Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 55/2023 (24.5.2023.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

953

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.) i članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 74. sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donijelo je

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14., 42/18. i 26/23.) u članku 2. riječi: »(»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.)«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Ugovaratelj u svakom trenutku ima pravo predložiti dopunu popisa iz stavka 8. ovoga članka koji postaje sastavni dio ugovora iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka za osiguranike koje je ugovaratelj naknadno uvrstio na popis iz članka 5. stavka 8. ovih Pravila, rok važenja police i iskaznice počinje teći s danom dospijeća plaćanja premije iz ugovora o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 4.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/113
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 23. svibnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.