Pravilnik o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike

NN 56/2023 (26.5.2023.), Pravilnik o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike

Ministarstvo poljoprivrede

965

Na temelju članka 8. b. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NACIONALNOJ MREŽI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje organizacija, aktivnosti, članstvo, poslovi i funkcioniranje tijela te provedba Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana i indikativnih godišnjih akcijskih planova Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Mreža) u sklopu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: SP ZPP).

Provedbeni EU propisi

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba članka 126. Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Višegodišnji indikativni akcijski plan Mreže je dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti Mreže za razdoblje 2023. – 2027. godine.

2. Indikativni godišnji akcijski plan Mreže je dokument u kojem su navedene aktivnosti Mreže za razdoblje od godine dana.

II. CILJEVI, ZADACI, ORGANIZACIJA, AKTIVNOSTI I FINANCIRANJE

Ciljevi

Članak 4.

Ciljevi umrežavanja pomoću Mreže navedeni su u članku 126., stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

Zadaci i uloga Mreže u okviru SP ZPP-a

Članak 5.

(1) Zadaci Mreže za ostvarivanje ciljeva Mreže navedenih u članku 4. ovog Pravilnika definirani su člankom 126., stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Mreža je, u skladu s člankom 114., stavkom (a) ii. Uredbe (EU) br. 2021/2115, jedna od sastavnica Sustava prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi (engl. Agricultural Knowledge and Innovation Systems, u daljnjem tekstu: AKIS).

(3) Sukladno članku 123., stavku 2. (k) Uredbe (EU) br. 2021/2115, Mreža sudjeluje u informiranju javnosti o SP ZPP-u.

(4) Mreža sukladno članku 124., stavku 3. (e) dostavlja relevantne informacije u vezi s uspješnošću strateškog plana u okviru ZPP-a Odboru za praćenje SP ZPP-a.

Organizacija

Članak 6.

Mreža djeluje na cijelom području Republike Hrvatske, a čine je Upravljački odbor Mreže, tajništvo Mreže i članovi.

Upravljački odbor Mreže

Članak 7.

(1) Upravljački odbor Mreže (u daljnjem tekstu: UO Mreže), uključujući predsjednika, ima minimalno jedanaest članova, koji predstavljaju članove Mreže navedene u članku 10. stavku 1. ovog Pravilnika, od kojih svaki ima imenovanu zamjenu, a čine ga predstavnici Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva, uključujući organizacije koje se bave okolišem, nevladine udruge, lokalne akcijske grupe, tijela odgovorna za promociju jednakosti i nediskriminacije, savjetnike, tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, stručne ustanove te ostale relevantne institucije koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem.

(2) Članovi UO Mreže moraju biti članovi Mreže.

(3) Članove UO Mreže za programsko razdoblje 2023. – 2027. Odlukom imenuje čelnik Upravljačkog tijela.

(4) Predsjednik UO Mreže je osoba koja obnaša funkciju čelnika Upravljačkog tijela.

(5) Predsjednik UO Mreže, ovisno o potrebama Mreže, može odrediti i veći broj članova UO od navedenog u stavku 1. ovog članka i organizacijske oblike za koje su potrebni predstavnici u UO Mreže.

(6) UO Mreže djeluje u skladu s Poslovnikom o radu UO Mreže.

(7) Zapisnici sa sastanaka UO Mreže objavljuju se na mrežnoj stranici Mreže www.nrm.hr.

Zadaci UO Mreže

Članak 8.

Zadaci UO Mreže su:

1. donošenje Poslovnika o radu UO Mreže

2. davanje mišljenja i prijedloga na Indikativni godišnji akcijski plan Mreže i izvješća o provedbi Indikativnog godišnjeg akcijskog plana Mreže

3. organiziranje i upravljanje radom Mreže

4. predlaganje aktivnosti Ministarstvu u svrhu unapređenja provedbe SP ZPP-a

5. širenje informacija i obavijesti o intervencijama SP ZPP-a

6. doprinos uspostavi poveznica s drugim strategijama ili mrežama koje financira EU

7. predlaganje aktivnosti za ispunjavanje zadataka i ostvarivanje ciljeva Mreže, u skladu s člankom 126. Uredbe EU 2021/2115

8. doprinos evaluaciji rada Mreže.

Tajništvo Mreže

Članak 9.

(1) Tajništvo Mreže djeluje pri Ministarstvu.

(2) Zadaci tajništva Mreže su:

1. vođenje evidencije o članstvu,

2. potpora radu UO Mreže,

3. komunikacija s članovima Mreže,

4. uspostava i održavanje mrežne stranice Mreže,

5. izrada Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Mreže i indikativnih godišnjih akcijskih planova Mreže,

6. priprema izvješća o provedbi indikativnih godišnjih akcijskih planova Mreže (za godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 134. Uredbe (EU) 2021/2115 za prethodnu financijsku godinu),

7. komunikacija s Europskom mrežom Zajedničke poljoprivredne politike i drugim mrežama država članica EU-a.

Članovi Mreže

Članak 10.

(1) Članovi Mreže mogu biti:

1. tijela državne uprave

2. stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju

3. jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave

4. regionalne i lokalne razvojne agencije

5. poljoprivrednici

6. obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

7. udruge koje djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

8. komore koje djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

9. lokalne akcijske grupe

10. ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj

11. pravne i fizičke osobe/subjekti iz područja šumarstva

12. javni i privatni savjetnici

13. pozadinski ured savjetodavnog sustava u okviru AKIS-a

14. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(2) Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

(3) Prijave za članstvo u Mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Mreže (https://clanstvonrm.mps.hr).

(4) Popis članova Mreže vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan.

(5) Članovi sudjelovanjem u radu Mreže doprinose ostvarivanju ciljeva Mreže navedenim u članku 126., stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(6) Članstvo u Mreži prestaje na dan zaprimanja zahtjeva za brisanje iz članstva ili uslijed nepotvrđivanja podataka i prihvaćanja Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, kao i nesudjelovanja u radu Mreže, odnosno postupanja suprotno odredbi stavka 5. ovoga članka. Nesudjelovanje u radu Mreže podrazumijeva neodazivanje na sastanke članstva Mreže bez opravdanih razloga, neinformiranje/davanje povratnih informacija tajništvu Mreže o aktivnostima u nadležnosti članova, nedijeljenje informacija koje Mreža zamoli članstvo da podijeli na svojim kanalima komunikacije, nesudjelovanje u izboru članova UO Mreže, ako je isto primjenjivo na organizacijski oblik, kao i neaktivnost u radu tematskih radnih grupa iz članka 11. ovog Pravilnika, ako su u iste primljeni kao članovi. Tajništvo obavještava predsjednika UO o neaktivnosti članova i predlaže brisanje članova iz članstva.

Tematske radne grupe

Članak 11.

(1) Tematske radne grupe (u daljnjem tekstu: TRG) organiziraju se na temelju ovog Pravilnika i zajedničkog interesa dionika, odlukom predsjednika UO Mreže.

(2) Odlukom predsjednika UO Mreže članovi TRG-a mogu biti i fizičke i pravne osobe koji nisu članovi Mreže.

(3) TRG-ovi imaju predsjednika i tajnika koji upravljaju radom TRG-a.

(4) TRG-ovi djeluju u skladu s Poslovnikom o radu TRG-a.

(5) Poslovnik o radu TRG-a donosi UO Mreže te potpisuje predsjednik UO Mreže.

(6) Zapisnici sa sastanaka TRG-ova objavljuju se na mrežnoj stranici Mreže www.nrm.hr.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 12.

(1) Prihvatljive aktivnosti koje će Mreža provoditi samostalno i/ili u suradnji s članovima definirane su člankom 126. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovog članka, predsjednik UO Mreže može raspisati Poziv članstvu za iskaz interesa za sudjelovanje u provedbi aktivnosti Mreže i/ili Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti, a u vezi s provedbom indikativnih godišnjih akcijskih planova Mreže i Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Mreže.

(3) Pozivom za podnošenje prijedloga aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka propisat će se postupak dodjele sredstava, rokovi, uvjeti i način podnošenja prijava, uvjeti prihvatljivosti, aktivnosti, troškovi, iznosi potpore, uvjeti isključenja prijavitelja, provedba, kontrola, odustajanje prijavitelja, podnošenje zahtjeva za isplatom, povrat sredstava kao i izdavanje te način dostave akata članovima Mreže.

(4) Odluke koje se donose po Pozivu iz stavka 3. ovoga članka donosi čelnik Upravljačkog tijela, koji je ujedno predsjednik UO Mreže.

(5) Protiv odluka iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Financiranje

Članak 13.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(2) Financiranje rada i aktivnosti Mreže provodi se iz mjere 20 – Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine zaključno s krajem 2024. godine, a od 2025. godine iz Tehničke pomoći SP ZPP.

(3) Aktivnosti financirane iz Tehničke pomoći podliježu propisanim pravilima označavanja i izvještavanja za korištenje navedenih sredstava u relevantnom programskom razdoblju.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nastavak članstva

Članak 14.

Članstvo u Mreži ostvareno na temelju Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/11, 114/11 i 96/12), Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine (»Narodne novine«, br. 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) nastavlja se i u programskom razdoblju 2023. – 2027. godine.

Prestanak važenja propisa

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 52. a) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine (»Narodne novine«, br. 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23).

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/88

Urbroj: 525-07/273-23-9

Zagreb, 15. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.