Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

NN 55/2023 (24.5.2023.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

948

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/15, 47/17 i 39/22), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2023./2024. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 48.753 učenika u 2.193 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.010 učenika u 2.062 razredna odjela:

1) u gimnazijske programe 11.107 učenika u 457 razrednih odjela ili 24,14 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 19.072 učenika u 824 razrednih odjela ili 41,45 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.784 učenika u 297 razrednih odjela ili 14,74 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.182 učenika u 221 razrednom odjelu ili 11,26 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.256 učenika u 50 razrednih odjela ili 2,73 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 109 učenika u 7 razrednih odjela ili 0,24 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 917 učenika u 108 razrednih odjela ili 1,99 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.419 učenika u 90 razrednih odjela ili 3,08 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 919 učenika u 38 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.824 učenika u 93 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2023./2024. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupkaDatum
Početak prijava u sustav29. 5. 2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr29. 5. do 26. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu29. 5. do 26. 6. 2023.
Prijava obrazovnih programa28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. do 2. 7. 2023.

Dostava dokumentacije:

• Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

• Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 6. 7. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata3. 7. do 6. 7. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista6. 7. 2023.
Unos prigovora7. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

10. 7. do 13. 7. 2023
Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola..
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok14. 7. 2023.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok7. 8. 2023.


Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupkaDatum
Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. 8. do 21. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. do 21. 8. 2023.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. do 25. 8. 2023.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere21. 8. do 23. 8. 2023.

Dostava dokumentacije:

• Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

• Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

21. 8. do 24. 8. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata24. 8. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista25. 8. 2023.
Unos prigovora25. 8. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka26. 8. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2023.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka30. 8. 2023.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

XII.

Ljetni upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe29. 5. do 16. 6. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr29. 5. do 16. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu29. 5. do 16. 6. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav29. 5. do 21. 6. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)29. 5. do 26. 6. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav23. 6. do 26. 6. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka26. 6. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju27. 6. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju28. 6. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 13. 7. 2023.


Jesenski upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. 8. do 18. 8. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. do 18. 8. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)16. 8. do 20. 8. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav upisa20. 8. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka20. 8. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju21. 8. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju21. 8. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2023.


PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME
UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupkaDatum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u29. 5. do 9. 6. 2023.
Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima12. 6. 2023.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti12. 6. do 16. 6. 2023.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste19. 6. 2023.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

19. 6. do 23. 6. 2023.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta26. 6. 2023.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma27. 6. 2023.

* U kalendaru za kandidate koji se upisuju u odjele za sportaše navedeni su svi datumi važni za prijavu sportskih odjela. Kandidati koji upisuju odjele za sportaše dužni su pratiti i Kalendar za redovite učenike odnosno Kalendar za učenike s teškoćama u razvoju, ovisno kojem rangiranju pristupaju.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji se ispisao te želi ponovno upisati prvi razred; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nije upisao u srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

− popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta prema vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

− rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

− predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

− natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

− popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

− popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

− datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

− popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

− popis nastavnih predmeta koji se dijelom izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

− naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

− iznos školarine ako se naplaćuje,

− datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

− ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi. Srednja škola koja provodi provjeru likovne darovitosti u svojem natječaju navodi koje će se likovne tehnike koristiti prilikom likovne provjere.

(6) Srednje škole koje temeljem članka 9. Pravilnika o elementima i kriterijima provode provjere posebnih znanja, provjeru iz istog nastavnog predmeta za upis u isti program obrazovanja mogu provoditi na način da kandidat polaže provjeru znanja u srednjoj školi koja mu je viša na listi prioriteta, a rezultati provjere vrijede za prijavu u druge srednje škole koje provode isti program obrazovanja te uvjetuju provjeru znanja iz istog nastavnog predmeta.

(7) Provjere posebnih znanja iz stavka 6. ove točke koordinira osnivač.

(8) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023., prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji su se ispisali te žele ponovno upisati prvi razred; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr

(3) Učenicima koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, na temelju Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 69/2022.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, u okviru središnjeg prijavnog postupka.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2023./2024. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

(5) Kandidatima koji osnovno obrazovanje završavaju u inozemstvu nakon ljetnog upisnog roka, omogućit će se u jesenskom roku upis u programe obrazovanja čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku. Navedeno će se omogućiti ako su ostvarili jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika koji je ostvario pravo upisa u taj program u ljetnom upisnom roku. Upis navedenih kandidata putem sustava NISPuSŠ provodi Ministarstvo.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi u slučajevima:

− ako učenik srednje škole ponavlja I. razred (učenik ponavljač);

− ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(3) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(4) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(5) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškoga standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 3. i 4. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(6) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(7) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 1. do 29. rujna 2023.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

(1) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka ministar može u e-Matici, na temelju zahtjeva škole, odobriti povećanje broja upisanih učenika u razrednome odjelu.

(2) Zahtjev iz stavka 2. ove točke škola dostavlja Ministarstvu na e-mail adresu upisi-srednje@mzo.hr.

XXII.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.

XXIII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/23-06/00007

Urbroj: 533-05-23-0010

Zagreb, 19. svibnja 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

Rok: 2022./2023., ljetni rok
Vrsta osnivača: Javna ustanova
ProgramŠifra programaTrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Bjelovarsko-bilogorska68,001467
Škola: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0090
Ekonomist 4 g.0607244366
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)5,00112
Agroturistički tehničar 4 g.3304044122
Ekonomist 4 g.0607244122
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar DO DO 3 g.44133330,5A12
Kuhar DO DO 3 g.44123330,5A12
Prodavač DON DO 3 g.4409333120
Škola: Gimnazija Bjelovar (07-004-502)6,00148
Jezična gimnazija 4 g.32030441
26
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0058
Opća gimnazija 4 g.32010442
44
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC41
14
Škola: Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0039
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Škola: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)3,0072
Komercijalist 4 g.0603044248
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)3,0078
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045252
Škola: Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00136
Automehaničar – JMO 3 g.01425331
24
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333B8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331
24
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35E7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35E7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,3E6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333B8
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,5D12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333B8
Tesar – JMO 3 g.13325330,5G10
Zavarivač/Zavarivačica 2 g.02600220,5D12
Zidar – JMO 3 g.13315330,5G10
Škola: Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)6,00130
Frizer 3 g.2503333122
Grafički tehničar 4 g.2101044122
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,7273A16
Konobar 3 g.07133330,3636B8
Kuhar 3 g.07123330,6364B14
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar 3 g.12113330,2727A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Škola: Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0082
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,6B12
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,4B8
Konobar 3 g.07133330,2727A6
Kuhar 3 g.07123330,4091A9
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3182A7
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0084
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5A12
Bravar – JMO 3 g.01415330,25A6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25A6
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,00104
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Građevinski tehničar 4 g.1311044126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Škola: Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00174
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,6b12
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5a10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5c10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5c10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5d5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,2d2
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3d3
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,4b8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,5a30
Škola: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)7,00130
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441
22
Konobar 3 g.0713333122
Kuhar 3 g.0712333122
Pekar IG 3 g.09120330,5a11
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,5b5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5b5
Slastičar 3 g.09253330,5a11
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Županija: Brodsko-posavska71,001513
Škola: Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod (12-078-506)6,00120
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044240
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Elektrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška (12-051-503)4,0088
Komercijalist 4 g.0603044120
Tehničar za elektroniku 4 g.04142440,5f12
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,5f12
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244244
Škola: Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod (12-078-503)8,00208
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)3,0078
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Škola: Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0014
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044114
Škola: Industrijsko obrtnička škola, Nova Gradiška (12-051-502)8,00143
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5833A14
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,4167A10
Konobar 3 g.0713333122
Krojač 3 g.22213330,3B6
Kuhar 3 g.0712333122
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,35B7
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,5C3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5C3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193315
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar 3 g.12113330,35B7
Škola: Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod (12-078-504)11,00218
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3h6
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3636f8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3636f8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,55j11
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533120
Bravar – JMO 3 g.01415331,45j29
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.4427033120
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije zavarivač 3 g.3210213120
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,4h8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3h6
Elektromonter IG 3 g.04110330,6i12
Fotograf – JMO 3 g.26015330,2727f6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333g8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3333g8
Pomoćni bravar – TES 3 g.0184933110
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,4i8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333g8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033122
Škola: Obrtničko-tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-502)11,00210
Frizer – JMO 3 g.25035331,5I30
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,5D10
Konobar 3 g.0713333120
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5I10
Krojač – JMO 3 g.22215330,5B10
Kuhar – JMO 3 g.0712533240
Mesar – JMO 3 g.09245330,5F10
Modni tehničar 4 g.3315244120
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5D10
Pekar – JMO 3 g.09215330,5F10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5L5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5L5
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,5E10
Stolar – JMO 3 g.12111330,5B10
Zidar – JMO 3 g.13315330,5E10
Škola: Srednja medicinska škola, Slavonski Brod (12-078-507)5,00104
Dentalna asistentica/asistent 4 g.2412044122
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.2452933110
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Škola: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)7,00166
Agrotehničar 4 g.33062440,5A12
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,25C6
Kemijski laborant IG 3 g.20130330,25C6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,5C12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3636D8
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5B12
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,5A12
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,3636D8
Vrtlar IG 3 g.08130330,2727D6
Škola: Tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-505)7,00164
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244248
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044122
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Županija: Dubrovačko-neretvanska67,001469
Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik (19-018-504)5,00124
Ekonomist 4 g.0607244124
Komercijalist 4 g.0603044124
Prodavač IG 3 g.0609233126
Upravni referent 4 g.0604044124
Web-dizajner 4 g.2112244126
Škola: Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Gimnazija Metković (19-049-502)4,00104
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0052
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044126
Škola: Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)5,00112
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044126
Autolimar – JMO 3 g.01405330,2308D6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4615D12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5E13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5E13
Frizer DO 4 g.44035440,6667B16
Kozmetičar DON 4 g.44011440,3333B8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331
10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077D8
Škola: Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00130
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Pomorski nautičar 4 g.1609044252
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044126
Škola: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen (19-512-501)2,0044
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
22
Web-dizajner 4 g.21122441
22
Škola: Srednja škola Blato (19-511-501)3,0054
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333A6
Opća gimnazija 4 g.3201044118
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244118
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333A6
Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče (19-112-501)6,00140
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,2692A7
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044252
Konobar 3 g.07133330,2692A7
Kuhar 3 g.07123330,4615A12
Opća gimnazija 4 g.32010441
26
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Škola: Srednja škola Metković (19-049-501)8,00167
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Ekonomist 4 g.06072441
22
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3333A8
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Građevinski tehničar 4 g.13110441
22
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Konobar 3 g.07133330,2143C6
Kuhar 3 g.07123330,5C14
Modni tehničar 4 g.33152441
22
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193315
Upravni referent 4 g.06040441
22
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110330,2857C8
Škola: Srednja škola Petra Šegedina, Korčula (19-038-501)6,0096
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5E6
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5E6
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441
22
Konobar 3 g.07133330,3333D6
Kuhar 3 g.07123330,3333D6
Opća gimnazija 4 g.32010441
22
Pomoćni konobar 2 g.07530221
7
Slastičar 3 g.09253330,3333D6
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441
15
Škola: Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0045
Ekonomist 4 g.0607244115
Konobar – JMO 3 g.07135330,4667a7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5333a8
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Škola: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00184
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kuharski tehničar 4 g.3210154122
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044378
Konobar 3 g.07133330,6154A16
Kuhar 3 g.0712333122
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Slastičar 3 g.09253330,3846A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)4,0061
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Plesač klasičnog baleta 4 g.310104417
Slikarski dizajner 4 g.3009044120
Županija: Grad Zagreb412,009876
Škola: TEST – API, Zagreb (753-951)2,0048
Kartonažer 2 g.2151022124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Agronomska škola Zagreb (21-114-542)5,00130
Agrotehničar 4 g.33062441
26
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
26
Cvjećar IG 3 g.08140330,5E13
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5E13
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441
26
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030441
26
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb (21-114-149)8,0080
Ekonomist pril. 4 g.0601944110
Galanterist pril. 4 g.23139430,5D5
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program pril. 4 g.2103944110
Krojač pril. 4 g.22159430,5D5
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,5E5
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.2183933110
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5E5
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.3314244110
Upravni referent pril. 4 g.0604944110
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj, Zagreb (21-114-147)6,0040
Autolimar pril. 4 g.01409430,75C6
Bravar pril. 4 g.01419430,25C2
Krojač pril. 4 g.221594312
Kuhar pril. 4 g.0712943110
Pomoćni krojač – TES 3 g.228393312
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193318
Slastičar pril. 4 g.0714943110
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb (21-114-153)3,0028
Administrator pril. 3 g.068193218
Poslovni tajnik pril. 4 g.0602944110
Telefonski operater pril. 4 g.1782944110
Škola: Druga ekonomska škola, Zagreb (21-114-536)5,00130
Ekonomist 4 g.06072444104
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S4126
Škola: Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)7,00174
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.1203044124
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Stolar – JMO 3 g.1211133378
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Tehničar zaštite prirode 4 g.3308044124
Škola: Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb (21-114-530)10,00268
Autoelektričar – JMO 3 g.0422533128
Autolimar – JMO 3 g.01405330,7692C20
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,7692B20
Automehatroničar – JMO 3 g.33115334
104
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,5357A43
Elektromehaničar – JMO 3 g.0423533128
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,4643A13
Puškar – JMO 3 g.01455330,2308C6
Zlatar – JMO 3 g.01465330,2308B6
Škola: Elektrotehnička škola, Zagreb (21-114-528)7,00182
Elektrotehničar 4 g.0401044252
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044252
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244378
Škola: Geodetska škola, Zagreb (21-114-532)4,00104
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444104
Škola: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb (21-114-514)7,00182
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044378
Škola: Gimnazija Sesvete (21-114-565)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Škola: Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb (21-114-508)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb (21-114-594)2,0030
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044230
Škola: Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb (21-114-591)4,0060
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221
15
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044345
Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb (21-114-593)5,0075
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022230
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044345
Škola: Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb (21-114-596)3,0038
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044228
Škola: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete (21-114-098)3,0045
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044230
Škola: Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb (21-114-592)3,0045
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044345
Škola: Gornjogradska gimnazija, Zagreb (21-114-506)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: Graditeljska tehnička škola, Zagreb (21-114-531)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044378
Građevinski tehničar 4 g.1311044252
Škola: Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu (21-114-595)7,00182
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446156
Hotelijersko-turistički tehničar (odjel za sportaše) 4 g.070104-S4126
Škola: I. gimnazija, Zagreb (21-114-501)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb (21-114-527)10,00260
Elektrotehničar 4 g.04010448208
Strojarski tehničar 4 g.0101044252
Škola: II. gimnazija, Zagreb (21-114-502)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: III. gimnazija, Zagreb (21-114-503)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Industrijska strojarska škola, Zagreb (21-114-553)8,00208
Alatničar IG 3 g.01120330,3846A10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3846B10
Automehaničar – JMO 3 g.0142533252
Bravar – JMO 3 g.01415330,3077B8
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.4427033252
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533252
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,6154A16
Tokar – JMO 3 g.01315330,3077B8
Škola: IV. gimnazija, Zagreb (21-114-504)6,00156
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3203344126
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,5A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,5A13
Jezična gimnazija 4 g.32030444104
Škola: IX. gimnazija, Zagreb (21-114-509)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Klasična gimnazija, Zagreb (21-114-517)6,00156
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N4126
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K45130
Škola: Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb (21-114-554)7,00182
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,2308d6
Autolakirer 3 g.26053330,5385g14
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,3077b8
Fasader – JMO 3 g.13345330,3846b10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533126
Keramičar-oblagač 3 g.1336333126
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,3077d8
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,6667c16
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5e14
Pismoslikar 3 g.26043330,3333c8
Podopolagač IG 3 g.13160330,2308g6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,4615d12
Staklar – JMO 3 g.27115330,3077b8
Tesar 3 g.13323330,2308g6
Zidar 3 g.13313330,5e14
Škola: Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb (21-114-551)10,00260
Fotograf – JMO 3 g.2601533126
Frizer – JMO 3 g.25035336156
Kozmetičar – JMO 3 g.2501533126
Kozmetičar DON 4 g.4401144126
Pediker – JMO 3 g.2502533126
Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb (21-114-540)5,00130
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Tehničar za telekomunikacije 4 g.0405044252
Škola: Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb (21-114-543)7,00182
Mesar – JMO 3 g.0924533126
Pekar – JMO 3 g.0921533126
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244252
Tehničar nutricionist 4 g.0903044252
Tehničar nutricionist (odjel za sportaše) 4 g.090304-S4126
Škola: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (21-114-538)11,00284
Geološki tehničar 4 g.0501044126
Kemijski tehničar 4 g.2001044252
Kozmetičar 4 g.2502044252
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080444104
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S4124
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3208144126
Škola: Prva ekonomska škola, Zagreb (21-114-535)10,00260
Ekonomist 4 g.060724410260
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb (21-114-558)6,00156
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010046156
Škola: Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb (21-114-590)5,0054
Plesač suvremenog plesa 4 g.3102044330
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.3100012224
Škola: Škola za cestovni promet, Zagreb (21-114-541)9,00234
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032444104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334104
Škola: Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb (21-114-545)6,00156
Grafičar dorade 3 g.21233330,5F13
Grafičar tiska 3 g.21223330,5F13
Grafički tehničar dorade 4 g.2104044126
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,5D13
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5D13
Grafički urednik-dizajner 4 g.2106044126
Medijski tehničar 4 g.2111244126
Web-dizajner 4 g.2112244126
Škola: Škola za klasični balet, Zagreb (21-114-589)2,0020
Plesač klasičnog baleta 4 g.3101044110
Plesač narodnih plesova 4 g.3103044110
Škola: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb (21-114-520)5,00108
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454104
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.245293314
Škola: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb (21-114-521)4,00104
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454104
Škola: Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb (21-114-523)3,0078
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045378
Škola: Škola za modu i dizajn, Zagreb (21-114-544)5,00135
Dizajner odjeće 4 g.3011044127
Galanterist 3 g.23133330,4815C13
Krojač 3 g.22213330,5185C14
Modni tehničar 4 g.33152441,7037A46
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,2963A8
Tekstilni tehničar 4 g.22010440,4815B13
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020440,5185B14
Škola: Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Zagreb (21-114-555)6,00164
Bravar 3 g.01413330,5B14
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,5A42
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A14
Plinoinstalater – JMO 3 g.0137533126
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5B14
Strojarski tehničar 4 g.0101044128
Vodoinstalater – JMO 3 g.0138533126
Škola: Škola za primalje, Zagreb (21-114-522)2,0052
Primalja-asistentica/asistent 4 g.2413044252
Škola: Športska gimnazija, Zagreb (21-114-560)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb (21-114-566)9,0072
Kuhar pril. 4 g.071294318
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,3A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,5A5
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493318
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,5B4
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,3C3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,4C4
Pomoćni konobar – TES 3 g.075393318
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933320
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,2A2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5B4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,3C3
Škola: Srednja škola Jelkovec, Sesvete (21-114-624)5,00140
Elektrotehničar 4 g.04010441
28
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441
28
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443
84
Škola: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb (21-114-547)7,00182
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244252
Strojarski tehničar 4 g.0101044126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244252
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244126
Škola: Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Zagreb (21-114-548)3,0078
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za energetiku 4 g.0104044126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb (21-114-588)10,00260
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244252
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244252
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044126
Tehničar za računalstvo 4 g.04162445130
Škola: Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00156
Tehničar vuče-strojovođa 4 g.1902044126
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Tehničar za željeznički promet 4 g.1901044126
Željeznički prometni radnik IG 3 g.1911033126
Škola: Treća ekonomska škola, Zagreb (21-114-537)5,00130
Ekonomist 4 g.06072445130
Škola: Trgovačka škola, Zagreb (21-114-557)8,00208
Komercijalist 4 g.0603044378
Prodavač IG 3 g.06092334104
Prodavač DON DO 3 g.4409333126
Škola: Ugostiteljsko-turističko učilište, Zagreb (21-114-539)11,00286
Konobar 3 g.0713333378
Kuhar 3 g.07123335,5A143
Slastičar 3 g.09253331,5A39
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagreb (21-114-121)2,0024
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)3105044224
Škola: Upravna škola Zagreb (21-114-556)5,00130
Poslovni tajnik 4 g.0605044252
Upravni referent 4 g.0604044378
Škola: V. gimnazija, Zagreb (21-114-505)7,00182
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447182
Škola: Veterinarska škola, Zagreb (21-114-524)4,00104
Veterinarski tehničar 4 g.10010444104
Škola: VII. gimnazija, Zagreb (21-114-507)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: X. gimnazija Ivan Supek, Zagreb (21-114-510)11,00286
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044378
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210144252
Škola: XI. gimnazija, Zagreb (21-114-511)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: XII. gimnazija, Zagreb (21-114-512)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044126
Škola: XIII. gimnazija, Zagreb (21-114-513)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: XV. gimnazija, Zagreb (21-114-515)10,00248
IBMYP program 2 g.3205024240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448208
Škola: XVI. gimnazija, Zagreb (21-114-516)5,00130
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3203344126
Jezična gimnazija 4 g.32030444104
Škola: XVIII. gimnazija, Zagreb (21-114-518)4,00104
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,5A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,5A13
Jezična gimnazija 4 g.3203044378
Škola: Zdravstveno učilište, Zagreb (21-114-519)8,00208
Dentalna asistentica/asistent 4 g.2412044126
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044126
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044252
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinski kozmetičar 4 g.2408044126
Sanitarni tehničar 4 g.2406044126
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044126
Županija: Istarska96,002267
Škola: Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Ekonomist 4 g.0607244248
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Škola: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00182
Elektromehaničar IG 3 g.0412033124
Komercijalist 4 g.0603044124
Opća gimnazija 4 g.3201044256
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044128
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244126
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Gimnazija Pula (18-069-502)7,00182
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221
26
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Škola: Gospodarska škola Istituto professionale, Buje (18-006-503)4,0096
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5455D12
Frizer DO 4 g.44035440,5B12
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,4545D10
Konobar DO DO 3 g.44133330,3077C8
Kozmetičar DON 4 g.44011440,5B12
Kuhar DO DO 3 g.44123330,3846C10
Prodavač DON DO 3 g.44093330,3077C8
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)4,00104
Autolimar 3 g.01403330,3846A10
Automehaničar 3 g.01423330,6154A16
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,3846B10
Elektroinstalater 3 g.04213330,3462C9
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3462C9
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,3077C8
Instalater-monter IG 3 g.01150330,6154B16
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3077D8
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,3846D10
Zidar 3 g.13313330,3077D8
Škola: Medicinska škola Pula (18-069-507)4,00112
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044128
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045256
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044128
Škola: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004128
Škola: Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,2A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4B4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,6A6
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829330,2B2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,4B4
Škola: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula (18-069-501)8,00208
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Kabineti, učionice)0701044252
Komercijalist 4 g. (Kabineti, učionice)0603044126
Konobar 3 g. (Kabineti, učionice)0713333126
Kuhar 3 g. (Kabineti, učionice)07123331,6923A44
Prodavač IG 3 g. (Kabineti, učionice)0609233126
Slastičar 3 g. (Kabineti, učionice)09253330,3077A8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. (Kabineti, učionice)0702044126
Škola: Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan«, Buje (18-006-501)3,0074
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Komercijalist 4 g.0603044124
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Automehaničar 3 g.01423330,5A12
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Škola: Srednja škola Mate Balote, Poreč – Parenzo (18-068-501)5,00128
Agrotehničar 4 g.3306244124
Ekonomist 4 g.0607244248
Jezična gimnazija 4 g.3203044128
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Škola: Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00150
Ekonomist 4 g.0607244124
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5385A14
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Instalater-monter IG 3 g.01150330,4615A12
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Konobar 3 g.07133330,4167B10
Kuhar 3 g.07123330,5833B14
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno (18-072-502)4,00100
Ekonomist 4 g.0607244124
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Škola: Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (18-072-503)4,0096
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,34A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33A8
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5B12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5B12
Konobar 3 g.07133330,3333D8
Kuhar 3 g.07123330,4167D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A8
Škola: Strukovna škola Pula (18-069-509)5,00132
Frizer – JMO 3 g.2503533128
Kozmetičar 4 g.2502044126
Mesar – JMO 3 g.09245330,3846C10
Pekar – JMO 3 g.09215330,2308C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,3846C10
Tehničar nutricionist 4 g.0903044252
Škola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie (18-006-502)4,0060
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,5D6
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT4112
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,5D6
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,6667A12
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,3333A6
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041424-MT40,3333B6
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT40,6667B12
Škola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno (18-072-501)5,0064
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT4110
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,5B10
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT417
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT40,5A10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,5B10
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,5A10
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT317
Škola: Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola (18-069-505)6,0099
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,5E10
CNC operater / CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,5E10
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT4115
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT4115
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,6667A16
Prirodoslovna gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320804-MT40,3333A8
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT3110
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT4115
Škola: Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044126
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Škola: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Poreč – Parenzo (18-068-502)4,00104
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044128
Konobar 3 g.07133330,5A12
Kuhar 3 g.0712333124
Slastičar 3 g.09253330,5A12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044128
Županija: Karlovačka66,001329
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac
(04-034-010)
2,0020
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,3B3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3B3
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,3A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4A4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3A3
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,4B4
Škola: Ekonomsko-turistička škola, Karlovac (04-034-505)4,0070
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Škola: Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin (04-056-503)4,0060
Ekonomist 4 g.0607244115
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044115
Jezična gimnazija 4 g.3203044115
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Škola: Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010442,475C66
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100440,525C14
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Karlovac (04-034-513)3,0054
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022128
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044226
Škola: Medicinska škola, Karlovac (04-034-507)4,0088
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. (Izdvojena)2410045120
Škola: Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac (04-034-510)7,00146
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044122
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3636B8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,2727B6
Frizer – JMO 3 g.25035330,75E18
Građevinski tehničar 4 g.1311044122
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3333A8
Mesar – JMO 3 g.09245330,3636C8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333A8
Pekar – JMO 3 g.09215330,3636C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5F5
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3333A8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3636B8
Tesar – JMO 3 g.13325330,25E6
Zidar – JMO 3 g.13315330,2727C6
Škola: Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)6,00102
Automehaničar 3 g.01423330,3333d6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033115
Elektrotehničar 4 g.0401044115
Frizer 3 g.25033330,5e12
Stolar 3 g.12113330,5e12
Strojobravar 3 g.01353330,3333d6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244115
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333d6
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033115
Škola: Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)3,0062
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A11
Cvjećar IG 3 g.08140330,6B12
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,5A11
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,4B8
Škola: Srednja škola Duga Resa (04-019-501)4,0084
Finomehaničar 3 g.01433330,3C6
Grafički dizajner 4 g.3004044120
Modni tehničar 4 g.3315244120
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Puškar 3 g.01453330,7C14
Škola: Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0063
Automehaničar 3 g.01423330,3333B6
Ekonomist 4 g.0607244115
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Strojobravar 3 g.01353330,3333B6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244115
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333B6
Škola: Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)4,0084
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Meteorološki tehničar 4 g.3303044120
Stolar – JMO 3 g.1211133122
Šumarski tehničar 4 g.1101044122
Škola: Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00210
Alatničar 3 g.01343330,2917B7
Autolimar – JMO 3 g.01405330,2692C7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4615C12
Bravar 3 g.01413330,3333F8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Elektroinstalater 3 g.04213330,5E12
Elektromehaničar 3 g.04233330,5E12
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333F8
Limar – JMO 3 g.01395330,2692C7
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Strojobravar 3 g.01353330,2917B7
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tokar 3 g.01313330,4167B10
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333F8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac (04-034-509)6,00130
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar posluživanja 4 g.3210164120
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.07133330,6923F18
Kuhar 3 g.0712333244
Prodavač IG 3 g.0609233120
Slastičar 3 g.09253330,3077F8
Županija: Koprivničko-križevačka55,001254
Škola: Gimnazija » Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00168
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0048
Opća gimnazija 4 g. (Glavna zgrada)3201044248
Škola: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0032
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044117
Škola: Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)9,00201
Autolimar 3 g.01403330,3333A8
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333B8
Elektromehaničar 3 g.04233330,3333B8
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,3333B8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333C8
Konobar 3 g.07133330,3333D8
Kuhar 3 g.07123330,6667D16
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,3333E8
Mesar IG 3 g.09140330,3333F8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333E8
Pekar 3 g.09213330,3333F8
Plinoinstalater 3 g.01373330,3333C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3333G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,3333G3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3333G3
Slastičar 3 g.09253330,3333F8
Stolar 3 g.12113330,3333E8
Strojobravar 3 g.01353330,3333A8
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333C8
Škola: Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00120
Agrotehničar 4 g.3306244124
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,5B12
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.0118033124
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5B12
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5A12
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Škola: Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00142
Građevinski tehničar 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)1311044124
Instalater-monter IG 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)01150330,3333e8
Keramičar-oblagač 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)13363330,375e9
Komercijalist 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)0603044122
Konobar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07133330,4167k10
Krojač – JMO 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)22215330,25c6
Kuhar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07123330,5833k14
Prodavač – JMO 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)06115330,4167c10
Strojarski računalni tehničar 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)0153244124
Strojobravar – JMO 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)01355330,3333c8
Zidar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)13313330,2917e7
Škola: Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00232
Ekonomist 4 g.0607244122
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Kemijski tehničar 4 g.2001044124
Komercijalist 4 g.0603044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Prodavač DON DO 3 g.4409333124
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00202
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,375e9
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5833d14
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,4167d10
Frizer – JMO 3 g.25035330,375f9
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,2917e7
Konobar – JMO 3 g.07135330,2917h7
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333f8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,375h9
Pediker – JMO 3 g.25025330,2917f7
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333h8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333e8
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Web-dizajner 4 g.2112244124
Škola: Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica (06-037-504)2,0037
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Županija: Krapinsko-zagorska65,001428
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Pomoćni krojač – TES 3 g.2283933110
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.0883933110
Škola: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok (02-097-503)4,00104
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Pregrada (02-123-502)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)5,00112
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044112
Grafički urednik-dizajner 4 g.2106044122
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004126
Medijski tehničar 4 g.2111244126
Web-dizajner 4 g.2112244126
Škola: Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)10,00226
Agrotehničar 4 g.3306244122
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5g12
Cvjećar IG 3 g.08140330,3333c8
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5g12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5d11
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4167c10
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045128
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,2727b6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,4545a10
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,5d11
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25c6
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.13550121
20
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,7273b16
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,6f12
Staklar DON DO 3 g.44116330,4f8
Tesar 3 g.13323330,2727a6
Zidar 3 g.13313330,2727a6
Škola: Srednja škola Konjščina, Konjščina (02-177-501)5,00116
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3636C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3846D10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,6364C14
Komercijalist 4 g.0603044122
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3077D8
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044126
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077D8
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00270
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5385A14
Bravar – JMO 3 g.01415330,4615A12
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033248
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5455C12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,4545C10
Frizer – JMO 3 g.25035330,5B10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Komercijalist 4 g.0603044120
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5B10
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Škola: Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00120
Bravar – JMO 3 g.01415330,2308A6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333B8
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar – JMO 3 g.12111330,3846A10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3846A10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333B8
Škola: Srednja škola Pregrada (02-123-501)6,00126
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441
22
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045240
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Slastičar 3 g.09253330,5A10
Škola: Srednja škola Zabok (02-097-501)9,00198
Ekonomist 4 g.0607244248
Eksperimentalni posebni program za učenike s teškoćama u razvoju za stjecanje kvalifikacije pomoćni ugostitelj / pomoćna ugostiteljica 3 g.3210203110
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za ugostiteljstvo 4 g.3210184120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Komercijalist 4 g.0603044124
Konobar 3 g.07133330,5A12
Kuhar 3 g.0712333124
Prodavač IG 3 g.06092330,5A12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja škola Zlatar (02-189-501)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Upravni referent 4 g.0604044124
Županija: Ličko-senjska20,00466
Škola: Gimnazija Gospić (09-026-504)2,0052
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Škola: Srednja škola Otočac (09-061-501)5,00114
Autoelektričar 3 g.04223330,2727F6
Automehaničar 3 g.01423330,3636F8
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektromehaničar 3 g.04233330,3636F8
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prodavač IG 3 g.0609233124
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Škola: Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju (09-074-501)3,0060
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Plitvička jezera, Korenica (09-455-501)3,0066
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,3077A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3846A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3077A8
Škola: Strukovna škola Gospić (09-026-503)7,00174
Automehaničar 3 g.01423330,4615A12
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Konobar 3 g.07133330,4615B12
Kuhar 3 g.07123330,5385B14
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Vodoinstalater 3 g.01383330,5385A14
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033126
Županija: Međimurska53,001232
Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec (20-010-504)8,00192
Ekonomist 4 g.0607244248
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Komercijalist 4 g.0603044124
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S4124
Prodavač DON DO 3 g.4409333124
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00182
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444
104
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Gospodarska škola, Čakovec (20-010-505)8,00182
Agrotehničar 4 g.3306244124
Cvjećar IG 3 g.08140330,5385C14
Frizer – JMO 3 g.25035330,3846A10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3846A10
Krojač – JMO 3 g.22215330,4615B12
Modni tehničar 4 g.3315244124
Obućar – JMO 3 g.23115330,5385B14
Pediker – JMO 3 g.25025330,2308A6
Pismoslikar 3 g.26043330,2308C6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,2308C6
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4D4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3D3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,3D3
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033126
Škola: Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)11,00252
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044126
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,2308G6
Fasader – JMO 3 g.13345330,3462H9
Građevinski tehničar 4 g.1311044126
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,5E13
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3462F9
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004126
Medijski tehničar 4 g.21112440,4583D11
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5E13
Podopolagač IG 3 g.13160330,2692F7
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819331
10
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331
10
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3846F10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.4403533126
Stolar – JMO 3 g.12111330,4615G12
Tesar – JMO 3 g.13325330,3077H8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077G8
Web-dizajner 4 g.21122440,5417D13
Zidar – JMO 3 g.13315330,3462H9
Škola: Srednja škola Prelog (20-527-501)8,00168
Ekonomist 4 g.0607244122
Konobar 3 g.07133330,4615A12
Kuhar 3 g.0712333126
Mesar – JMO 3 g.09245330,5385B14
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Pekar – JMO 3 g.09215330,4615B12
Pomoćni konobar – TES 3 g.0753933110
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Slastičar 3 g.09253330,5385A14
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Škola: Tehnička škola Čakovec (20-010-503)11,00256
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3077D8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3077D8
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533122
Bravar – JMO 3 g.01415330,5C13
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.4427033244
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B13
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,5C13
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244122
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,5A34
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,5A34
Tokar – JMO 3 g.01315330,3846D10
Županija: Osječko-baranjska145,003087
Škola: Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)5,00104
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,25B6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5B12
Mesar IG 3 g.09140330,25B6
Upravni referent 4 g.0604044120
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)6,00120
Ekonomist 4 g.0607244360
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Upravni referent 4 g.0604044240
Škola: Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo (14-022-501)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač DON DO 3 g.4409333120
Upravni referent 4 g.0604044120
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)8,00188
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5A12
Elektromonter IG 3 g.04110330,5A12
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo (14-022-502)4,0088
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Škola: Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)1,0020
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022116
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044126
Škola: Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)5,00120
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,25B6
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,75A18
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,3333B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,4167B10
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Zidar 3 g.13313330,25A6
Škola: I. gimnazija Osijek (14-060-503)6,00144
Opća gimnazija 4 g.32010445120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00120
Jezična gimnazija 4 g.32030445120
Škola: III. gimnazija Osijek (14-060-505)6,00150
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446150
Škola: Medicinska škola Osijek (14-060-506)7,00143
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044122
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045372
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.245293315
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044122
Škola: Obrtnička škola Osijek (14-060-513)8,00116
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3182B7
Fotograf 3 g.26013330,5C10
Frizer – JMO 3 g.2503533120
Krojač – JMO 3 g.22215330,3182A7
Mesar – JMO 3 g.09245330,3636B8
Pediker 3 g.25023330,5C10
Pekar – JMO 3 g.09215330,3182B7
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,3F3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5E4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5E4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,7143D12
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,2857D2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,4F4
Stolar – JMO 3 g.12111330,6818A15
Škola: Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)3,0066
Agrotehničar 4 g.3306244122
Cvjećar IG 3 g.08140330,3A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,4A8
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Vrtlar IG 3 g.08130330,3A6
Škola: Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek (14-060-021)5,0035
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM417
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM417
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM317
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM417
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.060923-MM317
Škola: Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)5,00104
Bravar 3 g.01413330,3333A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,3333A8
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,33A8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0088
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004488
Škola: Srednja škola Dalj (14-411-501)2,0040
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.0607244120
Škola: Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00110
Automehaničar 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac )01423330,4545B10
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac )01270330,4545A10
Cvjećar IG 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac )08140330,2727A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac )01180330,2727A6
Opća gimnazija 4 g. (Srednja škola Donji Miholjac )3201044122
Strojarski računalni tehničar 4 g. (Srednja škola Donji Miholjac )0153244122
Strojobravar 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac )01353330,2727B6
Tokar 3 g. (Srednja škola Donji Miholjac )01313330,2727B6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. (Srednja škola Donji Miholjac )0702044122
Škola: Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)12,00264
Agrotehničar 4 g.3306244122
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3333A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244122
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333B8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333A8
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Konobar 3 g.07133330,3333C8
Kuhar 3 g.07123330,3333C8
Mesar – JMO 3 g.09245330,3333B8
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5D5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5D5
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Slastičar 3 g.09253330,3333C8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3333B8
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244122
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244122
Škola: Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)3,0047
Bačvar 3 g.12163330,25A6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5A12
Pomoćni stolar – TES 3 g.128193313
Stolar 3 g.12113330,25A6
Šumarski tehničar 4 g.11010441
20
Škola: Srednja škola Valpovo (14-085-501)6,00130
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331
22
Ekonomist 4 g.0607244122
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3A6
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Strojobravar 3 g.01353330,7A14
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244122
Škola: Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo (14-022-503)9,00202
Agrotehničar 4 g.3306244122
Automehaničar 3 g.01423330,4167C10
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,5455E12
Cvjećar IG 3 g.08140330,2727D6
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333C8
Fotograf 3 g.26013330,2727D6
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4545D10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,7273B16
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,25C6
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pekar – JMO 3 g.09215330,25A6
Slastičar – JMO 3 g.07145330,2727B6
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,4545E10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244122
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244122
Škola: Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,5A12
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533124
Bravar 3 g.01413330,25A6
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.4427033124
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,5B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za energetiku 4 g.0104044124
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Škola: Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek (14-060-510)5,00120
Kozmetičar DON 4 g.4401144124
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044248
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Web-dizajner 4 g.2112244124
Škola: Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek (14-060-514)3,0060
Komercijalist 4 g.0603044240
Prodavač IG 3 g.0609233120
Škola: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek (14-060-512)8,00198
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije slastičar 3 g.3210193120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.0713333126
Kuhar 3 g.0712333378
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044248
Županija: Požeško-slavonska36,00778
Škola: Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)0604044120
Škola: Gimnazija, Požega (11-077-501)5,00130
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Škola: Obrtnička škola, Požega (11-077-505)6,00132
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,5C12
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5C12
Modni tehničar 4 g.3315244120
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,4167B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,5833A14
Tesar – JMO 3 g.13325330,4167A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Zidar – JMO 3 g.13315330,5833B14
Škola: Poljoprivredno-prehrambena škola, Požega (11-077-503)5,00102
Agrotehničar 4 g.33062440,5a12
Agroturistički tehničar 4 g.3304044124
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.0118033124
Mesar IG 3 g.09140330,3d6
Pekar IG 3 g.09120330,3d6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,4d8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5s5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5s5
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,5a12
Škola: Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00124
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441
20
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045244
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5m10
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5m10
Škola: Tehnička škola, Požega (11-077-504)7,00148
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,4167g10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3d6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,7d14
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5833c14
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3333g8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,25g6
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar 3 g.01353330,4167c10
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Županija: Primorsko-goranska133,002893
Škola: Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)6,0042
Bravar 3 g.014133317
Konobar 3 g.071333317
Kuhar 3 g.071233317
Stolar 3 g.121133317
Tokar 3 g.013133317
Vodoinstalater – JMO 3 g.013853317
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka (08-071-026)3,0024
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,3333C3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,375B3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,375B3
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,2857A2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,25B2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,7143A5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,3333C3
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,3333C3
Škola: Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka (08-071-512)3,0076
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,3846B10
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5385A14
Stolar – JMO 3 g.12111330,6154B16
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4615A12
Škola: Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)8,00154
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244372
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Upravni referent 4 g.0604044128
Upravni referent pril. 4 g.0604944110
Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,00100
Autoelektričar 3 g.04223330,5D13
Elektroinstalater 3 g.04213330,5D13
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5C13
Elektroničar IG 3 g.04140330,5C13
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244248
Škola: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00120
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)3,0058
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022124
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044234
Škola: Građevinska tehnička škola, Rijeka (08-071-508)4,0096
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.3001044124
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Škola: Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka (08-071-515)2,0052
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3846B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,3077A8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4615A12
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3846B10
Vrtlar IG 3 g.08130330,2308A6
Zidar – JMO 3 g.13315330,2308B6
Škola: Hotelijersko-turistička škola, Opatija (08-058-504)4,0096
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044496
Škola: Medicinska škola u Rijeci, Rijeka (08-071-516)8,00204
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453
84
Sanitarni tehničar 4 g.2406044124
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Škola: Obrtnička škola, Opatija (08-058-503)4,0096
Frizer – JMO 3 g. (Obrtnička škola)25035332,4167A58
Kozmetičar 4 g. (Obrtnička škola)25020441
24
Mesar – JMO 3 g. (Obrtnička škola)09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g. (Obrtnička škola)25025330,3333A8
Škola: Pomorska škola, Bakar (08-275-501)4,0088
Pomorski nautičar 4 g.1609044248
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044240
Škola: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)5,00120
Ekološki tehničar 4 g.3307244124
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5A12
Intermedijski fotograf 4 g.2601644124
Medijski tehničar 4 g.21112440,5B12
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Web-dizajner 4 g.21122440,5B12
Škola: Prometna škola, Rijeka (08-071-517)4,0092
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244124
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033248
Škola: Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (08-071-506)5,00120
Jezična gimnazija 4 g.3203044248
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Rijeka (08-071-509)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka (08-071-524)2,0048
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004248
Škola: Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka (08-071-503)3,0074
Dizajner odjeće 4 g.3011044124
Komercijalist 4 g.0603044124
Prodavač IG 3 g.0609233126
Škola: Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj (08-292-501)5,0096
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,5B8
Kuhar 3 g.07123330,5B8
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Pomorski nautičar 4 g.16090440,5A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,5A10
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)3201044120
Škola: Srednja škola Delnice (08-013-501)3,0052
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,5A8
Opća gimnazija 4 g.3201044118
Šumarski tehničar 4 g.1101044118
Škola: Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)5,0098
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Vodoinstalater 3 g.01383330,4167A10
Škola: Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk (08-042-501)5,00114
Automehaničar 3 g.01423330,5B10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.07133330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Vodoinstalater 3 g.01383330,5B10
Škola: Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0060
Konobar 3 g.07133330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
20
Škola: Srednja škola Vladimir Nazor, Čabar (08-009-501)2,0040
Alatničar – JMO 3 g.01345330,5A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka (08-071-504)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume (08-071-502)4,0065
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41
14
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41
17
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41
19
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT41
15
Škola: Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
(08-071-501)
4,00102
Autolimar – JMO 3 g.01405330,56C14
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,6923B18
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,44C36
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,6923A18
Instalater-monter IG 3 g.01150330,3077A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3077B8
Škola: Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)4,0096
Brodograđevni tehničar 4 g.0201044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za energetiku 4 g.0104044124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)5,00138
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar posluživanja 4 g.3210164128
Konobar 3 g.07133330,5357A15
Kuhar 3 g.0712333256
Slastičar 3 g.09253330,4643A13
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0060
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331
20
Ekonomist 4 g.0607244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,5A10
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,5A10
Županija: Šibensko-kninska53,001057
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Šibenik (15-081-011)3,0010
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493314
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193314
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.088393312
Škola: Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0071
Administrator pril. 3 g.068193215
Ekonomist 4 g.0607244122
Komercijalist 4 g.0603044122
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik (15-081-506)6,00148
Jezična gimnazija 4 g.32030441,4615A38
Klasična gimnazija 4 g.32040440,5385A14
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Škola: Glazbena škola Ivana Lukačića, Šibenik (15-081-511)2,0023
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.290002217
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044116
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)4,0098
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333B8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3333B8
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5833C14
Brodski električar 4 g.0422344124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3333B8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3846D10
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,2308D6
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,4167C10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3846D10
Škola: Medicinska škola, Šibenik (15-081-504)4,0092
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044122
Škola: Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0088
Pomorski nautičar 4 g. (Dodatna lokacija)1609044122
Tehničar cestovnog prometa 4 g. (Dodatna lokacija)14032440,5A11
Tehničar za jahte i marine 4 g. (Dodatna lokacija)0202244122
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. (Dodatna lokacija)17022440,5A11
Vozač motornog vozila IG 3 g. (Dodatna lokacija)1411033122
Škola: Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)4,0072
Ekonomist 4 g.0607244118
Opća gimnazija 4 g.3201044118
Elektroinstalater 3 g. (radionice)04213330,5A9
Elektrotehničar 4 g. (radionice)0401044118
Konobar 3 g. (radionice)07133330,5A9
Škola: Srednja škola Lovre Montija, Knin (15-036-502)5,0085
Agrotehničar 4 g.3306244120
Ekonomist 4 g.0607244120
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493315
Škola: Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Knin (15-036-503)4,0080
Automehaničar 3 g.01423330,35D7
Elektroinstalater 3 g.04213330,3C6
Elektromehaničar 3 g.04233330,3C6
Frizer 3 g.25033330,4C8
Konobar 3 g.07133330,3D6
Kuhar 3 g.07123330,35D7
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Škola: Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)5,00110
Agroturistički tehničar 4 g.3304044122
Frizer – JMO 3 g.2503533120
Kozmetičar 4 g.2502044122
Mesar IG 3 g.09140330,3077D8
Pediker 3 g.25023330,3077D8
Prodavač DON DO 3 g.4409333120
Stolar 3 g.12113330,3846D10
Škola: Tehnička škola, Šibenik (15-081-507)4,0088
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044122
Elektrotehničar 4 g.04010441
22
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044122
Škola: Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0092
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Konobar 3 g.0713333124
Kuhar 3 g.0712333124
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Županija: Sisačko-moslavačka71,001516
Škola: Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0066
Ekonomist 4 g.0607244244
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Škola: Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00100
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044360
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Škola: Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak (03-076-508)2,0038
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044123
Škola: Glazbena škola u Novskoj, Novska (03-054-502)1,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044110
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)5,00120
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333D8
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533124
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333D8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Elektroinstalater 3 g.04213330,5B12
Elektromehaničar 3 g.04233330,5B12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533124
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333D8
Škola: Srednja škola Glina (03-025-501)4,0080
Ekonomist 4 g.06072441
20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331
20
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Prodavač IG 3 g.06092331
20
Škola: Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0080
Ekonomist 4 g.06072441
20
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar 3 g.12113331
20
Šumarski tehničar 4 g.11010441
20
Škola: Srednja škola Novska (03-054-501)5,00112
Bravar 3 g.01413330,3077A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar 3 g.12113330,3077A8
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.0417244126
Vodoinstalater 3 g.01383330,3846A10
Škola: Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00116
Cvjećar IG 3 g.08140330,4545A10
Mesar IG 3 g.09140330,5455A12
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.088293316
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244122
Veterinarski tehničar 4 g.1001044122
Škola: Srednja škola Tina Ujevića, Kutina (03-043-501)5,00116
Ekonomist 4 g.0607244244
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5S10
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5S10
Konobar 3 g.07133330,3U6
Kuhar 3 g.07123330,4U8
Slastičar 3 g.09253330,3U6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Viktorovac, Sisak (03-076-503)7,00172
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044126
Frizer – JMO 3 g.2503533122
Konobar 3 g.0713333124
Kuhar 3 g.0712333124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045252
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00168
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5a10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5a10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3333c8
Krojač 3 g.22213330,3333c8
Modni tehničar 4 g.3315244120
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333c8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4f4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2e2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5e5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3e3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,3f3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3f3
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5d10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3333b8
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333b8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,5d30
Zidar – JMO 3 g.13315330,3333b8
Škola: Tehnička škola Kutina (03-043-502)5,00114
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,33A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333A8
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044122
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244122
Škola: Tehnička škola Sisak (03-076-506)6,00140
Kemijski tehničar 4 g.2001044122
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244122
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244122
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.0417244126
Županija: Splitsko-dalmatinska233,005289
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split (17-126-535)3,009
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.218293313
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193313
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.268193313
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split (17-126-536)1,0010
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.2183933110
Škola: Ekonomska i upravna škola, Split (17-126-511)9,00216
Ekonomist 4 g.06072445120
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Upravni referent 4 g.0604044372
Škola: Ekonomska škola, Imotski (17-030-503)4,0090
Ekonomist 4 g.0607244122
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044248
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju (17-075-502)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski (17-030-505)4,00104
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)2,0025
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Glazbena škola Jakova Gotovca, Sinj (17-075-505)2,0019
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.290002219
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044110
Škola: Glazbena škola Josipa Hatzea, Split (17-126-525)4,0077
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022126
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044244
Plesač klasičnog baleta 4 g.310104417
Škola: Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044118
Škola: Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split (17-126-503)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044252
Građevinski tehničar 4 g.1311044252
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244126
Škola: I. gimnazija Split (17-126-505)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.32030444104
Klasična gimnazija 4 g.3204044252
Škola: II. gimnazija, Split (17-126-506)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.32030446156
Škola: III. gimnazija, Split (17-126-507)6,00156
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446156
Škola: Industrijska škola, Split (17-126-516)2,0056
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5B14
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C14
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5C14
Instalater-monter IG 3 g.01150330,5B14
Škola: IV. gimnazija Marko Marulić, Split (17-126-508)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0032
Klesar – JMO 3 g.1337533116
Klesarski tehničar 4 g.1308244116
Škola: Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)5,00100
Administrator pril. 3 g.0681932110
Komercijalist 4 g.0603044366
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Obrtna tehnička škola, Split (17-126-515)11,00262
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,5G13
Autolimar – JMO 3 g.01405330,56C14
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,44C36
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533126
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5G13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331
26
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5I5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5I5
Stolar – JMO 3 g.1211133126
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244124
Vodoinstalater – JMO 3 g.0138533126
Škola: Obrtnička škola, Split (17-126-504)8,00194
Fotograf – JMO 3 g.26015330,375A9
Frizer – JMO 3 g.2503533248
Frizer DO 4 g.4403544126
Kozmetičar DON 4 g.4401144124
Krojač – JMO 3 g.22215330,625A15
Modni tehničar 4 g.3315244124
Pediker – JMO 3 g.2502533124
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044124
Škola: Obrtničko-industrijska škola u Imotskom, Imotski (17-030-502)7,00146
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,375O9
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5J10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,375O9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,25O6
Frizer – JMO 3 g.25035330,4167L10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5M12
Konobar – JMO 3 g.07135330,25N6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333L8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75N18
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331
10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,25L6
Stolar – JMO 3 g.12111330,5J10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5M12
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
20
Škola: Pomorska škola, Split (17-126-518)7,00164
Pomorski nautičar 4 g.1609044372
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.3301044122
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044248
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044122
Škola: Prirodoslovna škola Split (17-126-501)5,00120
Ekološki tehničar 4 g.3307244124
Kemijski tehničar 4 g.2001044124
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244124
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044248
Škola: Škola likovnih umjetnosti, Split (17-126-520)2,0052
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B4252
Škola: Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split (17-126-517)9,00220
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3077E8
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5C12
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,5A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5C12
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060440,5A12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3846D10
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004248
Medijski tehničar 4 g.21112440,5B12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3077D8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3077D8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3462E9
Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g.1309044124
Web-dizajner 4 g.21122440,5B12
Web programer 4 g.2122244124
Zidar – JMO 3 g.13315330,3462E9
Škola: Srednja škola »Braća Radić«, Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)7,00160
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,3846B10
Mesar IG 3 g.09140330,3077B8
Pekar IG 3 g.09120330,3077B8
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030440,5A12
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3C3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3C3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,4C4
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Jezična gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)3203044126
Opća gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)3201044126
Škola: Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo, Vis (17-090-501)2,0032
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5455A12
Kuhar – JMO 3 g.0712533110
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,4545A10
Škola: Srednja škola Bol (17-444-501)3,0060
Konobar 3 g.07133330,5c10
Kuhar 3 g.07123330,5c10
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
20
Škola: Srednja škola Brač, Supetar (17-468-501)3,0072
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333A8
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Makarska (17-047-501)5,00122
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Jezična gimnazija 4 g.3203044252
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Hvar (17-029-501)7,00109
Konobar 3 g.07133330,5A7
Kuhar 3 g.07123330,5A7
Opća gimnazija 4 g.3201044113
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044117
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)3304044110
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)0701044119
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,5882B10
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)3201044119
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,4118B7
Škola: Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0093
Ekonomist 4 g.0607244121
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Škola: Srednja škola Jure Kaštelan, Omiš (17-057-501)8,00182
Frizer – JMO 3 g.25035330,5B12
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485331
24
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Konobar – JMO 3 g.07135330,25A6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5B12
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75A18
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Pomoćni konobar – TES 3 g.0753933110
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Škola: Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac (17-093-501)4,0080
Automehaničar 3 g.01423330,5A10
Ekonomist 4 g.0607244120
Konobar 3 g.07133330,5A10
Kuhar 3 g.0712333120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića, Sinj (17-075-501)9,00206
Ekonomist 4 g.0607244124
Frizer – JMO 3 g.25035330,5F12
Komercijalist 4 g.0603044248
Konobar 3 g.07133330,5K13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5F12
Kuhar 3 g.07123330,5K13
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Prodavač IG 3 g.0609233124
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin (17-083-502)7,00160
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333G8
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044244
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333G8
Konobar 3 g.07133330,5C12
Kuhar 3 g.07123331,5C36
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333G8
Škola: Srednja strukovna škola, Makarska (17-047-502)5,00101
Automehaničar 3 g.01423330,25A6
Elektrotehničar 4 g.04010441
21
Frizer 3 g.25033330,4167A10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Konobar 3 g.07133330,4167B10
Kuhar 3 g.07123330,5833B14
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
22
Škola: Srednja tehnička prometna škola, Split (17-126-513)6,00144
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244124
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033372
Zrakoplovni prometnik 4 g.1801044124
Škola: Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju (17-075-503)7,00152
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3182D7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5455B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3636D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3182D7
Elektrotehničar 4 g.04010441
22
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,4545H10
Stolar – JMO 3 g.12111330,4545B10
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
22
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441
22
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5455H12
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
20
Škola: Tehnička škola u Imotskom, Imotski (17-030-504)3,0072
Ekološki tehničar 4 g.3307244124
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Škola: Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split (17-126-514)4,0096
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244372
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)9,00210
Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije turistički tehničar destinacije 4 g.3210174124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Konobar 3 g.0713333126
Kuhar 3 g.07123332,4615A64
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,2B2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,8B8
Slastičar 3 g.09253330,5385A14
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00166
Opća gimnazija 4 g.32010445140
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4126
Škola: Zdravstvena škola, Split (17-126-521)8,00202
Dentalna asistentica/asistent 4 g.2412044124
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044126
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045378
Sanitarni tehničar 4 g.2406044124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Županija: Varaždinska95,001925
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec
(05-031-503)
2,0014
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.015102217
Parketar 2 g.125102217
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin
(05-086-007)
2,0014
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493317
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193317
Škola: Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00128
Opća gimnazija 4 g.3201044480
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Elektrostrojarska škola, Varaždin (05-086-504)12,00248
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3333m8
Bravar – JMO 3 g.01415330,5k12
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533120
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333m8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,3333m8
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Grafičar pripreme 3 g.21213330,5j10
Grafičar tiska 3 g.21223330,5j10
Medijski tehničar 4 g.2111244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244240
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244240
Tokar – JMO 3 g.01315330,5k12
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Glazbena škola u Varaždinu (05-086-512)3,0060
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044240
Škola: Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)10,00190
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.0713333120
Kuhar 3 g.0712333120
Poslovni tajnik 4 g.06050440,5A10
Prodavač IG 3 g.0609233120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Upravni referent 4 g.06040440,5A10
Škola: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin (05-086-509)9,00188
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Geološki tehničar 4 g.05010440,6A12
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3333B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333B8
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244120
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044120
Rudarski tehničar 4 g.05030440,4A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,6667C16
Tehničar nutricionist 4 g.0903044120
Tesar 3 g.13323330,3333C8
Zidar 3 g.13313330,3333B8
Škola: Medicinska škola Varaždin (05-086-505)5,00120
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045128
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044120
Sanitarni tehničar 4 g.2406044124
Škola: Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00180
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044360
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044372
Škola: Srednja škola »Arboretum Opeka«, Marčan (05-230-501)5,0086
Agrotehničar 4 g.3306244120
Cvjećar IG 3 g.08140330,4B8
Konobar – JMO 3 g.07135330,4C8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6C12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3B6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5A3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5A3
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Vrtlar IG 3 g.08130330,3B6
Škola: Srednja škola Ivanec (05-031-501)6,00124
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331
20
Ekonomist 4 g.0607244120
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333A8
Škola: Srednja škola Ludbreg (05-087-501)6,00118
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,7857D22
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3B6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3C3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5C5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,2C2
Prodavač DON DO 3 g.44093330,2143D6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,4B8
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tokar – JMO 3 g.01315330,3B6
Škola: Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Tehničar za računalstvo 4 g. (Dodatna)0416244120
Škola: Srednja strukovna škola, Varaždin (05-086-508)9,00207
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,2857E8
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Frizer DO 4 g.44035440,5B14
Galanterist – JMO 3 g.23135330,2857E8
Kozmetičar DO 4 g.44010440,5B14
Krojač – JMO 3 g.22215330,2308F6
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B4124
Mesar – JMO 3 g.09245330,2308F6
Modni tehničar 4 g.33152440,6667A16
Pekar – JMO 3 g.09215330,5385F14
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3333C3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3333C3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3333C3
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,4286E12
Staklar – JMO 3 g.27115330,2143D6
Stolar – JMO 3 g.12111330,5714D16
Tapetar – JMO 3 g.26025330,2143D6
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,3333A8
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.2803044120
Škola: Strojarska i prometna škola, Varaždin (05-086-507)9,00188
Autolimar – JMO 3 g.01405330,4F8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331
20
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331
20
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,7G14
Limar – JMO 3 g.01395330,3G6
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
24
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,6F12
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441
20
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441
20
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441
20
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
24
Županija: Virovitičko-podravska42,00837
Škola: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)1,0010
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,5A5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5A5
Škola: Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0090
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0037
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022118
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044119
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)6,00112
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4E8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,2727B6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,4C8
Frizer – JMO 3 g.25035330,6C12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A10
Konobar – JMO 3 g.07135330,5A10
Krojač – JMO 3 g.22215330,3E6
Kuhar 3 g.07123330,4545B10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,2727B6
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5F5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5F5
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar – JMO 3 g.12111330,3E6
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00120
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,7D14
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,5B10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3A6
Frizer DO 4 g.4403544120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,6C12
Kozmetičar 4 g.2502044120
Stolar – JMO 3 g.12111330,7A14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4C8
Zidar – JMO 3 g.13315330,3D6
Škola: Srednja škola »Stjepan Ivšić«, Orahovica (10-059-501)4,0080
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,4A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,4B8
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441
20
Konobar – JMO 3 g.07135330,3A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3A6
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,3B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,3B6
Škola: Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00100
Agrotehničar 4 g.3306244120
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Škola: Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača (10-317-501)4,0080
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
20
Konobar – JMO 3 g.07135330,4D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6D12
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,5C10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5C10
Poslovni tajnik 4 g.06050440,5A10
Upravni referent 4 g.06040440,5A10
Škola: Strukovna škola Virovitica (10-089-504)5,00102
Ekonomist 4 g.0607244240
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.07133330,2727A6
Kuhar 3 g.07123330,4545A10
Slastičar 3 g.09253330,2727A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00106
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Županija: Vukovarsko-srijemska106,002179
Škola: Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci (16-088-506)3,0066
Drvodjeljski tehničar 4 g.1201044122
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244122
Stolar – JMO 3 g.1211133122
Škola: Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci (16-088-504)9,00180
Ekonomist 4 g.0607244488
Pomoćni administrator – TES 3 g.068293318
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Prodavač IG 3 g.0609233240
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Ekonomska škola Vukovar (16-096-502)6,00132
Ekonomist 4 g.0607244122
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS4122
Komercijalist 4 g.0603044122
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS4122
Upravni referent 4 g.0604044122
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS4122
Škola: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci (16-088-502)7,00158
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Opća gimnazija 4 g.3201044366
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00132
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS4122
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS4122
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS4122
Škola: Gimnazija Županja (16-111-502)3,0060
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Škola: Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci (16-088-510)4,0045
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022220
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044225
Škola: Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)10,00190
Ekonomist 4 g.0607244240
Konobar – JMO 3 g.07135330,4C8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6C12
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044120
Automehaničar – JMO 3 g. (Stara zgrada)01425330,7E14
Bravar 3 g. (Stara zgrada)01413330,4B8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. (Stara zgrada)01270330,6B12
Elektroinstalater 3 g. (Stara zgrada)04213330,5A10
Elektromehaničar 3 g. (Stara zgrada)04233330,5A10
Frizer – JMO 3 g. (Stara zgrada)25035331
20
Pomoćni bravar – TES 3 g. (Stara zgrada)01849330,3F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. (Stara zgrada)08849330,3F3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. (Stara zgrada)07819330,4F4
Prodavač IG 3 g. (Stara zgrada)0609233120
Vodoinstalater – JMO 3 g. (Stara zgrada)01385330,3E6
Škola: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)7,00142
Agrotehničar 4 g.3306244122
Cvjećar IG 3 g.08140330,5f11
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.0118033122
Mesar IG 3 g.09140330,5d11
Pekar IG 3 g.09120330,5d11
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5f11
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044122
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5g5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5g5
Šumarski tehničar 4 g.1101044122
Škola: Srednja škola Ilok (16-426-501)4,0088
Agrotehničar 4 g.3306244122
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244122
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.0812033122
Škola: Srednja strukovna škola Marko Babić, Vukovar (16-096-504)10,00206
Frizer – JMO 3 g.25035330,4167C10
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,5E10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,6364A14
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS4120
Konobar – JMO 3 g.07135330,3077B8
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071353-MS30,25D6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5833C14
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS30,5E10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,4615B12
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071253-MS30,5D12
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g.080504-MS4120
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Prodavač IG 3 g.0609233120
Slastičar – JMO 3 g.07145330,2308B6
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071453-MS30,25D6
Tehničar nutricionist 4 g.0903044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,3636A8
Škola: Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)8,00162
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3636g8
Frizer – JMO 3 g.2503533122
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Konobar – JMO 3 g.07135330,7d14
Krojač – JMO 3 g.22215330,2727g6
Kuhar – JMO 3 g.0712533122
Modni tehničar 4 g.3315244122
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5h5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5h5
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3d6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3636g8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Škola: Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar (16-096-503)12,00240
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,4A8
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,4B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3A6
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,3B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4C8
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,4D8
Bravar – JMO 3 g.01415330,3A6
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS4120
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042153-MS30,3B6
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS4120
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3C6
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,3D6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS4120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS4120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3C6
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,3D6
Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00214
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044122
Autoelektričar 3 g.04223330,5j10
Automehaničar 3 g.01423330,6h12
Bravar 3 g.01413330,4h8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,6364i14
Elektroinstalater 3 g.04213330,5j10
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,4k8
Elektrotehničar 4 g.0401044122
Građevinski tehničar 4 g.1311044122
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3636i8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3k6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3k6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244244
Škola: Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0048
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)5,00116
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045372
Veterinarski tehničar 4 g.1001044122
Županija: Zadarska88,002033
Škola: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar (13-107-518)7,00168
Ekonomist 4 g.0607244248
Komercijalist 4 g.0603044124
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S4124
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Prodavač IG 3 g.0609233124
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar (13-107-503)5,00120
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar (13-107-502)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.3203044372
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)3,0066
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022118
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Plesač suvremenog plesa 4 g.3102044124
Škola: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar (13-107-519)9,00210
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Konobar 3 g.0713333126
Kuhar 3 g.0712333252
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,4A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,6A6
Slastičar 3 g.0925333126
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044248
Škola: Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)4,0096
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045372
Škola: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0069
Frizer – JMO 3 g.25035331,5217c35
Kozmetičar 4 g.2502044123
Pediker – JMO 3 g.25025330,4783c11
Škola: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar (13-107-515)5,00110
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,2857B8
Mesar IG 3 g.09140330,3571B10
Pekar IG 3 g.09120330,3571B10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5A12
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5C5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5C5
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Škola: Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,00104
Pomorski nautičar 4 g.1609044252
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044252
Škola: Prirodoslovno-grafička škola, Zadar (13-107-514)3,0072
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441
24
Kemijski tehničar 4 g.2001044124
Medijski tehničar 4 g.21112440,5B12
Web-dizajner 4 g.21122440,5B12
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar (13-107-516)4,0092
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A4124
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B4248
Šivač odjeće 2 g.2251012120
Škola: Srednja škola Bartula Kašića, Pag (13-063-501)2,0048
Konobar 3 g.07133330,4167A10
Kuhar 3 g.07123330,5833A14
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)4,0096
Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g.02130330,42E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,58E14
Ekonomist 4 g.0607244122
Konobar DO DO 3 g.44133330,3077C8
Kuhar DO DO 3 g.44123330,4615C12
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prodavač DO DO 3 g.44092330,2308C6
Škola: Srednja škola Gračac (13-027-527)2,0024
Ekonomist 4 g.0607244112
Tehničar zaštite prirode 4 g.3308044112
Škola: Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)6,00134
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25P6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5P12
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C11
Ekonomist 4 g.0607244120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5S12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,5C11
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Prodavač – JMO 3 g.06115330,25P6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25S6
Zidar – JMO 3 g.13315330,25S6
Škola: Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Ekonomist 4 g.0607244114
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A7
Opća gimnazija 4 g.3201044114
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5A7
Škola: Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar (13-107-513)9,00224
Autolimar – JMO 3 g.01405330,5A12
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,5A36
Bravar – JMO 3 g.01415330,2857B8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,3571E10
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,6667C16
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333C8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,7143B20
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,5D12
Stolar – JMO 3 g.12111330,5D12
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110330,6429E18
Škola: Tehnička škola, Zadar (13-107-512)5,00118
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244122
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,5B12
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,5B12
Županija: Zagrebačka87,002115
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana (01-073-505)2,0012
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,5B3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,5A3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5B3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5A3
Škola: Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Ekonomist 4 g.0607244378
Komercijalist 4 g.0603044126
Škola: Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor (01-073-501)5,00122
Ekonomist 4 g.0607244248
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Kuhar 3 g.07123330,6154E16
Slastičar 3 g.09253330,3846E10
Škola: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor (01-073-502)3,0078
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Škola: Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)4,00112
Opća gimnazija 4 g.3201044384
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044128
Škola: Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0022
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Škola: Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor (01-073-504)2,0034
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022111
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044123
Škola: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić (01-108-501)8,00204
Ekonomist 4 g.0607244124
Frizer – JMO 3 g.25035330,5g13
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar – JMO 3 g.07135330,3077h8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5g13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3846h10
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prodavač IG 3 g.0609233126
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3077h8
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Škola: Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00130
Agrotehničar 4 g.3306244126
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3077B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A13
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Stolar – JMO 3 g.12111330,3462B9
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3462B9
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044126
Škola: Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00232
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3077A8
Ekonomist 4 g.0607244124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B13
Frizer – JMO 3 g.2503533126
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3846A10
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3077A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Škola: Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)10,00244
Ekonomist 4 g.0607244126
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,2692E7
Elektromonter IG 3 g.04110330,2692E7
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Frizer – JMO 3 g.2503533126
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,4615E12
Komercijalist 4 g.0603044126
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,5L5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,5L5
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044126
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)3201044126
Škola: Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00128
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A13
Ekonomist 4 g.0607244124
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A13
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Škola: Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00204
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3077b8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3462b9
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Ekonomist 4 g.0607244122
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3462b9
Konobar 3 g.07133330,4615a12
Kuhar 3 g.07123330,5385a14
Mesar – JMO 3 g.09245330,3846c10
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prodavač IG 3 g.0609233126
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,6154c16
Škola: Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)8,00192
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533126
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3462G9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3077G8
Frizer – JMO 3 g.25035330,5E13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3462G9
Konobar – JMO 3 g.07135330,5H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5H13
Pediker – JMO 3 g.25025330,5E13
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Škola: Srednja strukovna škola, Samobor (01-073-503)6,00154
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5C13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5C13
Frizer – JMO 3 g.25035330,5B13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5B13
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica (01-087-505)4,0059
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022116
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044119
Scenski plesač 4 g.3105044224
Škola: Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica
(01-087-504)
3,0084
Zrakoplovni prometnik 4 g.1801044128
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.0409144128
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.0105144128
2.061,9946010Rok: 2022./2023., ljetni rok
Vrsta osnivača: Privatna ustanova s pravom javnosti
ProgramŠifra programaTrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Dubrovačko-neretvanska2,0044
Škola: Dubrovačka privatna gimnazija, Dubrovnik (19-018-515)2,0044
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.32010441
24
Županija: Grad Zagreb68,001266
Škola: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti, Zagreb (21-114-600)4,0096
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Gimnazija Marul, Zagreb (21-114-631)2,0048
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola »Muzički atelje«, Zagreb (21-114-630)2,0050
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022125
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044125
Škola: Glazbena škola Bonar, Zagreb (02-014-003)6,0080
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022340
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044340
Škola: Glazbena škola Brkanović, Zagreb (21-114-626)6,00100
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022240
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044460
Škola: Glazbena škola Ladislav Račić, Zagreb (21-114-634)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Humanistička gimnazija, Zagreb (21-114-571)3,0066
Klasična gimnazija 4 g.3204044366
Škola: LINIGRA-privatna škola s pravom javnosti, Zagreb (21-114-602)3,0060
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044240
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Opća privatna gimnazija, Zagreb (21-114-623)2,0040
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Škola: Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti, Zagreb (21-114-614)1,0020
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3206244120
Škola: Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski«, Zagreb (21-114-601)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244240
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti, Zagreb (21-114-617)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244240
Škola: Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti, Zagreb (21-114-615)5,00100
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044240
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak, Zagreb (21-114-621)6,00122
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5A10
Konobar 3 g.07133330,27B6
Kuhar 3 g.07123330,46B10
Mesar IG 3 g.09140330,5C10
Pekar IG 3 g.09120330,5C10
Prodavač IG 3 g.06092331
20
Slastičar 3 g.09253330,27B6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,5A10
Škola: Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak«, Zagreb (21-114-158)12,00144
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022336
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000449108
Škola: Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-620)2,0044
Klasična gimnazija 4 g.3204044244
Škola: Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb
(21-114-628)
1,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030440,510
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S40,510
Škola: Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, Zagreb
(21-114-569)
1,0025
Američki gimnazijski program 4 g.3206344125
Škola: Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti, Zagreb
(21-114-609)
3,0068
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Umjetnička gimnazija 4 g.3207044128
Škola: Prva privatna gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-618)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Županija: Osječko-baranjska3,0084
Škola: EDukOS-PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI (14-060-523)2,0056
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044128
Škola: Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti (14-060-522)1,0028
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Županija: Primorsko-goranska4,0092
Škola: MEĐUNARODNA SREDNJA ŠKOLA ADRIA (08-071-531)1,0024
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, Rijeka (08-071-528)2,0048
Farmaceutski tehničar 4 g.24040440,5f12
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070440,5f12
Opća gimnazija 4 g.32010441
24
Škola: SREDNJA WALDORFSKA ŠKOLA U RIJECI (08-071-527)1,0020
Srednja škola – alternativni program waldorfske škole 4 g.0010114120
Županija: Splitsko-dalmatinska11,00238
Škola: Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti, Split
(17-126-530)
2,0040
Hrvatsko-europska gimnazija s usmjerenjima 4 g.3211094240
Škola: Privatna srednja škola Aspalathos Međunarodna škola, Dugopolje (17-126-537)2,0040
IBMYP program 2 g.3205024240
Škola: Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti, Split (17-126-529)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Privatna srednja škola Wallner, Split (17-126-533)2,0052
Konobar – JMO 3 g.07135330,21A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,58A16
Slastičar – JMO 3 g.07145330,21A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja škola Dental centar Marušić, Split (17-126-527)2,0046
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044126
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Županija: Varaždinska2,0040
Škola: Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0040
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Županija: Zadarska3,0060
Škola: Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti, Zadar (13-126-537)3,0060
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4120
93,001824Rok: 2022./2023., ljetni rok
Vrsta osnivača: Ustanova vjerske zajednice s pravom javnosti
ProgramŠifra programaTrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Brodsko-posavska3,0072
Škola: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, Slavonski Brod (12-078-508)3,0072
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Županija: Dubrovačko-neretvanska1,0022
Škola: Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti, Dubrovnik (19-018-503)1,0022
Klasična gimnazija 4 g.3204044122
Županija: Grad Zagreb9,00231
Škola: Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Zagreb (21-114-597)1,0025
Opća gimnazija 4 g.3201044125
Škola: Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
(21-114-546)
4,00104
Klasična gimnazija 4 g.32040444104
Škola: Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti«, Zagreb (21-114-598)1,0024
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti, Zagreb (21-114-568)3,0078
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Županija: Istarska2,0052
Škola: Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti
(18-065-502)
2,0052
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Klasična gimnazija 4 g.3204044126
Županija: Međimurska5,00112
Škola: Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00112
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.2452933110
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Županija: Osječko-baranjska2,0052
Škola: Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
(14-060-521)
2,0052
Klasična gimnazija 4 g.3204044252
Županija: Požeško-slavonska2,0042
Škola: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Požega (11-077-510)2,0042
Jezična gimnazija 4 g.32030440,5A10
Klasična gimnazija 4 g.32040440,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Županija: Primorsko-goranska3,0074
Škola: Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti, Rijeka (08-071-522)3,0074
Klasična gimnazija 4 g.3204044126
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4248
Županija: Splitsko-dalmatinska4,0096
Škola: Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti (17-075-504)2,0044
Jezična gimnazija 4 g.32030441,5A33
Klasična gimnazija 4 g.32040440,5A11
Škola: Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti, Split (17-126-510)2,0052
Klasična gimnazija 4 g.3204044252
Županija: Varaždinska3,0072
Škola: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec
(05-031-502)
3,0072
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Županija: Virovitičko-podravska1,0022
Škola: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Virovitica (10-089-506)1,0022
Klasična gimnazija 4 g.3204044122
Županija: Zadarska3,0072
Škola: Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar
(13-107-504)
3,0072
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Opća gimnazija 4 g.3201044124
38,00919