Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4280/2022 od 13. travnja 2023.

NN 51/2023 (12.5.2023.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4280/2022 od 13. travnja 2023.

Ustavni sud Republike Hrvatske

857

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Mato Arlović, predsjednik Vijeća, te suci Mario Jelušić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenulo trgovačko društvo HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, koje zastupa Tomislav Barišić, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 13. travnja 2023. jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Tomislav Barišić, odvjetnik u Zagrebu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7274/2019-2 od 2. prosinca 2021. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojim je odbijena podnositeljeva žalba izjavljena protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-2856/18-20 od 25. listopada 2019. (u daljnjem tekstu: prvostupanjska presuda).

1.1. Prvostupanjskom presudom odbijeni je tužbeni zahtjev podnositelja radi naknade štete za koju podnositelj tvrdi da mu je nastala odlukama bivših članova uprave podnositelja.

1.2. Ustavna tužba podnositelja zaprimljena je pod brojem U-III-1213/2022. Budući da je podnositelj Vrhovnom sudu Republike Hrvatske podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv osporene presude Ustavni sud ga je dopisom od 7. ožujka 2022. obavijestio da će zastati s ustavnosudskim postupkom do dovršetka postupka pred Vrhovnim sudom.

1.3. Podneskom od 21. lipnja 2022. podnositelj je obavijestio Ustavni sud da je Vrhovni sud rješenjem broj: Revd 1578/2022-2 od 12. travnja 2022. odbacio njegov prijedlog za dopuštenje revizije i predložio je da Ustavni sud nastavi ustavnosudski postupak pokrenut ustavnom tužbom.

1.4. Ustavnosudski predmet dobio je novi broj U-III-4280/2022.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, a na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) pribavljen je spis Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-2856/2018.

Ustavna tužba nije dopuštena.

3. Tijekom ustavnosudskog postupka utvrđeno je da je podnositelj trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, koja je njegov osnivač, da Upravni odbor podnositelja imenuje Vlada Republike Hrvatske, te da je dobit koju podnositelj ostvari prihod državnog proračuna. Na temelju članka 9. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine« broj 87/09., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14. i 114/22.; u daljnjem tekstu: Zakon) podnositelj ima pravo priređivanja svih igara na sreću navedenih u članku 5. Zakona i isključivo pravo priređivanja igara na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona te se može privatizirati na temelju posebnog zakona. Planove poslovanja podnositelja donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija Republike Hrvatske. Stoga je podnositelj sa svojim osnivačem Republikom Hrvatskom u obavljanju svoje djelatnosti povezan organizacijski, funkcionalno i financijski.

4. Ustavni sud ocijenio je da podnositelj HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ne može biti nositelj zaštite ustavnih prava i nema aktivnu legitimaciju (locus standi) za podnošenje ustavne tužbe.

Navedeno iz razloga što je podnositelj trgovačko društvo u vlasništvu države koje je organizacijski, funkcionalno i financijski povezano sa svojim osnivačem Republikom Hrvatskom – koja nije ovlaštena podnositi ustavne tužbe u postupku zaštite ustavnih prava pred Ustavnim sudom jer po naravi stvari nije moguće da joj pojedinačnim aktom budu povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode. Stoga mutatis mutandis ustavnu tužbu nije ovlaštena podnijeti ni pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i koja je s osnivačem u obavljanju svoje djelatnosti usko organizacijski i funkcionalno povezana. Takvo stajalište Ustavni sud izrazio je u rješenju broj: U-III-432/2017 od 18. prosinca 2018. (»Narodne novine« broj 18/19.) u odnosu na Hrvatske ceste d.o.o. kao podnositelja ustavne tužbe, a koje je stajalište primjenjivo i na podnositelja.

5. Mjerodavni dio članka 72. Ustavnog zakona glasi:

»Članak 72.

Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu:... ako je ustavna tužba... nedopuštena. Tužba je nedopuštena:... ako je tužbu podnijela pravna osoba koja ne može biti nositelj ustavnih prava.«

6. S obzirom na to da je ustavna tužba podnositelja u konkretnom slučaju nedopuštena, na temelju članka 72. Ustavnog zakona riješeno je kao u izreci.

7. Rješenje o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka II. izreke).

Broj: U-III-4280/2022

Zagreb, 13. travnja 2023.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Mato Arlović, v. r.