Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

HRVATSKA NARODNA BANKA

854

Na temelju članka 416. stavka 1. točke (a), članka 420. stavka 2. i članka 423. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.), članka 12. stavka 1. točke (c) (i), članka 23. stavka 2. i članka 30. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (Tekst značajan za EGP) (SL L 11, 17. 1. 2015.), članka 11. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 2015/61 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJE IZVJEŠĆIVANJE
O LIKVIDNOSTI

Članak 1.

U članku 1. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti (»Narodne novine«, br. 105/2016. i 145/2020., u nastavku teksta: Odluka) točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3. te se dosadašnja točka 3. mijenja i glasi:

»za potrebe članka 420. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe datum do kojeg su kreditne institucije dužne izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o proizvodima i uslugama čiji su vjerojatnost i potencijalni obujam likvidnosnih odljeva iz članka 420. stavka 2. podstavka 1. odnosno članka 23. stavka 1. Delegirane uredbe značajni i visinu značajnosti odljeva, i«.

Članak 2.

Glava 2. »RAZINA OBVEZNE PRIČUVE UKLJUČENA U IZVJEŠĆA« i članak 3. Odluke brišu se.

Članak 3.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci popis proizvoda i usluga navedenih u članku 420. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, odnosno u članku 23. stavku 1. Delegirane uredbe, čiji su vjerojatnost i potencijalni obujam likvidnih odljeva značajni te je dužna predložiti relevantnu stopu odljeva. Ako Hrvatska narodna banka do 31. prosinca tekuće godine ne dostavi kreditnoj instituciji drugačiju stopu odljeva od one koju je sama kreditna institucija predložila, smatra se da je Hrvatska narodna banka prihvatila predloženu stopu odljeva.

(2) Za potrebe ovog članka odnosno članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe značajni odljevi su, za pojedinu kategoriju proizvoda i usluga iz članka 23. stavka 1. Delegirane uredbe navedenih u obrascu C 73.00 »LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – ODLJEVI« iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), oni koji ispunjavaju oba uvjeta:

1) Neponderirani iznos određene kategorije proizvoda, na izvještajni datum 30. lipnja, jednak je ili veći od 15 % svih ponderiranih LCR odljeva kreditne institucije (isključujući ponderirane odljeve za tu kategoriju proizvoda).

2) Neponderirani iznos te kategorije proizvoda, na izvještajni datum 30. lipnja, jednak je ili veći od 15 % ukupnoga ponderiranog LCR zaštitnog sloja likvidnosti kreditne institucije.”

Članak 4.

Članak 6. Odluke briše se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 174-091/05-23/BV

Zagreb, 4. svibnja 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.