Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu

NN 52/2023 (17.5.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

875

Na temelju članka 48. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 14/19. i 30/23.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH PROMATRAČA U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

− uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenih promatrača

− način rada ovlaštenih promatrača

− obveze zapovjednika ribarskog plovila na kojem boravi ovlašteni promatrač

− postupak imenovanja ovlaštenih promatrača.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

− Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20. 6. 2017.)

− Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.)

− Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) 22-08 kojom se uspostavlja višegodišnji plan zaštite i upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (u daljnjem tekstu: ICCAT Preporuka 22-08) (https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-08-e.pdf) i Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) 16-14 kojom se uspostavljaju minimalni standardi za programe znanstvenih promatrača na ribarskim plovilima (https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-14-e.pdf).

Članak 4.

(1) Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 14/19. i 30/23.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENIH PROMATRAČA

Uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenih promatrača

Članak 5.

(1) Poslove ovlaštenog promatrača za prikupljanje podataka i ovlaštenog promatrača zaduženog za kontrolu (u daljnjem tekstu: ovlašteni promatrač) može obavljati osoba koja ima završen sveučilišni prijediplomski studij ili sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski ili diplomski studij, stručni diplomski studij odnosno sveučilišni specijalistički studij iz područja prirodnih (polje biologije i polje interdisciplinarne prirodne znanosti), biomedicinskih (polje veterinarska medicina), biotehničkih znanosti (polje poljoprivrede (agronomije) i polje interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili sveučilišni studij Pomorsko-ribarske tehnologije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka poslove ovlaštenog promatrača zaduženog za kontrolu (u daljnjem tekstu: kontrolni promatrač) može obavljati i osoba koja je student studija iz područja prirodnih (polje biologije i polje interdisciplinarne prirodne znanosti), biomedicinskih (polje veterinarska medicina) ili biotehničkih znanosti (polje poljoprivrede (agronomije) i polje interdisciplinarne biotehničke znanosti) te osobe koje imaju završen sveučilišni prijediplomski ili sveučilišni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti (polje tehnologije prometa i transporta, grana pomorski i riječni promet).

(3) Ovlašteni promatrač ne smije biti član posade plovila na kojem se vrši promatranje, zaposlenik vlasnika plovila ili ovlaštenika povlastice promatranog plovila te ne smije imati financijski, imovinski, upravljački ili drugi osobni interes koji bi mogao utjecati na njegovu nepristranost i neovisnost za obavljanje poslova ovlaštenog promatrača na promatranom plovilu, odnosno tijekom cjelokupnog ribolovnog i uzgojnog procesa plavoperajne tune, o čemu potpisuje Izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

(4) Obrazac Izjave iz stavka 3. ovoga članka propisan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(5) Uz uvjete iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, ovlašteni promatrač za prikupljanje podataka (u daljnjem tekstu: znanstveni promatrač) mora biti zaposlenik Instituta za oceanografiju i ribarstvo (u daljnjem tekstu: IOR) i imati pisanu suglasnost IOR-a za obavljanje poslova znanstvenog promatrača.

Edukacija i osposobljavanje ovlaštenih promatrača

Članak 6.

(1) Ovlašteni promatrač dužan je prije početka obavljanja svojih dužnosti završiti edukaciju i osposobljavanje u skladu s ovim člankom.

(2) Edukaciju i osposobljavanje znanstvenih promatrača provodi IOR prema metodologiji za prikupljanje bioloških podataka u gospodarskom, rekreacijskom i sportskom ribolovu na moru i protokolima za znanstvene promatrače, uključujući alternativne metode prikupljanja podataka.

(3) Nakon uspješno završene edukacije i osposobljavanja iz stavka 2. ovoga članka IOR izdaje potvrdu.

(4) Edukaciju i osposobljavanje kontrolnih promatrača za svako od područja praćenja provodi Ministarstvo u suradnji s IOR-om u skladu s programom iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Metodologiju i protokole iz stavka 2. ovoga članka izrađuje IOR, a objavljuje Ministarstvo na mrežnoj stranici za prikupljanje podataka u ribarstvu (https://podaci.ribarstvo.hr/).

Članak 7.

(1) Ovlašteni promatrač dužan je dokazati zdravstvenu sposobnost te, u skladu s propisom kojim su uređena zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca, završiti program izobrazbe D2 – Temeljna sigurnost na brodu.

(2) Troškove nastale za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti ovlaštenih promatrača i izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka snosi poslodavac.

(3) Zaštitnu i radnu odjeću i obuću te radnu opremu za ovlaštenog promatrača dužan je osigurati poslodavac u skladu s poslovima koje ovlašteni promatrač obavlja.

III. NAČIN RADA OVLAŠTENIH PROMATRAČA

Način rada znanstvenih promatrača

Članak 8.

(1) Znanstveni promatrač obavlja uzorkovanje odnosno prikuplja podatke na ribarskim plovilima, iskrcajnim mjestima i drugim mjestima uzorkovanja te uzorkovanje plavoperajne tune u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru u okviru znanstvenog monitoringa u ribarstvu u skladu s metodologijom i protokolima iz članka 6. stavka 1. i planom uzorkovanja iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Znanstveni promatrač odgovoran je za organizaciju ukrcaja na ribarska plovila i organizaciju uzorkovanja na iskrcajnim mjestima ili drugim mjestima uzorkovanja.

(3) Za potrebe organizacije ukrcaja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo može, na zahtjev znanstvenog promatrača, ustupiti informacije iz sustava za satelitsko praćenje ribarskih plovila (VMS) u svrhu praćenja kretanja ribarskih plovila odabranih za uzorkovanje.

(4) Znanstveni promatrač dužan je organizirati svoj rad na ribarskom plovilu ili drugom mjestu uzorkovanja na način da u što manjoj mjeri ometa posadu plovila ili djelatnike na mjestu uzorkovanja u obavljanju njihovih poslova.

(5) Znanstveni promatrač dužan je prikupljene podatke unijeti u računalnu bazu podataka IOR-a te je odgovoran za tajnost i zaštitu prikupljenih podataka.

Članak 9.

(1) Plan uzorkovanja u okviru znanstvenog monitoringa u ribarstvu izrađuje IOR do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring prema planu uzorkovanja iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Ministarstvo na temelju kriterija iz Priloga 3. ovoga Pravilnika i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici (https://ribarstvo.mps.hr/) do 1. travnja godine na koju se plan uzorkovanja odnosi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka popis iz stavka 2. ovoga članka objavit će u 2023. godini do 20. svibnja 2023. godine.

(4) IOR je dužan organizirati nasumično uzorkovanje na ribarskim plovilima iz stavka 2. ovoga članka.

(5) IOR je dužan osigurati vođenje evidencije uzorkovanja na ribarskim plovilima iz stavka 2. ovoga članka, na tromjesečnoj razini, koja sadrži sljedeće informacije:

− naziv ribolovnog alata i ribolovnu zonu

− naziv/registarsku oznaku te CFR ribarskog plovila

− ime i prezime zapovjednika ribarskog plovila i/ili ovlaštenika povlastice

− datum i način kontaktiranja zapovjednika ribarskog plovila i/ili ovlaštenika povlastice

− datum uzorkovanja

− razlog u slučaju da nije obavljeno uzorkovanje.

(6) Evidenciju iz stavka 5. ovoga članka IOR je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od završetka tromjesečja na koje se evidencija odnosi.

Način rada kontrolnih promatrača

Članak 10.

(1) Kontrolni promatrači obavljaju svoje dužnosti u skladu s programom rada kontrolnih promatrača u morskom ribarstvu kojega izrađuje Ministarstvo za kalendarsku godinu u skladu s propisima iz područja ribarstva i Prilogom 6. ICCAT Preporuke 22-08.

(2) Program rada kontrolnih promatrača iz stavka 1. ovoga članka za svako područje praćenja sadrži:

− razdoblje praćenja

− program edukacije i osposobljavanja

− zadatke kontrolnih promatrača

− plan praćenja

− nadzor nad radom kontrolnih promatrača.

(3) Program rada kontrolnih promatrača iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva (https://ribarstvo.mps.hr/) do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, program rada iz stavka 1. ovoga članka za 2023. godinu objavit će se do 20. svibnja 2023. godine.

IV. OBVEZE ZAPOVJEDNIKA RIBARSKOG PLOVILA

Članak 11.

(1) Zapovjednik ribarskog plovila dužan je surađivati s ovlaštenim promatračem pri organizaciji ukrcaja i omogućiti ovlaštenom promatraču pristup plovilu, boravak na plovilu i uvjete za neometano izvršavanje dužnosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika te pristup potrebnim podacima i komunikacijskim uređajima, kao i cjelokupnom ulovu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zapovjednik ribarskog plovila može odbiti ovlaštenom promatraču ukrcaj na plovilo ako nisu ispunjeni uvjeti sukladno propisima iz područja kojima se uređuje sigurnost plovidbe na moru.

(3) Zapovjednik ribarskog plovila dužan je ovlaštenom promatraču osigurati prostor za odmor u skladu s mogućnostima.

(4) Zapovjednik ribarskog plovila dužan je pri ukrcaju ovlaštenog promatrača na plovilo upoznati ovlaštenog promatrača sa sigurnosnim procedurama na plovilu.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa koji uređuju sigurnost i zaštitu ljudskih života na moru, u slučaju da ovlašteni promatrač, tijekom izvršavanja svojih dužnosti na plovilu, umre, nestane, zadobije tešku tjelesnu ozljedu ili bolest, ili mu je ugrožena sigurnost i dobrobit, zapovjednik ribarskog plovila dužan je odmah prekinuti ribolovnu operaciju i obavijestiti nadležne hitne službe te naknadno Ribarski monitoring centar (RMC).

V. IMENOVANJE OVLAŠTENIH PROMATRAČA

Podnošenje zahtjeva za imenovanjem ovlaštenog promatrača i donošenje rješenja

Članak 12.

(1) Zahtjev za imenovanjem ovlaštenog promatrača Ministarstvu podnosi fizička osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika putem obrasca kojeg objavljuje Ministarstvo na svojoj mrežnoj stranici (https://ribarstvo.mps.hr/).

(2) Uz potpisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

− presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

− presliku diplome o postignutom stupnju obrazovanja, ako je primjenjivo

− dokaz o statusu studenta, ako je primjenjivo

− potpisanu izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa

− svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti

− svjedodžbu o osposobljenosti D2 – Temeljna sigurnost na brodu.

(3) Uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka uz zahtjev za imenovanjem znanstvenog promatrača potrebno je priložiti:

− ugovor o radu u IOR-u

− potvrdu IOR-a o završenoj edukaciji i osposobljavanju

− pisanu suglasnost IOR-a za obavljanje poslova znanstvenog promatrača.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka s pripadajućim dokazima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka podnosi se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za imenovanjem ovlaštenog promatrača – ne otvarati«.

(5) Ministarstvo provjerava ispunjava li podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika i donosi rješenje u skladu sa člankom 48. stavkom 1. Zakona.

(6) Rješenje o imenovanju kontrolnog promatrača sadrži, među ostalim, područje praćenja za koje se podnositelj zahtjeva ovlašćuje, sukladno programu rada kontrolnih promatrača iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(7) Ministarstvo vodi interni registar ovlaštenih promatrača na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(8) U slučajevima propisanima člankom 48. stavkom 4. Zakona, Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 5. ovoga članka.

Iskaznica ovlaštenog promatrača

Članak 13.

(1) Iskaznicu ovlaštenog promatrača izrađuje poslodavac na temelju rješenja iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika, a ovjerava Ministarstvo.

(2) Ovlašteni promatrač dužan je predstaviti se pri dolasku na mjesto obavljanja svojih poslova i predočiti iskaznicu ovlaštenog promatrača.

(3) U slučaju ukidanja rješenja iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika ovlašteni promatrač dužan je iskaznicu vratiti poslodavcu.

(4) Obrazac iskaznice ovlaštenog promatrača nalazi se u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Prilozi od 1. do 4. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/39

Urbroj: 525-12/743-23-14

Zagreb, 9. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA

za podnositelje zahtjeva za imenovanjem ovlaštenog promatrača u pojedinom postupku izdavanja rješenja o imenovanju ovlaštenog promatrača u ribarstvu

IZJAVA

Kojom ja, _____________________________ izjavljujem da kao privatna osoba (zaokružiti ili navesti)

a) nisam član posade plovila na kojem se vrši promatranje niti zaposlenik vlasnika plovila ili ovlaštenika povlastice promatranog plovila te nemam financijski, imovinski, upravljački ili drugi osobni interes koji bi mogao utjecati na moju nepristranost i neovisnost za obavljanje poslova ovlaštenog promatrača na promatranom plovilu odnosno tijekom cjelokupnog ribolovnog i uzgojnog procesa plavoperajne tune.

ili

b) imam financijski, imovinski, upravljački ili drugi osobni interes koji bi mogao utjecati na moju nepristranost i neovisnost za obavljanje poslova ovlaštenog promatrača na promatranom plovilu, odnosno tijekom cjelokupnog ribolovnog i uzgojnog procesa plavoperajne tune, ili sam član posade plovila na kojem se vrši promatranje ili zaposlenik vlasnika plovila ili ovlaštenika povlastice promatranog plovila:

_____________________ [CFR i naziv/registarska oznaka plovila]

_____________________ [CFR i naziv/registarska oznaka plovila]

_____________________[CFR i naziv/registarska oznaka plovila]

___________________________ [ICCAT broj i naziv uzgajališta]

stoga na navedenim plovilima/uzgajalištima ne smijem obavljati poslove ovlaštenog promatrača.

__________________________

[datum i potpis]

PRILOG 2.

PODACI O OVLAŠTENOM PROMATRAČUUVJETI ZA IZDAVANJE RJEŠENJARJEŠENJE
R.br.Ime i prezimeOIBAdresaZvanjeVrsta promatrača (znanstveni/kontrolni)Završena D2 izobrazba (datum svjedodžbe, razdoblje važenja)Utvrđena zdravstvena sposobnost (datum svjedodžbe)Ugovor o radu u IOR-u za znanstvenog promatrača (razdoblje važenja)Pisana suglasnost IOR-a za obavljanje poslova znanstvenog promatrača
(DA/NE ili N/P)
Potvrda IOR-a o završenoj edukaciji i osposobljavanju znanstvenog promatrača
(datum potvrde)
Područje praćenja za kontrolnog promatračaRješenje o imenovanju ovlaštenog promatrača (Klasa, Urbroj)Razdoblje važenja rješenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
              

PRILOG 3.

Kriteriji za odabir plovila za znanstveni monitoring:

a) ribarsko plovilo ima važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru odnosno povlasticu za mali obalni ribolov i, ako je primjenjivo, važeće Odobrenje za gospodarski ribolov na moru

b) ribarsko plovilo ostvarilo je 2 % ili više ulova ribolovnim alatom za koji se provodi znanstveni monitoring, odnosno 1,5% ili više ulova u slučaju plovila s mrežama stajaćicama, u pojedinoj ribolovnoj zoni Republike Hrvatske u godini koja je prethodila znanstvenom monitoringu temeljem podataka iz dokumentacije o ulovu

c) iznimno od točke b) sva plovila na koja je izdano Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune i igluna te sva plovila na koja je izdano Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova jegulje u tekućoj godini

d) sva plovila koja sudjeluju na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru u lovu na veliku ribu prema kalendaru natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru u tekućoj godini

e) sva plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune u tekućoj godini.

PRILOG 4.

ISKAZNICA OVLAŠTENOG PROMATRAČA – ZNANSTVENI PROMATRAČ

(prednja strana iskaznice)

(poleđina iskaznice)

ISKAZNICA OVLAŠTENOG PROMATRAČA – KONTROLNI PROMATRAČ

(prednja strana iskaznice)

(poleđina iskaznice)