Odluka o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

NN 61/2023 (7.6.2023.), Odluka o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1018

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025.

I.

Donosi se Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025., u tekstu koji je dostavio Središnji državni ured za demografiju i mlade aktom, klasa: 551-01/23-07/1, urbroj: 519-02-1/2-23-2, od 24. svibnja 2023.

II.

Zadužuje se Središnji državni ured za demografiju i mlade da o donošenju ove Odluke izvijesti nadležna tijela, nositelje mjera iz Nacionalnog programa iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Središnji državni ured za demografiju i mlade da Nacionalni program iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/104

Urbroj: 50301-04/25-23-3

Zagreb, 7. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.