,4830,9229,73
Gornji Zvečaj71,2741,6732,1229,73
Grabrk73,6640,4830,9229,73
Gršćaki71,2741,6732,1229,73
Hrsina73,6640,4830,9229,73
Jarče Polje73,6640,4830,9229,73
Koransko Selo72,4740,4832,1229,73
Korenić Brdo73,6640,4830,9229,73
Kosijersko Selo71,2741,6732,1229,73
Kozalj Vrh73,6640,4830,9229,73
Ladešići73,6640,4830,9229,73
Lešće73,6640,4830,9229,73
Lipa73,6640,4830,9229,73
Lišnica73,6640,4830,9229,73
Maletići73,6640,4830,9229,73
Mateško Selo72,4740,4832,1229,73
Modruš Potok73,6640,4830,9229,73
Mračin73,6640,4830,9229,73
Mrežnica72,4740,4832,1229,73
Mrežnički Novaki71,2741,6732,1229,73
Mrzlo Polje Mrežničko71,2741,6732,1229,73
Mrzljaki73,6640,4830,9229,73
Novo Selo Bosiljevsko73,6640,4830,9229,73
Otok na Dobri73,6640,4830,9229,73
Perjasica72,4740,4832,1229,73
Piščetke73,6640,4830,9229,73
Podrebar73,6640,4830,9229,73
Poloj72,4740,4832,1229,73
Potok Bosiljevski73,6640,4830,9229,73
Pribanjci73,6640,4830,9229,73
Radočaji73,6640,4830,9229,73
Rosopajnik73,6640,4830,9229,73
Svojić72,4740,4832,1229,73
Umol73,6640,4830,9229,73
Vinski Vrh73,6640,4830,9229,73
Vodena Draga73,6640,4830,9229,73
Vukova Gorica73,6640,4830,9229,73
Zagradci73,6640,4830,9229,73
Žubrinci73,6640,4830,9229,73
Ispostava Ogulin
Blata68,0941,6730,9229,73
Carevo Polje68,0941,6730,9229,73
Cerovnik68,0941,6730,9229,73
Čorkova Uvala68,0941,6730,9229,73
Donje Dubrave68,0941,6730,9229,73
Drežnica70,0840,4832,1229,73
Gornje Dubrave76,0541,6730,9229,73
Hreljin Ogulinski76,0541,6730,9229,73
Janja Gora76,0541,6730,9229,73
Jasenak76,0541,6730,9229,73
Jezero76,0541,6730,9229,73
Josipdol76,0541,6730,9229,73
Kunić70,2141,6732,1229,73
Latin70,2141,6732,1229,73
Lička Jesenica70,2141,6732,1229,73
Međeđak70,2141,6732,1229,73
Modruš70,2141,6732,1229,73
Ogulin70,2141,6732,1229,73
Oštarije70,2141,6732,1229,73
Otok Oštarijski70,2141,6732,1229,73
Plaški70,2141,6732,1229,73
Ponikve70,2141,6732,1229,73
Ponikve70,2141,6732,1229,73
Popovo Selo70,2141,6732,1229,73
Pothum Plaščanski70,2141,6732,1229,73
Potok Musulinski70,2141,6732,1229,73
Saborsko70,2141,6732,1229,73
Skradnik70,2141,6732,1229,73
Sveti Petar76,1841,6731,0629,73
Tounj70,2141,6732,1229,73
Trojvrh70,2141,6732,1229,73
Tržić Tounjski70,2141,6732,1229,73
Vajin Vrh70,2141,6732,1229,73
Vitunj70,2141,6732,1229,73
Zagorje70,2141,6732,1229,73
Zdenac70,2141,6732,1229,73
Ispostava Ozalj
Brašljevica82,0245,1330,9229,73
Bratovanci79,6351,1032,1229,73
Breznik79,6351,1032,1229,73
Brlog Ozaljski79,6351,1032,1229,73
Bubnjarci79,6351,1032,1229,73
Donji Lović82,0249,9030,9229,73
Dvorište Vivodinsko82,0249,9030,9229,73
Ferenci82,0249,9030,9229,73
Griče79,6351,1032,1229,73
Ilovac79,6351,1032,1229,73
Jaškovo79,6351,1032,1229,73
Jurovo79,6351,1032,1229,73
Lipnik79,6351,1032,1229,73
Lović Prekriški79,6351,1032,1229,73
Malinci82,0245,1330,9229,73
Martinski Vrh79,6351,1032,1229,73
Novaki Ozaljski79,6351,1032,1229,73
Oštri Vrh Ozaljski79,6351,1032,1229,73
Ozalj79,6351,1032,1229,73
Podbrežje82,0249,9030,9229,73
Pokupje80,8351,1030,9229,73
Police Pirišće79,6351,1032,1229,73
Pravutina79,6351,1032,1229,73
Ribnik79,6351,1032,1229,73
Sekulići82,0245,1330,9229,73
Slapno79,6351,1032,1229,73
Sračak79,6351,1032,1229,73
Svetice79,6351,1032,1229,73
Svetičko Hrašće79,6351,1032,1229,73
Tomašnica79,6351,1032,1229,73
Trg79,6351,1032,1229,73
Vivodina82,0249,9030,9229,73
Vrhovac82,0249,9030,9229,73
Zajačko Selo82,0249,9030,9229,73
Zaluka82,0249,9030,9229,73
Zorkovac79,6351,1032,1229,73
Žakanje79,6351,1032,1229,73
Ispostava Slunj
Blagaj58,2739,2932,1229,73
Bogovolja58,2739,2932,1229,73
Broćanac58,2739,2932,1229,73
Cetingrad55,8840,4830,9229,73
Cetinski Varoš58,2739,2932,1229,73
Cvijanović Brdo58,2739,2932,1229,73
Cvitović58,2739,2932,1229,73
Donje Primišlje58,2739,2932,1229,73
Donji Lađevac58,2739,2932,1229,73
Drežnik57,0739,2920,5729,73
Furjan58,2739,2932,1229,73
Glinice55,8840,4830,9229,73
Gnojnice58,2739,2932,1229,73
Gojkovac55,8840,4830,9229,73
Gornja Močila58,2739,2932,1229,73
Gornje Primišlje58,2739,2932,1229,73
Gornji Lađevac58,2739,2932,1229,73
Kremen58,2739,2932,1229,73
Kruškovača58,2739,2932,1229,73
Kuzma57,0739,2920,5729,73
Maljevac55,8840,4830,9229,73
Mašvina57,0739,2920,5729,73
Nikšić58,2739,2932,1229,73
Nova Kršlja57,0739,2920,5729,73
Ponor55,8840,4830,9229,73
Popovac58,2739,2932,1229,73
Radovica55,8840,4830,9229,73
Rakovica57,0739,2920,5729,73
Sadilovac57,0739,2920,5729,73
Slunj58,2739,2932,1229,73
Slunj 157,0739,2920,5729,73
Šljivnjak57,0739,2920,5729,73
Tobolić58,2739,2932,1229,73
Točak55,8840,4830,9229,73
Tržić Primišljanski58,2739,2932,1229,73
Veljun57,0739,2920,5729,73
Zbjeg Močilski58,2739,2932,1229,73
Ispostava Vojnić
Bukovica Utinjska61,8540,4820,5729,73
Kestenovac61,8540,4820,5729,73
Klokoč61,8540,4820,5729,73
Kolarić61,8540,4820,5729,73
Krstinja61,8540,4820,5729,73
Kupljensko61,8540,4820,5729,73
Miholjsko61,8540,4820,5729,73
Radonja61,8540,4820,5729,73
Selakova Poljana61,8540,4820,5729,73
Svinica Krstinjska61,8540,4820,5729,73
Široka Rijeka61,8540,4820,5729,73
Utinja Vrelo61,8540,4820,5729,73
Vojnić61,8540,4820,5729,73

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Područni ured za katastar Koprivnica

Bakovčica95,1661,8542,7429,73
Botinovac95,1661,8542,7429,73
Botovo95,1661,8542,7429,73
Branjska93,9760,6548,7129,73
Delovi95,1661,8542,7429,73
Drnje95,1661,8542,7429,73
Duga Rijeka95,1661,8542,7429,73
Đelekovec95,1661,8542,7429,73
Glogovac95,1661,8542,7429,73
Gola95,1661,8542,7429,73
Gorica95,1661,8542,7429,73
Gotalovo95,1661,8542,7429,73
Herešin95,1661,8542,7429,73
Hlebine95,1661,8542,7429,73
Hudovljani96,3665,4346,3229,73
Imbriovec95,1661,8542,7429,73
Jagnjedovec95,1661,8542,7429,73
Jagnjedovec-grad0,000,000,0029,73
Javorovac95,1661,8542,7429,73
Koledinec95,1661,8542,7429,73
Koprivnica95,1661,8542,7429,73
Koprivnički Bregi95,1661,8542,7429,73
Koprivnički Ivanec95,1661,8542,7429,73
Kunovec95,1661,8542,7429,73
Kunovec Breg95,1661,8542,7429,73
Kutnjak95,1661,8542,7429,73
Kuzminec95,1661,8542,7429,73
Legrad95,1661,8542,7429,73
Lepavina95,1661,8542,7429,73
Mala Mučna95,1661,8542,7429,73
Novačka95,1661,8542,7429,73
Novigrad Podravski95,1661,8542,7429,73
Peteranec95,1661,8542,7429,73
Plavšinac95,1661,8542,7429,73
Prkos95,1661,8542,7429,73
Rasinja95,1661,8542,7429,73
Reka95,1661,8542,7429,73
Selnica Podravska95,1661,8542,7429,73
Sigetec95,1661,8542,7429,73
Sokolovac95,1661,8542,7429,73
Srijem95,1661,8542,7429,73
Subotica Podravska95,1661,8542,7429,73
Torčec95,1661,8542,7429,73
Velika Mučna95,1661,8542,7429,73
Veliki Grabičani95,1661,8542,7429,73
Veliki Otok95,1661,8542,7429,73
Veliki Poganac95,1661,8542,7429,73
Zablatje95,1661,8542,7429,73
Ždala91,5853,4949,9029,73
Ispostava Đurđevac
Budančevica93,9757,0752,2929,73
Budrovac93,9757,0752,2929,73
Čepelovac93,9757,0752,2929,73
Đurđevac I93,9757,0752,2929,73
Đurđevac II93,9757,0752,2929,73
Ferdinandovac93,9757,0752,2929,73
Hampovica91,5853,4949,9029,73
Kalinovac93,9757,0752,2929,73
Kloštar Podravski93,9757,0752,2929,73
Kozarevac93,9757,0752,2929,73
Lepa Greda93,9757,0752,2929,73
Mičetinac93,9757,0752,2929,73
Miholjanec91,5853,4949,9029,73
Molve91,5853,4949,9029,73
Novo Virje91,5853,4949,9029,73
Podravske Sesvete93,9757,0752,2929,73
Prugovac93,9757,0752,2929,73
Severovci93,9757,0752,2929,73
Sirova Katalena93,9757,0752,2929,73
Suha Katalena93,9757,0752,2929,73
Sveta Ana91,5853,4949,9029,73
Šemovci91,5853,4949,9029,73
Virje91,5853,4949,9029,73
Ispostava Križevci
Apatovec86,8070,0841,6729,73
Bočkovec86,8070,0841,6729,73
Bojnikovec86,8070,0841,6729,73
Borje86,8070,0841,6729,73
Carevdar86,8070,0841,6729,73
Cirkvena86,8070,0841,6729,73
Cubinec86,8070,0841,6729,73
Dijankovec86,8070,0841,6729,73
Donja Brckovčina86,8070,0841,6729,73
Dubovec86,8070,0841,6729,73
Đurđic86,8070,0841,6729,73
Erdovec86,8070,0841,6729,73
Finčevec86,8070,0841,6729,73
Fodrovec86,8070,0841,6729,73
Glogovnica86,8070,0841,6729,73
Gornja Rijeka86,8070,0841,6729,73
Gregurovec86,8070,0841,6729,73
Guščerovec86,8070,0841,6729,73
Hrsovo86,8070,0841,6729,73
Kalnik86,8070,0841,6729,73
Kamešnica86,8070,0841,6729,73
Kloštar Vojakovački86,8070,0841,6729,73
Križevci86,8070,0841,6729,73
Lemeš86,8070,0841,6729,73
Lukačevec86,8070,0841,6729,73
Majurec86,8070,0841,6729,73
Marinovec86,8070,0841,6729,73
Međa86,8070,0841,6729,73
Miholec86,8070,0841,6729,73
Mikovec86,8070,0841,6729,73
Novi Glog86,8070,0841,6729,73
Osijek Vojakovački86,8070,0841,6729,73
Podvinje Miholečko86,8070,0841,6729,73
Pofuki86,8070,0841,6729,73
Potočec86,8070,0841,6729,73
Potok Kalnički86,8070,0841,6729,73
Rašćani86,8070,0841,6729,73
Raven86,8070,0841,6729,73
Ruševac89,1971,2740,4829,73
Sveta Helena86,8070,0841,6729,73
Sveti Ivan Žabno86,8070,0841,6729,73
Sveti Petar Čvrstec86,8070,0841,6729,73
Sveti Petar Orehovec86,8070,0841,6729,73
Špiranec86,8070,0841,6729,73
Štrigovec86,8070,0841,6729,73
Trema86,8070,0841,6729,73
Vojakovac86,8070,0841,6729,73
Vojakovačke Sesvete86,8070,0841,6729,73
Vojnovec Kalnički86,8070,0841,6729,73
Zaistovec86,8070,0841,6729,73

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

Područni ured za katastar Krapina

Donja Šemnica73,6656,9438,0929,73
Đurmanec79,6361,8542,7429,73
Gornja Pačetina79,6361,8542,7429,73
Hlevnica79,6361,8542,7429,73
Jesenje79,6361,8542,7429,73
Krapina79,6361,8542,7429,73
Krapina-grad79,6361,8542,7429,73
Petrovsko79,6361,8542,7429,73
Putkovec79,6361,8542,7429,73
Radoboj78,4460,6540,4829,73
Svedruža79,6361,8542,7429,73
Šemnica78,4460,6540,4829,73
Škarićevo79,6361,8542,7429,73
Velika Ves78,4460,6540,4829,73
Ispostava Donja Stubica
Andraševec73,6657,0738,0929,73
Donja Stubica73,6657,0738,0929,73
Dubovec73,6657,0738,0929,73
Globočec73,6657,0738,0929,73
Gornja Stubica73,6657,0738,0929,73
Gusakovec73,6657,0738,0929,73
Hum Stubički73,6657,0738,0929,73
Kraljev Vrh73,6657,0738,0929,73
Laz Bistrički73,6657,0738,0929,73
Lepa Ves73,6657,0738,0929,73
Marija Bistrica73,6657,0738,0929,73
Modrovec73,6657,0738,0929,73
Mokrice73,6657,0738,0929,73
Oroslavje73,6657,0738,0929,73
Poljanica Bistrička73,6657,0738,0929,73
Pustodol73,6657,0738,0929,73
Selnica73,6657,0738,0929,73
Slani Potok73,6657,0738,0929,73
Strmec Stubički73,6657,0738,0929,73
Stubička Slatina73,6657,0738,0929,73
Stubičko Podgorje73,6657,0738,0929,73
Sveti Matej73,6657,0738,0929,73
Ispostava Klanjec
Črešnjevec71,2758,2740,4829,73
Gornji Čemehovec71,2758,2740,4829,73
Klanjec71,2758,2740,4829,73
Kraljevec na Sutli71,2758,2740,4829,73
Miljana71,2758,2740,4829,73
Novi Dvori Klanječki71,2758,2740,4829,73
Poljana Sutlanska71,2758,2740,4829,73
Radakovo71,2758,2740,4829,73
Ravno Brezje71,2758,2740,4829,73
Razvor71,2758,2740,4829,73
Sveti Križ71,2758,2740,4829,73
Tomaševec71,2758,2740,4829,73
Tuhelj71,2758,2740,4829,73
Zagorska Sela71,2758,2740,4829,73
Ispostava Pregrada
Brezno70,0853,4941,6729,73
Cigrovec70,0853,4941,6729,73
Desinić70,0853,4941,6729,73
Druškovec Humski70,0853,4941,6729,73
Gorjakovo70,0853,4941,6729,73
Hum na Sutli70,0853,4941,6729,73
Jelenjak70,0853,4941,6729,73
Kostel70,0853,4941,6729,73
Košnica70,0853,4941,6729,73
Lupinjak70,0853,4941,6729,73
Plemenšćina70,0853,4941,6729,73
Pregrada70,0853,4941,6729,73
Prišlin70,0853,4941,6729,73
Sopot70,0853,4941,6729,73
Velika Horvatska70,0853,4941,6729,73
Vinagora70,0853,4941,6729,73
Vrbanec70,0853,4941,6729,73
Ispostava Zabok
Bedekovčina70,0858,2739,2929,73
Čret69,0257,0739,2929,73
Donja Pačetina69,0257,0739,2929,73
Dubrovčan69,0257,0739,2929,73
Gubaševo69,0257,0739,2929,73
Jezero Klanječko69,0257,0739,2929,73
Klokovec69,0257,0739,2929,73
Krapinske Toplice69,0257,0739,2929,73
Mala Erpenja69,0257,0739,2929,73
Mirkovec69,0257,0739,2929,73
Poznanovec70,0858,2739,2929,73
Pustodol69,0257,0739,2929,73
Selno69,0257,0739,2929,73
Strmec69,0257,0739,2929,73
Sveti Križ Začretje69,0257,0739,2929,73
Špičkovina70,0858,2739,2929,73
Švaljkovec69,0257,0739,2929,73
Velika Erpenja69,0257,0739,2929,73
Veliko Trgovišće69,0257,0739,2929,73
Vrtnjakovec69,0257,0739,2929,73
Zabok69,0257,0739,2929,73
Ispostava Zlatar
Belec73,6655,8838,0929,73
Budinščina73,6655,8838,0929,73
Donja Batina73,6655,8838,0929,73
Gotalovec73,6655,8838,0929,73
Hrašćina73,6655,8838,0929,73
Hrašćinski Kraljevec73,6655,8838,0929,73
Jertovec73,6655,8838,0929,73
Komor70,0858,2739,2929,73
Konjščina73,6655,8838,0929,73
Lovrečan73,6655,8838,0929,73
Mače73,6655,8838,0929,73
Martinci Zlatarski73,6655,8838,0929,73
Mihovljan73,6655,8838,0929,73
Oštrc73,6655,8838,0929,73
Peršaves73,6655,8838,0929,73
Pešćeno73,6655,8838,0929,73
Petrova Gora73,6655,8838,0929,73
Podgrađe Bistričko73,6655,8838,0929,73
Purga73,6655,8838,0929,73
Sušobreg73,6655,8838,0929,73
Tugonica73,6655,8838,0929,73
Veleškovec73,6655,8838,0929,73
Veternica73,6655,8838,0929,73
Vojnovec Loborski73,6655,8838,0929,73
Zajezda73,6655,8838,0929,73
Zlatar73,6655,8838,0929,73

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

Područni ured za katastar Gospić

Barlete65,9664,3749,5131,72
Baške Oštarije65,9664,3749,5131,72
Bilaj65,9664,3749,5131,72
Brezik65,9664,3749,5131,72
Brušane65,9664,3749,5131,72
Bužim65,9664,3749,5131,72
Cesarica65,9664,3749,5131,72
Debelo Brdo65,9664,3749,5131,72
Divoselo65,9664,3749,5131,72
Donje Pazarište65,9664,3749,5131,72
Donji Kosinj65,9664,3749,5131,72
Drenovac Radučki65,9664,3749,5131,72
Gornje Pazarište65,9664,3749,5131,72
Gornji Kosinj65,9664,3749,5131,72
Gospić65,9664,3749,5131,72
Kaluđerovac65,9664,3749,5131,72
Karlobag65,9664,3749,5131,72
Klanac65,9664,3749,5131,72
Konjsko Brdo65,9664,3749,5131,72
Kruščica65,9664,3749,5131,72
Kruškovac65,9664,3749,5131,72
Kukljić65,9664,3749,5131,72
Kvarte65,9664,3749,5131,72
Lički Čitluk65,9664,3749,5131,72
Lički Novi65,9664,3749,5131,72
Lički Osik65,9664,3749,5131,72
Lički Ribnik65,9664,3749,5131,72
Lipe65,9664,3749,5131,72
Lipovo Polje65,9664,3749,5131,72
Lukovo Šugarje65,9664,3749,5131,72
Medak65,9664,3749,5131,72
Mlakva65,9664,3749,5131,72
Mogorić65,9664,3749,5131,72
Mušaluk65,9664,3749,5131,72
Ostrvica65,9664,3749,5131,72
Pavlovac Vrebački65,9664,3749,5131,72
Perušić65,9664,3749,5131,72
Perušić I65,9664,3749,5131,72
Počitelj65,9664,3749,5131,72
Smiljan65,9664,3749,5131,72
Studenci65,9664,3749,5131,72
Široka Kula65,9664,3749,5131,72
Trnovac65,9664,3749,5131,72
Vrebac65,9664,3749,5131,72
Ispostava Donji Lapac0,000,000,000,00
Boričevac57,4746,9835,5731,72
Bušević57,4746,9835,5731,72
Dnopolje57,4746,9835,5731,72
Dobroselo57,4746,9835,5731,72
Doljani57,4746,9835,5731,72
Donji Lapac57,4746,9835,5731,72
Gornji Lapac57,4746,9835,5731,72
Kestenovac57,4746,9835,5731,72
Kruge58,2748,1836,7631,72
Melinovac58,2748,1836,7631,72
Nebljusi58,2748,1836,7631,72
Oraovac57,4746,9835,5731,72
Seoce57,4746,9835,5731,72
Štrbci57,4746,9835,5731,72
Ispostava Gračac
Begluci57,4746,9835,5731,72
Brotnja57,4746,9835,5731,72
Dabašnica57,4746,9835,5731,72
Drenovac Lički57,4746,9835,5731,72
Dugopolje57,4746,9835,5731,72
Kaldrma57,4746,9835,5731,72
Kupirovo57,4746,9835,5731,72
Neteka57,4746,9835,5731,72
Osredci57,4746,9835,5731,72
Srb57,4746,9835,5731,72
Suvaja57,4746,9835,5731,72
Tiškovac57,4746,9835,5731,72
Zaklopac57,4746,9835,5731,72
Ispostava Korenica
Bjelopolje67,1652,0335,5731,72
Bunić67,1652,0335,5731,72
Čanak67,1652,0335,5731,72
Debelo Brdo67,1652,0335,5731,72
Jošan64,6449,5138,0931,72
Komić64,6449,5138,0931,72
Korenica67,1652,0335,5731,72
Kozjan64,6449,5138,0931,72
Krbava67,1652,0335,5731,72
Krbavica64,6449,5138,0931,72
Kurjak67,1652,0335,5731,72
Ličko Petrovo Selo64,6449,5138,0931,72
Mekinjar64,6449,5138,0931,72
Mutilić67,1652,0335,5731,72
Plitvička Jezera64,6449,5138,0931,72
Podlapača67,1652,0335,5731,72
Prijeboj64,6449,5136,7631,72
Smoljanac64,6449,5138,0931,72
Srednja Gora64,6449,5138,0931,72
Svračkovo Selo67,1652,0335,5731,72
Šalamunić67,1652,0335,5731,72
Trnavac67,1652,0335,5731,72
Udbina64,6449,5138,0931,72
Vaganac64,6449,5136,7631,72
Visuć64,6449,5138,0931,72
Ispostava Lovinac
Gornja Ploča65,9646,9834,2431,72
Kik65,9646,9834,2431,72
Ličko Cerje65,9646,9834,2431,72
Lovinac65,9646,9834,2431,72
Raduč65,9646,9834,2431,72
Ričice65,9646,9834,2431,72
Smokrić65,9646,9834,2431,72
Sveti Rok65,9646,9834,2431,72
Vranik65,9646,9834,2431,72
Ispostava Novalja
Barbati67,1648,1836,7631,72
Lun67,1648,1836,7631,72
Novalja67,1648,1836,7631,72
Ispostava Otočac
Babin Potok65,9646,9835,5731,72
Brinje65,9646,9835,5731,72
Brlog65,9646,9835,5731,72
Brloška Dubrava65,9646,9835,5731,72
Čovići65,9646,9835,5731,72
Dabar65,9646,9835,5731,72
Doljani65,9646,9835,5731,72
Hrvatsko Polje65,9646,9835,5731,72
Jezerane65,9646,9835,5731,72
Kompolje65,9646,9835,5731,72
Križpolje65,9646,9835,5731,72
Kuterevo65,9646,9835,5731,72
Letinac65,9646,9835,5731,72
Ličko Lešće65,9646,9835,5731,72
Lipice65,9646,9835,5731,72
Otočac65,9646,9835,5731,72
Prokike65,9646,9835,5731,72
Prozor65,9646,9835,5731,72
Ramljani65,9646,9835,5731,72
Rudopolje65,9646,9835,5731,72
Sinac65,9646,9835,5731,72
Stajnica65,9646,9835,5731,72
Škare65,9646,9835,5731,72
Švica65,9646,9835,5731,72
Turjanski65,9646,9835,5731,72
Vodoteč65,9646,9835,5731,72
Vojvoduša65,9646,9835,5731,72
Vrhovine65,9646,9835,5731,72
Zalužnica65,9646,9835,5731,72
Ispostava Senj
Jablanac68,4852,0336,7631,72
Klada68,4852,0336,7631,72
Krasno68,4852,0336,7631,72
Krivi Put68,4852,0336,7631,72
Melnice68,4852,0336,7631,72
Prizna68,4852,0336,7631,72
Senj68,4852,0336,7631,72
Starigrad68,4852,0336,7631,72
Stinica68,4852,0336,7631,72
Sveti Juraj68,4852,0336,7631,72

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

Područni ured za katastar Čakovec

Badličan98,3568,7549,9033,71
Belica86,2779,5052,5633,71
Benkovec106,4474,0651,2333,71
Bogdanovec98,3568,7549,9033,71
Čakovec106,4474,0651,2333,71
Črečan98,3568,7549,9033,71
Dekanovec86,2779,5052,5633,71
Domašinec86,2779,5052,5633,71
Dragoslavec98,3568,7549,9033,71
Držimurec106,4474,0651,2333,71
Dunjkovec98,3568,7549,9033,84
Ferketinec86,2779,5052,5633,71
Gardinovec86,2779,5052,5633,71
Gornja Dubrava98,3568,7549,9033,71
Gornji Hrašćan98,3568,7549,9033,71
Gornji Kraljevec86,2779,5052,5633,71
Gornji Mihaljevec98,3568,7549,9033,71
Gornji Pustakovec106,4474,0651,2333,71
Gornji Vidovec106,4474,0651,2333,71
Gradiščak98,3568,7549,9033,71
Hlapičina86,2779,5052,5633,71
Ivanovec106,4474,0651,2333,71
Jurčevec106,4474,0651,2333,71
Krištanovec86,2779,5052,5633,71
Križovec86,2779,5052,5633,71
Kuršanec106,4474,0651,2333,71
Lopatinec98,3568,7549,9033,71
Macinec98,3568,7549,9033,71
Mačkovec86,2779,5052,5633,71
Mala Subotica106,4474,0651,2333,71
Martinuševec98,3568,7549,9033,71
Mihovljan86,2779,5052,5633,71
Mursko Središće86,2779,5052,5633,71
Nedelišće106,4474,0651,2333,71
Novakovec86,2779,5052,5633,71
Novo Selo Rok86,2779,5052,5633,71
Orehovica106,4474,0651,2333,71
Palovec106,4474,0651,2333,71
Peklenica86,2779,5052,5633,71
Podbrest106,4474,0651,2333,71
Podturen86,2779,5052,5633,71
Preseka98,3568,7549,9033,71
Pretetinec98,3568,7549,9033,71
Prhovec98,3568,7549,9033,71
Pribislavec106,4474,0651,2333,71
Pušćine106,4474,0651,230,00
Robadje98,3568,7549,9033,71
Savska Ves106,4474,0651,2333,71
Selnica98,3568,7549,9033,71
Sivica86,2779,5052,5633,71
Slakovec98,3568,7549,9033,71
Stanetinec98,3568,7549,9033,71
Strahoninec106,4474,0651,2333,71
Strelec106,4474,0651,2333,71
Sveti Martin na Muri86,2779,5052,5633,71
Sveti Urban86,2779,5052,5633,71
Šandorovec102,4676,8555,2133,71
Šenkovec106,4474,0651,2333,71
Štefanec106,4474,0651,2333,71
Štrigova98,3568,7549,9033,71
Štrukovec86,2779,5052,5633,71
Totovec106,4474,0651,2333,71
Trnovec98,3568,7549,9033,71
Turčišće106,4474,0651,2333,71
Vratišinec86,2779,5052,5633,71
Vukanovec98,3568,7549,9033,71
Vularija106,4474,0651,2333,71
Zasadbreg98,3568,7549,9033,71
Zebanec98,3568,7549,9033,71
Železna Gora98,3568,7549,9033,71
Žiškovec86,2779,5052,5633,71
Ispostava Čakovec (Prelog)
Cirkovljan106,4472,7351,2333,71
Čehovec106,4472,7351,2333,71
Čukovec106,4472,7351,2333,71
Donja Dubrava106,4472,7351,2333,71
Donji Hrašćan106,4472,7351,2333,71
Donji Kraljevec106,4472,7351,2333,71
Donji Mihaljevec106,4472,7351,2333,71
Donji Pustakovec106,4472,7351,2333,71
Donji Vidovec106,4472,7351,2333,71
Draškovec106,4472,7351,2333,71
Goričan106,4472,7351,2333,71
Hemuševec106,4472,7351,2333,71
Hodošan106,4472,7351,2333,71
Kotoriba106,4472,7351,2333,71
Oporovec106,4472,7351,2333,71
Palinovec106,4472,7351,2333,71
Prelog106,4472,7351,2333,71
Sveta Marija106,4472,7351,2333,71
Sveti Juraj u Trnju106,4472,7351,2333,71

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

Područni ured za katastar Osijek

Ada117,8647,6533,7133,71
Aljmaš117,8647,6533,7133,71
Antunovac117,8647,6533,7133,71
Beketinci116,6642,8733,7133,71
Bijelo Brdo117,8647,6533,7133,71
Briješće117,8647,6533,7133,71
Čepin117,8647,6533,7133,71
Čepinski Martinci118,9254,6833,7133,71
Čokadinci118,9254,6833,7133,71
Dalj117,8647,6533,7133,71
Dopsin117,8647,6533,7133,71
Erdut117,8647,6533,7133,71
Ernestinovo117,8647,6533,7133,71
Hrastin117,8647,6533,7133,71
Ivanovac117,8647,6533,7133,71
Josipovac117,8647,6533,7133,71
Klisa117,8647,6533,7133,71
Koprivna117,8647,6533,7133,71
Laslovo117,8647,6533,7133,71
Orlovnjak117,8647,6533,7133,71
Osijek117,8647,6533,7133,71
Palača117,8647,6533,7133,71
Paulin Dvor117,8647,6533,7133,71
Sarvaš117,8647,6533,7133,71
Šodolovci117,8647,6533,7133,71
Tenja117,8647,6533,7133,71
Tvrđavica – Podravlje122,5050,3033,7133,71
Vladislavci117,8647,6533,7133,71
Vuka116,6642,8733,7133,71
Ispostava Beli Manastir
Baranjsko Petrovo Selo122,3766,1033,7133,71
Batina122,3766,1033,7133,71
Beli Manastir125,8257,4743,4033,71
Bilje122,3766,1033,7133,71
Bolman122,3766,1033,7133,71
Branjin Vrh125,8257,4743,4033,71
Branjina125,8257,4743,4033,71
Čeminac125,8257,4743,4033,71
Darda122,3766,1033,7133,71
Draž122,3766,1033,7133,71
Duboševica125,8257,4743,4033,71
Gajić122,3766,1033,7133,71
Grabovac125,8257,4743,4033,71
Jagodnjak122,3766,1033,7133,71
Kamenac125,8257,4743,4033,71
Karanac125,8257,4743,4033,71
Kneževi Vinogradi122,3766,1033,7133,71
Kopačevo122,3766,1033,7133,71
Kotlina125,8257,4743,4033,71
Kozarac125,8257,4743,4033,71
Luč122,3766,1033,7133,71
Lug122,3766,1033,7133,71
Petlovac122,3766,1033,7133,71
Podolje125,8257,4743,4033,71
Popovac125,8257,4743,4033,71
Suza122,3766,1033,7133,71
Šumarina122,3766,1033,7133,71
Topolje125,8257,4743,4033,71
Torjanci122,3766,1033,7133,71
Vardarac122,3766,1033,7133,71
Zmajevac I122,3766,1033,7133,71
Zmajevac II122,3766,1033,7133,71
Ispostava Donji Miholjac
Beničanci99,1478,8433,7133,71
Bočkinci99,1478,8433,7133,71
Čamagajevci99,1478,8433,7133,71
Črnkovci99,1478,8433,7133,71
Donji Miholjac99,1478,8433,7133,71
Golinci99,1478,8433,7133,71
Kapelna99,1478,8433,7133,71
Kućanci99,1478,8433,7133,71
Kunišinci99,1478,8433,7133,71
Lacići99,1478,8433,7133,71
Marijanci99,1478,8433,7133,71
Miholjački Poreč99,1478,8433,7133,71
Moslavina Podravska99,1478,8433,7133,71
Podgajci Podravski99,1478,8433,7133,71
Radikovci99,1478,8433,7133,71
Rakitovica99,1478,8433,7133,71
Sveti Đurađ99,1478,8433,7133,71
Šljivoševci99,1478,8433,7133,71
Števkovica99,1478,8433,7133,71
Viljevo99,1478,8433,7133,71
Ispostava Đakovo
Bračevci98,0869,4133,7133,71
Breznica Đakovačka98,0869,4133,7133,71
Bučje98,0869,4133,7133,71
Budrovci98,0869,4133,7133,71
Čenkovo98,0869,4133,7133,71
Dragotin98,0869,4133,7133,71
Drenje98,0869,4133,7133,71
Đakovo98,0869,4133,7133,71
Đurđanci98,0869,4133,7133,71
Forkuševci98,0869,4133,7133,71
Gašinci98,0869,4133,7133,71
Gorjani98,0869,4133,7133,71
Hrkanovci Đakovački98,0869,4133,7133,71
Ivanovci Đakovački98,0869,4133,7133,71
Kešinci98,0869,4133,7133,71
Kondrić98,0869,4133,7133,71
Koritna98,0869,4133,7133,71
Krndija98,0869,4133,7133,71
Lapovci98,0869,4133,7133,71
Levanjska Varoš98,0869,4133,7133,71
Majar98,0869,4133,7133,71
Mandićevac98,0869,4133,7133,71
Merolino Sikirevačko98,0869,4133,7133,71
Mrzović98,0869,4133,7133,71
Musić98,0869,4133,7133,71
Nabrđe98,0869,4133,7133,71
Novi Perkovci98,0869,4133,7133,71
Paučje98,0869,4133,7133,71
Piškorevci98,0869,4133,7133,71
Podgorje Bračevačko98,0869,4133,7133,71
Potnjani98,0869,4133,7133,71
Preslatinci98,0869,4133,7133,71
Pridvorje98,0869,4133,7133,71
Punitovci98,0869,4133,7133,71
Satnica Đakovačka98,0869,4133,7133,71
Selci Đakovački98,0869,4133,7133,71
Semeljci98,0869,4133,7133,71
Slatinik Drenjski98,0869,4133,7133,71
Slobodna Vlast98,0869,4133,7133,71
Strizivojna98,0869,4133,7133,71
Svetoblažje98,0869,4133,7133,71
Široko Polje98,0869,4133,7133,71
Tomašanci98,0869,4133,7133,71
Trnava98,0869,4133,7133,71
Viškovci98,0869,4133,7133,71
Vrbica98,0869,4133,7133,71
Vučevci98,0869,4133,7133,71
Ispostava Našice
Andrijevac102,2062,1133,7133,71
Beljevina92,5144,9933,7133,71
Bijela Loza102,2062,1133,7133,71
Bokšić92,5144,9933,7133,71
Breznica Našička92,5144,9933,7133,71
Budimci102,2062,1133,7133,71
Ceremošnjak92,5144,9933,7133,71
Donja Motičina92,5144,9933,7133,71
Đurđenovac92,5144,9933,7133,71
Feričanci92,5144,9933,7133,71
Gazije92,5144,9933,7133,71
Gornja Motičina92,5144,9933,7133,71
Gradac Našički92,5144,9933,7133,71
Granice100,0763,1833,7133,71
Kelešinka92,5144,9933,710,00
Klokočevci92,5144,9933,7133,71
Koška102,2062,1133,7133,71
Kršinci92,5144,9933,7133,71
Ledenik102,2062,1133,7133,71
Londžica100,0763,1833,7133,71
Lug Subotički102,2062,1133,7133,71
Martin92,5144,9933,7133,71
Našice92,5144,9933,7133,71
Niza102,2062,1133,7133,71
Normanci100,0763,1833,7133,71
Ostrošinci92,5144,9933,7133,71
Podgorač92,5144,9933,7133,71
Poganovci102,2062,1133,7133,71
Pribiševci92,5144,9933,7133,71
Razbojište92,5144,9933,7133,71
Seona92,5144,9933,7133,71
Stipanovci92,5144,9933,7133,71
Šaptinovci92,5144,9933,7133,71
Topoline100,0763,1833,7133,71
Vukojevci92,5144,9933,7133,71
Zoljan92,5144,9933,7133,71
Ispostava Valpovo
Belišće115,3441,5433,7133,71
Bistrinci115,3441,5433,7133,71
Bizovac115,3441,5433,7133,71
Bocanjevci115,3441,5433,7133,71
Brođanci115,3441,5433,7133,71
Gat115,3441,5433,7133,71
Habjanovci115,3441,5433,7133,71
Harkanovci115,3441,5433,7133,71
Ivanovci115,3441,5433,7133,71
Ladimirevci118,9254,6833,7133,71
Marjančaci115,3441,5433,7133,71
Nard115,3441,5433,7133,71
Petrijevci118,9254,6833,7133,71
Satnica118,9254,6833,7133,71
Šag115,3441,5433,7133,71
Tiborjanci115,3441,5433,7133,71
Valpovo115,3441,5433,7133,71
Veliškovci115,3441,5433,7133,71
Vinogradci115,3441,5433,7133,71
Zelčin115,3441,5433,7133,71

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

Područni ured za katastar Požega

Alilovci98,6150,4329,7329,73
Ašikovci98,6150,4329,7329,73
Bektež98,6150,4329,7329,73
Bertelovci98,6150,4329,7329,73
Blacko98,6150,4329,7329,73
Bolomače98,6150,4329,7329,73
Bratuljevci98,6150,4329,7329,73
Brestovac98,6150,4329,7329,73
Brodski Drenovac91,1842,6029,7329,73
Bučje91,1842,6029,7329,73
Buk98,6150,4329,7329,73
Busnovi98,6150,4329,7329,73
Cerovac98,6150,4329,7329,73
Ciglenik98,6150,4329,7329,73
Čaglin98,6150,4329,7329,73
Čečavački Vučjak92,5156,0129,7329,73
Češljakovci98,6150,4329,7329,73
Ćosine Laze92,5156,0129,7329,73
Daranovci98,6150,4329,7329,73
Dervišaga98,6150,4329,7329,73
Deževci98,6150,4329,7329,73
Djedina Rijeka98,6150,4329,7329,73
Dolac98,6150,4329,7329,73
Doljanovci98,6150,4329,7329,73
Donji Emovci98,6150,4329,7329,73
Draga98,6150,4329,7329,73
Drškovci98,6150,4329,7329,73
Duboka98,6150,4329,7329,73
Eminovci98,6150,4329,7329,73
Frkljevci98,6150,4329,7329,73
Gornji Gučani98,6150,4329,7329,73
Gornji Vrhovci98,6150,4329,7329,73
Grabarje98,6150,4329,7329,73
Gradac98,6150,4329,7329,73
Gradište98,6150,4329,7329,73
Gradski Vrhovci92,5156,0129,7329,73
Imrijevci98,6150,4329,7329,73
Ivandol98,6150,4329,7329,73
Jaguplije98,6150,4329,7329,73
Jakšić98,6150,4329,7329,73
Jurkovac98,6150,4329,7329,73
Kalinić98,6150,4329,7329,73
Kaptol98,6150,4329,7329,73
Knežci92,5156,0129,7329,73
Komorica98,6150,4329,7329,73
Komušina98,6150,4329,7329,73
Koprivna98,6150,4329,7329,73
Kujnik98,6150,4329,7329,73
Kula92,5156,0129,7329,73
Kutjevo92,5156,0129,7329,73
Kuzmica92,5156,0129,7329,73
Lakušija92,5156,0129,7329,73
Latinovac92,5156,0129,7329,73
Lukač92,5156,0129,7329,73
Migalovci92,5156,0129,7329,73
Mihaljevci92,5156,0129,7329,73
Mijači86,2749,9029,7329,73
Mitrovac92,5156,0129,7329,73
Novo Selo92,5156,0129,7329,73
Novo Zvečevo92,5156,0129,7329,73
Nurkovac92,5156,0129,7329,73
Oljasi92,5156,0129,7329,73
Orljavac92,5156,0129,7329,73
Paka92,5156,0129,7329,73
Perenci92,5156,0129,7329,73
Pleternica92,5156,0129,7329,73
Podgorje92,5156,0129,7329,73
Podsreće92,5156,0129,7329,73
Poljanska92,5156,0129,7329,73
Poreč92,5156,0129,7329,73
Požega92,5156,0129,7329,73
Požeška Koprivnica98,6150,4329,7329,73
Radovanci92,5156,0129,7329,73
Ratkovica91,1842,6029,7329,73
Ruševo92,5156,0129,7329,73
Sapna92,5156,0129,7329,73
Sažije86,2749,9029,7329,73
Seoci92,5156,0129,7329,73
Sesvete92,5156,0129,7329,73
Sibokovac92,5156,0129,7329,73
Skenderovci63,0456,0129,7329,73
Sloboština92,5156,0129,7329,73
Sovski Dol92,5156,0129,7329,73
Stara Lipa92,5156,0129,7329,73
Stražeman92,5156,0129,7329,73
Sulkovci92,5156,0129,7329,73
Svetinja98,6150,4329,7329,73
Šeovci92,5156,0129,7329,73
Škrabutnik92,5156,0129,7329,73
Šnjegavić92,5156,0129,7329,73
Štitnjak92,5156,0129,7329,73
Tominovac92,5156,0129,7329,73
Toranj92,5156,0129,7329,73
Trapari92,5156,0129,7329,73
Trenkovo92,5156,0129,7329,73
Treštanovci92,5156,0129,7329,73
Tulnik92,5156,0129,7329,73
Ugarci92,5156,0129,7329,73
Velika92,5156,0129,7329,73
Veliki Bilač92,5156,0129,7329,73
Venje92,5156,0129,7329,73
Vetovo92,5156,0129,7329,73
Vidovci92,5156,0129,7329,73
Vilić Selo92,5156,0129,7329,73
Vranić92,5156,0129,7329,73
Zagrađe91,1842,6029,7329,73
Zakorenje92,5156,0129,7329,73
Zarilac92,5156,0129,7329,73
Završje92,5156,0129,7329,73
Ispostava Pakrac
Antunovac68,7565,5729,7329,73
Badljevina68,7565,5729,7329,73
Banovac68,7565,5729,7329,73
Batinjani68,7565,5729,7329,73
Bjelajci68,7565,5729,7329,73
Bjelanovac63,1855,8829,7329,73
Branešci68,7565,5729,7329,73
Brekinska68,7565,5729,7329,73
Brezine63,1855,8829,7329,73
Budići68,7565,5729,7329,73
Bujavica63,1855,8829,7329,73
Bukovčani63,1855,8829,7329,73
Cikote68,7565,5729,7329,73
Čaglić63,1855,8829,7329,73
Dereza68,7565,5729,7329,73
Dobrovac68,7565,5729,7329,73
Donja Obrijež68,7565,5729,7329,73
Dragović68,7565,5729,7329,73
Filipovac68,7565,5729,7329,73
Gaj68,7565,5729,7329,73
Gornja Obrijež68,7565,5729,7329,73
Grahovljani68,7565,5729,7329,73
Grđevica68,7565,5729,7329,73
Jagma63,1855,8829,7329,73
Kapetanovo Polje68,7565,5729,7329,73
Klisa68,7565,5729,7329,73
Korita63,1855,8829,7329,73
Kovačevac63,1855,8829,7329,73
Kraguj68,7565,5729,7329,73
Kričke68,7565,5729,7329,73
Kukunjevac63,1855,8829,7329,73
Kusonje68,7565,5729,7329,73
Lipik68,7565,5729,7329,73
Lipovac68,7565,5729,7329,73
Livađani63,1855,8829,7329,73
Marino Selo68,7565,5729,7329,73
Omanovac68,7565,5729,7329,73
Ožegovci68,7565,5729,7329,73
Pakrac68,7565,5729,7329,73
Ploštine68,7565,5729,7329,73
Poljana68,7565,5729,7329,73
Prekopakra68,7565,5729,7329,73
Prgomelje68,7565,5729,7329,73
Rogulje68,7565,5729,7329,73
Skenderovci63,1855,8829,7329,73
Strižičevac68,7565,5729,7329,73
Subocka63,1855,8829,7329,73
Šeovica68,7565,5729,7329,73
Španovica68,7565,5729,7329,73
Šumetlica68,7565,5729,7329,73
Tisovac68,7565,5729,7329,73
Toranj68,7565,5729,7329,73

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Područni ured za katastar Rijeka

Bakar73,6652,2933,3129,73
Bakarac73,6652,2933,3129,73
Breza72,4752,2933,3129,73
Cernik-Čavle73,6652,2933,3129,73
Draga73,6652,2933,3129,73
Dražice73,6652,2933,3129,73
Drenova73,6652,2933,3129,73
Grobnik73,6652,2933,3129,73
Hreljin73,6652,2933,3129,73
Jelenje73,6652,2933,3129,73
Jelenje-Lepenice76,0553,4933,3129,73
Kastav72,4752,2933,3129,73
Klana72,4752,2933,3129,73
Kostrena-Barbara73,6652,2933,3129,73
Kostrena-Lucija73,6652,2933,3129,73
Kraljevica73,6652,2933,3129,73
Krasica73,6652,2933,3129,73
Kukuljanovo73,6652,2933,3129,73
Lisac72,4752,2933,3129,73
Marčelji72,4752,2933,3129,73
Marinići73,6652,2933,3129,73
Pašac73,6652,2933,3129,73
Podhum73,6652,2933,3129,73
Podrvanj73,6652,2933,3129,73
Praputnjak73,6652,2933,3129,73
Rečina72,4752,2933,3129,73
Ružić Selo73,6652,2933,3129,73
Srdoči72,4752,2933,3129,73
Stari Grad73,6652,2933,3129,73
Studena72,4752,2933,3129,73
Sušak73,6652,2933,3129,73
Škalnica72,4752,2933,3129,73
Škrljevo73,6652,2933,3129,73
Šmrika73,6652,2933,3129,73
Veli Dol73,6652,2933,3129,73
Viškovo73,6652,2933,3129,73
Zamet72,4752,2933,3129,73
Zlobin73,6652,2933,3129,73
Ispostava Cres
Beli73,6651,1034,5129,73
Cres73,6651,1034,5129,73
Cres-grad73,6651,1034,5129,73
Dragozetići73,6651,1034,5129,73
Lubenice73,6651,1034,5129,73
Martinšćica73,6651,1034,5129,73
Orlec73,6651,1034,5129,73
Pernat73,6651,1034,5129,73
Podol73,6651,1034,5129,73
Predošćica73,6651,1034,5129,73
Stivan73,6651,1034,5129,73
Valun73,6651,1034,5129,73
Vrana73,6651,1034,5129,73
Ispostava Crikvenica
Belgrad72,4752,2934,5129,73
Bribir72,4752,2934,5129,73
Crikvenica72,4752,2934,5129,73
Dramalj72,4752,2934,5129,73
Drivenik72,4752,2934,5129,73
Grižane72,4752,2934,5129,73
Jadranovo72,4752,2934,5129,73
Krmpote72,4752,2932,1229,73
Ledenice72,4752,2932,1229,73
Novi72,4753,4934,5129,73
Selce72,4753,4934,5129,73
Ispostava Čabar
Čabar72,4751,1033,3129,73
Gerovo72,4751,1033,3129,73
Gorači72,4751,1033,3129,73
Hrib72,4751,1033,3129,73
Plešce72,4751,1033,3129,73
Prezid72,4751,1033,3129,73
Ispostava Delnice
Begovo Razdolje72,4749,9032,1229,73
Belo73,6649,9032,1229,73
Brod Moravice73,6649,9032,1229,73
Brod na Kupi73,6649,9032,1229,73
Bukov Vrh73,6649,9032,1229,73
Crni Lug73,6649,9032,1229,73
Delnice73,6649,9032,1229,73
Divjake73,6649,9032,1229,73
Fužine73,6649,9032,1229,73
Grbajel73,6649,9032,1229,73
Lič73,6649,9032,1229,73
Lokve73,6649,9032,1229,73
Mrkopalj73,6649,9032,1229,73
Mrzla Vodica73,6649,9032,1229,73
Ravna Gora73,6649,9032,1229,73
Razdrto72,4748,7132,1229,73
Razloge73,6649,9032,1229,73
Stara Sušica73,6649,9032,1229,73
Stari Laz73,6649,9032,1229,73
Sunger73,6649,9032,1229,73
Turke73,6649,9032,1229,73
Vrata73,6649,9032,1229,73
Završje73,6649,9032,1229,73
Ispostava Krk
Baška74,8651,1033,3129,73
Batomalj74,8651,1033,3129,73
Bogovići74,8651,1033,3129,73
Dobrinj74,8651,1033,3129,73
Draga Bašćanska74,8651,1033,3129,73
Garica74,8651,1033,3129,73
Kornić74,8651,1033,3129,73
Krk74,8651,1033,3129,73
Krk-grad74,8651,1033,3129,73
Linardići74,8651,1033,3129,73
Miholjice74,8651,1033,3129,73
Omišalj74,8651,1033,3129,73
Poljica73,6649,9033,3129,73
Punat73,6649,9033,3129,73
Skrbčići73,6649,9033,3129,73
Soline73,6649,9033,3129,73
Stara Baška73,6649,9033,3129,73
Sužan73,6649,9033,3129,73
Sveti Anton73,6649,9033,3129,73
Vrbnik73,6649,9033,3129,73
Vrh73,6649,9033,3129,73
Ispostava Mali Lošinj
Belej74,8651,1034,5129,73
Ćunski74,8651,1034,5129,73
Mali Lošinj74,8651,1034,5129,73
Mali Lošinj-grad74,8651,1034,5129,73
Nerezine74,8651,1034,5129,73
Osor74,8651,1034,5129,73
Punta Križa74,8651,1034,5129,73
Susak74,8651,1034,5129,73
Sveti Jakov74,8651,1034,5129,73
Unije74,8651,1034,5129,73
Ustrine74,8651,1034,5129,73
Veli Lošinj74,8651,1034,5129,73
Ispostava Opatija
Brdce84,4154,6834,5129,73
Bregi84,4154,6834,5129,73
Brgud84,4154,6834,5129,73
Brseč84,4154,6834,5129,73
Ičići84,4154,6834,5129,73
Ika – Oprić84,4154,6834,5129,73
Jurdani84,4154,6834,5129,73
Jušići84,4154,6834,5129,73
Kalac84,4154,6834,5129,73
Kraj84,4154,6834,5129,73
Kućeli84,4154,6834,5129,73
Lipa84,4154,6834,5129,73
Lovran84,4154,6834,5129,73
Martina84,4154,6834,5129,73
Matulji84,4154,6834,5129,73
Mihotići84,4154,6834,5129,73
Mošćenice84,4154,6834,5129,73
Mošćenička Draga84,4154,6834,5129,73
Mune84,4154,6834,5129,73
Opatija84,4154,6834,5129,73
Oprić84,4154,6834,5129,73
Pasjak84,4154,6834,5129,73
Pobri84,4154,6834,5129,73
Poljane84,4154,6834,5129,73
Puharska84,4154,6834,5129,73
Puži84,4154,6834,5129,73
Rukavac Donji84,4154,6834,5129,73
Rukavac Gornji84,4154,6834,5129,73
Rupa84,4154,6834,5129,73
Šapjane84,4154,6834,5129,73
Tuliševica84,4154,6834,5129,73
Vasanska84,4154,6834,5129,73
Veprinac84,4154,6834,5129,73
Volosko84,4154,6834,5129,73
Zvoneća84,4154,6834,5129,73
Žejane84,4153,4934,5129,73
Ispostava Rab
Banjol73,6652,2933,3129,73
Barbat73,6652,2933,3129,73
Goli Otok73,6652,2933,3129,73
Kampor73,6652,2933,3129,73
Lopar73,6652,2933,3129,73
Rab – Mundanije73,6652,2933,3129,73
Supetarska Draga73,6652,2933,3129,73
Sveti Grgur73,6652,2933,3129,73
Ispostava Vrbovsko
Blaževci73,6648,7130,9229,73
Draga Lukovdolska73,6648,7130,9229,73
Gomirje73,6649,9030,9229,73
Gomirsko Vrbovsko73,6649,9030,9229,73
Klanac73,6648,7130,9229,73
Lukovdol73,6648,7130,9229,73
Mali Jadrč73,6648,7130,9229,73
Moravice73,6647,5130,9229,73
Osojnik73,6648,7130,9229,73
Plemenitaš73,6648,7130,9229,73
Rim73,6648,7130,9229,73
Severin na Kupi73,6648,7130,9229,73
Veliki Jadrč73,6648,7130,9229,73
Vrbovsko73,6647,5130,9229,73

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Područni ured za katastar Sisak

Bestrma55,2139,8229,7329,73
Bistrač55,2139,8229,7329,73
Blinjski Kut55,2139,8229,7329,73
Bobovac55,2139,8229,7329,73
Bok Palanječki68,2242,7429,7329,73
Brđani55,2139,8229,7329,73
Brkiševina79,5043,4029,7329,73
Budaševo-Topolovac68,2242,7429,7329,73
Cerje Letovanićko61,8541,4129,7329,73
Crkveni Bok55,2139,8229,7329,73
Crnac55,2139,8229,7329,73
Čapljani55,2139,8229,7329,73
Čigoč68,2242,7429,7329,73
Desno Trebarjevo68,2242,7429,7329,73
Desno Željezno68,2242,7429,7329,73
Donje Komarevo55,2139,8229,7329,73
Donji Hrastovac55,2139,8229,7329,73
Drljača55,2139,8229,7329,73
Dužica61,8541,4129,7329,73
Farkašić61,8541,4129,7329,73
Galdovo68,2242,7429,7329,73
Gornje Komarevo55,2139,8229,7329,73
Gradusa Posavska55,2139,8229,7329,73
Greda61,8541,4129,7329,73
Greda Sunjska55,2139,8229,7329,73
Gušće68,2242,7429,7329,73
Hrastelnica68,2242,7429,7329,73
Ivanjski Bok55,2139,8229,7329,73
Jasenovčani55,2139,8229,7329,73
Jazvenik61,8541,4129,7329,73
Jezero Posavsko83,0842,8729,7329,73
Kinjačka55,2139,8229,7329,73
Kostreši Šaški55,2139,8229,7329,73
Kratečko68,2242,7429,7329,73
Krivaj Sunjski55,2139,8229,7329,73
Lekenik61,8541,4129,7329,73
Letina55,2139,8229,7329,73
Letovanić61,8541,4129,7329,73
Lijeva Luka68,2242,7429,7329,73
Lonja55,2139,8229,7329,73
Mahovo68,2242,7429,7329,73
Mala Gradusa55,2139,8229,7329,73
Mala Paukova55,2139,8229,7329,73
Martinska Ves68,2242,7429,7329,73
Martinska Ves Lijeva68,2242,7429,7329,73
Mužilovčica68,2242,7429,7329,73
Novi Sisak68,2242,7429,7329,73
Novo Selo55,2139,8229,7329,73
Novoselci55,2139,8229,7329,73
Odra61,8541,4129,7329,73
Palanjek68,2242,7429,7329,73
Papići55,2139,8229,7329,73
Pešćenica61,8541,4129,7329,73
Petrinjci55,2139,8229,7329,73
Pobrđani55,2139,8229,7329,73
Poljana Lekenička61,8541,4129,7329,73
Pračno55,2139,8229,7329,73
Prelošćica68,2242,7429,7329,73
Radonja Luka55,2139,8229,7329,73
Sela61,8541,4129,7329,73
Selišće55,2139,8229,7329,73
Setuš68,2242,7429,7329,73
Sisak Stari68,2242,7429,7329,73
Sjeverovac55,2139,8229,7329,73
Slovinci55,2139,8229,7329,73
Stara Drenčina61,8541,4129,7329,73
Staro Selo55,2139,8229,7329,73
Staza55,2139,8229,7329,73
Strmen55,2139,8229,7329,73
Stupno61,8541,4129,7329,73
Sunja55,2139,8229,7329,73
Svinjičko68,2242,7429,7329,73
Šaš55,2139,8229,7329,73
Šišinec79,5043,4029,7329,73
Timarci55,2139,8229,7329,73
Tišina Erdedska68,2242,7429,7329,73
Turopoljski Lekenik61,8541,4129,7329,73
Vedro Polje55,2139,8229,7329,73
Velika Gradusa55,2139,8229,7329,73
Vukoševac55,2139,8229,7329,73
Žažina61,8541,4129,7329,73
Žirčica55,2139,8229,7329,73
Žreme55,2139,8229,7329,73
Ispostava Dvor
Brđani55,0829,7329,7329,73
Buinja55,0829,7329,7329,73
Čavlovica61,8529,7329,7329,73
Ćore55,0829,7329,7329,73
Divuša55,0829,7329,7329,73
Dobretin55,0829,7329,7329,73
Draga55,0829,7329,7329,73
Draškovac55,0829,7329,7329,73
Dvor55,0829,7329,7329,73
Gage55,0829,7329,7329,73
Glavičani55,0829,7329,7329,73
Golubovac55,0829,7329,7329,73
Gorička55,0829,7329,7329,73
Grabovica55,0829,7329,7329,73
Grmušani55,0829,7329,7329,73
Gvozdansko55,0829,7329,7329,73
Javnica55,0829,7329,7329,73
Javoranj55,0829,7329,7329,73
Javornik55,0829,7329,7329,73
Kobiljak61,8529,7329,7329,73
Komora55,0829,7329,7329,73
Kosna55,0829,7329,7329,73
Kozibrod55,0829,7329,7329,73
Kuljani55,0829,7329,7329,73
Lotine55,0829,7329,7329,73
Ljeskovac55,0829,7329,7329,73
Ljubina55,0829,7329,7329,73
Majdan55,0829,7329,7329,73
Matijevići55,0829,7329,7329,73
Oraovica55,0829,7329,7329,73
Pedalj55,0829,7329,7329,73
Rogulje55,0829,7329,7329,73
Rujevac55,0829,7329,7329,73
Sočanica55,0829,7329,7329,73
Stanić Polje55,0829,7329,7329,73
Struga55,0829,7329,7329,73
Stupnica55,0829,7329,7329,73
Šakanlije55,0829,7329,7329,73
Šegestin55,0829,7329,7329,73
Švrakarica55,0829,7329,7329,73
Udetin55,0829,7329,7329,73
Unčani55,0829,7329,7329,73
Volinja55,0829,7329,7329,73
Vrpolje55,0829,7329,7329,73
Zakopa55,0829,7329,7329,73
Zamlača55,0829,7329,7329,73
Zrin55,0829,7329,7329,73
Zut55,0829,7329,7329,73
Žirovac61,8529,7329,7329,73
Ispostava Glina
Balinac65,1729,7329,7329,73
Baturi65,1729,7329,7329,73
Bijele Vode65,1729,7329,7329,73
Bišćanovo65,1729,7329,7329,73
Bojna65,1729,7329,7329,73
Borovita65,1729,7329,7329,73
Brestik65,1729,7329,7329,73
Brezovo Polje65,1729,7329,7329,73
Brnjeuška65,1729,7329,7329,73
Brubno65,1729,7329,7329,73
Bučica65,1729,7329,7329,73
Buzeta65,1729,7329,7329,73
Dabrina65,1729,7329,7329,73
Desni Degoj65,1729,7329,7329,73
Dolnjaki65,1729,7329,7329,73
Donja Trstenica65,1729,7329,7329,73
Donje Selište65,1729,7329,7329,73
Donji Selkovac65,1729,7329,7329,73
Dragotina65,1729,7329,7329,73
Drenovac Banski65,1729,7329,7329,73
Dvorišće65,1729,7329,7329,73
Glina65,1729,7329,7329,73
Gornje Selište65,1729,7329,7329,73
Gornji Selkovac65,1729,7329,7329,73
Gračanica Šišinečka65,1729,7329,7329,73
Hađer60,7929,7329,7329,73
Hajtić60,7929,7329,7329,73
Ilovačak60,7929,7329,7329,73
Jame60,7929,7329,7329,73
Joševica60,7929,7329,7329,73
Kihalac60,7929,7329,7329,73
Klasnić60,7929,7329,7329,73
Kozaperovica60,7929,7329,7329,73
Maja60,7929,7329,7329,73
Majske Poljane60,7929,7329,7329,73
Majski Trtnik60,7929,7329,7329,73
Mala Solina60,7929,7329,7329,73
Mali Gradac60,7929,7329,7329,73
Marinbrod60,7929,7329,7329,73
Martinovići60,7929,7329,7329,73
Novo Selo Glinsko60,7929,7329,7329,73
Obljaj60,7929,7329,7329,73
Pokupska Slatina60,7929,7329,7329,73
Prekopa60,7929,7329,7329,73
Prijeka60,7929,7329,7329,73
Ravno Rašće60,7929,7329,7329,73
Roviška60,7929,7329,7329,73
Skela60,7929,7329,7329,73
Stankovac60,7929,7329,7329,73
Svračica60,7929,7329,7329,73
Šaševa60,7929,7329,7329,73
Šatornja60,7929,7329,7329,73
Šibine60,7929,7329,7329,73
Taborište60,7929,7329,7329,73
Trtnik Glinski60,7929,7329,7329,73
Turčenica60,7929,7329,7329,73
Velika Solina60,7929,7329,7329,73
Veliki Gradac60,7929,7329,7329,73
Viduševac60,7929,7329,7329,73
Vlahović60,7929,7329,7329,73
Zaloj60,7929,7329,7329,73
Ispostava Hrvatska Kostajnica
Babina Rijeka60,7929,7329,7329,73
Baćin60,7929,7329,7329,73
Bjelovac60,7929,7329,7329,73
Borojevići60,7929,7329,7329,73
Cerovljani60,7929,7329,7329,73
Čukur60,7929,7329,7329,73
Donja Velešnja60,7929,7329,7329,73
Dubica60,7929,7329,7329,73
Gornja Velešnja60,7929,7329,7329,73
Gornji Hrastovac60,7929,7329,7329,73
Graboštani60,7929,7329,7329,73
Knezovljani60,7929,7329,7329,73
Komogovina60,7929,7329,7329,73
Kostajnica60,7929,7329,7329,73
Krčevo60,7929,7329,7329,73
Kukuruzari60,7929,7329,7329,73
Lovča60,7929,7329,7329,73
Majur60,7929,7329,7329,73
Mečenčani60,7929,7329,7329,73
Meminska60,7929,7329,7329,73
Mračaj60,7929,7329,7329,73
Panjani60,7929,7329,7329,73
Prevršac60,7929,7329,7329,73
Rausovac60,7929,7329,7329,73
Selište Kostajničko60,7929,7329,7329,73
Slabinja60,7929,7329,7329,73
Stubalj60,7929,7329,7329,73
Svinica60,7929,7329,7329,73
Umetić60,7929,7329,7329,73
Utolica60,7929,7329,7329,73
Živaja60,7929,7329,7329,73
Ispostava Kutina
Banova Jaruga78,7053,4929,7329,73
Batina87,6044,4629,7329,73
Čaire83,8849,7729,7329,73
Gornja Jelenska85,3450,1729,7329,73
Grabrov Potok85,3450,1729,7329,73
Gračenica87,6044,4629,7329,73
Husain87,6044,4629,7329,73
Ilova87,6044,4629,7329,73
Jamarica78,7053,4929,7329,73
Janja Lipa78,7053,4929,7329,73
Katoličko Selišće85,3450,1729,7329,73
Kutina87,6044,4629,7329,73
Kutinica83,8849,7729,7329,73
Ludina85,3450,1729,7329,73
Međurić78,7053,4929,7329,73
Mikleuška87,6044,4629,7329,73
Okoli85,3450,1729,7329,73
Osekovo87,6044,4629,7329,73
Popovača87,6044,4629,7329,73
Potok85,3450,1729,7329,73
Repušnica87,6044,4629,7329,73
Ruškovica85,3450,1729,7329,73
Selište87,6044,4629,7329,73
Stružec85,3450,1729,7329,73
Stupovača83,8849,7729,7329,73
Šartovac87,6044,4629,7329,73
Vidrenjak85,3450,1729,7329,73
Voloder87,6044,4629,7329,73
Zbjegovača87,6044,4629,7329,73
Ispostava Novska
Borovac75,2558,1329,7329,73
Brestača75,2558,1329,7329,73
Bročice75,2558,1329,7329,73
Drenov Bok64,5051,7629,7329,73
Goleši75,2558,1329,7329,73
Jablanac75,2558,1329,7329,73
Jasenovac64,5051,7629,7329,73
Jazavica75,2558,1329,7329,73
Košutarica75,2558,1329,7329,73
Kozarice75,2558,1329,7329,73
Kraljeva Velika75,2558,1329,7329,73
Krapje64,5051,7629,7329,73
Kričke75,2558,1329,7329,73
Krivaj75,2558,1329,7329,73
Lipovljani75,2558,1329,7329,73
Lovska75,2558,1329,7329,73
Mlaka75,2558,1329,7329,73
Novi Grabovac75,2558,1329,7329,73
Novska75,2558,1329,7329,73
Paklenica75,2558,1329,7329,73
Piljenice75,2558,1329,7329,73
Plesmo75,2558,1329,7329,73
Puska64,5051,7629,7329,73
Rajić Donji75,2558,1329,7329,73
Rajić Gornji75,2558,1329,7329,73
Roždanik75,2558,1329,7329,73
Stari Grabovac75,2558,1329,7329,73
Subocka75,2558,1329,7329,73
Subocki Grad75,2558,1329,7329,73
Uštica64,5051,7629,7329,73
Voćarica75,2558,1329,7329,73
Ispostava Petrinja
Bačuga59,4629,7329,7329,73
Begovići54,2829,7329,7329,73
Bijelnik54,2829,7329,7329,73
Blinja54,2829,7329,7329,73
Brest Pokupski58,9329,7329,7329,73
Cepeliš54,2829,7329,7329,73
Čuntić54,2829,7329,7329,73
Deanovići54,2829,7329,7329,73
Dolčani54,2829,7329,7329,73
Donja Budičina59,4629,7329,7329,73
Dragotinci59,4629,7329,7329,73
Glinska Poljana59,4629,7329,7329,73
Gora59,4629,7329,7329,73
Gorske Mokrice59,4629,7329,7329,73
Graberje59,4629,7329,7329,73
Grabovac Banski59,4629,7329,7329,73
Hrastovica54,2829,7329,7329,73
Jabukovac54,2829,7329,7329,73
Jošavica54,2829,7329,7329,73
Klinac54,2829,7329,7329,73
Kraljevčani59,4629,7329,7329,73
Križ Hrastovački59,4629,7329,7329,73
Letovanci54,2829,7329,7329,73
Luščani59,4629,7329,7329,73
Mačkovo Selo54,2829,7329,7329,73
Madžari54,2829,7329,7329,73
Međurače59,4629,7329,7329,73
Mlinoga54,2829,7329,7329,73
Mošćenica54,2829,7329,7329,73
Moštanica54,2829,7329,7329,73
Nova Drenčina54,2829,7329,7329,73
Novo Selište59,4629,7329,7329,73
Pastuša54,2829,7329,7329,73
Pecki59,4629,7329,7329,73
Petkovac54,2829,7329,7329,73
Petrinja54,2829,7329,7329,73
Prnjavor Čuntićki59,4629,7329,7329,73
Sibić59,4629,7329,7329,73
Slana59,4629,7329,7329,73
Strašnik59,4629,7329,7329,73
Stražbenica54,2829,7329,7329,73
Taborište54,2829,7329,7329,73
Tremušnjak54,2829,7329,7329,73
Veliki Šušnjar59,4629,7329,7329,73
Vratečko59,4629,7329,7329,73
Ispostava Topusko
Batinova Kosa73,5329,7329,7329,73
Blatuša73,5329,7329,7329,73
Bović73,5329,7329,7329,73
Brnjavac73,5329,7329,7329,73
Bukovica73,5329,7329,7329,73
Crni Potok73,5329,7329,7329,73
Čemernica73,5329,7329,7329,73
Čremušnica73,5329,7329,7329,73
Dugo Selo Lasinjsko73,5329,7329,7329,73
Golinja73,5329,7329,7329,73
Gornja Trstenica73,5329,7329,7329,73
Gređani73,5329,7329,7329,73
Hrvatsko Selo73,5329,7329,7329,73
Katinovac73,5329,7329,7329,73
Kirin73,5329,7329,7329,73
Kozarac73,5329,7329,7329,73
Mala Vranovina73,5329,7329,7329,73
Malička73,5329,7329,7329,73
Ostrožin73,5329,7329,7329,73
Pecka73,5329,7329,7329,73
Perna73,5329,7329,7329,73
Pješčanica73,5329,7329,7329,73
Podgorje73,5329,7329,7329,73
Ponikvari73,5329,7329,7329,73
Slavsko Polje73,5329,7329,7329,73
Staro Selo Topusko73,5329,7329,7329,73
Stipan73,5329,7329,7329,73
Šljivovac73,5329,7329,7329,73
Topusko73,5329,7329,7329,73
Trepča73,5329,7329,7329,73
Velika Vranovina73,5329,7329,7329,73
Vorkapić73,5329,7329,7329,73
Vrginmost73,5329,7329,7329,73

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Područni ured za katastar Split

Donja Podstrana59,990,0033,7133,71
Donje Selo52,560,0033,7133,71
Gornja Podstrana59,990,0033,7133,71
Gornje Selo52,560,0033,7133,71
Grohote52,560,0033,7133,71
Sitno64,640,0033,7133,71
Slatine59,990,0033,7133,71
Split59,990,0033,7133,71
Srednje Selo52,560,0033,7133,71
Srinjine64,640,0033,7133,71
Stobreč59,990,0033,7133,71
Žrnovnica59,990,0033,7133,71
Ispostava Hvar
Brusje68,750,0033,7133,84
Grablje68,750,0033,7133,84
Hvar68,750,0033,7133,84
Ispostava Imotski
Aržano64,6466,4933,7133,71
Biorine64,640,0033,7133,71
Cista64,640,0033,7133,71
Dobranje64,640,0033,7133,71
Glavina Gornja64,640,0033,7133,71
Imotski – Glavina64,640,0033,7133,71
Krstatice64,640,0033,7133,71
Lokvičić64,640,0033,7133,71
Lovreć64,640,0033,7133,71
Medovdolac64,640,0033,7133,71
Opanci52,5666,4933,7133,71
Podbablje64,640,0033,7133,71
Poljica64,640,0033,7133,71
Postranje64,640,0033,7133,71
Proložac64,640,0033,7133,71
Ričice64,640,0033,7133,71
Runović64,640,0033,7133,71
Slivno64,640,0033,7133,71
Studenci64,640,0033,7133,71
Svib64,640,0033,7133,71
Vinjani64,640,0033,7133,71
Zagvozd64,640,0033,7133,71
Župa64,640,0033,7133,71
Ispostava Kaštela
Bogdanovići68,750,0033,7133,84
Divojevići62,510,0033,7133,84
Kaštel Gomilica70,080,0033,7133,84
Kaštel Kambelovac70,080,0033,7133,84
Kaštel Lukšić70,080,0033,7133,84
Kaštel Novi70,080,0033,7133,84
Kaštel Stari70,080,0033,7133,84
Kaštel Sućurac70,080,0033,7133,84
Kaštel Štafilić70,080,0033,7133,84
Kladnjice62,510,0033,7133,84
Labin62,510,0033,7133,84
Lećevica62,510,0033,7133,84
Prgomet62,510,0033,7133,84
Primorski Dolac62,510,0033,7133,84
Radošić62,510,0033,7133,84
Sitno62,510,0033,7133,84
Trolokve62,510,0033,7133,84
Ispostava Makarska
Bast – Baška Voda87,600,0048,4433,84
Brela87,600,0048,4433,84
Drašnice87,600,0048,4433,84
Drvenik87,600,0048,4433,84
Igrane87,600,0048,4433,84
Kotišina87,600,0048,4433,84
Makarska – Makar87,600,0048,4433,84
Podgora87,600,0048,4433,84
Tučepi87,600,0048,4433,84
Veliko Brdo87,600,0048,4433,84
Zaostrog87,600,0048,4433,84
Živogošće87,600,0048,4433,71
Ispostava Omiš
Blato na Cetini87,6058,0039,0233,71
Čisla87,6058,0039,0233,71
Donji Dolac87,6058,0039,0233,71
Dubrava87,6058,0039,0233,71
Duće87,6058,0039,0233,71
Gata87,6058,0039,0233,71
Gornji Dolac87,6058,0039,0233,71
Grabovac87,6058,0039,0233,71
Jesenice87,6058,0039,0233,71
Katuni87,6058,0039,0233,71
Kostanje87,6058,0039,0233,71
Kreševo87,6058,0039,0233,71
Kučiće87,6058,0039,0233,71
Nova Sela87,6058,0039,0233,71
Omiš87,6058,0039,0233,71
Podgrađe87,6058,0039,0233,71
Rogoznica87,6058,0039,0233,71
Slime87,6058,0039,0233,71
Srijane87,6058,0039,0233,71
Svinišće87,6058,0039,0233,71
Trnbusi87,6058,0039,0233,71
Tugare87,6058,0039,0233,71
Zakučac87,6058,0039,0233,71
Zvečanje87,6058,0039,0233,71
Žeževica87,6058,0039,0233,71
Ispostava Sinj
Bajagić60,6544,4635,0433,84
Bisko60,6544,4635,0433,84
Brnaze60,6544,4635,0433,84
Budimiri60,6544,4635,0433,84
Čaporice60,6544,4635,0433,84
Dabar60,6544,4635,0433,84
Donji Bitelić60,6544,4635,0433,84
Ercegovci60,6544,4635,0433,84
Gala60,6544,4635,0433,84
Garjak60,6544,4635,0433,84
Glavice60,6544,4635,0433,84
Gljev60,6544,4635,0433,84
Gornji Bitelić60,6544,4635,0433,84
Grab60,6544,4635,0433,84
Hrvace60,6544,4635,0433,84
Ježević60,6544,4635,0433,84
Kamensko60,6544,4635,0433,84
Karakašica60,6544,4635,0433,84
Koljane60,6544,4635,0433,84
Kosore60,6544,4635,0433,84
Košute60,6544,4635,0433,84
Kraj60,6544,4635,0433,84
Krušvar60,6544,4635,0433,84
Lučane60,6544,4635,0433,84
Maovice60,6544,4635,0433,84
Obrovac Sinjski60,6544,4635,0433,84
Otišić60,6544,4635,0433,84
Otok60,6544,4635,0433,84
Podosoje60,6544,4635,0433,84
Potravlje60,6544,4635,0433,84
Prisoje60,6544,4635,0433,84
Radošić60,6544,4635,0433,84
Ruda60,6544,4635,0433,84
Satrić60,6544,4635,0433,84
Sićane60,6544,4635,0433,84
Sinj60,6544,4635,0433,84
Strizirep60,6544,4635,0433,84
Sušci60,6544,4635,0433,84
Tijarica60,6544,4635,0433,84
Turjaci60,6544,4635,0433,84
Udovičići60,6544,4635,0433,84
Ugljane60,6544,4635,0433,84
Vedrine60,6544,4635,0433,84
Velić60,6544,4635,0433,84
Vinalić60,6544,4635,0433,84
Vojnić Sinjski60,6544,4635,0433,84
Voštane60,6544,4635,0433,84
Vrlika60,6544,4635,0433,84
Vrpolje60,6544,4635,0433,84
Vučipolje60,6544,4635,0433,71
Ispostava Solin
Blaca55,2151,2339,0233,84
Bračević55,2151,2337,6933,84
Brštanovo55,2151,2337,6933,84
Crivac55,2151,2337,6933,84
Donje Ogorje55,2151,2337,6933,84
Donje Postinje55,2151,2337,6933,84
Donji Muć55,2151,2337,6933,84
Dugobabe55,2151,2337,6933,84
Dugopolje55,2151,2337,6933,84
Gizdavac55,2151,2337,6933,84
Gornje Ogorje55,2151,2337,6933,84
Gornje Postinje55,2151,2337,6933,84
Gornji Muć55,2151,2337,6933,84
Klis55,2151,2339,0233,84
Konjsko55,2151,2337,6933,84
Koprivno55,2151,2337,6933,84
Korušce55,2151,2337,6933,84
Kotlenice55,2151,2337,6933,84
Kučine55,2151,2339,0233,84
Milešine55,2151,2337,6933,84
Mravince55,2151,2339,0233,84
Neorić55,2151,2337,6933,84
Nisko55,2151,2337,6933,84
Pribude55,2151,2337,6933,84
Prugovo55,2151,2337,6933,84
Ramljane55,2151,2337,6933,84
Solin55,2151,2339,0233,84
Sutina55,2151,2337,6933,84
Veliki Bročanac55,2151,2337,6933,84
Vučevica55,2151,2337,6933,84
Ispostava Stari Grad
Bogomolje70,080,0039,0233,84
Dol70,080,0039,0233,84
Gdinj70,080,0039,0233,84
Jelsa70,080,0039,0233,84
Pitve70,080,0039,0233,84
Stari Grad70,080,0039,0233,84
Sućuraj70,080,0039,0233,84
Svirče70,080,0039,0233,84
Vrbanj70,080,0039,0233,84
Vrboska70,080,0039,0233,84
Vrisnik70,080,0039,0233,84
Zastražišće70,080,0039,0233,71
Ispostava Supetar
Bobovišća82,160,0039,0233,84
Bol82,160,0039,0233,84
Dol82,160,0039,0233,84
Donji Humac82,160,0039,0233,84
Dračevica82,160,0039,0233,84
Gornji Humac82,160,0039,0233,84
Milna82,160,0039,0233,84
Mirca82,160,0039,0233,84
Nerežišća82,160,0039,0233,84
Novo Selo82,160,0039,0233,84
Postira82,160,0039,0233,84
Povlja82,160,0039,0233,84
Pražnica82,160,0039,0233,84
Pučišća82,160,0039,0233,84
Selca82,160,0039,0233,84
Splitska82,160,0039,0233,84
Sumartin82,160,0039,0233,84
Supetar82,160,0039,0233,84
Sutivan82,160,0039,0233,84
Škrip82,160,0039,0233,71
Ispostava Trogir
Blizna0,000,0037,6933,84
Bristivica0,000,0037,6933,84
Drvenik0,000,0037,6933,84
Ljubitovica0,000,0037,6933,84
Marina0,000,0037,6933,84
Mitlo-Vinovac0,000,0037,6933,84
Okrug0,000,0037,6933,84
Prapatnica0,000,0037,6933,84
Seget Donji0,000,0037,6933,84
Seget Gornji0,000,0037,6933,84
Trogir0,000,0037,6933,84
Vinišće0,000,0037,6933,84
Žedno0,000,0037,6933,71
Ispostava Vis
Komiža56,540,0036,3733,84
Vis56,540,0036,3733,71
Ispostava Vrgorac
Dragljane64,640,0033,7133,84
Dusina64,640,0033,7133,84
Kozica64,640,0033,7133,84
Orah64,640,0033,7133,84
Poljica Kozička64,640,0033,7133,84
Rašćane91,580,0033,7133,84
Ravča64,640,0033,7133,84
Stilja64,640,0033,7133,84
Vrgorac64,640,0033,7133,84
Vrgorac I64,640,0033,7133,84
Zavojane64,640,0033,7133,84

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA

Područni ured za katastar Šibenik

Bilice55,7446,9841,8131,72
Boraja55,7446,9841,8131,72
Bratiškovci52,0346,9839,2931,72
Bribir55,7446,9841,8131,72
Crnica55,7446,9841,8131,72
Čista52,0346,9839,2931,72
Danilo Biranj55,7446,9841,8131,72
Danilo Kraljice55,7446,9841,8131,72
Donje Polje55,7446,9841,8131,72
Dubrava55,7446,9841,8131,72
Dubravice55,7446,9841,8131,72
Gorica55,7446,9841,8131,72
Grebaštica55,7446,9841,8131,72
Jadrtovac55,7446,9841,8131,72
Jezera65,9649,5141,8131,72
Konjevrate55,7446,9841,8131,72
Kornati65,9649,5141,8131,72
Krapanj55,7446,9841,8131,72
Lepenica55,7446,9839,2931,72
Lozovac55,7446,9841,8131,72
Mandalina55,7446,9841,8131,72
Martinska55,7446,9841,8131,72
Murter Betina65,9649,5141,8131,72
Ostrovica52,0346,9839,2931,72
Piramatovci52,0346,9839,2931,72
Pirovac55,7446,9841,8131,72
Primošten65,9649,5141,8131,72
Prvić65,9649,5141,8131,72
Račice49,5146,9841,8131,72
Rogoznica65,9649,5141,8131,72
Rupe52,0346,9839,2931,72
Sevid54,5546,9841,8131,72
Sitno Donje52,0348,1839,2931,72
Skradin52,0346,9839,2931,72
Slivno55,7446,9841,8131,72
Srima55,7446,9841,8131,72
Šibenik55,7446,9841,8131,72
Tisno55,7446,9841,8131,72
Tribunj55,7446,9841,8131,72
Vaćani52,0346,9839,2931,72
Velika Glava52,0346,9839,2931,72
Vodice55,7446,9841,8131,72
Vrpolje55,7446,9841,8131,72
Zaton-Raslina55,7446,9841,8131,72
Zlarin65,9649,5141,8131,72
Žirje65,9649,5141,8131,72
Ispostava Drniš
Badanj58,2734,2434,2431,72
Baljci55,7434,2432,9231,72
Biočić55,7434,2432,9231,72
Bogatić Miljevački55,7434,2432,9231,72
Bogatić Prominski55,7434,2432,9231,72
Brištani55,7434,2432,9231,72
Čavoglave55,7434,2432,9231,72
Čitluk55,7434,2432,9231,72
Čvrljevo53,2235,5732,9231,72
Donje Utore53,2235,5732,9231,72
Donje Vinovo55,7434,2432,9231,72
Drinovci55,7434,2432,9231,72
Drniš58,2734,2434,2431,72
Gornje Utore53,2235,5732,9231,72
Gornje Vinovo53,2235,5732,9231,72
Gradac58,2734,2434,2431,72
Kadina Glavica58,2734,2434,2431,72
Kaočine55,7434,2432,9231,72
Karalić55,7434,2432,9231,72
Kljake55,7434,2432,9231,72
Ključ55,7434,2432,9231,72
Kričke58,2734,2434,2431,72
Lukar55,7434,2432,9231,72
Ljubostinje55,7434,2432,9231,72
Matase55,7434,2432,9231,72
Miočić58,2734,2434,2431,72
Mirlović Polje55,7434,2432,9231,72
Mirlović Zagora55,7434,2432,9231,72
Moseć55,7434,2432,9231,72
Mratovo55,7434,2432,9231,72
Nevest55,7434,2432,9231,72
Oklaj55,7434,2432,9231,72
Ostrogašica55,7434,2432,9231,72
Otavice58,2734,2434,2431,72
Pakovo Selo55,7434,2432,9231,72
Parčić58,2734,2434,2431,72
Planjane55,7434,2432,9231,72
Podumci55,7434,2432,9231,72
Pokrovnik55,7434,2432,9231,72
Puljane55,7434,2432,9231,72
Radonić55,7434,2432,9231,72
Razvođe55,7434,2432,9231,72
Ružić58,2734,2434,2431,72
Sedramić55,7434,2432,9231,72
Siverić58,2734,2434,2431,72
Suknovci55,7434,2432,9231,72
Širitovci55,7434,2432,9231,72
Štikovo55,7434,2432,9231,72
Tepljuh55,7434,2432,9231,72
Trbounje55,7434,2432,9231,72
Umljanović55,7434,2432,9231,72
Unešić55,7434,2432,9231,72
Velušić55,7434,2432,9231,72
Visoka53,2235,5732,9231,72
Žitnić55,7434,2432,9231,72
Ispostava Knin
Biovičino Selo52,0339,2932,9231,72
Biskupija54,5540,6134,2431,72
Cetina52,0339,2932,9231,72
Civljane52,0339,2932,9231,72
Đevrske52,0339,2932,9231,72
Ervenik Donji52,0339,2932,9231,72
Ervenik Gornji52,0339,2932,9231,72
Golubić54,5540,6134,2431,72
Ivoševci52,0339,2932,9231,72
Kijevo52,0339,2932,9231,72
Kistanje52,0339,2932,9231,72
Knin54,5540,6134,2431,72
Kninsko Polje54,5540,6134,2431,72
Kolašac52,0339,2932,9231,72
Modrino Selo52,0339,2932,9231,72
Mokro Polje53,2239,2932,9231,72
Nunić52,0339,2932,9231,72
Oćestovo53,2239,2932,9231,72
Orlić54,5540,6134,2431,72
Oton53,2239,2932,9231,72
Pađene53,2239,2932,9231,72
Parčić52,0339,2932,9231,72
Plavno53,2239,2932,9231,72
Polača53,2239,2932,9231,72
Radljevac53,2239,2932,9231,72
Radučić53,2239,2932,9231,72
Ramljane54,5540,6134,2431,72
Riđane53,2239,2932,9231,72
Smrdelje52,0339,2932,9231,72
Strmica53,2239,2932,9231,72
Turić53,2239,2932,9231,72
Uzdolje54,5540,6134,2431,72
Vrbnik54,5540,6134,2431,72
Zvjerinac54,5540,6134,2431,72
Žagrović54,5540,6134,2431,72

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

Područni ured za katastar Varaždin

Babinec93,9764,2443,9329,73
Beletinec93,9764,2443,9329,73
Beretinec93,9764,2443,9329,73
Biškupec93,9764,2443,9329,73
Biškupec – II93,9764,2443,9329,73
Črešnjevo93,9764,2443,9329,73
Črnec Biškupečki93,9764,2443,9329,73
Donji Kućan93,9764,2443,9329,73
Družbinec93,9764,2443,9329,73
Dubrava Križovljanska93,9764,2443,9329,73
Gojanec93,9764,2443,9329,73
Gornje Ladanje93,9764,2443,9329,73
Gornji Kućan93,9764,2443,9329,73
Jakopovec93,9764,2443,9329,73
Jalkovec93,9764,2443,9329,73
Jalžabet93,9764,2443,9329,73
Kaštelanec93,9764,2443,9329,73
Kelemen93,9764,2443,9329,73
Kneginec93,9764,2443,9329,73
Kućan Marof93,9764,2443,9329,73
Majerje93,9764,2443,9329,73
Marčan93,9764,2443,9329,73
Natkrižovljan93,9764,2443,9329,73
Nedeljanec93,9764,2443,9329,73
Nova Ves Petrijanečka93,9764,2443,9329,73
Novakovec93,9764,2443,9329,73
Petrijanec93,9764,2443,9329,73
Poljan Biškupečka93,9764,2443,9329,73
Radovec93,9764,2443,9329,73
Sračinec93,9764,2443,9329,73
Sveti Ilija93,9764,2443,9329,73
Šemovec93,9764,2443,9329,73
Trnovec93,9764,2443,9329,73
Tužno93,9764,2443,9329,73
Varaždin93,9764,2443,9329,73
Varaždin Breg93,9764,2443,9329,73
Vidovec93,9764,2443,9329,73
Vinica93,9764,2443,9329,73
Vinica Breg93,9764,2443,9329,73
Vratno93,9764,2443,9329,73
Zamlača93,9764,2443,9329,73
Zbelava93,9764,2443,9329,73
Žabnik93,9764,2443,9329,73
Ispostava Ivanec
Bednja89,1953,4942,7429,73
Cerje Tužno89,1953,4942,7429,73
Čalinec89,1953,4942,7429,73
Donja Višnjica89,1953,4942,7429,73
Donja Voća89,1953,4942,7429,73
Donje Ladanje89,1953,4942,7429,73
Druškovec89,1953,4942,7429,73
Gornja Višnjica89,1953,4942,7429,73
Gornja Voća89,1953,4942,7429,73
Ivanec89,1953,4942,7429,73
Jerovec89,1953,4942,7429,73
Kamenica89,1953,4942,7429,73
Kaniža89,1953,4942,7429,73
Klenovnik89,1953,4942,7429,73
Lepoglava89,1953,4942,7429,73
Maruševec89,1953,4942,7429,73
Očura89,1953,4942,7429,73
Radovan89,1953,4942,7429,73
Rinkovec89,1953,4942,7429,73
Šaša89,1953,4942,7429,73
Trakošćan89,1953,4942,7429,73
Ispostava Ludbreg
Bolfan84,4161,8546,3229,73
Čukovec84,4161,8546,3229,73
Gornji Martijanec83,2253,4945,1329,73
Hrastovljan83,2253,4945,1329,73
Hrastovsko84,4161,8546,3229,73
Hrženica84,4161,8546,3229,73
Kapela Podravska84,4161,8546,3229,73
Karlovec Ludbreški84,4161,8546,3229,73
Komarnica Ludbreška84,4161,8546,3229,73
Križovljan84,4161,8546,3229,73
Ludbreg84,4161,8546,3229,73
Lunjkovec84,4161,8546,3229,73
Mali Bukovec84,4161,8546,3229,73
Martijanec83,2253,4945,1329,73
Novo Selo Podravsko84,4161,8546,3229,73
Segovina84,4161,8546,3229,73
Selnik84,4161,8546,3229,73
Sesvete Ludbreške84,4161,8546,3229,73
Sigetec Ludbreški84,4161,8546,3229,73
Slanje84,4161,8546,3229,73
Slokovec84,4161,8546,3229,73
Struga84,4161,8546,3229,73
Sveti Đurđ84,4161,8546,3229,73
Sveti Petar84,4161,8546,3229,73
Veliki Bukovec84,4161,8546,3229,73
Vinogradi Ludbreški84,4161,8546,3229,73
Ispostava Novi Marof
Bela80,8361,8541,6729,73
Bisag78,4458,2740,4829,73
Breznica79,6357,0740,4829,73
Butkovec79,6357,0740,4829,73
Čanjevo78,4458,2740,4829,73
Donje Makojišće80,8361,8541,6729,73
Drašković80,8361,8541,6729,73
Drenovec80,8361,8541,6729,73
Đurinovec78,4458,2740,4829,73
Grana80,8361,8541,6729,73
Hrastovec Toplički80,8361,8541,6729,73
Kamena Gorica79,6357,0740,4829,73
Kapela Kalnička80,8361,8541,6729,73
Ključ80,8361,8541,6729,73
Leskovec Toplički80,8361,8541,6729,73
Ljubelj Kalnički80,8361,8541,6729,73
Ljubešćica80,8361,8541,6729,73
Novi Marof80,8361,8541,6729,73
Podevčevo80,8361,8541,6729,73
Poljana80,8361,8541,6729,73
Remetinec80,8361,8541,6729,73
Sudovec80,8361,8541,6729,73
Svibovec80,8361,8541,6729,73
Šćepanje79,6357,0740,4829,73
Tuhovec80,8361,8541,6729,73
Varaždinske Toplice80,8361,8541,6729,73
Vinično78,4458,2740,4829,73
Visoko78,4458,2740,4829,73

ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Područni ured za katastar Virovitica

Antunovac94,1040,4832,3829,73
Bačevac94,1040,4832,3829,73
Borova94,1040,4832,3829,73
Brezovica94,1040,4832,3829,73
Budanica94,1040,4832,3829,73
Budrovac Lukački94,1040,4832,3829,73
Bušetina94,1040,4832,3829,73
Cabuna94,1040,4832,3829,73
Detkovac94,1040,4832,3829,73
Dugo Selo Lukačko94,1040,4832,3829,73
Gaćište94,1040,4832,3829,73
Gornje Bazje94,1040,4832,3829,73
Gradina94,1040,4832,3829,73
Gvozdanska76,9846,7237,4329,73
Jasenaš100,2148,4438,7629,73
Kapan94,1040,4832,3829,73
Levinovac76,9846,7237,4329,73
Lozan94,1040,4832,3829,73
Lukač94,1040,4832,3829,73
Naudovac94,1040,4832,3829,73
Orešac94,1040,4832,3829,73
Pčelić94,1040,4832,3829,73
Pivnica76,9846,7237,4329,73
Požari94,1040,4832,3829,73
Rezovac94,1040,4832,3829,73
Rogovac94,1040,4832,3829,73
Rušani94,1040,4832,3829,73
Suhopolje94,1040,4832,3829,73
Špišić Bukovica94,1040,4832,3829,73
Turanovac94,1040,4832,3829,73
Virovitica94,1040,4832,3829,73
Virovitica-centar94,1040,4832,3829,73
Virovitica-grad94,1040,4832,3829,73
Vukosavljevica94,1040,4832,3829,73
Ispostava Orahovica
Bankovci81,4946,4540,2229,73
Brezovljani77,5146,4536,6329,73
Crnac81,4946,4540,2229,73
Čačinci81,4946,4540,2229,73
Dinjevac80,0356,2740,7529,73
Dolci81,4946,4540,2229,73
Donja Pištana81,4946,4540,2229,73
Donje Predrijevo81,4946,4540,2229,73
Duga Međa81,4946,4540,2229,73
Duzluk81,4946,4540,2229,73
Gornja Pištana81,4946,4540,2229,73
Grabrovnica80,0356,2740,7529,73
Ispostava Pitomača
Kladare80,0356,2740,7529,73
Kokočak81,4946,4540,2229,73
Krajna81,4946,4540,2229,73
Krasković77,5146,4536,6329,73
Kutovi81,4946,4540,2229,73
Mala Črešnjevica80,0356,2740,7529,73
Manastir Orahovica81,4946,4540,2229,73
Nova Jošava81,4946,4540,2229,73
Obradovci81,4946,4540,2229,73
Orahovica81,4946,4540,2229,73
Otrovanec80,0356,2740,7529,73
Paušinci81,4946,4540,2229,73
Pitomača I80,0356,2740,7529,73
Pitomača II80,0356,2740,7529,73
Pušina77,5146,4536,6329,73
Sedlarica80,0356,2740,7529,73
Slatinski Drenovac77,5146,4536,6329,73
Slavonske Bare81,4946,4540,2229,73
Stara Jošava81,4946,4536,6329,73
Stari Gradac72,7349,6437,5629,73
Suha Mlaka77,5146,4536,6329,73
Šumeđe81,4946,4536,6329,73
Turnašica72,7349,6437,5629,73
Velika Črešnjevica80,0356,2740,7529,73
Zdenci81,4946,4536,6329,73
Ispostava Slatina
Bakić78,9743,5339,0229,73
Bistrica78,9743,5339,0229,73
Bokane78,9743,5339,0229,73
Čađavica90,3844,2041,9429,73
Ćeralije78,9743,5339,0229,73
Dobrović78,9743,5339,0229,73
Donja Bukovica78,9743,5339,0229,73
Donje Bazije78,9743,5339,0229,73
Donje Kusonje78,9743,5339,0229,73
Donji Meljani78,9743,5339,0229,73
Đuričić78,9743,5339,0229,73
Gornja Bukovica78,9743,5339,0229,73
Gornje Kusonje78,9743,5339,0229,73
Gornje Predrijevo78,9743,5339,0229,73
Gornje Viljevo78,9743,5339,0229,73
Gornji Meljani78,9743,5339,0229,73
Gornji Miholjac78,9743,5339,0229,73
Hum Varoš78,9743,5339,0229,73
Hum Voćinski78,9743,5339,0229,73
Ivanbrijeg78,9743,5339,0229,73
Kapinci78,9743,5339,0229,73
Kometnik78,9743,5339,0229,73
Kozice78,9743,5339,0229,73
Kuzma78,9743,5339,0229,73
Lisičine78,9743,5339,0229,73
Lukavac78,9743,5339,0229,73
Macute78,9743,5339,0229,73
Medinci78,9743,5339,0229,73
Mikleuš78,9743,5339,0229,73
Miljevci78,9743,5339,0229,73
Noskovci78,9743,5339,0229,73
Nova Bukovica78,9743,5339,0229,73
Novaki78,9743,5339,0229,73
Podravska Slatina78,9743,5339,0229,73
Popovac78,9743,5339,0229,73
Radosavci78,9743,5339,0229,73
Rijenci78,9743,5339,0229,73
Sekulinci78,9743,5339,0229,73
Sladojevci78,9743,5339,0229,73
Slatinski Lipovac78,9743,5339,0229,73
Smude78,9743,5339,0229,73
Sopje78,9743,5339,0229,73
Starin78,9743,5339,0229,73
Vaška78,9743,5339,0229,73
Voćin78,9743,5339,0229,73
Vraneševci78,9743,5339,0229,73

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

Ispostava Vinkovci

Andrijaševci132,5957,8750,4350,43
Antin145,0757,7350,4350,43
Apševci132,5957,8750,4350,43
Banovci129,8066,8950,4350,43
Cerić129,8066,8950,4350,43
Donje Novo Selo132,5957,8750,4350,43
Đeletovci132,5957,8750,4350,43
Gaboš145,0757,7350,4350,43
Ivankovo132,5957,8750,4350,43
Jarmina145,0757,7350,4350,43
Karadžićevo145,0757,7350,4350,43
Komletinci132,5957,8750,4350,43
Korođ145,0757,7350,4350,43
Lipovac132,5957,8750,4350,43
Marinci129,8066,8950,4350,43
Markušica145,0757,7350,4350,43
Mirkovci132,5957,8750,4350,43
Nijemci132,5957,8750,4350,43
Novi Jankovci132,5957,8750,4350,43
Novi Mikanovci132,5957,8750,4350,43
Nuštar129,8066,8950,4350,43
Orolik132,5957,8750,4350,43
Ostrovo129,8066,8950,4350,43
Otok132,5957,8750,4350,43
Podgrađe132,5957,8750,4350,43
Privlaka132,5957,8750,4350,43
Prkovci132,5957,8750,4350,43
Retkovci132,5957,8750,4350,43
Rokovci132,5957,8750,4350,43
Slakovci132,5957,8750,4350,43
Srijemske Laze132,5957,8750,4350,43
Stari Jankovci129,8066,8950,4350,43
Stari Mikanovci132,5957,8750,4350,43
Tordinci145,0757,7350,4350,43
Vinkovački Banovci132,5957,8750,4350,43
Vinkovačko Novo Selo132,5957,8750,4350,43
Vinkovci I132,5957,8750,4350,43
Vinkovci II132,5957,8750,4350,43
Vođinci132,5957,8750,4350,43
Ispostava Vukovar
Berak138,56100,8750,4350,43
Bobota154,8986,0050,4350,43
Bogdanovci138,56100,8750,4350,43
Borovo154,8986,0050,4350,43
Borovo Naselje154,8986,0050,4350,43
Bršadin154,8986,0050,4350,43
Čakovci138,56100,8750,4350,43
Grabovo138,56100,8750,4350,43
Klisa154,8986,0050,4350,43
Lipovača154,8986,0050,4350,43
Ludvinci154,8986,0050,4350,43
Mikluševci138,56100,8750,4350,43
Negoslavci138,56100,8750,4350,43
Pačetin154,8986,0050,4350,43
Petrovci138,56100,8750,4350,43
Sotin138,56100,8750,4350,43
Svinjarevci138,56100,8750,4350,43
Tompojevci138,56100,8750,4350,43
Trpinja154,8986,0050,4350,43
Vera154,8986,0050,4350,43
Vukovar138,56100,8750,4350,43
Ispostava Ilok
Bapska138,56100,8750,4350,43
Ilača129,8066,8950,4350,43
Ilok138,56100,8750,4350,43
Lovas138,56100,8750,4350,43
Mohovo138,56100,8750,4350,43
Opatovac138,56100,8750,4350,43
Šarengrad138,56100,8750,4350,43
Tovarnik138,56100,8750,4350,43
Ispostava Županja
Babina Greda111,4976,4550,4350,43
Bošnjaci111,4976,4550,4350,43
Cerna111,4976,4550,4350,43
Drenovci111,4976,4550,4350,43
Đurići111,4976,4550,4350,43
Gradište111,4976,4550,4350,43
Gunja111,4976,4550,4350,43
Posavski Podgajci111,4976,4550,4350,43
Račinovci111,4976,4550,4350,43
Rajevo Selo111,4976,4550,4350,43
Soljani111,4976,4550,4350,43
Strošinci111,4976,4550,4350,43
Šiškovci111,4976,4550,4350,43
Štitar111,4976,4550,4350,43
Vrbanja111,4976,4550,4350,43
Županja111,4976,4550,4350,43

ŽUPANIJA ZADARSKA

Područni ured za katastar Zadar

Bibinje77,3862,1135,5731,72
Bokanjac77,3862,1135,5731,72
Božava74,8659,5934,2431,72
Brbinj74,8659,5934,2431,72
Briševo77,3862,1135,5731,72
Crno77,3862,1135,5731,72
Diklo77,3862,1135,5731,72
Dračevac Ninski77,3862,1135,5731,72
Dragove74,8659,5934,2431,72
Galovac77,3862,1135,5731,72
Gorica77,3862,1135,5731,72
Grbe74,8659,5934,2431,72
Islam Latinski77,3862,1135,5731,72
Ist77,3859,5932,9231,72
Kali74,8659,5934,2431,72
Kukljica74,8659,5934,2431,72
Luka74,8659,5934,2431,72
Lukoran74,8659,5934,2431,72
Mali Iž74,8659,5934,2431,72
Molat77,3859,5932,9231,72
Murvica77,3862,1135,5731,72
Ninski Stanovi77,3862,1135,5731,72
Nin – Zaton77,3862,1135,5731,72
Novigrad77,3862,1135,5731,72
Olib77,3859,5932,9231,72
Petrčane77,3862,1135,5731,72
Poličnik77,3862,1135,5731,72
Poljana74,8659,5934,2431,72
Poljica77,3862,1135,5731,72
Poljica Brig77,3862,1135,5731,72
Posedarje77,3862,1135,5731,72
Preko74,8659,5934,2431,72
Premuda77,3859,5932,9231,72
Pridraga77,3862,1135,5731,72
Privlaka77,3862,1135,5731,72
Radovin77,3862,1135,5731,72
Rava74,8659,5934,2431,72
Ražanac77,3862,1135,5731,72
Sali74,8659,5934,2431,72
Savar74,8659,5934,2431,72
Seline74,8653,2235,5731,72
Sestrunj74,8659,5934,2431,72
Silba77,3859,5932,9231,72
Slivnica77,3862,1135,5731,72
Smoković77,3862,1135,5731,72
Soline74,8659,5934,2431,72
Starigrad74,8653,2235,5731,72
Suhovare77,3862,1135,5731,72
Sukošan77,3862,1135,5731,72
Sutomišćica74,8659,5934,2431,72
Škabrnja77,3862,1135,5731,72
Tribanj74,8653,2235,5731,72
Ugljan74,8659,5934,2431,72
Veli Iž74,8659,5934,2431,72
Veli Rat74,8659,5934,2431,72
Vinjerac77,3862,1135,5731,72
Vir77,3859,5932,9231,72
Visočane77,3862,1135,5731,72
Vrsi77,3862,1135,5731,72
Zadar77,3862,1135,5731,72
Zapuntel77,3859,5932,9231,72
Zemunik77,3862,1135,5731,72
Zverinac74,8659,5934,2431,72
Žerava74,8659,5934,2431,72
Žman74,8659,5934,2431,72
Ispostava Benkovac
Banjevci54,5546,9832,9231,72
Benkovac54,5546,9832,9231,72
Bjelina54,5546,9832,9231,72
Brgud54,5546,9832,9231,72
Bruška54,5546,9832,9231,72
Buković54,5546,9832,9231,72
Ceranje54,5546,9832,9231,72
Dobropoljci54,5546,9832,9231,72
Donja Jagodnja54,5546,9832,9231,72
Donje Biljane54,5546,9832,9231,72
Donji Karin54,5546,9832,9231,72
Gornja Jagodnja54,5546,9832,9231,72
Gornje Biljane54,5546,9832,9231,72
Gornji Karin54,5546,9832,9231,72
Islam Grčki54,5546,9832,9231,72
Kolarina54,5546,9832,9231,72
Korlat54,5546,9832,9231,72
Kula Atlagić54,5546,9832,9231,72
Lepuri54,5546,9832,9231,72
Lisičić54,5546,9832,9231,72
Lišane Ostrovičke54,5546,9832,9231,72
Nadin54,5546,9832,9231,72
Perušić54,5546,9832,9231,72
Polača54,5546,9832,9231,72
Popovići54,5546,9832,9231,72
Pristeg54,5546,9832,9231,72
Radašinovci54,5546,9832,9231,72
Raštević54,5546,9832,9231,72
Smilčić54,5546,9832,9231,72
Stankovci54,5546,9832,9231,72
Šopot54,5546,9832,9231,72
Tinj54,5546,9832,9231,72
Velim54,5546,9832,9231,72
Vukšić54,5546,9832,9231,72
Ispostava Biograd na Moru
Banj64,6455,7443,1331,72
Biograd na Moru65,9657,0743,1331,72
Dobropoljana64,6455,7443,1331,72
Mrljane64,6455,7443,1331,72
Neviđane64,6455,7443,1331,72
Pakoštane65,9657,0743,1331,72
Pašman64,6455,7443,1331,72
Raštane65,9657,0743,1331,72
Sveti Filip i Jakov65,9657,0743,1331,72
Tkon64,6455,7443,1331,72
Turanj65,9657,0743,1331,72
Vrana65,9657,0743,1331,72
Vrgada64,6455,7443,1331,72
Ždrelac64,6455,7443,1331,72
Ispostava Gračac
Begluci57,4746,9835,5731,72
Brotnja57,4746,9835,5731,72
Bruvno53,2241,8131,7231,72
Dabašnica57,4746,9835,5731,72
Deringaj53,2241,8131,7231,72
Drenovac Lički57,4746,9835,5731,72
Duboki Dol53,2241,8131,7231,72
Glogovo53,2241,8131,7231,72
Grab53,2241,8131,7231,72
Gračac53,2241,8131,7231,72
Kaldrma57,4746,9835,5731,72
Kijani53,2241,8131,7231,72
Kom53,2241,8131,7231,72
Kupirovo57,4746,9835,5731,72
Mazin53,2241,8131,7231,72
Neteka57,4746,9835,5731,72
Omsica53,2241,8131,7231,72
Osredci57,4746,9835,5731,72
Palanka53,2241,8131,7231,72
Pribudić53,2241,8131,7231,72
Prljevo53,2241,8131,7231,72
Rudopolje Bruvanjsko53,2241,8131,7231,72
Srb57,4746,9835,5731,72
Suvaja57,4746,9835,5731,72
Tiškovac57,4746,9835,5731,72
Zaklopac57,4746,9835,5731,72
Zrmanja53,2241,8131,7231,72
Ispostava Obrovac
Bilišane58,2740,6131,7231,72
Golubić58,2740,6131,7231,72
Jasenice58,2740,6131,7231,72
Krupa58,2740,6131,7231,72
Kruševo58,2740,6131,7231,72
Medviđa58,2740,6131,7231,72
Muškovci58,2740,6131,7231,72
Obrovac58,2740,6131,7231,72
Zaton Obrovački58,2740,6131,7231,72
Zelengrad58,2740,6131,7231,72
Žegar58,2740,6131,7231,72
Ispostava Pag
Dinjiška67,1653,2231,7231,72
Kolan67,1653,2231,7231,72
Pag67,1653,2231,7231,72
Povljana67,1653,2231,7231,72

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA

Područni ured za katastar Dugo Selo

Andrilovec92,7772,4745,1329,73
Brckovljani92,7772,4745,1329,73
Dugo Selo I92,7772,4745,1329,73
Dugo Selo I92,7772,4745,1329,73
Hrebinec92,7772,4745,1329,73
Hrušćica92,7772,4745,1329,73
Ježevo92,7772,4745,1329,73
Leprovica92,7772,4745,1329,73
Lupoglav92,7772,4745,1329,73
Novaki Oborovski92,7772,4745,1329,73
Oborovo92,7772,4745,1329,73
Okunšćak92,7772,4745,1329,73
Ostrna92,7772,4745,1329,73
Prečec91,5871,2743,9329,73
Prozorje92,7772,4745,1329,73
Rugvica92,7772,4745,1329,73
Ispostava Ivanić-Grad
Bešlinec91,5852,2938,0929,73
Breška Greda91,5852,2938,0929,73
Caginec91,5852,2938,0929,73
Hrastilnica91,5852,2938,0929,73
Ivanić-Grad91,5852,2938,0929,73
Kloštar Ivanić91,5852,2938,0929,73
Križ91,5852,2938,0929,73
Lepšić91,5852,2938,0929,73
Lijevi Dubrovčak84,2849,9040,4829,73
Nova Marča91,5852,2938,0929,73
Novoselec91,5852,2938,0929,73
Obreška91,5852,2938,0929,73
Okešinec91,5852,2938,0929,73
Opatinec91,5852,2938,0929,73
Posavski Bregi91,5852,2938,0929,73
Prečno84,2849,9040,4829,73
Šarampov91,5852,2938,0929,73
Širinec91,5852,2938,0929,73
Šumećani91,5852,2938,0929,73
Šušnjari91,5852,2938,0929,73
Topolje91,5852,2938,0929,73
Trebovec84,2851,1039,2929,73
Ispostava Jastrebarsko
Brlenić91,5853,4935,7029,73
Cvetković91,5853,4935,7029,73
Čeglje90,3852,2931,3229,73
Desinec91,5853,4935,7029,73
Domagović91,5853,4935,7029,73
Donja Kupčina91,5853,4935,7029,73
Gornja Kupčina91,5853,4935,7029,73
Jastrebarsko91,5853,4935,7029,73
Kalje90,3851,1033,3129,73
Klinča Sela91,5853,4935,7029,73
Kostanjevac90,3851,1033,3129,73
Krašić I91,5853,4935,7029,73
Krašić II91,5853,4935,7029,73
Kupinec91,5853,4935,7029,73
Lijevo Sredičko91,5853,4935,7029,73
Lučelnica91,5853,4935,7029,73
Mahovljić90,3851,1033,3129,73
Mirkopolje91,5853,4935,7029,73
Mrzlo Polje Žumberačko90,3851,1033,3129,73
Okić91,5853,0935,7029,73
Pećno90,3851,1033,3129,73
Petrovina91,5853,4935,7029,73
Pisarovina91,5853,4935,7029,73
Pisarovina I91,5853,4935,7029,73
Plešivica91,5853,4935,7029,73
Plešivička Reka91,5853,4935,7029,73
Prekrižje91,5853,4935,7029,73
Pribić91,5853,4935,7029,73
Slavetić91,5853,4935,7029,73
Sošice90,3851,1033,3129,73
Sveta Jana91,5853,4935,7029,73
Velika Jamnička91,5853,4935,7029,73
Volavje91,5853,4935,7029,73
Zdenčina91,5853,4935,7029,73
Željezno Žumberačko90,3851,1033,3129,73
Žumberak90,3851,1033,3129,73
Ispostava Samobor
Bregana91,5853,4935,7029,73
Budinjak90,3855,8835,7029,73
Cerje Samoborsko91,5854,6834,5129,73
Domaslovec91,5854,6834,5129,73
Drežnik Podokićki91,5854,6834,5129,73
Galgovo91,5854,6834,5129,73
Grabar90,3855,8835,7029,73
Jazbina – Lug91,5854,6834,5129,73
Kalinovica91,5854,6834,5129,73
Kerestinec91,5854,6834,5129,73
Kerestinec – zona I91,5854,6834,5129,73
Klokočevec91,5854,6834,5129,73
Klokočevec Samoborski91,5854,6834,5129,73
Konšćica91,5854,6834,5129,73
Mala Gorica91,5854,6834,5129,73
Molvice91,5854,6834,5129,73
Noršić Selo91,5854,6834,5129,73
Otok Samoborski91,5854,6834,5129,73
Otruševec91,5854,6834,5129,73
Perivoj91,5854,6834,5129,73
Podvrh91,5854,6834,5129,73
Poklek90,3855,8835,7029,73
Rakitje91,5854,6834,5129,73
Rakov Potok91,5854,6834,5129,73
Rakovica91,5854,6834,5129,73
Rude91,5854,6834,5129,73
Samobor91,5854,6834,5129,73
Slani Dol91,5854,6834,5129,73
Strmec Samoborski91,5854,6834,5129,73
Stupnik91,5854,6834,5129,73
Sveta Nedelja91,5854,6834,5129,73
Sveta Nedelja – zona I91,5854,6834,5129,73
Šipački Breg91,5854,6834,5129,73
Vrbovec91,5854,6834,5129,73
Vrhovčak91,5854,6834,5129,73
Ispostava Sv. Ivan Zelina
Bedenica85,6161,8538,0929,73
Blaškovec86,8060,6539,2929,73
Blaževdol86,8060,6539,2929,73
Donja Zelina0,000,000,000,00
Gornji Vinkovec84,4164,2441,6729,73
Helena86,8060,6539,2929,73
Hrastje85,6161,8538,0929,73
Hrnjanec86,8060,6539,2929,73
Komin85,6161,8538,0929,73
Laktec86,8060,6539,2929,73
Novo Mjesto83,2263,0440,4829,73
Obrež85,6161,8539,2929,73
Orešje85,6161,8539,2929,73
Paukovec86,8060,6539,2929,73
Psarjevo86,8060,6539,2929,73
Radoišće83,2263,0440,4829,73
Salnik84,4164,2441,6729,73
Tomaševec83,2263,0440,4829,73
Zelina86,8060,6539,2929,73
Žitomir84,4164,2441,6729,73
Ispostava Velika Gorica
Auguštanovec88,0057,0735,7029,73
Bukevje91,5858,2736,9029,73
Bukovčak91,5858,2736,9029,73
Buševec91,5858,2736,9029,73
Cerovski Vrh91,5858,2736,9029,73
Cvetković Brdo91,5858,2736,9029,73
Črnkovec91,5858,2736,9029,73
Donja Lomnica91,5858,2736,9029,73
Donje Podotočje91,5858,2736,9029,73
Drnek91,5858,2736,9029,73
Dubranec91,5858,2736,9029,73
Gornje Podotočje91,5858,2736,9029,73
Gornji Hruševec88,0057,0735,7029,73
Gradići91,5858,2736,9029,73
Gustelnica91,5858,2736,9029,73
Hotnja88,0057,0735,7029,73
Kosnica91,5858,2736,9029,73
Kozjača91,5858,2736,9029,73
Kravarsko91,5858,2736,9029,73
Kuče91,5858,2736,9029,73
Kurilovec91,5858,2736,9029,73
Lazina Čička91,5858,2736,9029,73
Lekneno91,5858,2736,9029,73
Lijevi Štefanki88,0057,0735,7029,73
Lukavec91,5858,2736,9029,73
Lukinić Brdo88,0057,0735,7029,73
Mičevec91,5858,2736,9029,73
Mraclin91,5858,2736,9029,73
Novo Brdo91,5858,2736,9029,73
Novo Čiče91,5858,2736,9029,73
Obrezina91,5858,2736,9029,73
Pleso91,5858,2736,9029,73
Podvornica91,5858,2736,9029,73
Pokupsko88,0057,0735,7029,73
Poljana Čička91,5858,2736,9029,73
Ribnica91,5858,2736,9029,73
Roženica88,0057,0735,7029,73
Ruča91,5858,2736,9029,73
Staro Čiče91,5858,2736,9029,73
Strmec Bukevski91,5858,2736,9029,73
Šćitarjevo91,5858,2736,9029,73
Šiljakovina91,5858,2736,9029,73
Turopoljski Lug85,6157,0734,6429,73
Veleševec91,5858,2736,9029,73
Velika Buna91,5858,2736,9029,73
Velika Gorica91,5858,2736,9029,73
Velika Mlaka91,5858,2736,9029,73
Vukojevac91,5858,2736,9029,73
Vukomerić90,3858,2736,9029,73
Vukovina90,3858,2736,9029,73
Zgurić Brdo88,0057,0735,7029,73
Ispostava Vrbovec
Bađinec88,0069,0238,4929,73
Bolč88,0069,0238,4929,73
Brčevec85,6166,6345,1329,73
Brezine88,0069,0238,4929,73
Brezje88,0069,0238,4929,73
Cugovec88,0069,0238,4929,73
Dijaneš86,8066,6345,1329,73
Dubrava88,0069,0238,4929,73
Farkaševac88,0069,0238,4929,73
Fuka88,0069,0238,4929,73
Gostović86,8066,6345,1329,73
Gradec86,8066,6345,1329,73
Habjanovac88,0069,0238,4929,73
Haganj88,0069,0238,4929,73
Hruškovica86,8066,6345,1329,73
Hudovo86,8066,6345,1329,73
Kabal88,0069,0238,4929,73
Lonjica86,8066,6345,1329,73
Lovrečka Varoš86,8066,6345,1329,73
Luka85,6166,6345,1329,73
Marinkovac88,0069,0238,4929,73
Mlaka86,8066,6345,1329,73
Negovec86,8066,6345,1329,73
Nova Kapela88,0069,0238,4929,73
Novaki88,0069,0238,4929,73
Paruževac88,0069,0238,4929,73
Pirakovec86,8066,6345,1329,73
Podjales86,8066,6345,1329,73
Poljana86,8066,6345,1329,73
Poljanski Lug85,6166,6345,1329,73
Preseka86,8066,6345,1329,73
Rakovec86,8066,6345,1329,73
Samoborec86,8066,6345,1329,73
Stari Glog86,8066,6345,1329,73
Tkalec86,8066,6345,1329,73
Tučenik86,8066,6345,1329,73
Valetić85,6166,6345,1329,73
Velika86,8066,6345,1329,73
Vinkovec85,6166,6345,1329,73
Vrbovec86,8066,6345,1329,73
Vrbovec 188,0069,0238,4929,73
Vukšinac88,0069,0238,4929,73
Zabrđe88,0069,0238,4929,73
Zetkan88,0069,0238,4929,73
Zvonik88,0069,0238,4929,73
Ispostava Zaprešić
Bistransko Podgorje86,8049,9034,5129,73
Brdovec86,8049,9034,5129,73
Donja Bistra86,8049,9034,5129,73
Dubravica86,8049,9033,3129,73
Gornja Bistra86,8049,9034,5129,73
Jakovlje86,8049,9034,5129,73
Kraj86,8049,9034,5129,73
Kupljenovo86,8049,9034,5129,73
Laduč86,8049,9034,5129,73
Pluska86,8049,9034,5129,73
Pojatno86,8049,9034,5129,73
Prosinec86,8049,9033,3129,73
Pušća86,8049,9034,5129,73
Zaprešić86,8049,9034,5129,73