Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-106/21-9 od 13. travnja 2023.

NN 51/2023 (12.5.2023.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-106/21-9 od 13. travnja 2023.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

858

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog u povodu prijedloga I. T. iz J., na sjednici vijeća održanoj 13. travnja 2023.

presudio je

Ukida se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (»Glasnik Karlovačke županije« 44/21. i 15/22.).

Obrazloženje

1. Podnositeljica I. T. iz J. podnijela je prijedlog za ocjenu zakonitosti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (»Glasnik Karlovačke županije« 44/21. – dalje u tekstu: Odluka). Navedena Odluka izmijenjena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (»Glasnik Karlovačke županije« 15/22. od 30. ožujka 2022.). U prijedlogu se u bitnome ističe da je osporeni opći akt donesen u postupku koji nije suglasan sa zakonom. Navodi da Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika nije donesena sukladno članku 3. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: ZSNLS) te suprotno članku 150. stavku 1. i 2. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14., 127/17., 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOR) uz sudjelovanje radničkog vijeća, odnosno u smislu članka 153. stavak 3. ZOR-a sa sindikalnim povjerenikom.

2. Donositelj ističe da u jedinicama lokalne samouprave ne postoji radničko vijeće te ne postoji sindikat i zbog toga nije bio dužan postupiti po navedenim odredbama. Predlaže da se prijedlog odbije.

3. Prijedlog je osnovan.

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika donesena je temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« 28/10.) i članka 30. Statuta Općine Josipdol, a donijelo ju je Općinsko vijeće Općine J. na 3. sjednici održanoj 13. listopada 2021. godine, a obavljena je u »Glasniku Karlovačke županije« broj 42/21 od 13. listopada 2021. godine.

5. Navedenom Odlukom uređena su prava i obveze iz rada i po osnovi rada za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Općine J.

6. Za ocjenu zakonitosti navedene Odluke mjerodavne su odredbe članka 3. stavka 1. i 3. ZSNLS-a, članka 150. stavaka 1. i 4. i članka 153. stavka 3. ZOR-a.

7. Člankom 3. stavcima 1. i 3. ZSNLS-a propisano je da se prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica uređuju zakonom i na temelju zakona donesenim propisima. Na pitanja koja nisu uređena ZSNLS-om ili posebnim zakonom, propisima donesenima na temelju zakona ili kolektivnim ugovorom primjenjuju se opći propisi o radu.

8. Člankom 150. stavkom 1. ZOR-a propisano je, da se prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika. Stavkom 4. člankom 150. ZOR-a propisano je da se podaci o namjeravanoj odluci moraju dostaviti radničkom vijeću potpuno i pravodobno, tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke.

9. Člankom 153. stavkom 3. ZOR-a propisano je ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća propisane ZOR-om, osim prava iz članka 164. stavka 2. ZOR-a na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca iz članka 164. stavak 1. ZOR-a.

10. Kako navedena Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika uređuje važna pitanja vezana za položaj radnika prema višekratno izraženom stajalištu ovoga Suda prije donošenja takvog akta trebalo je primijeniti članak 150. ZOR-a.

11. S obzirom na to da iz očitovanja donositelja osporene odluke proizlazi da u postupku donošenja navedene Odluke nije provedeno savjetovanje prema članku 150. u vezi s člankom 153. ZOR-a, sud utvrđuje da je u postupku donošenja osporenog općeg akta učinjen propust koji osporenu odluku čini nezakonitom.

12. Kako Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ne može opstati bez osnovne odluke to je ovom presudom ukinuta i navedena Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

13. S obzirom na činjenicu da je zbog propusta u postupku donošenja osporene Odluke utvrđena njena nezakonitost u formalnom smislu Sud nije razmatrao ostale navode podnositeljice.

14. Slijedom iznesenog na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17. i 110/21.) odlučeno je kao u izreci.

Poslovni broj: Usoz-106/21-9
Zagreb, 13. travnja 2023.

Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v. r.