Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

NN 55/2023 (24.5.2023.), Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

950

Na temelju članka 138. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20., Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJU O CIJENAMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način određivanja reprezentativnih tržišta u svrhu prikupljanja podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa (u daljnjem tekstu: poljoprivredni proizvodi), uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obvezne Ministarstvu dostavljati podatke, vrsta, opseg, način dostave podataka, rokovi i učestalost dostave podataka, administrativna i kontrola na terenu te način izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20., Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Obveznici su fizičke ili pravne osobe određene na temelju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i koje su obvezne dostavljati podatke za grupe proizvoda i proizvode iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Prilog).

2. Korisnik trupova je fizička ili pravna osoba koja kao vlasnik trupove zaklanih životinja koristi za daljnju preradu ili ih stavlja na tržište.

3. Reprezentativno tržište je onaj dio tržišta koji svojim udjelom čini reprezentativni statistički uzorak te osnovu za određivanje obveznika dostave podataka.

4. Izvještajno razdoblje je razdoblje za koje se dostavljaju podaci, a može biti:

– Referentni dan – razdoblje od početka do kraja radnog vremena u danu za koji se dostavljaju podaci,

– Referentni tjedan – razdoblje od ponedjeljka do nedjelje u tjednu za koji se dostavljaju podaci,

– Referentni mjesec – razdoblje od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji se dostavljaju podaci,

– Referentna godina – tržišna godina sukladno Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007:

– od 1. listopada do 30. rujna sljedeće godine za sektor šećera i u pogledu maslinovog ulja te

– od 1. siječnja do 31. prosinca za duhan i ekološke proizvode.

5. Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi – TISUP je informacijski sustav Ministarstva za prikupljanje i obradu podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu te izvještavanje o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

6. Web aplikacija je elektronički sustav za dostavu podataka putem mrežne stranice Ministarstva koji se nalazi na adresi http://www.tisup.mps.hr/unoscijena/login.asp.

7. Identifikacijski obrazac je obrazac dostupan na mrežnoj stranici http://www.tisup.mps.hr/lnk.aspx?id=35 i sadrži podatke o obvezniku za njihovu evidenciju u sustavu i daljnju komunikaciju.

8. Elektronički obrasci su generirani excel obrasci za dostavu podataka dostupni na internetskoj stranici http://www.tisup.mps.hr/lnk.aspx?id=33.

Rodno značenje

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Načela rada

Članak 4.

(1) U prikupljanju i obradi podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda te objavi podataka o cijenama poljoprivrednih proizvoda osigurava se načelo profesionalne neovisnosti, neutralnog pristupa, objektivnosti i pouzdanosti uz poštivanje visokih standarda upravljanja procesima.

(2) Podaci o obveznicima i pojedinačni podaci dostavljeni od strane obveznika sukladno Zakonu o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (»Narodne novine« broj 30/2018) predstavljaju poslovnu tajnu.

Članak 5.

(1) Reprezentativno tržište utvrđuje se na temelju dostupnih administrativnih podataka ili vlastitim istraživanjem o proizvodnji i/ili otkupu i/ili stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda.

(2) Za različite grupe poljoprivrednih proizvoda kao obveznici mogu biti određeni proizvođači, prerađivači i/ili trgovačka društva.

(3) Uvjeti na temelju kojih se vrši izbor obveznika navedeni su u Prilogu ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Prilog).

Članak 6.

(1) Postupak prikupljanja, obrade i izvješćivanja o podacima sastoji se od:

– identifikacije obveznika

– zaprimanja i obrade identifikacijskih podataka te podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

– administrativne kontrole primljenih podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda,

– kontrole na terenu i

– izvješćivanja.

(2) Faze postupka iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka provode se elektronički putem.

Izbor obveznika i obavještavanje obveznika o izboru

Članak 7.

(1) Izbor/reizbor obveznika izvršit će se jednom godišnje na temelju uvjeta navedenih u Prilogu.

(2) Obveznici će biti obaviješteni o izboru pisanim putem.

(3) Obveza dostavljanja podataka za pojedine grupe proizvoda iz Priloga počinje danom primitka obavijesti o izboru izvršenom sukladno stavku 1. ovoga članka te traje do primitka obavijesti o prekidu obveze.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 8.

Dostava identifikacijskih podataka i podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda putem web aplikacije i elektroničkom poštom smatra se valjanom bez pečata i potpisa odgovorne osobe obveznika ili osobe odgovorne za dostavu podataka.

Dostava identifikacijskih podataka

Članak 9.

(1) Obveznici moraju popuniti identifikacijski obrazac te ga u roku od 5 radnih dana od primitka obavijesti o izboru dostaviti na adresu elektroničke pošte: tisup@mps.hr.

(2) Identifikacijski obrazac sadrži sljedeće osnovne podatke o obvezniku:

1. Naziv/ime i prezime obveznika

a) OIB

b) adresa

c) poštanski broj

d) mjesto

2. Odgovorna osoba / Ime i prezime:

a) funkcija

b) broj telefona

c) adresa elektroničke pošte (e-mail)

3. Osoba odgovorna za dostavu podataka

a) ime i prezime

b) funkcija

c) broj telefona

d) adresa elektroničke pošte

4. Zamjena odgovorne osobe za dostavu podataka

a) ime i prezime

b) funkcija

c) broj telefona

d) adresa elektroničke pošte

5. Evidencija osoba koje su upoznate s korisničkim imenom i lozinkom

6. Mjesto i datum popunjavanja identifikacijskog obrasca.

(3) U slučaju bilo kakve promjene osnovnih podataka iz stavka 2. ovoga članka, obveznik je dužan dostaviti novi identifikacijski obrazac u roku od 7 radnih dana od nastale promjene.

(4) U slučaju promjene pravnog statusa, obveznik je dužan u roku od 30 radnih dana od nastanka promjene pisanim putem dostaviti obavijest i odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni.

Dostava podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

Članak 10.

(1) Obveznici dostavljaju podatke korištenjem web aplikacije ili preuzimanjem elektroničkih obrazaca za dostavu podataka, njihovim ispunjavanjem i dostavom na adresu elektroničke pošte: tisup@mps.hr.

(2) Web aplikacija sastoji se od identifikacijskog dijela koji sadrži korisničko ime i lozinku i dijela za upis podataka.

(3) Elektronički obrasci za dostavu podataka sastoje se od identifikacijskog dijela i dijela za upis podataka te sadrže:

a) naziv/ime i prezime, adresu i šifru obveznika

b) izvještajno razdoblje

c) datum izvještaja

d) poljoprivredne proizvode određene za praćenje

e) podatke o cijenama

f) pripadajuću količinu.

(4) Podaci navedeni u obrascima odnose se na poljoprivredne proizvode biljnog i životinjskog porijekla te proizvode prvog stupnja njihove obrade sukladno Zakonu.

Učestalost i rokovi dostave podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

Članak 11.

(1) Podatke obveznici Ministarstvu dostavljaju dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje ovisno o pojedinoj grupi proizvoda iz Priloga ovoga Pravilnika.

(2) Izvještajno razdoblje u slučaju dnevne dostave podataka je referentni dan i podaci moraju biti dostavljeni Ministarstvu najkasnije do 10:00 sati sljedećeg radnog dana.

(3) Izvještajno razdoblje u slučaju tjedne dostave podataka je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni Ministarstvu do utorka nakon referentnog tjedna najkasnije do 12:00 sati.

(4) Izvještajno razdoblje u slučaju mjesečne dostave podataka je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni Ministarstvu do 20. u mjesecu nakon referentnog mjeseca do 12:00 sati.

Članak 12.

(1) Obrasci za dostavu podataka o cijenama i količinama moraju biti ispunjeni u skladu s uputama dostupnim na mrežnoj stranici http://www.tisup.mps.hr/Download.aspx?path=obrasci/Uputa%20za%20WEB.pdf.

(2) Prateću dokumentaciju obveznik je dužan čuvati tri godine.

IZVJEŠĆIVANJE I OBJAVA PODATAKA

Članak 13.

Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju te obrađene i objedinjene podatke objavljuje putem mrežne stranice www.tisup.mps.hr.

KONTROLE

Administrativna kontrola

Članak 14.

(1) Administrativna kontrola obuhvaća pravovremenost, potpunost i ispravnost dostavljenih podataka od strane obveznika.

(2) Ako se administrativnom kontrolom utvrde bitne nepravilnosti, izvršit će se kontrola na terenu.

Kontrola na terenu

Članak 15.

(1) Kontrolu na terenu provodi Ministarstvo.

(2) Kontrola na terenu provodi se svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika po grupi proizvoda iz Priloga određenim na temelju analize rizika i/ili slučajnim odabirom.

(3) Analiza rizika uzima u obzir:

a) pravovremenost dostave podataka

b) ispravnost dostavljenih podataka

c) potpunost dostavljenih podataka

d) udio u reprezentativnosti primljenih podataka

e) kontrole provedene u prethodnim godinama

f) udio u ukupnoj reprezentativnosti.

(4) Obveznik će biti obaviješten o načinu i razlozima izbora za provedbu kontrole na terenu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 145/13.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/19
Urbroj: 525-11/674-23-1
Zagreb, 15. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG

GRUPE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I UVJETI ZA IZBOR OBVEZNIKA

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

1.1. Za sirovo mlijeko i mliječne proizvode obvezni su dostavljati podatke navedene u obrascu:

1.1.1. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka i u prethodnoj su godini otkupili više od 5.000 tona sirovog mlijeka, i

1.1.2. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka i u prethodnoj su godini proizveli više od:

– 150 tona maslaca i/ili

– 500 tona svježeg sira i/ili

– 500 tona polutvrdog sira i/ili

– 20 tona mlijeka u prahu.

1.1.3. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka, a otkupili su manje sirovog mlijeka od količine iz podtočke količine iz podtočke 1.1.1. i/ili su proizveli i prodali manje mliječnih proizvoda od količine iz podtočke 1.1.2., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

1.2. Za mliječne proizvode izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

1.3. Za sirovo mlijeko izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do 20. u mjesecu do 12:00 sati nakon referentnog mjeseca.

2. GOVEĐE, SVINJSKO, OVČJE I JANJEĆE MESO

2.1. Za goveđe, svinjsko, ovčje i janjeće meso, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

2.1.1. obveznici, korisnici trupova više od:

– 3.800 goveda godišnje i/ili

– 10.000 svinja godišnje i/ili

– 2.000 janjadi godišnje.

2.2. obveznici, korisnici trupova manje od količine iz podtočke 2.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2.3. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

3. ŽIVE ŽIVOTINJE

3.1. Za žive životinje, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati obveznici:

3.1.1. pravne ili fizičke osobe koji se bave uzgojem životinja i u prethodnoj godini su:

– držali više od 200 krmača i/ili

– držali u tovu više od 500 junadi starije od jedne godine.

3.1.2. pravne ili fizičke osobe koji se bave trgovinom živim životinjama i u prethodnoj godini su na tržište stavili više od:

– 500 odojaka i/ili

– 200 teladi mlađih od jedne godine.

3.1.3. obveznici koji su stavili na tržište manje od količine iz podtočke 3.1.1. i 3.1.2, a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

3.1.4. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

4. PERAD I MESO PERADI

4.1. Za perad i meso peradi, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

4.1.1. obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa preradi i u prethodnoj su godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od 200.000 tovnih pilića (brojlera),

4.1.2. obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa preradi, koji su proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od količine iz podtočke 4.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

4.2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

5. JAJA

5.1. Za konzumna jaja, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

5.1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prethodnoj su godini spakirali i prodali više od 5.000.000 komada konzumnih jaja,

5.1.2. obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prethodnoj su godini spakirali i prodali manje od količine iz podtočke 5.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

5.2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

PROIZVODI BILJNOG PORIJEKLA

6. ŽITARICE

6.1. Za žitarice i proizvode na bazi žitarica, podatke navedene u obrascu, obvezni su tjedno dostavljati obveznici koji se bave proizvodnjom:

– žitarica i/ili

– mlinarskih proizvoda i/ili

– stočne hrane i/ili

– etilnog alkohola i/ili

– škroba.

i trgovinom istima koji su:

6.1.1. u prethodnoj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5.000 tona meke pšenice i/ili

– 500 tona tvrde pšenice i/ili

– 1.000 tona ječma i/ili

– 10.000 tona kukuruza i/ili

– 500 tona sirka.

6.1.2. u prethodnoj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od količine iz podtočke 6.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

6.2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

7. ULJARICE

7.1. Za uljarice, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

7.1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom, otkupom uljarica, proizvodnjom biljnih ulja i proizvoda od uljarica za ljudsku i životinjsku ishranu te trgovinom istima koji su u prethodnoj godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5.000 tona soje i/ili

– 5.000 tona suncokreta i/ili

– 5.000 tona uljane repice.

7.1.2. obveznici koji su sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od količine iz podtočke 7.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

7.2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeno najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

8. SVJEŽE VOĆE I POVRĆE

8.1. Za svježe voće i povrće, obveznici dostave podataka navedenih u obrascu su registrirani trgovci voćem i povrćem ili proizvođačke organizacije ili proizvođačke grupe koji su u prethodnoj godini na tržište stavili više od 250 tona voća i povrća proizvedenog na teritoriju Republike Hrvatske.

8.1.1. obveznici koji su u prethodnoj godini na tržište stavili manje od količine iz podtočke 8.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

8.2. trgovačka društva koja upravljaju radom veletržnica na kojima se odvija trgovina na veliko voćem i povrćem i trgovačka društva koja upravljaju radom tržnica na kojima se odvija trgovina na malo voćem i povrćem u određenim gradovima.

8.3. Za obveznike iz podtočaka 8.1. i 8.1.1. izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

8.4. Za obveznike iz podtočke 8.2. izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije petka do 12:00 sati u referentnom tjednu.

9. SVJEŽE VOĆE I POVRĆE – UVOZ iz trećih zemalja

9.1. Za svježe voće i povrće uvezeno iz trećih zemalja obveznici dostave podataka navedenih u obrascu su veletržnice na kojima se odvija trgovina na veliko voćem i povrćem ili registrirani trgovci voćem i povrćem koji godišnje uvoze više od 200 tona svježeg voća i povrća iz trećih zemalja.

9.1.1. obveznici koji su u prethodnoj godini na tržište stavili manje od količine iz podtočke 9.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

9.2. Za svježe voće i povrće uvezeno iz trećih zemalja izvještajno razdoblje je referentni dan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do 10:00 sati sljedećeg radnog dana.

10. BANANE

10.1. Za banane obveznici dostave podataka navedenih u obrascu su registrirani trgovci voćem i povrćem koji na tržište stavljaju žute banane i koji su u prethodnoj godini na tržište stavili više od 200 tona žutih banana.

10.1.1. obveznici koji su u prethodnoj godini na tržište stavili manje od količine iz podtočke 10.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

10.2. Za banane izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

11. DUHAN

11.1. Za duhan, obveznici dostave podataka su pravne i/ili fizičke osobe koji se bave otkupom i preradom duhana.

11.2. Podaci navedeni u obrascu moraju biti dostavljeni svake godine do 15.6. najkasnije do 12:00 sati.

12. ŠEĆER

12.1. Za bijeli šećer i šećernu repu, podatke navedene u obrascu obvezne su dostavljati šećerane i rafinerije koji se bave proizvodnjom i rafiniranjem šećera.

12.2. Za bijeli šećer izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljen najkasnije do 20. u mjesecu do 12:00 sati nakon referentnog mjeseca.

12.3. Za šećernu repu izvještajno razdoblje je referentna godina i podaci moraju biti dostavljeni svake godine do 15.6. najkasnije do 12:00 sati.

13. MASLINOVO ULJE

13.1. Za maslinovo ulje, podatke navedene u obrascu obvezni su dostavljati:

13.1.1. obveznici koji se bave otkupom i preradom maslina, proizvodnjom maslinovog ulja i trgovinom istima koji su u prethodnoj godini proizveli i/ili su otkupili više od 5.000 litara maslinovog ulja.

13.1.2. obveznici koji su u prethodnoj godini proizveli i/ili su otkupili manje od količine iz podtočke 13.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

13.2. Za maslinovo ulje izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

14. POLJOPRIVREDNI INPUTI – STOČNA HRANA

14.1. Za stočnu hranu, podatke navedene u obrascu obvezni su dostavljati:

14.1.1. obveznici koji su u prethodnoj godini proizveli i prodali više od 6.000 tona stočne hrane,

14.1.2. obveznici koji su u prethodnoj godini proizveli i prodali manje od količine iz podtočke 14.1.1., a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

14.2. Izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do 20. u mjesecu do 12:00 sati nakon referentnog mjeseca.

15. EKOLOŠKI PROIZVODI

15.1. Za ekološke proizvode, podatke navedene u obrascima obvezni su dostavljati:

15.1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom

– ekološkog krumpira na površini većoj od 3 ha i/ili

– ekološke kamilice na površini većoj od 10 i/ili

– ekološkog graha na površini većoj od 2 ha i/ili

– ekološke rajčice na površini većoj od 0,1 ha i/ili

– ekološkog suncokreta na površini većoj od 50 ha i/ili

– ekološke soje na površini većoj od 100 ha i/ili

– ekološkog oraha na površini većoj od 30 ha i/ili

– ekološke lijeske na površini većoj od 20 ha i/ili

– ekološke jabuke na površini većoj od 10 ha i/ili

– ekološkog pira na površini većoj od 50 ha i/ili

– ekološke pšenice-ozime na površini većoj od 50 ha i/ili

– ekološkog kukuruza na površini većoj od 50 ha.

15.1.2. obveznici koji se bave proizvodnjom ekoloških proizvoda biljnog podrijetla na površini manjoj od navedenih, a koje odredi Ministarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

15.1.3. obveznici koji se bave proizvodnjom ekoloških proizvoda životinjskog podrijetla, a koje odredi Ministarstvo.

15.2. Izvještajno razdoblje je referentna godina i podaci moraju biti dostavljeni svake godine do 31.3. najkasnije do 12:00 sati.