Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

844

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s Odlukom o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 38/22. i 148/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O NASTAVKU POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske nastavlja podupirati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

1. projekt »Potpora radu Sveučilišta u Mostaru«, Sveučilišta u Mostaru

2. projekt »Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji«, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji

3. projekt »Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu«, Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

4. projekt »Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu«, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore

5. projekt »Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog«, Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Republika Austrija.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju projekata iz točke I. ove Odluke u 2023. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 775.000,00 eura.

Pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrdit će se visina dodijeljenih sredstava te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će s korisnicima potpore, iz točke I. ove Odluke, odnosno sa Sveučilištem u Mostaru, s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, s Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskoj, s Hrvatskim nacionalnim vijećem Crne Gore i s Hrvatskim štamparskim društvom iz Gradišća, Republika Austrija, potpisati ugovore o financijskoj potpori.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/198

Urbroj: 50301-21/21-23-2

Zagreb, 11. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.