Pravilnik o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora

NN 55/2023 (24.5.2023.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

952

Na temelju članka 141. stavka 3., a u svezi s člankom 140. stavkom 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/2020), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ŽELJEZNIČKOG INSPEKTORA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke željezničkog inspektora Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), uvjeti za dobivanje službene iskaznice i značke, način izdavanja i uporabe, zamjena i povrat službene iskaznice i značke, te vođenje očevidnika o izdanim i nevažećim službenim iskaznicama i značkama željezničkog inspektora.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) Obrazac službene iskaznice i značke željezničkog inspektora tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Uvjeti za dobivanje službene iskaznice i značke željezničkog inspektora

Članak 2.

(1) Za stjecanje prava na dobivanje službene iskaznice i značke željeznički inspektor mora imati položen državni ispit i stručni ispit za željezničkog inspektora.

(2) Kandidat za željezničkog inspektora dužan je položiti stručni ispit najkasnije u roku od 30 dana od dana položenog državnog ispita.

(3) Ispitni program za polaganje stručnog ispita, uvjete i način provedbe stručnog ispita, sastav ispitnog povjerenstva, visinu naknade troškova stručnog ispita, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita te uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisat će odlukom ministar nadležan za poslove prometa.

Izgled, oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice željezničkog inspektora

Članak 3.

(1) Službena iskaznica željezničkog inspektora pravokutnog je oblika, u standardnom ISO ID-1 formatu te sadrži elektronički kontaktni čip za pohranu elektroničkih podataka i beskontaktni čip. Izrađena je od PVC materijala, u kombinaciji boja (4/4): CMYK, s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju UV zaštitu, zaštitnu pozadinu s linijskim rasterom i mikrotekst.

(2) Prednja strana službene iskaznice sadrži:

– grb Republike Hrvatske u boji,

– natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

– natpis: »Agencija za sigurnost željezničkog prometa«,

– elektronički kontaktni čip,

– naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA ŽELJEZNIČKOG INSPEKTORA«,

– broj iskaznice,

– mjesto za fotografiju nositelja iskaznice, veličine 25×30 mm i

– ime i prezime nositelja iskaznice.

(3) Poleđina službene iskaznice sadrži:

– opis ovlasti nositelja iskaznice odnosno tekst:

»OVLASTI ŽELJEZNIČKOG INSPEKTORA

Inspektor ima ovlasti, u okviru svojih nadležnosti utvrđene Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava obavljati poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije.«

– mjesto i vrijeme izdavanja iskaznice,

– mjesto za pečat Agencije za sigurnost željezničkog prometa i potpis ravnatelja,

– evidencijski broj.

(4) Elektronički kontaktni čip iz stavka 2. ovog članka sadrži:

a) identifikacijski certifikat,

b) potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat za elektronički potpis i

c) pripadne privatne ključeve kao i ostale podatke potrebne za elektroničku upotrebu iskaznice.

(5) Kvalificirani pružatelj usluge povjerenja osigurava izdavanje certifikata sukladno pravilima i postupcima pružanja usluga certificiranja.

Izgled, oblik i sadržaj službene značke željezničkog inspektora

Članak 4.

(1) Službena značka željezničkog inspektora okruglog je oblika, promjera 60 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu značke izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova » RH« (Republika Hrvatska), veličine 6 mm. U središtu službene značke na zrakasto pozlaćenom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 20 mm. U gornjem dijelu kružnoga poniklanog prstena, između hrvatskoga pletera i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »ŽELJEZNIČKI INSPEKTOR«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje.

(2) Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.

(3) Željeznički inspektor u kožnom povezu nosi službenu iskaznicu i značku kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora. Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukoga pregiba, a veličina svakoga pregiba je 80×120 mm. U prednjem pregibu kožnoga poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnoga poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka. Na prednjoj strani kožnoga poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojega su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – ŽELJEZNIČKI INSPEKTOR«.

Izdavanje i način uporabe službene iskaznice i značke željezničkog inspektora

Članak 5.

(1) Službenu iskaznicu i značku željezničkog inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje Agencija.

(2) Službena iskaznica i značka izdaju se u svrhu dokazivanja službenog svojstva, identiteta i ovlasti željezničkog inspektora prilikom provođenja inspekcijskog nadzora.

(3) Službenu iskaznicu, iz stavka 1. ovoga članka, potpisuje ravnatelj Agencije.

(4) Službena iskaznica i značka željezničkog inspektora smiju se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih propisom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

(5) Službenu iskaznicu i značku željezničkog inspektora zabranjeno je davati na raspolaganje drugim osobama.

(6) Troškove izdavanja službene iskaznice i značke snosi Agencija.

Gubitak ili nestanak službene iskaznice i značke

Članak 6.

(1) Željeznički inspektor koji izgubi službenu iskaznicu i/ili značku ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome bez odgode izvijestiti ravnatelja Agencije.

(2) Željezničkom inspektoru, iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova službena iskaznica i/ili značka nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) U slučaju kad je gubitak ili nestanak službene iskaznice i/ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje željezničkog inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice podmiruje željeznički inspektor koji je službenu iskaznicu i/ili značku izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Važenje i povrat službene iskaznice i značke

Članak 7.

(1) Službena iskaznica i značka su važeće od dana izdavanja do dana prestanka ovlasti nositelja službene iskaznice i značke za obavljanje poslova željezničkog inspektora po bilo kojoj osnovi.

(2) Željeznički inspektor kojem prestane radni odnos u Agenciji ili kojem prestaje privremena ovlast za obavljanje poslova inspekcije ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto unutar Agencije, dužan je s danom prestanka radnog odnosa, prestanka privremene ovlasti za obavljanje poslova inspekcije odnosno danom početka primjene izmjene ugovora o radu kojom se zaposlenik raspoređuje na drugo radno mjesto, vratiti službenu iskaznicu i značku ravnatelju Agencije ili osobi koju ravnatelj Agencije ovlasti.

(3) Vraćene službene iskaznice i značke iz stavka 1. ovoga članka poništavaju se i pohranjuju u Agenciji.

Oduzimanje službene iskaznice i značke

Članak 8.

(1) U slučaju povrede obveza iz radnog odnosa propisane općim aktima Agencije, željezničkom inspektoru će se oduzeti službena iskaznica i značka odlukom ravnatelja Agencije.

(2) Željeznički inspektor dužan je vratiti službenu iskaznicu i značku na dan primitka odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Očevidnik izdanih i nevažećih službenih iskaznica i znački željezničkog inspektora

Članak 9.

(1) O izdanim i nevažećim službenim iskaznicama i značkama željezničkih inspektora, Agencija vodi očevidnik.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– redni broj,

– ime i prezime nositelja službene iskaznice,

– OIB nositelja službene iskaznice,

– evidencijski broj službene iskaznice i značke,

– datum preuzimanja službene iskaznice i značke,

– potpis nositelja službene iskaznice,

– datum vraćanja službene iskaznice i značke i

– prostor za upis napomena.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Agencija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika željezničkim inspektorima izdati nove službene iskaznice i značke, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznice koje su izdane na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici željezničkih inspektora (»Narodne novine«, broj 136/2014) važit će do njihove zamjene iskaznicama izdanim u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.

(3) Prilikom zamjene iskaznica iz stavka 2. ovoga članka, na odgovarajući način primijenit će se odredbe članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ministar nadležan za poslove prometa donijet će najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika odluku iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Rok iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika za kandidate za željezničke inspektore kojima obveza polaganja stručnog ispita nastaje prije nego što se ostvare uvjeti za polaganje tog ispita sukladno odluci iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, počinje teći od dana stupanja na snagu odluke iz tog članka.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora (»Narodne novine«, broj 136/2014).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/26
Urbroj: 530-06-1-1-23-6
Zagreb, 10. svibnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG

SLIKOVNI PRIKAZ OBRASCA SLUŽBENE ISKAZNICE ŽELJEZNIČKOG INSPEKTORA

Prednja strana

Poleđina

SLIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENE ZNAČKE ŽELJEZNIČKOG INSPEKTORA