Odluka o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

NN 56/2023 (26.5.2023.), Odluka o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

960

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

U Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (»Narodne novine«, broj 31/23.) u točki I. iza riječi: »osiguranju« dodaju se riječi: »i korisnicima mirovina ostvarenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti«.

II.

U točki III. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec travanj 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj ne prelazi iznos od 610,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke i dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec travanj 2023.

Korisnici mirovine iz stavka 3. ove točke obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najkasnije do 31. kolovoza 2023. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec travanj 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. iza riječi: »korisnik« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ove točke«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Iznos neto mjesečne mirovine koji korisnik iz stavka 3. ove točke prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja preračunat će se u vrijednost eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 30. travnja 2023.«.

III.

U točki V. stavku 2. iza riječi: »točke III.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Jednokratno novčano primanje u skladu s točkom II. ove Odluke, korisnicima iz točke III. stavka 3. ove Odluke isplatit će se najkasnije u mjesecu listopadu 2023.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/210
Urbroj: 50301-05/14-23-2
Zagreb, 25. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.