Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

HRVATSKA NARODNA BANKA

855

Na temelju članka 100. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PRIMICIMA RADNIKA

Članak 1.

U Odluci o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 31/2017., 57/2017., 4/2021. i 145/2021.) u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su sukladno Zakonu o kreditnim institucijama dobile odobrenje za rad«.

U članku 1. dodaje se stavak 6., koji glasi:

»(6) Kada izvršava svoje zadaće iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013., a u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka ima ovlasti Hrvatske narodne banke iz Zakona o kreditnim institucijama i Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Članak 2.

Nakon članka 1. dodaje se članak 1.b, koji glasi:

»Članak 1.b

Odredbe ove Odluke usklađene su sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o dobrim politikama primitaka na temelju Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04)«.

Članak 3.

U članku 39. stavku 3. točki 2. riječi: »koji imaju ugrađenu klauzulu kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničuje na onu vrijednost koja je vrijedila na dan dodjele primitaka« i zarez na kraju rečenice brišu se.

U članku 39. stavku 3. točki 4. riječi: »koji imaju ugrađenu klauzulu kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničuje na onu vrijednost koja je vrijedila na dan dodjele primitaka« brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 175-091/05-23/BV

Zagreb, 4. svibnja 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.