Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 58/2023 (31.5.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteVrijednost boda
(u eurima)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika1,06
Red brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
u eurima
1.Mobilni palijativni tim85.886,31
2.Koordinator za palijativnu skrb34.803,08
Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite
ŠifraNazivCijena * (EUR)
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom33,74
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**60,93
NPP04Ginekološki probir***8,54
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou8,91
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **231,92
NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece20,48
NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća8,89
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća3,42
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem84,06
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća13,51

991

Na osnovi članka 87.stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11.,18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 74. sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20.,147/20., 119/21.,145//21.,156/22. i 37/23.), tablica iz članak 18. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

Šifra pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena u EUR
123
MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme32,29
MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji32,29
MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija32,29
MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada32,29
MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima32,29
MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom32,29
MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima32,29
MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima32,29
MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive32,29
MR010Pregled radnika izloženih manganu32,29
MR011Pregled radnika izloženih beriliju32,29
MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu32,29
MR013Pregled radnika izloženih kadmiju32,29
MR014Pregled radnika izloženih arsenu32,29
MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora32,29
MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)32,29
MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)32,29
MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru32,29
MR019Pregled radnika izloženih benzenu32,29
MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)32,29
MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)32,29
MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima32,29
MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima32,29
MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati32,29
MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu32,29
MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama32,29
MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav32,29
MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu32,29
MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima32,29
MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima32,29
MR031Pregled radnika izloženih citostaticima32,29
MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci32,29
MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku32,29
MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala32,29
MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima32,29
MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi32,29
MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature32,29
MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima32,29
MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu32,29
MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)32,29
MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)32,29
MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima32,29
MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima32,29
MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena10,67
MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima32,29
MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu32,29
MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza32,29
MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima32,29
MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari32,29
MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari32,29
MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari32,29
MR052Pregled radnika pomoraca32,29
MR053Pregled radnika ronioca32,29
MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi32,29
MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti19,38
MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)25,83
MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa11,48 po radnom mjestu
MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti11,48
MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo32,29
MR089 *Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika38,76
MR090 *Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti38,76
MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika11,48 po radnom mjestu
MR092 *Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca43,06
MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda67,47* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

R.b.Šifra pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena u EUR
0123
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme17,94
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji17,94
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija17,94
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada17,94
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima17,94
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom17,94
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima17,94
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima17,94
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive17,94
10MR010Pregled radnika izloženih manganu17,94
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju17,94
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu17,94
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju17,94
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu17,94
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora17,94
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)17,94
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)17,94
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru17,94
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu17,94
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)17,94
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)17,94
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima17,94
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima17,94
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati17,94
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu17,94
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama17,94
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav17,94
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu17,94
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima17,94
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima17,94
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima17,94
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci17,94
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku17,94
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala17,94
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima17,94
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi17,94
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature17,94
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima17,94
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu17,94
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)17,94
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)17,94
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima17,94
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima17,94
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena10,67
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima17,94
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu17,94
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza17,94
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima17,94
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari17,94
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari17,94
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari17,94
52MR052Pregled radnika pomoraca17,94
53MR053Pregled radnika ronioca17,94
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi17,94
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti17,94
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)25,83
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa11,48 po radnom mjestu
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti11,48
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo32,29
60MR089 *Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika38,76
61MR090 *Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti38,76
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika11,48 po radnom mjestu
63MR092*Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca43,06
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda67,47* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.

U stavku 4. riječi: » 75.917,45 eura « zamjenjuju se riječima: »78.194,97 eura«.

U stavku 5. riječi: » 75.917,45 eura « zamjenjuju se riječima: »78.194,97 eura«.

U stavku 7. riječi: » stavka 4. i 5. « zamjenjuje se riječima: »stavka 4., 5. i 6. «.

Članak 2.

Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

1PS001Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti12,21
2PS002Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti15,79
3PS003Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe12,21
4PS004Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca43,06
5PS005Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda67,47

* za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/130

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 23. svibnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.