Uredba o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

NN 61/2023 (7.6.2023.), Uredba o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1017

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14., 154/14., 30/21. i 75/22.), u članku 7.a iza podstavka 5. briše se točka i dodaju se podstavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:

» – građevine Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i tijela državne uprave prema zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave

– građevine javne namjene pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska uključujući i izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od upravnog odjela, odnosno službe velikog grada, grada sjedišta županija, Grada Zagreba, odnosno županije

– građevine zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, uključujući i izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od upravnog odjela, odnosno službe velikog grada, grada sjedišta županija, Grada Zagreba, odnosno županije

– građevine sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska, uključujući i izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od upravnog odjela, odnosno službe velikog grada, grada sjedišta županija, Grada Zagreba, odnosno županije.«.

Članak 2.

Iza članka 7.a dodaje se članak 7.b koji glasi:

»Članak 7.b

Osim za građevine i površine iz članaka 4. i 5. ove Uredbe, te za zahvate u prostoru iz članka 7. ove Uredbe, tijelo Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva i prostornoga uređenja izdaje akte za provedbu prostornih planova za građevine kojima je osnivač odnosno vlasnik Grad Zagreb odnosno županija na svom području.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/47

Urbroj: 50301-05/31-23-3

Zagreb, 7. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.