Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

845

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s točkama III. i VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKATA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske proglašava projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske sljedeće projekte:

1. projekt »Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru«, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru

2. projekt »Obnova Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku«, Katoličkog školskog centra »Petar Barbarić« u Travniku

3. projekt »Rasti gdje si posijan – vrtići na hrvatskom jeziku: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija«, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji

4. projekt »Susreti hrvatske dijaspore«, organizacija Hrvata iz Južne Amerike.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju projekata iz točke I. ove Odluke u 2023. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.623.000,00 eura.

Pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrdit će se visina dodijeljenih sredstava te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će s korisnicima potpore, iz točke I. ove Odluke, odnosno s Hrvatskim narodnim kazalištem u Mostaru, s Katoličkim školskim centrom »Petar Barbarić« u Travniku, s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji te organizacijom Hrvata iz Južne Amerike, potpisati ugovore o financijskoj potpori.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da Popis projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske dopuni projektima iz točke I. ove Odluke te ga objavi na svojim mrežnim stranicama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/197

Urbroj: 50301-21/21-23-3

Zagreb, 11. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.