Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

NN 56/2023 (26.5.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

967

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.10. »AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20, 86/21 i 2/23), u članku 5. stavak 7. briše se.

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za isplatu podnosi se od 1. svibnja do 30. rujna za prethodnu godinu, a zaključno u 2023. godini.«

Stavak 3. briše se.

Članak 3.

Prilog II. Izračun potpore za dodatne troškove i/ili izgubljene prihode u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« zamjenjuje se novim Prilogom II. Izračun potpore za dodatne troškove i/ili izgubljene prihode u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20, 86/21 i 2/23), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Postupci se smatraju započetim donošenjem rješenja iz članka 11. stavka 2. točke a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20, 86/21 i 2/23).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-05/20-04/09
Urbroj: 525-12/899-23-10
Zagreb, 23. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG II.

IZRAČUN POTPORE ZA DODATNE TROŠKOVE I/ILI IZGUBLJENE PRIHODE U OKVIRU MJERE II.10. »AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA«

Izračun potpore:

A = B × C

pri čemu je:

A = iznos potpore za dodjelu

B = iznos kompenzacije po hektaru ukupne proizvodne površine = 356 eura

Iznos kompenzacije od 356 eura po hektaru ukupne proizvodne površine izračunat je se u skladu s izračunom provedenim u okviru projekta »Priprema poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode« (ugovor br. MENP/QBS/12/01) u sklopu projekta financiranog zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj »Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) IBRD Zajam br. 8021-HR«.

C = ukupna proizvodna površina (ha) iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave predmetnih podataka.

U skladu s člankom 2. točkom 10. Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 137/21 i 87/22), ukupna proizvodna površina za dodjelu potpore podrazumijeva ukupnu površinu svih proizvodnih objekata koji su bili u proizvodnji tijekom referentne kalendarske godine, pri čemu za potrebe ovoga Pravilnika referentna kalendarska godina podrazumijeva kalendarsku godinu u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu.

Za izračun iznosa potpore za isplatu, ukupna proizvodna površina (ha) podrazumijeva ukupnu površinu svih proizvodnih objekata koji su bili u proizvodnji tijekom referentne kalendarske godine, a koja je utvrđena u okviru kontrole na terenu iz članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika, pri čemu za potrebe ovoga Pravilnika referentna kalendarska godina podrazumijeva kalendarsku godinu u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu.

Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20 % godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu. Nadalje, izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 35 % godišnjeg prihoda od prodaje proizvoda akvakulture korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu. U slučaju kada je izračunati iznos potpore za isplatu viši od 20 % godišnjeg prihoda korisnika i/ili od 35 % godišnjeg prihoda od prodaje proizvoda akvakulture i/ili iznosa dodijeljene potpore, korisniku se isplaćuje najmanji od navedena tri iznosa.